(EU) 2019/401Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/401 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 72, 14.3.2019, s. 4-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 19. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. března 2019 Nabývá účinnosti: 15. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/401

ze dne 19. prosince 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003, kterou se zřizuje systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v rámci Společenství a mění směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 19 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Systémem registrů se zajistí přesné zúčtování transakcí podle systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), který je ustanoven podle směrnice 2003/87/ES, Kjótského protokolu a rozhodnutí č. 406/2009/ES.

(2)

V nezbytných případech a po dobu nezbytně nutnou, aby se ochránila ekologická integrita EU ETS, provozovatelé letecké dopravy a jiní provozovatelé využívající systém EU ETS nesmí používat povolenky vydané členským státem, který oznámil Evropské radě svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“). S ohledem na jednání podle článku 50 SEU a v souladu s čl. 12 odst. 3-a směrnice 2003/87/ES by měla Komise pravidelně posuzovat, zda je používání povolenek členským státem, v němž se na jemu podléhající provozovatele letadel a jiné provozovatele přestanou vztahovat povinnosti, povoleno, zejména v situacích, kdy právo Unie dosud v daném členském státě platí nebo pokud je dostatečně zaručeno, že než přestanou platit Smlouvy, dojde k odevzdávání povolenek právně vynutitelným způsobem.

(3)

Návrh dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“) ve znění dohodnutém na úrovni vyjednavačů dne 14. listopadu 2018 stanoví přechodné období a zajišťuje, aby provozovatelé ze Spojeného království dodržovali své povinnosti stanovené směrnicí 2003/87/ES, pokud jde o jejich emise v letech 2019 a 2020. V případě vstupu dohody o vystoupení v platnost již není nezbytné omezovat používání povolenek vydaných takovým členským státem v uvedených letech.

(4)

Ode dne následujícího po dni, v němž jsou listiny o ratifikaci obou stran dohody o vystoupení uloženy u generálního tajemníka Rady, by tedy nemělo docházet k označování povolenek.

(5)

Měla by být zavedena vhodná technická opatření, aby se zajistila účinnost tohoto nařízení ke dni jeho použití,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 41 odst. 4 nařízení (EU) č. 389/2013 se doplňuje nová věta, která zní:

„4.   Ode dne následujícího po dni, v němž byly obě listiny o ratifikaci týkající se dohody o vystoupení uloženy, nesmí být povolenky vytvořené pro roky 2019 a 2020 identifikovány kódem země, jestliže dohoda, jež stanoví podmínky vystoupení takového členského státu z Evropské unie, vyžaduje dodržování směrnice 2003/87/ES, pokud jde o emise vyprodukované během těchto let.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU