(EU) 2019/446Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/446 ze dne 19. března 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 77, 20.3.2019, s. 67-72 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 9. dubna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/446

ze dne 19. března 2019,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Produkty dovážené ze třetí země mohou být uváděny na trh Unie jako ekologické, pokud se na ně vztahuje potvrzení o kontrole vystavené příslušnými orgány, kontrolními orgány, kontrolními subjekty uznané třetí země nebo uznaným kontrolním orgánem či kontrolním subjektem. V souladu s opatřením č. 12 akčního plánu pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii (2) Komise vyvinula systém elektronické certifikace pro dovoz ekologických produktů ve formě modulu začleněného do elektronického obchodního řídicího a expertního systému (Trade Control and Expert System, dále jen „systém TRACES“), zřízeného rozhodnutím Komise 2003/24/ES (3). V zájmu zlepšení fungování systému elektronické certifikace je pro schvalování potvrzení o kontrole pro účely nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (4) vhodné používat kvalifikovanou elektronickou pečeť v systému TRACES.

(2)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(3)

Podle informací, které poskytla Austrálie, se změnila internetová adresa jejího příslušného orgánu. Kromě toho se změnily názvy kontrolních subjektů „Australian Certified Organic Pty. Ltd“ a „NASAA Certified Organic (NCO)“.

(4)

Podle informací, které poskytlo Chile, není subjekt „ARGENCERT“ uznán chilskými orgány jako kontrolní subjekt, a proto by měl být ze seznamu odstraněn. Změnil se název subjektu „BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA“.

(5)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení pro účely rovnocennosti ve třetích zemích.

(6)

Subjekt „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.“ oznámil Komisi změnu své adresy.

(7)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „CCPB Srl“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorií produktů A o Benin, Pobřeží slonoviny a Togo, u kategorie produktů D o Vietnam a u kategorie produktů D a E o Seychely a Hongkong.

(8)

Komise provedla šetření týkající se podezření na nesrovnalosti u několika šarží výrobků z Kazachstánu, Moldavska, Ruska, Turecka a Spojených arabských emirátů, které byly certifikovány jako ekologické subjektem „Control Union Certifications“. Subjekt „Control Union Certifications“ neposkytl včasné a přesvědčivé odpovědi na několik žádostí o informace učiněných Komisí. Kromě toho subjekt „Control Union Certifications“ neprokázal u dotčených výrobků jejich sledovatelnost a ekologický status. Subjekt „Control Union Certifications“ navíc vydal potvrzení o kontrole pro výrobky, jejichž status byl předtím příslušnými orgány členského státu snížen na konvenční z důvodu reziduí pesticidů. Komise proto rozhodla zrušit uznání subjektu „Control Union Certifications“ podle čl. 12 odst. 2 prvního pododstavce písm. c), d) a f) nařízení (ES) č. 1235/2008 u všech kategorií produktů, pokud jde o Kazachstán, Moldavsko, Rusko, Turecko a Spojené arabské emiráty. Položky týkající se těchto zemí by proto měly být u subjektu „Control Union Certifications“ vyškrtnuty ze seznamu uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uvedeného v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(9)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorie produktů D o Kosovo.

(10)

Komise obdržela žádost subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ o změnu jeho adresy.

(11)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „IBD Certificações Ltda“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorií produktů A a D o Kolumbii, Ekvádor a Peru.

(12)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Organización Internacional Agropecuaria“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorií produktů A a D o Rusko a u kategorie produktů E o Argentinu.

(13)

Subjekty „Organska Kontrola“ a „Quality Assurance International“ oznámily Komisi změnu svých adres.

(14)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2019/39 (5) chybně označuje subjekt „Letis S.A“ jako uznaný kontrolní subjekt pro kategorii produktů B, pokud jde o Belize, Brazílii, Kolumbii, Kostariku, Dominikánskou republiku, Guatemalu, Honduras, Panamu a Salvador. Tuto chybu je třeba opravit.

(15)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2019/39 rovněž chybně označuje subjekt „Organic Control System“ jako uznaný kontrolní subjekt pro kategorii produktů E, pokud jde o Republiku Severní Makedonie. Tuto chybu je také třeba opravit.

(16)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(17)

Zrušení uznání subjektu „Letis S.A“ pro kategorii produktů B, pokud jde o Belize, Brazílii, Kolumbii, Kostariku, Dominikánskou republiku, Guatemalu, Honduras, Panamu a Salvador, a zrušení uznání subjektu „Organic Control System“ pro kategorii produktů E, pokud jde o Republiku Severní Makedonie, by se mělo použít se zpětnou účinností od data, kdy vstoupilo v platnost prováděcí nařízení (EU) 2019/39.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění a opravuje takto:

1)

V čl. 13 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Originálem potvrzení o kontrole je vytištěná a ručně podepsaná kopie elektronického potvrzení vyplněného v systému TRACES nebo potvrzení o kontrole podepsané v systému TRACES kvalifikovanou elektronickou pečetí ve smyslu čl. 3 bodu 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (*1).

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).“"

2)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

3)

Příloha IV se mění a opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 7 a 8 přílohy II se použijí ode dne 31. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  COM(2014) 179 final.

(3)  Rozhodnutí Komise 2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/39 ze dne 10. ledna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 106).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Položka týkající se Austrálie se mění takto:

a)

v bodě 4 se internetová adresa nahrazuje tímto: „http://www.agriculture.gov.au/“;

b)

v bodě 5 se řádky týkající se číselných kódů AU-BIO-001 a AU-BIO-004 nahrazují tímto:

„AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au“

2)

v položce týkající se Chile se bod 5 mění takto:

a)

řádek týkající se číselného kódu CL-BIO-004 se zrušuje;

b)

řádek týkající se číselného kódu CL-BIO-010 se nahrazuje tímto:

„CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA

https://www.bioaudita.cl“


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění a opravuje takto:

1)

v položce týkající se subjektu „Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“ se bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No:21 D:1, 35920 Selçuk/IZMIR, Turecko“;

2)

v položce týkající se subjektu „CCPB Srl“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„BJ-BIO-102

Benin

x

CI-BIO-102

Pobřeží slonoviny

x

HK-BIO-102

Hongkong

x

x

SC-BIO-102

Seychely

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

VN-BIO-102

Vietnam

x

—“

3)

v položce týkající se subjektu „Control Union Certifications“ se v bodě 3 zrušují tyto řádky:

„AE-BIO-149

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazachstán

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-149

Moldavsko

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Rusko

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Turecko

x

x

x

x

x

x“

4)

v položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se v bodě 3 vkládá nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„XK-BIO-154

Kosovo

x

—“

5)

v položce týkající se subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, Spojené státy“;

6)

v položce týkající se subjektu „IBD Certificações Ltda“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„CO-BIO-122

Kolumbie

x

x

EC-BIO-122

Ekvádor

x

x

PE-BIO-122

Peru

x

x

—“

7)

v položce týkající se subjektu „Letis S.A“ se v bodě 3 v řádcích týkajících se Belize, Brazílie, Kolumbie, Kostariky, Dominikánské republiky, Guatemaly, Hondurasu, Panamy a Salvadoru zrušuje křížek ve sloupci B;

8)

v položce týkající se subjektu „Organic Control System“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Republiky Severní Makedonie zrušuje křížek ve sloupci E;

9)

v položce týkající se subjektu „Organización Internacional Agropecuaria“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„RU-BIO-110

Rusko

x

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Argentiny se doplňuje křížek do sloupce E;

10)

v položce týkající se subjektu „Organska Kontrola“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina“;

11)

v položce týkající se subjektu „Quality Assurance International“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, Spojené státy“.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU