(EU) 2019/398Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/398 ze dne 8. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007, pokud jde o některé dodatečné celní kvóty v odvětví drůbežího masa, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení na kvótový rok 2018/2019

Publikováno: Úř. věst. L 71, 13.3.2019, s. 18-23 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. března 2019 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/398

ze dne 8. března 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007, pokud jde o některé dodatečné celní kvóty v odvětví drůbežího masa, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení na kvótový rok 2018/2019

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie a Čínská lidová republika podepsaly dohodu ve formě výměny dopisů (dále jen „dohoda“) v souvislosti s řízením DS492 Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa dne 18. září 2018. Podepsání dohody jménem Evropské unie bylo schváleno rozhodnutím Rady (EU) 2018/1252 (2) a její uzavření rozhodnutím Rady (EU) 2019/143 (3).

(2)

Podle dohody má Evropská unie otevřít několik celních kvót pro některé výrobky z drůbežího masa.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 (4) stanoví otevření a správu celních kvót Unie v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí.

(4)

Nařízení (ES) č. 616/2007 je proto vhodné změnit tak, aby zohledňovalo celní kvóty, jež mají být otevřeny podle dohody.

(5)

Dohoda stanoví vstup v platnost dnem 1. dubna 2019. Na kvótový rok 2018/2019 by mělo být vypočteno množství výrobků z drůbežího masa, jež bude dáno k dispozici podle dohody v rámci celních kvót, a to na poměrném základě a s přihlédnutím ke dnu vstupu dohody v platnost. Od kvótového období začínajícího dnem 1. července 2019 by měla být dána k dispozici celková roční množství výrobků z drůbežího masa podle dohody.

(6)

Vzhledem k tomu, že některé kvóty pro výrobky z drůbežího masa přidělené Číně mají být spravovány čtvrtletně a období pro podání žádosti pro čtvrtletí začínající dnem 1. dubna 2019 skončí okamžikem vstupu dohody v platnost, měla by množství podle dohody na období od 1. dubna do 30. června 2019 být k dispozici ode dne použitelnosti tohoto nařízení, jímž by měl být den vstupu dohody v platnost.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 616/2007

Nařízení (ES) č. 616/2007 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Celní kvóty uvedené v příloze I tohoto nařízení se otevírají pro dovoz produktů uvedených v dohodách mezi Unií a Brazílií, mezi Unií a Thajskem a mezi Unií a Čínou schválených rozhodnutími Rady 2007/360/ES, 2012/792/EU (*1) a (EU) 2019/143 (*2).

Uvedené celní kvóty se otevírají ročně pro období od 1. července do 30. června.

(*1)  Rozhodnutí Rady 2012/792/EU ze dne 6. prosince 2012 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazílií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Thajskem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994 (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 47)."

(*2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/143 ze dne 28. ledna 2019 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa (Úř. věst. L 27, 31.1.2019, s. 2).“"

2)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

1.   S výjimkou kvót ve skupinách 3, 4B, 5B, 6B, 6C a 10 se množství stanovené pro roční kvótové období rozděluje do čtyř podobdobí takto:

a)

30 % v období od 1. července do 30. září;

b)

30 % v období od 1. října do 31. prosince;

c)

20 % v období od 1. ledna do 31. března;

d)

20 % v období od 1. dubna do 30. června.

2.   Roční množství stanovené pro kvóty ve skupinách 3, 4B, 5B, 6B, 6C a 10 se do podobdobí nerozděluje.

3.   Roční množství stanovené pro kvóty ve skupinách 5 A a 5B se spravuje nejprve prostřednictvím přidělení dovozních práv, a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí.“

3)

Článek 4 se mění takto:

a)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 může každý žadatel předložit u skupin 3, 6 A, 6B, 6C, 6D a 8 více žádostí o dovozní licence pro produkty stejné skupiny, pokud tyto produkty pocházejí z různých zemí. Tyto žádosti se podají společně příslušnému orgánu členského státu, přičemž pro každou zemi původu se podá jedna žádost. Pokud jde o maximální množství stanovené v odstavci 5 tohoto článku, pohlíží se na ně jako na jedinou žádost.“

b)

Odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Licence zavazuje k dovozu z uvedené země s výjimkou skupin 3, 6 A, 6B, 6C, 6D a 8. Pro skupiny dotčené uvedenou povinností se v kolonce 8 žádosti o licenci a v licenci uvede země původu a výraz „ano“ se označí křížkem.“

4)

V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Při podání žádosti o licenci pro skupiny 2, 3, 6 A, 6B, 6C, 6D, 8, 9 a 10 musí být složena jistota ve výši 50 EUR za 100 kilogramů. Pro skupiny 1, 4 A, 4B a 7 je jistota stanovena na 10 EUR za 100 kilogramů a pro žádosti o dovozní práva pro skupinu 5 A a 5B je jistota stanovena na 35 EUR za 100 kilogramů.“

5)

V čl. 6 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Na skupiny 3, 4B, 5B, 6B, 6C a 10 se sdělení uvedené v prvním pododstavci písm. a) nevztahuje.“

6)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

1.   Propuštění do volného oběhu v rámci kvót uvedených v článku 1 tohoto nařízení je podmíněno předložením osvědčení o původu vydaného čínskými příslušnými orgány (pro skupiny 9 a 10), brazilskými příslušnými orgány (pro skupiny 1, 4 A, 4B, a 7) nebo thajskými příslušnými orgány (pro skupiny 2, 5 A a 5B) podle článků 57, 58 a 59 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (*3).

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na skupiny 3, 6 A, 6B, 6C, 6D a 8.

(*3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

7)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Odchylky od nařízení (ES) č. 616/2007 na kvótový rok 2018/2019

1.   Odchylně od nařízení (ES) č. 616/2007, pokud jde o kvóty odpovídající skupinám 6C, 6D, 9 a 10 stanoveným v příloze I uvedeného nařízení ve znění čl. 1 bodu 7 tohoto nařízení, jsou na kvótový rok 2018/2019 dána k dispozici na poměrném základě tato množství:

a)

pro pořadové číslo 09.4266: 15 tun;

b)

pro pořadové číslo 09.4267: 15 tun;

c)

pro pořadové číslo 09.4268: 1 250 tun;

d)

pro pořadové číslo 09.4269: 1 500 tun;

e)

pro pořadové číslo 09.4283: 150 tun.

2.   Odchylně od nařízení (ES) č. 616/2007, pokud jde o kvóty odpovídající skupinám 6C, 6D, 9 a 10 stanoveným v příloze I uvedeného nařízení ve znění čl. 1 bodu 7 tohoto nařízení, se na kvótový rok 2018/2019 použijí tato pravidla:

a)

žádosti o dovozní licence pro skupiny 6C a 10 se podávají od osmého kalendářního dne do 13:00 hodin bruselského času patnáctého kalendářního dne následujícího po dni, od něhož se toto nařízení použije;

b)

žádosti o dovozní licence na podobdobí od 1. dubna do 30. června 2019 pro skupiny 6D a 9 se podávají od osmého kalendářního dne do 13:00 hodin bruselského času patnáctého kalendářního dne následujícího po dni, od něhož se toto nařízení použije;

c)

členské státy oznámí Komisi celkové množství, o něž žádají, v členění podle pořadového čísla a původu do sedmého pracovního dne následujícího po konci období pro podávání žádostí podle písmen a) a b);

d)

dovozní licence se vydávají od sedmého do dvanáctého pracovního dne následujícího po konci období pro podávání oznámení podle písmene c);

e)

členské státy oznámí Komisi v době od 16. do 31. května 2019 množství uvedená v licencích, které vydaly.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1252 ze dne 18. září 2018 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa (Úř. věst. L 237, 20.9.2018, s. 2).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/143 ze dne 28. ledna 2019 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa (Úř. věst. L 27, 31.1.2019, s. 2).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí (Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Solené nebo uzené drůbeží maso  (1)

Země

Skupina číslo

Periodicita správy

Pořadové číslo

Kód KN

Celní sazba

Roční množství

(v tunách)

Minimální množství na žádost

Maximální množství na žádost

Brazílie

1

čtvrtletně

09.4211

ex 0210 99 39

15,4 %

170 807

100 t

10 %

Thajsko

2

čtvrtletně

09.4212

ex 0210 99 39

15,4 %

92 610

100 t

5 %

Ostatní

3

ročně

09.4213

ex 0210 99 39

15,4 %

828

10 t

10 %


Přípravky z drůbežího masa kromě krůtího masa

Země

Skupina číslo

Periodicita správy

Pořadové číslo

Kód KN

Celní sazba

Roční množství

(v tunách)

Minimální množství na žádost

Maximální množství na žádost

Brazílie

4 A

čtvrtletně

09.4214

1602 32 19

8 %

79 477

100 t

10 %

09.4251

1602 32 11

630 EUR/t

15 800

100 t

10 %

09.4252

1602 32 30

10,9 %

62 905

100 t

10 %

4B

ročně

09.4253

1602 32 90

10,9 %

295

10 t

100 %

Thajsko

5 A

čtvrtletně

09.4215

1602 32 19

8 %

160 033

100 t

10 %

09.4254

1602 32 30

10,9 %

14 000

100 t

10 %

09.4255

1602 32 90

10,9 %

2 100

10 t

10 %

09.4256

1602 39 29

10,9 %

13 500

100 t

10 %

5 B

ročně

09.4257

1602 39 21

630 EUR/t

10

10 t

100 %

09.4258

ex 1602 39 85  (2)

10,9 %

600

10 t

100 %

09.4259

ex 1602 39 85  (3)

10,9 %

600

10 t

100 %

Ostatní

6 A

čtvrtletně

09.4216

1602 32 19

8 %

11 443

10 t

10 %

09.4260

1602 32 30

10,9 %

2 800

10 t

10 %

6 B

ročně

09.4261 (4)

1602 32 11

630 EUR/t

340

10 t

100 %

09.4262

1602 32 90

10,9 %

470

10 t

100 %

09.4263 (5)

1602 39 29

10,9 %

220

10 t

100 %

09.4264 (5)

ex 1602 39 85  (2)

10,9 %

148

10 t

100 %

09.4265 (5)

ex 1602 39 85  (3)

10,9 %

125

10 t

100 %

6C

ročně

09.4266 (6)

1602 39 29

10,9 %

60

10 t

100 %

09.4267 (6)

1602 39 85

10,9 %

60

10 t

100 %

Erga omnes

6D

čtvrtletně

09.4268

1602 32 19

8 %

5 000

10 t

10 %

Čína

9

čtvrtletně

09.4269

1602 39 29

10,9 %

6 000

10 t

10 %

Čína

10

ročně

09.4283

1602 39 85

10,9 %

600

10 t

100 %


Přípravky z krůtího masa

Země

Skupina číslo

Periodicita správy

Pořadové číslo

Kód KN

Celní sazba

Roční množství

(v tunách)

Minimální množství na žádost

Maximální množství na žádost

Brazílie

7

čtvrtletně

09.4217

1602 31

8,5 %

92 300

100 t

10 %

Ostatní

8

čtvrtletně

09.4218

1602 31

8,5 %

11 596

10 t

10 %


(1)  Působnost preferenčního režimu se určuje na základě kódu KN a splněním podmínky, že příslušné solené nebo uzené maso je drůbežím masem kódu KN 0207.

(2)  Zpracované kachní, husí maso a maso perliček obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů.

(3)  Zpracované kachní, husí maso a maso perliček obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů.

(4)  Jiné než Brazílie, včetně Thajska.

(5)  Jiné než Thajsko, včetně Brazílie.

(6)  Jiné než Čína.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU