(EU) 2019/387Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/387 ze dne 11. března 2019, kterým se povoluje rozšíření použití oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) jako nové potraviny a změna názvu a zvláštních požadavků na označování oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 70, 12.3.2019, s. 17-20 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/387

ze dne 11. března 2019,

kterým se povoluje rozšíření použití oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) jako nové potraviny a změna názvu a zvláštních požadavků na označování oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie.

(2)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2), kterým se zřizuje seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(3)

Podle článku 12 nařízení (EU) 2015/2283 rozhoduje Komise o povolení a uvedení nové potraviny na trh v Unii a o aktualizaci seznamu Unie.

(4)

Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/545 (3) bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (4) povoleno uvedení oleje z mikrořas Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) na trh v Unii jako nové potraviny k použití v řadě potravin.

(5)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1032 (5) bylo povoleno rozšíření použití oleje z mikrořas Schizochytrium sp. (kmene T18) jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283 na ovocná a zeleninová pyré.

(6)

Dne 10. září 2018 požádala Komisi společnost DSM Nutritional Products Europe o změnu podmínek použití oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) jako nové potraviny ve smyslu čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283. Podle žádosti se má použití oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) rozšířit na ovocná a zeleninová pyré.

(7)

Navrhované rozšíření použití této nové potraviny nepředstavuje změnu posouzení bezpečnosti, jež bylo základem pro povolení rozšíření použití oleje ze Schizochytrium sp. (kmene T18) prováděcím nařízením (EU) 2018/1032 na ovocná a zeleninová pyré, a rovněž nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. S ohledem na uvedené skutečnosti je navrhované rozšíření použití v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(8)

Dne 10. září 2018 společnost DSM Nutritional Products Europe také Komisi požádala o povolení změny názvu a zvláštních požadavků na označování oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ve smyslu čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283. V žádosti se požaduje vypuštění názvu kmene „(ATCC PTA 9695)“ z názvu nové potraviny, jak je uvedena na seznamu Unie, a z označení potravin, jež ji obsahují.

(9)

Žadatel se domnívá, že změna názvu a požadavků na označování oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) je nezbytná, protože uvedení kmene „(ATCC PTA-9695)“ na označení potravin obsahujících olej ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) není pro spotřebitele srozumitelné ani relevantní.

(10)

Na seznam Unie pro nové potraviny jsou v současné době zařazeny čtyři povolené oleje ze Schizochytrium sp. Olej ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) je však jediný, u něhož musí být kmen uveden na označení. Změna názvu a požadavků na označování oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) tudíž zajistí konzistenci s názvy a označováním všech olejů ze Schizochytrium sp. povolených jako nové potraviny, aniž by měla negativní účinky na lidské zdraví a zájmy spotřebitele.

(11)

Vzhledem k vypuštění názvu kmene „(ATCC PTA 9695)“ z názvu nové potraviny a zvláštních požadavků na označování oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) by výraz „(ATCC PTA 9695)“ měl být zahrnut do specifikací, neboť je nezbytný k řádné identifikaci nové potraviny. Specifikace v zápisu pro látku „olej ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)“ v tabulce 2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(12)

Komise si nevyžádala stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin v souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283, jelikož rozšíření použití oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), změna názvu a zvláštních požadavků na označování oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) a následná aktualizace seznamu Unie by neměly mít vliv na lidské zdraví.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Zápis na seznamu Unie pro povolené nové potraviny, stanoveném v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470, týkající se látky olej ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) se mění podle přílohy tohoto nařízení.

2.   Zápis na seznamu Unie zmíněný v odstavci 1 zahrnuje podmínky použití a požadavky na označování, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/545 ze dne 31. března 2015, kterým se povoluje uvedení oleje z mikrořas Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 90, 2.4.2015, s. 7).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1032 ze dne 20. července 2018, kterým se povoluje rozšíření použití oleje z mikrořas Schizochytrium sp. jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Úř. věst. L 185, 23.7.2018, s. 9).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

Zápis pro „olej ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)“ v tabulce 1 (Povolené nové potraviny) se nahrazuje tímto:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Olej ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství DHA

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z mikrořas Schizochytrium sp.““

 

Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů

200 mg/100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg/100 g

Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů

200 mg/100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg/100 g

Roztíratelné tuky a zálivky

600 mg/100 g

Snídaňové cereálie

500 mg/100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

250 mg DHA/den pro běžnou populaci

450 mg DHA/den pro těhotné a kojící ženy

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

250 mg/jedna porce

Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem

200 mg/100 g

Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky)

200 mg/100 g

Cereální tyčinky

500 mg/100 g

Potravinářské tuky

360 mg/100 g

Nealkoholické nápoje (včetně náhražek mléčných nápojů a mléčných nápojů)

80 mg/100 ml

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

200 mg/100 g

 

Ovocné/zeleninové pyré

100 mg/100 g

2)

Zápis pro „olej ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)“ v tabulce 2 (Specifikace) se nahrazuje tímto:

Povolená nová potravina

Specifikace

Olej ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Nová potravina se získává z kmene ATCC PTA-9695 mikrořas Schizochytrium sp.

Peroxidové číslo (PV): ? 5,0 meq/kg oleje

Nezmýdelnitelné látky: ? 3,5 %

Transmastné kyseliny: ? 2,0 %

Volné mastné kyseliny: ? 0,4 %

Kyselina dokosapentaenová (DPA) n-6: ? 7,5 %

Obsah DHA: ? 35 %“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU