(EU) 2019/386Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/386 ze dne 11. března 2019, kterým se stanoví pravidla rozdělení celních kvót pro některé zemědělské produkty uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a dovozní licence vydané a dovozní práva přidělená podle těchto celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 70, 12.3.2019, s. 4-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. března 2019 Nabývá účinnosti: brexit
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/386

ze dne 11. března 2019,

kterým se stanoví pravidla rozdělení celních kvót pro některé zemědělské produkty uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a dovozní licence vydané a dovozní práva přidělená podle těchto celních kvót

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/216 Evropského parlamentu a Rady (2) stanoví, že celní kvóty uvedené v listině koncesí a závazků Unie připojené k Všeobecné dohodě o clech a obchodu z roku 1994 mají být rozděleny mezi Unii a Spojené království na základě podílu EU-27 na využití kvót stanovených v příloze uvedeného nařízení.

(2)

V důsledku toho je třeba přijmout opatření k provedení rozdělení příslušných celních kvót pro některé zemědělské produkty stanovených v části A přílohy nařízení (EU) 2019/216. Zejména by mělo být stanoveno, že množství celních kvót stanovená v nařízeních, která otevírají příslušné celní kvóty, se nahrazují novými množstvími vyplývajícími z rozdělení kvót provedeného tímto nařízením.

(3)

V rámci některých celních kvót uvedených v listině koncesí a závazků Unie připojené k Všeobecné dohodě o clech a obchodu z roku 1994 byla určitá množství přidělena některým třetím zemím jako součást mezinárodních závazků Unie. Je proto nutné tato konkrétně přidělená množství rozdělit mezi Unii a Spojené království na základě rozdělení stanoveného v nařízení (EU) 2019/216 a s přihlédnutím k historickým obchodním tokům mezi těmito třetími zeměmi, Unií a Spojeným královstvím.

(4)

Jelikož příslušný článek nařízení (EU) 2019/216 se pravděpodobně použije počínaje dnem spadajícím do kvótového období, které již začalo, je třeba stanovit zvláštní pravidla pro provádění rozdělení množství dosud nepřidělených k danému dni v případě celních kvót, jejichž kvótové období začíná před dnem, od kterého se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216, a končí po tomto dni. V takových případech by však rozdělená množství celních kvót neměla překročit nová množství, která jsou k dispozici pro EU-27, stanovená v tomto nařízení pro každou celní kvótu spravovanou metodou souběžného zkoumání, s přihlédnutím k množstvím přiděleným v členských státech jiných než Spojené království přede dnem, od kterého se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216.

(5)

V zájmu zajištění právní jistoty a transparentnosti pro hospodářské subjekty by Komise měla zveřejnit množství, která jsou k dispozici pro rozdělení uvedených celních kvót, do dvou pracovních dnů ode dne, od kterého se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216.

(6)

Je proto rovněž nutné stanovit pravidla týkající se platnosti práv a povinností vyplývajících z dovozních licencí a dovozních práv přidělených orgány Spojeného království nebo členských států, které tyto licence vydávají.

(7)

S cílem zajistit, aby ode dne, od kterého se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216, byl dovoz v rámci celních kvót uvedených v listině koncesí a závazků Unie připojené ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu z roku 1994 realizován pouze hospodářskými subjekty usazenými v Unii, je nutné stanovit zvláštní pravidlo týkající se platnosti dovozních licencí a dovozních práv převedených na hospodářské subjekty usazené ve Spojeném království, které nebyly do uvedeného dne využity.

(8)

V zájmu právní jistoty a transparentnosti pro hospodářské subjekty by mělo být vyjasněno, že s výjimkou dovozních licencí vydaných a dovozních práv přidělených orgány vydávajícími licence ve Spojeném království, zůstávají pravidla Unie týkající se práv a povinností vyplývajících z dovozních licencí a dovozních práv, včetně těch, které se týkají cenných papírů, v platnosti. Kromě toho je třeba stanovit pravidla týkající se dovozních licencí převedených na hospodářské subjekty usazené ve Spojeném království.

(9)

Dohoda ve formě výměny dopisů o konzultacích mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článku XXIII dohody GATT (3), která byla schválena rozhodnutím Rady 96/317/ES (4), stanoví otevření dodatečné autonomní roční celní kvóty ve výši 10 500 tun maniokového škrobu, z nichž 10 000 tun je vyhrazeno pro Thajsko a 500 tun pro všechny třetí země. Pro správní účely bylo těchto 500 tun přidáno do celní kvóty WTO s pořadovým číslem 09.0132 (KN 1108 14 00 maniokový škrob), kterou je nutno rozdělit s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie. Proto je nutné celní kvótu ve výši 500 tun (KN 1108 14 00 maniokový škrob) oddělit od množství, která by měla být rozdělena s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie, a jako taková by měla být k dispozici pod zvláštním pořadovým číslem.

(10)

Toto nařízení se použije od téhož dne, od kterého se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozdělení celních kvót

1.   Celní kvóty pro některé zemědělské produkty uvedené v listině koncesí a závazků Unie připojené ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu z roku 1994 se rozdělí mezi Unii a Spojené království takto:

a)

množství celních kvót spravovaná metodou souběžného zkoumání jsou popsána v příloze I;

b)

množství celních kvót spravovaná podle pořadí podání žádostí jsou popsána v příloze II.

2.   Množství celních kvót stanovená v nařízeních, která otevírají příslušné celní kvóty, uvedená v přílohách I a II tohoto nařízení se nahrazují množstvími uvedenými ve třetím sloupci těchto příloh.

3.   Odchylně od odstavce 1 platí, že pokud kvótové období celní kvóty začíná před dnem, od kterého se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216, a končí po tomto dni, rozdělení celní kvóty se provede použitím procentního podílu EU-27 na množství této celní kvóty, která jsou k dispozici po posledním přidělení. S ohledem na množství přidělená v členských státech jiných než ve Spojeném království pro každou takovou celní kvótu ve stejném kvótovém období před dnem, od kterého se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216, nesmí rozdělená množství celních kvót překročit množství stanovená ve třetím sloupci přílohy I tohoto nařízení pro každou celní kvótu spravovanou metodou souběžného zkoumání.

Komise ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne, od něhož se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216, zveřejní na příslušných internetových stránkách množství, která jsou k dispozici pro každou celní kvótu uvedenou v prvním pododstavci tohoto odstavce v den, od něhož se použije čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení.

Článek 2

Dovozní licence vydané a dovozní práva přidělená před tím, než se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216

1.   Práva a povinnosti vyplývající z dovozních licencí vydaných a dovozních práv přidělených orgány Spojeného království vydávajícími licence podle celních kvót uvedených v přílohách I a II tohoto nařízení pozbývají v Unii platnost, jakmile se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216.

2.   Práva a povinnosti vyplývající z dovozních licencí vydaných a dovozních práv přidělených licenčním orgánem členského státu jiného než Spojené království podle celních kvót uvedených v přílohách I a II tohoto nařízení zůstávají v Unii v platnosti.

Pokud však byly tyto licence převedeny na hospodářské subjekty usazené ve Spojeném království před tím, než se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216, práva a povinnosti vyplývající z těchto licencí pozbývají v Unii platnost, jakmile se čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216 použije.

Článek 3

Změna nařízení Komise (ES) č. 1085/2010

V příloze nařízení Komise (ES) č. 1085/2010 (5) se doplňuje nový řádek, který zní:

„Pořadové číslo

Kódy KN/Produkt

Původ

Cla

Roční celní kvóta (tuny čisté hmotnosti)

09.0135

1108 14 00

Maniokový škrob

Všechny třetí země

Uplatňované clo se rovná clu podle platné doložky nejvyšších výhod (clo DNV), sníženému o 100 EUR na tunu.

500“

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije od stejného dne, od kterého se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (Úř. věst. L 38, 8.2.2019, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 122, 22.5.1996, s. 16.

(4)  Úř. věst. L 122, 22.5.1996, s. 15.

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1085/2010 ze dne 25. listopadu 2010, kterým se otevírá a stanovuje správa některých celních ročních kvót na dovoz batátů, manioku a maniokového škrobu a ostatních produktů kódů KN 0714 90 11 a KN 0714 90 19 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1000/2010 (Úř. věst. L 310, 26.11.2010, s. 3).


PŘÍLOHA I

Celní kvóty spravované metodou souběžného zkoumání s licencemi

Pořadové číslo celní kvóty

Právní základ/nařízení o otevření kvóty

Nové množství EU-27

Podíl EU-27 na využití kvót (1)

09.4451

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013 (2)

2 481 tun

34,7 %

09.4450

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013

16 936 tun

99,6 %

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013

12 453 tun

100 %

09.4452

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013

2 022 tun

87,9 %

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013

3 584 tun

87,9 %

09.4002

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013

11 481 tun

99,8 %

09.4455

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013

711 tun

71,1 %

09.4454

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013

846 tun

65,1 %

09.4453

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013

8 951 tun

89,5 %

09.4003

Nařízení Komise (ES) č. 431/2008 (3)

43 732 tun

79,7 %

09.4001

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013

1 405 tun

62,4 %

09.4004

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013

200 tun

100 %

09.4057

Nařízení Komise (ES) č. 412/2008 (4)

15 443 tun

30,9 %

09.4058

Nařízení (ES) č. 412/2008

4 233 tun

30,9 %

09.4020

Nařízení Komise (ES) č. 748/2008 (5)

800 tun

100 %

09.4460

Nařízení (ES) č. 748/2008

700 tun

100 %

09.4038

Nařízení Komise (ES) č. 442/2009 (6)

12 680 tun

36 %

09.4170

Nařízení (ES) č. 442/2009

1 770 tun

36 %

09.4282

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1585 (7)

Rok 2020: 55 548 tun

Rok 2021: 68 048 tun

Od roku 2022: 80 548 tun (8)

100 %

09.4067

Nařízení Komise (ES) č. 533/2007 (9)

4 054 tun

64,9 %

09.4068

Nařízení (ES) č. 533/2007

8 253 tun

96,3 %

09.4069

Nařízení (ES) č. 533/2007

2 427 tun

89,7 %

09.4410

Nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 (10)

14 479 tun

86,7 %

09.4411

Nařízení (ES) č. 1385/2007

4 432 tun

86,9 %

09.4412

Nařízení (ES) č. 1385/2007

2 868 tun

86,9 %

09.4070

Nařízení (ES) č. 533/2007

1 781 tun

100 %

09.4420

Nařízení (ES) č. 1385/2007

4 227 tun

86,1 %

09.4421

Nařízení (ES) č. 1385/2007

597 tun

85,3 %

09.4422

Nařízení (ES) č. 1385/2007

2 121 tun

85,3 %

09.4169

Nařízení Komise (ES) č. 536/2007 (11)

21 345 tun

100 %

09.4211

Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 (12)

129 930 tun

76,1 %

09.4212

Nařízení (ES) č. 616/2007

68 385 tun

73,8 %

09.4213

Nařízení (ES) č. 616/2007

824 tun

99,5 %

09.4217

Nařízení (ES) č. 616/2007

89 950 tun

97,5 %

09.4218

Nařízení (ES) č. 616/2007

11 301 tun

97,5 %

09.4214

Nařízení (ES) č. 616/2007

52 665 tun

66,3 %

09.4215

Nařízení (ES) č. 616/2007

109 441 tun

68,4 %

09.4216

Nařízení (ES) č. 616/2007

8 471 tun

74 %

09.4251

Nařízení (ES) č. 616/2007

10 969 tun

69,4 %

09.4261

Nařízení (ES) č. 616/2007

236 tun

69,4 %

09.4252

Nařízení (ES) č. 616/2007

59 699 tun

94,9 %

09.4254

Nařízení (ES) č. 616/2007

8 019 tun

57,3 %

09.4260

Nařízení (ES) č. 616/2007

1 669 tun

59,6 %

09.4253

Nařízení (ES) č. 616/2007

163 tun

55,3 %

09.4255

Nařízení (ES) č. 616/2007

1 162 tun

55,3 %

09.4262

Nařízení (ES) č. 616/2007

260 tun

55,3 %

09.4257

Nařízení (ES) č. 616/2007

0 tun

0 %

09.4256

Nařízení (ES) č. 616/2007

8 572 tun

63,5 %

09.4263

Nařízení (ES) č. 616/2007

159 tun

72,1 %

09.4258

Nařízení (ES) č. 616/2007

300 tun

50 %

09.4264

Nařízení (ES) č. 616/2007

0 tun

0 %

09.4259

Nařízení (ES) č. 616/2007

278 tun

46,4 %

09.4265

Nařízení (ES) č. 616/2007

58 tun

46,4 %

09.4015

Nařízení Komise (ES) č. 539/2007 (13)

114 669 tun

84,9 %

09.4401

Nařízení (ES) č. 539/2007

7 000 tun

100 %

09.4402

Nařízení (ES) č. 539/2007

15 500 tun

100 %

09.4590

Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (14)

68 536 tun

99,998 %

09.4599

Nařízení (ES) č. 2535/2001

11 360 tun

100 %

09.4182

Nařízení (ES) č. 2535/2001

21 230 tun

63,2 %

09.4195

Nařízení (ES) č. 2535/2001

25 947 tun

63,2 %

09.4591

Nařízení (ES) č. 2535/2001

5 360 tun

100 %

09.4592

Nařízení (ES) č. 2535/2001

18 438 tun

100 %

09.4593

Nařízení (ES) č. 2535/2001

5 413 tun

100 %

09.4594

Nařízení (ES) č. 2535/2001

11 741 tun

58,7 %

09.4515

Nařízení (ES) č. 2535/2001

1 670 tun

41,7 %

09.4522

Nařízení (ES) č. 2535/2001

500 tun

100 %

09.4595

Nařízení (ES) č. 2535/2001

14 941 tun

99,6 %

09.4514

Nařízení (ES) č. 2535/2001

4 361 tun

62,3 %

09.4521

Nařízení (ES) č. 2535/2001

3 711 tun

100 %

09.4596

Nařízení (ES) č. 2535/2001

19 525 tun

100 %

09.4104

Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 (15)

13 403 tun

100 %

09.4099

Nařízení (ES) č. 341/2007

5 744 tun

100 %

09.4105

Nařízení (ES) č. 341/2007

28 389 tun

84,1 %

09.4100

Nařízení (ES) č. 341/2007

12 167 tun

84,1 %

09.4106

Nařízení (ES) č. 341/2007

2 598 tun

61,6 %

09.4102

Nařízení (ES) č. 341/2007

1 113 tun

61,6 %

09.4157

Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 (16)

28 880 tun

100 %

09.4193

Nařízení (ES) č. 1979/2006

1 520 tun

100 %

09.4194

Nařízení (ES) č. 1979/2006

252 tun

100 %

09.4158

Nařízení (ES) č. 1979/2006

4 779 tun

100 %

09.4123

Nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 (17)

571 943 tun

99,99 %

09.4125

Nařízení (ES) č. 1067/2008

2 285 665 tun

96,4 %

09.4133

Nařízení (ES) č. 1067/2008

129 577 tun

100 %

09.4126

Nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 (18)

306 812 tun

99,9 %

09.4131

Nařízení Komise (ES) č. 969/2006 (19)

269 214 tun

96,8 %

09.4120 (20)

Nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 (21)

500 000 tun

100 %

09.4121 (22)

Nařízení (ES) č. 1296/2008

2 000 000 tun

100 %

09.4122 (23)

Nařízení (ES) č. 1296/2008

300 000 tun

100 %

09.4148

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 (24)

1 416 tun

86,6 %

09.4127

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

15 888 tun

41 %

09.4128

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

18 798 tun

87,6 %

09.4129

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

240 tun

23,5 %

09.4130

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

1 805 tun

100 %

09.4138

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

 (25)

09.4112

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

4 682 tun

84,9 %

09.4116

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

990 tun

41,5 %

09.4117

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

1 458 tun

82,4 %

09.4118

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

1 370 tun

85,9 %

09.4119

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

3 041 tun

88,5 %

09.4166

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

22 442 tun

88 %

09.4168

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

26 581 tun

83,6 %

09.4149

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

48 729 tun

93,7 %

09.4150

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

14 993 tun

93,7 %

09.4152

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

10 308 tun

93,7 %

09.4153

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

8 434 tun

93,7 %

09.4154

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

11 245 tun

93,7 %

09.4317

Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 (26)

4 961 tun

50 %

09.4318 (do 2023/2024)

Nařízení (ES) č. 891/2009

308 518  (27) tun

92,4 %

09.4318 (od 2024/2025)

Nařízení (ES) č. 891/2009

380 555  (28) tun

92,4 %

09.4319

Nařízení (ES) č. 891/2009

68 969  (29) tun

100 %

09.4320

Nařízení (ES) č. 891/2009

260 390  (30) tun

89,8 %

09.4321

Nařízení (ES) č. 891/2009

5 841 tun

58,4 %

09.4329 (do 2021/2022)

Nařízení (ES) č. 891/2009

72 037  (31) tun

92,4 %

09.4329 (2022/2023)

Nařízení (ES) č. 891/2009

54 028  (32) tun

92,4 %

09.4330 (2022/2023)

Nařízení (ES) č. 891/2009

18 009  (33) tun

92,4 %

09.4330 (2023/2024)

Nařízení (ES) č. 891/2009

54 028  (34) tun

92,4 %

09.4079

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 (35)

1 000 tun

100 %


(1)  Z důvodu přehlednosti jsou procenta zaokrouhlena na jedno desetinné místo. Velikost celních kvót v rámci EU-27 je však vypočítána na základě přesného procentního podílu.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013 ze dne 21. června 2013 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso (Úř. věst. L 170, 22.6.2013, s. 32).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 431/2008 ze dne 19. května 2008 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91 (Úř. věst. L 130, 20.5.2008, s. 3).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 412/2008 ze dne 8. května 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 7).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 748/2008 ze dne 30. července 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 0206 29 91 (Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 28).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 442/2009 ze dne 27. května 2009 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa (Úř. věst. L 129, 28.5.2009, s. 13).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1585 ze dne 19. září 2017 o otevření a správě celních kvót Unie pro čerstvé a zmrazené hovězí, telecí a vepřové maso pocházející z Kanady a o změně nařízení (ES) č. 442/2009 a prováděcích nařízení (EU) č. 481/2012 a (EU) č. 593/2013 (Úř. věst. L 241, 20.9.2017, s. 1).

(8)  Pro rok 2019 bude přidělena pouze část kvóty připadající na WTO (5 549 tun ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla).

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 533/2007 ze dne 14. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa (Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 9)

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 536/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 6).

(12)  Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí (Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3).

(13)  Nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 19).

(14)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).

(15)  Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12).

(16)  Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 91).

(17)  Nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 ze dne 30. října 2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3).

(18)  Nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 ze dne 29. prosince 2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz ječmene ze třetích zemí (Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7).

(19)  Nařízení Komise (ES) č. 969/2006 ze dne 29. června 2006 o otevření a správě celních kvót a pro dovoz kukuřice z třetích zemí (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 44).

(20)  Článek 185 nařízení (EU) č. 1308/2013, Portugalsko.

(21)  Nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 57).

(22)  Článek 185 nařízení (EU) č. 1308/2013, Španělsko.

(23)  Článek 185 nařízení (EU) č. 1308/2013, Španělsko.

(24)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 ze dne 7. prosince 2011 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 6).

(25)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 stanoví, že v říjnu každého roku jsou zbývající množství nevyužitá v předchozích podobdobích pro dovozní kvóty s pořadovými čísly 09.4127, 09.4128, 094129 a 09.4130 přidělena erga omnes v rámci dovozní celní kvóty s číslem 09.4138.

(26)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).

(27)  Toto množství zahrnuje odpovídající podíl dovozní celní kvóty erga omnes s číslem 09.4320 přidělené Brazílii nařízením (ES) č. 891/2009.

(28)  Toto množství zahrnuje odpovídající podíl dovozní celní kvóty erga omnes s číslem 09.4320 přidělené Brazílii nařízením (ES) č. 891/2009.

(29)  Toto množství zahrnuje odpovídající podíl dovozní celní kvóty erga omnes s číslem 09.4320 přidělené Kubě nařízením (ES) č. 891/2009.

(30)  Toto množství bylo odečteno od odpovídajících podílů přidělených Brazílii a Kubě nařízením (ES) č. 891/2009.

(31)  Toto množství zahrnuje odpovídající podíl dovozní celní kvóty erga omnes s číslem 09.4320 přidělené Brazílii nařízením (ES) č. 891/2009.

(32)  Toto množství zahrnuje odpovídající podíl dovozní celní kvóty erga omnes s číslem 09.4320 přidělené Brazílii nařízením (ES) č. 891/2009.

(33)  Toto množství zahrnuje odpovídající podíl dovozní celní kvóty erga omnes s číslem 09.4320 přidělené Brazílii nařízením (ES) č. 891/2009.

(34)  Toto množství zahrnuje odpovídající podíl dovozní celní kvóty erga omnes s číslem 09.4320 přidělené Brazílii nařízením (ES) č. 891/2009.

(35)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 ze dne 7. června 2012 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00 (Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 1).


PŘÍLOHA II

Celní kvóty spravované podle pořadí podání žádostí

Pořadové číslo celní kvóty

Právní základ/nařízení o otevření kvóty

Nové množství EU-27

Podíl EU-27 na využití kvót (1)

09.0114

Nařízení Komise (ES) č. 438/2009 (2)

710 kusů

100 %

09.0115

Nařízení (ES) č. 438/2009

711 kusů

100 %

09.0113

Nařízení Komise (ES) č. 437/2009 (3)

24 070 kusů

100 %

09.0122

Nařízení (ES) č. 442/2009

15 067 tun

100 %

09.0123

Nařízení (ES) č. 442/2009

6 133 tun

100 %

09.0119

Nařízení (ES) č. 442/2009

7 000 tun

100 %

09.0118

Nařízení (ES) č. 442/2009

3 780 tun

75,6 %

09.0121

Nařízení (ES) č. 442/2009

6 161 tun

100 %

09.0120

Nařízení (ES) č. 442/2009

164 tun

5,5 %

09.2019

09.2181

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011 (4)

92 tun

100 %

09.2011

09.2101

09.2102

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011

17 006 tun

73,9 %

09.2012

09.2105

09.2106

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011

3 837 tun

20 %

09.1922

09.2115

09.2116

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011

Na rok 2019: 7 828  (5) tun

87,6 %

09.0693

09.2125

09.2126

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011

48 tun

48,3 %

09.2013

09.2109

09.2110

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011

114 184 tun

50 %

09.2014

09.2111

09.2112

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011

4 759 tun

82,1 %

09.2015

09.2171

09.2175

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011

200 tun

100 %

09.2016

09.2178

09.2179

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011

178 tun

89,2 %

09.0055

Nařízení Komise (ES) č. 1831/96 (6)

4 292 tun

99,9 %

09.0094

Nařízení (ES) č. 1831/96

464 tun

98,2 %

09.0056

Nařízení (ES) č. 1831/96

1 192 tun

95,8 %

09.0059

Nařízení (ES) č. 1831/96

500 tun

44,1 %

09.0057

Nařízení (ES) č. 1831/96

500 tun

100 %

09.0035

Nařízení (ES) č. 1831/96

9 696 tun

80,8 %

09.0708

Nařízení Komise (ES) č. 1475/2007 (7)

3 096 027 tun

53,8 %

09.0126

Nařízení (ES) č. 1475/2007

0 tun

0 %

09.0127

Nařízení (ES) č. 1475/2007

275 805 tun

78,8 %

09.0128

Nařízení (ES) č. 1475/2007

124 552 tun

85,5 %

09.0129

Nařízení (ES) č. 1475/2007

30 000 tun

100 %

09.0130

Nařízení (ES) č. 1475/2007

1 691 tun

84,6 %

09.0124

Nařízení (ES) č. 1475/2007

252 641 tun

42,1 %

09.0131

Nařízení (ES) č. 1475/2007

4 985 tun

99,7 %

09.0041

Nařízení (ES) č. 1831/96

85 958 tun

95,5 %

09.0025

Nařízení (ES) č. 1831/96

20 000 tun

100 %

09.0027

Nařízení (ES) č. 1831/96

14 931 tun

99,5 %

09.0039

Nařízení (ES) č. 1831/96

8 156 tun

81,6 %

09.0060

Nařízení (ES) č. 1831/96

885 tun

59 %

09.0061

Nařízení (ES) č. 1831/96

666 tun

95,7 %

09.0062

Nařízení Komise (ES) č. 1831/96

810 tun

81 %

09.0058

Nařízení (ES) č. 1831/96

74 tun

14,9 %

09.0063

Nařízení (ES) č. 1831/96

1 387 tun

55,5 %

09.0040

Nařízení (ES) č. 1831/96

105 tun

13,1 %

09.0092

Nařízení (ES) č. 1831/96

2 820 tun

99,4 %

09.0033

Nařízení (ES) č. 1831/96

1 500 tun

100 %

09.0093

Nařízení (ES) č. 1831/96

6 436 tun

91,4 %

09.0067

Nařízení (ES) č. 1472/2003

 

0 %

09.0074

Nařízení Komise (ES) č. 2133/2001 (8)

50 000 tun

100 %

09.0075

Nařízení (ES) č. 2133/2001

300 000 tun

100 %

09.0076

Nařízení Komise (ES) č. 1064/2009 (9)

20 789 tun

40,9 %

09.2905

Nařízení Komise (ES) č. 440/96 (10)

20 000 tun

100 %

09.2903

Nařízení (ES) č. 440/96

100 000 tun

100 %

09.0090

Nařízení Komise (ES) č. 937/2006 (11)

10 000 tun

100 %

09.0071

Nařízení (ES) č. 2133/2001

888 tun

68,3 %

09.0043

Nařízení Komise (ES) č. 2094/2004 (12)

231 tun

2,3 %

09.0132

Nařízení Komise (EU) č. 1085/2010 (13)

6 632 tun

82,9 %

09.0132

Nařízení (EU) č. 1085/2010

1 658 tun

82,9 %

09.0072

Nařízení (ES) č. 2133/2001

458 068 tun

96,4 %

09.0083

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011

5 tun

66,7 %

09.0073

Nařízení (ES) č. 2133/2001

2 746 tun

98,1 %

09.0070

Nařízení (ES) č. 2133/2001

2 670 tun

98,9 %

09.0089

Nařízení (ES) č. 2133/2001

1 393 tun

67,7 %

09.0097

Nařízení Komise (ES) č. 218/2007 (14)

4 689 hektolitrů

11,7 %

09.0095

Nařízení (ES) č. 218/2007

15 647 hektolitrů

78,2 %

09.0098

Nařízení Komise (ES) č. 1518/2007 (15)

13 808 hektolitrů

99,99 %


(1)  Z důvodu přehlednosti jsou procenta zaokrouhlena na jedno desetinné místo. Velikost celních kvót v rámci EU-27 je však vypočítána na základě přesného procentního podílu.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 438/2009 ze dne 26. května 2009 o otevření a správě dovozních celních kvót Společenství pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 57).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 437/2009 ze dne 26. května 2009 o otevření a správě dovozní celní kvóty Společenství pro mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 54).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso (Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 36). U celních kvót pro ovce otevřených a spravovaných tímto nařízením souvisí řada pořadových čísel celních kvót s jedním množstvím.

(5)  Celní kvóta pro Chile se zvyšuje o 200 tun ročně.

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 1831/96 ze dne 23. září 1996 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996 (Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 5).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 1475/2007 ze dne 13. prosince 2007 o otevření celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2008 (Úř. věst. L 329, 14.12.2007, s. 15).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 2133/2001 ze dne 30. října 2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin a o zrušení nařízení (ES) č. 1897/94, (ES) č. 306/96, (ES) č. 1827/96, (ES) č. 1970/96, (ES) č. 1405/97, (ES) č. 1406/97, (ES) č. 2492/98, (ES) č. 2809/98 a (ES) č. 778/1999 (Úř. věst. L 287, 31.10.2001, s. 12).

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 1064/2009 ze dne 4. listopadu 2009 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz sladovnického ječmene z třetích zemí (Úř. věst. L 291, 7.11.2009, s. 14).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 440/96 ze dne 11. března 1996 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene (Úř. věst. L 61, 12.3.1996, s. 2).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 937/2006 ze dne 23. června 2006 o otevření a správě celních kvót pro kukuřičný lepek pocházející ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 172, 24.6.2006, s. 9).

(12)  Nařízení Komise (ES) č. 2094/2004 ze dne 8. prosince 2004 o otevření a správě celní kvóty pro 10 000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódu KN 1104 22 98 (Úř. věst. L 362, 9.12.2004, s. 12).

(13)  Nařízení Komise (EU) č. 1085/2010 ze dne 25. listopadu 2010, kterým se otevírá a stanovuje správa některých celních ročních kvót na dovoz batátů, manioku a maniokového škrobu a ostatních produktů kódů KN 0714 90 11 a KN 0714 90 19 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1000/2010 (Úř. věst. L 310, 26.11.2010, s. 3).

(14)  Nařízení Komise (ES) č. 218/2007 ze dne 28. února 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství pro vína (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 22).

(15)  Nařízení Komise (ES) č. 1518/2007 ze dne 19. prosince 2007 o otevření a správě celní kvóty pro vermut (Úř. věst. L 335, 20.12.2007, s. 14).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU