(EU) 2019/357Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/357 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro přístup k podrobným údajům o obchodech zajišťujících financování (SFT) vedeným v registrech obchodních údajů (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 81, 22.3.2019, s. 22-29 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 11. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/357

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro přístup k podrobným údajům o obchodech zajišťujících financování (SFT) vedeným v registrech obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 12 odst. 3 písm. c) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 vyžaduje, aby subjekty vyjmenované v uvedeném článku měly přístup k podrobným údajům o SFT, aby mohly plnit své úkoly. Je proto nezbytné, aby registry obchodních údajů byly schopny přesně identifikovat dotčené smluvní strany a obchody. Přístup poskytnutý registry obchodních údajů by měl zahrnovat přístup k podrobným údajům o SFT uzavřených smluvní stranou bez ohledu na to, zda je smluvní strana mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem jiného podniku nebo zda se uvedené informace týkají obchodů uzavřených prostřednictvím určité pobočky smluvní strany za předpokladu, že se požadovaný přístup týká informací potřebných k plnění úkolů příslušného subjektu.

(2)

Mnoho subjektů uvedených v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 má více různých úkolů a potřeb. S cílem zabránit tomu, aby registry obchodních údajů musely neustále ověřovat, na základě jakého úkolu a pro jakou konkrétní potřebu určitý subjekt přístup požaduje, a předejít tak zbytečné administrativní zátěži pro tyto registry, je vhodné umožnit, aby registry obchodních údajů poskytly každému subjektu jediný přístup, který bude pokrývat úkoly a zvláštní potřeby každého subjektu.

(3)

Úkoly Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), pokud jde o registry obchodních údajů, jsou stanoveny v článcích 5 až 11 nařízení (EU) 2015/2365 a zahrnují mimo jiné registraci registrů obchodních údajů a dohled nad nimi. Účinný dohled vyžaduje, aby měl orgán ESMA plný přístup k veškerým podrobným údajům o všech SFT vedeným všemi registry obchodních údajů.

(4)

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) tvoří součást Evropského systému dohledu nad finančním trhem a jejich úkoly, pokud jde o finanční stabilitu a systémová rizika, jsou velmi podobné úkolům orgánu ESMA. Je proto důležité, aby stejně jako ESMA měly i tyto orgány přístup ke všem podrobným údajům o všech SFT.

(5)

Vzhledem k tomu, že existuje úzká vazba mezi SFT a měnovou politikou, měl by mít člen Evropského systému centrálních bank (ESCB), jak je uvedeno v čl. 12 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) 2015/2365, přístup ke všem podrobným údajům o SFT týkajícím se měny vydávané tímto členem ESCB, a specificky ke všem podrobným údajům o SFT, jejichž úvěr nebo kolaterál jsou vyjádřeny v měně vydávané uvedeným členem ESCB.

(6)

Některé subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 jsou odpovědné za sledování systémových rizik pro finanční stabilitu. Aby mohly uvedené subjekty řádně plnit své úkoly související se stabilitou finančního systému, musí mít přístup k co nejširšímu spektru účastníků trhu, obchodních systémů a co nejúplnějším a nejpodrobnějším údajům o SFT dostupným pro oblast své působnosti, což může být v závislosti na daném subjektu členský stát, eurozóna nebo Unie.

(7)

Nařízením Rady (EU) č. 1024/2013 (2) byl zaveden jednotný mechanismus dohledu. Registr obchodních údajů by měl zajistit, aby Evropská centrální banka (ECB) měla přístup k podrobným údajům o všech SFT uzavřených smluvní stranou, která v rámci jednotného mechanismu dohledu podléhá podle nařízení (EU) č. 1024/2013 dohledu ECB.

(8)

Úkoly a zvláštní potřeby relevantních orgánů pro cenné papíry a trhy v Unii uvedených v čl. 12 odst. 2 písm. i) nařízení (EU) 2015/2365 vyžadují, aby tyto orgány měly přístup ke všem podrobným údajům o SFT týkajícím se obchodů, trhů, cenných papírů zapůjčených nebo vypůjčených nebo poskytnutých jako kolaterál, prahových hodnot používaných jako referenční hodnoty a smluvních stran, které spadají do působnosti daného orgánu v oblasti dohledu.

(9)

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (3) mají mít orgány příslušné k řešení krize účinné prostředky k zásahům vůči subjektům uvedeným v čl. 1 odst. 1 uvedené směrnice, aby zabránily šíření krize. Každý orgán příslušný k řešení krize by proto měl mít přístup k podrobným údajům o SFT oznámených uvedenými subjekty.

(10)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (4) odpovídá Jednotný výbor pro řešení krizí za účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu pro řešení krizí mimo jiné tím, že vypracovává plány řešení krize v případě subjektů uvedených v článku 2 uvedeného nařízení. Aby mohl Jednotný výbor pro řešení krizí uvedené plány řešení krize vypracovávat, měl by registr obchodních údajů tomuto výboru poskytnout přístup k podrobným údajům o SFT uzavřených smluvní stranou, na kterou se vztahuje působnost nařízení (EU) č. 806/2014.

(11)

Mezi orgány uvedené v čl. 12 odst. 2 písm. m) nařízení (EU) 2015/2365 patří mimo jiné orgány příslušné pro jednotný mechanismus dohledu a pro obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi, investičními podniky, pojišťovnami nebo zajišťovnami, SKIPCP, správci alternativních investičních fondů, fondy zaměstnaneckého penzijního pojištění, centrálními depozitáři cenných papírů a nefinančními smluvními stranami. Aby tyto orgány mohly účinně plnit své úkoly, potřebují mít přístup k podrobným údajům o SFT oznámených smluvními stranami, které spadají do jejich působnosti.

(12)

Mezi orgány uvedené v čl. 12 odst. 2 písm. m) nařízení (EU) 2015/2365 patří mimo jiné orgány odpovědné za povolování ústředních protistran a dohled nad nimi. Aby tyto orgány mohly účinně plnit své úkoly, měly by mít přístup k podrobným údajům o SFT týkajícím se ústředních protistran, nad nimiž vykonávají dohled.

(13)

Aby byla zajištěna standardizace a konzistentnost přístupu k podrobným údajům o SFT a aby se omezila administrativní zátěž orgánů, které mají k těmto podrobným údajům přístup, i registrů obchodních údajů, kde jsou tyto údaje vedeny, měly by registry obchodních údajů dodržovat specifický postup pro stanovení podmínek, za nichž bude takový přístup poskytnut, konkrétně zřízení přístupu a průběžné provozní uspořádání.

(14)

Aby byla zajištěna důvěrnost podrobných údajů o SFT, měly by se veškeré výměny údajů mezi registry obchodních údajů a dotčenými orgány uskutečňovat prostřednictvím zabezpečeného spojení mezi stroji a s použitím protokolů pro šifrování údajů.

(15)

Aby se umožnilo účinné a efektivní porovnávání a seskupování podrobných údajů o SFT mezi registry obchodních údajů, měly by se pro poskytování přístupu k těmto údajům a pro komunikaci mezi orgány a registry obchodních údajů používat šablony a zprávy ve formátu XML vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022.

(16)

Aby orgány uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 mohly provádět cílená šetření, je nutné usnadnit přímý a bezprostřední přístup ke specifickým souborům údajů, a tudíž určit soubor kombinovatelných vyhledávání ad hoc týkajících se smluvních stran daného SFT, typu SFT, časového horizontu provedení, splatnosti a ukončení SFT a rovněž fáze životního cyklu SFT.

(17)

Aby se umožnil přímý a bezprostřední přístup k podrobným údajům o SFT a aby se dotčeným orgánům a registrům obchodních údajů usnadnilo plánování vnitřních postupů zpracování údajů, měly by být lhůty, v nichž by registry obchodních údajů měly zmíněným orgánům poskytnout tento přístup, harmonizovány.

(18)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA v souladu s postupem podle článku 10 nařízení (EU) č. 1095/2010 (5).

(19)

Orgán ESMA provedl o těchto návrzích regulačních technických norem otevřené veřejné konzultace, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů orgánu ESMA působících v oblasti cenných papírů a trhů, zřízené podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podrobné údaje o SFT, které mají být zpřístupněny

Registr obchodních údajů zajistí, aby každému subjektu uvedenému v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 byly v souladu s článkem 3 zpřístupněny podrobné údaje o SFT včetně těchto údajů:

a)

oznámení o SFT vykázaných v souladu s tabulkami 1 až 4 v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/356 (6), včetně aktuálních stavů obchodování u SFT, které dosud nejsou splatné nebo u nichž nebyla provedena oznámení s typy opatření „Chyba“, „Ukončení/Předčasné ukončení“ nebo „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 98 tabulky 2 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363 (7);

b)

příslušných podrobných údajů týkajících se oznámení o SFT, která daný registr obchodních údajů zamítl, včetně oznámení o SFT zamítnutých předchozí pracovní den a důvodů pro jejich zamítnutí, dle vymezení v souladu s tabulkou 2 v příloze I (EU) 2019/358 (8);

c)

stavu sesouhlasení všech vykázaných SFT, u nichž registr obchodních údajů provedl vypořádání v souladu s (EU) 2019/358, kromě těch STF, které již nejsou platné nebo u nichž byla obdržena oznámení o SFT s typy opatření „Chyba“, „Ukončení/Předčasné ukončení“ nebo „Složka pozice“ dříve než jeden měsíc před datem, kdy se uskutečnilo sesouhlasení.

Článek 2

Jediný přístup

Registr obchodních údajů poskytne subjektům, které mají více úkolů podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 jediný přístup k podrobným údajům o SFT, kterých se uvedené úkoly týkají.

Článek 3

Přístup k podrobným údajům o SFT v souladu s úkoly a zvláštními potřebami každého dotčeného orgánu

1.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu ESMA přístup k veškerým podrobným údajům o všech SFT, aby orgán ESMA mohl vykonávat své pravomoci v oblasti dohledu v souladu se svými povinnostmi a úkoly.

2.   Registr obchodních údajů poskytne orgánům EBA a EIOPA a radě ESRB přístup k veškerým podrobným údajům o všech SFT.

3.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu vykonávajícímu dohled nad obchodními systémy přístup k podrobným údajům o SFT uskutečněných v těchto systémech.

4.   Registr obchodních údajů poskytne členovi ESBC, je-li měnou jeho členského státu euro, a ECB přístup k podrobným údajům o všech SFT:

a)

pokud cenné papíry zapůjčené nebo vypůjčené nebo poskytnuté jako kolaterál byly vydány nebo nabídnuty jménem subjektu usazeného v členském státě, jehož měnou je euro;

b)

pokud cenné papíry zapůjčené nebo vypůjčené nebo poskytnuté jako kolaterál jsou státními dluhopisy členského státu, jehož měnou je euro;

c)

pokud měna zapůjčená nebo vypůjčená nebo poskytnutá jako kolaterál je euro.

5.   Registr obchodních údajů poskytne členovi ESBC, není-li měnou jeho členského státu euro, a ECB přístup k podrobným údajům o všech SFT:

a)

pokud cenné papíry zapůjčené nebo vypůjčené nebo poskytnuté jako kolaterál byly vydány nebo nabídnuty jménem subjektu usazeného v členském státě tohoto člena ESB;

b)

pokud cenné papíry zapůjčené nebo vypůjčené nebo poskytnuté jako kolaterál jsou státními dluhopisy členského státu tohoto člena ESBC;

c)

pokud měna zapůjčená nebo vypůjčená nebo poskytnutá jako kolaterál je měna vydávaná tímto členem ESBC.

6.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu uvedenému v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365, který sleduje systémová rizika pro finanční stabilitu v eurozóně, přístup k podrobným údajům o všech SFT uzavřených v obchodních systémech, které spadají do působnosti uvedeného orgánu v rámci sledování systémových rizik pro finanční stabilitu v eurozóně, nebo uzavřených smluvními stranami, které spadají do této působnosti. Registr obchodních údajů tomuto orgánu poskytne rovněž přístup k podrobným údajům o SFT všech poboček smluvních stran usazených ve třetí zemi, které působí v členském státě, jehož měnou je euro.

7.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu uvedenému v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365, který sleduje systémová rizika pro finanční stabilitu, není-li měnou jeho členského státu euro, přístup k podrobným údajům o všech SFT uzavřených v obchodních systémech, které spadají do působnosti uvedeného orgánu v rámci sledování systémových rizik pro finanční stabilitu v členském státě, jehož měnou není euro. Registr obchodních údajů tomuto orgánu poskytne rovněž přístup k podrobným údajům o všech SFT všech poboček smluvních stran usazených ve třetí zemi, které působí v členském státě tohoto orgánu.

8.   Registr obchodních údajů poskytne ECB v rámci plnění jejích úkolů v rámci jednotného mechanismu dohledu podle nařízení (EU) č. 1024/2013 přístup k podrobným údajům o všech SFT uzavřených jakoukoli smluvní stranou, která v rámci jednotného mechanismu dohledu podléhá podle nařízení (EU) č. 1024/2013 dohledu ECB.

9.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu třetí země, ohledně které byl přijat prováděcí akt podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365, přístup k podrobným údajům o všech SFT spadajících do působnosti tohoto orgánu v souladu s ustanoveními zmíněného prováděcího aktu.

10.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu určenému podle článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES (9) přístup k podrobným údajům o všech SFT, u nichž je cenným papírem zapůjčeným nebo vypůjčeným nebo poskytnutým jako kolaterál cenný papír vydaný společností, která splňuje jednu nebo více z těchto podmínek:

a)

společnost je přijata k obchodování na regulovaném trhu v členském státě tohoto orgánu a nabídky převzetí cenných papírů společnosti spadají do jeho působnosti v oblasti dohledu;

b)

společnost má sídlo nebo ústředí v členském státě tohoto orgánu a nabídky převzetí cenných papírů společnosti spadají do jeho působnosti v oblasti dohledu;

c)

společnost je předkladatel nabídky ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 2004/25/ES pro společnosti uvedené v písmenech a) nebo b) a protiplnění, které nabízí, zahrnuje cenné papíry.

11.   Registr obchodních údajů poskytne orgánům podle čl. 12 odst. 2 písm. i) nařízení (EU) 2015/2365 přístup k podrobným údajům o SFT týkajícím se obchodů, trhů, cenných papírů zapůjčených nebo vypůjčených nebo poskytnutých jako kolaterál, prahových hodnot používaných jako referenční hodnoty a smluvních stran, které spadají do působnosti daného orgánu v oblasti dohledu. Registr obchodních údajů tomuto orgánu poskytne rovněž přístup k podrobným údajům o SFT všech poboček smluvních stran usazených ve třetí zemi, které působí v členském státě tohoto orgánu.

12.   Registr obchodních údajů poskytne Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) přístup k podrobným údajům o všech SFT, je-li komoditou zapůjčenou nebo vypůjčenou nebo poskytnutou jako kolaterál energie.

13.   Registr obchodních údajů poskytne orgánům příslušným k řešení krize podle čl. 12 odst. 2 písm. k) nařízení (EU) 2015/2365 přístup k podrobným údajům o všech SFT uzavřených:

a)

smluvní stranou spadající do působnosti daného orgánu;

b)

pobočkou smluvní strany usazené ve třetí zemi, která působí v členském státě daného orgánu příslušného k řešení krize a spadá do působnosti daného orgánu.

14.   Registr obchodních údajů poskytne Jednotnému výboru pro řešení krizí přístup k podrobným údajům o všech SFT uzavřených jakoukoli smluvní stranou, na kterou se vztahuje působnost nařízení (EU) č. 806/2014.

15.   Registr obchodních údajů poskytne příslušným orgánům podle čl. 12 odst. 2 písm. m) nařízení (EU) 2015/2365 přístup k podrobným údajům o všech SFT uzavřených:

a)

smluvní stranou spadající do působnosti daného orgánu;

b)

pobočkou smluvní strany usazené ve třetí zemi, která působí v členském státě daného příslušného orgánu a spadá do působnosti daného orgánu.

16.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu dohledu nad ústřední protistranou a členovi ESCB dohlížejícímu na danou ústřední protistranu přístup k podrobným údajům o všech SFT, u nichž clearing provedla nebo jež uzavřela daná ústřední protistrana.

Článek 4

Zřízení přístupu k podrobným údajům o SFT

1.   Registr obchodních údajů:

a)

určí osobu nebo osoby odpovědné za udržování kontaktu se subjekty uvedenými v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365;

b)

zveřejní na svých internetových stránkách pokyny, kterými se subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 mají řídit, aby se získaly přístup k podrobným údajům o SFT;

c)

poskytne subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 formulář podle odstavce 2;

d)

zřídí subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 přístup k podrobným údajům o SFT pouze na základě informací uvedených v poskytnutém formuláři;

e)

zavede nezbytná technická opatření umožňující subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 přístup k podrobným údajům o SFT v souladu s článkem 5;

f)

poskytnout subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 přímý a bezprostřední přístup k podrobným údajům o SFT do třiceti kalendářních dnů poté, co daný subjekt podá žádost o zřízení tohoto přístupu.

2.   Registr obchodních údajů vypracuje pro subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 formulář žádosti o zřízení přístupu k podrobným údajům o SFT. Uvedený formulář obsahuje tyto položky:

a)

název subjektu;

b)

kontaktní osobu subjektu;

c)

právní úkoly a pověření subjektu;

d)

seznam oprávněných uživatelů požadovaných podrobných údajů o SFT;

e)

údaje o bezpečném připojení s použitím SSH FTP;

f)

další technické informace relevantní pro přístup subjektu k podrobným údajům o SFT;

g)

zda je subjekt příslušný pro smluvní strany ve svém členském státě, v eurozóně nebo v Unii;

h)

typy smluvních stran, pro něž je subjekt příslušný podle klasifikace v tabulce 1 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363;

i)

typy SFT, nad nimiž subjekt vykonává dohled;

j)

případně všechny členské státy, v nichž subjekt vykonává dohled nad emitentem cenných papírů vypůjčených, zapůjčených nebo poskytnutých jako kolaterál;

k)

případně všechny členské státy, v nichž subjekt vykonává dohled nad komoditami vypůjčenými, zapůjčenými nebo poskytnutými jako kolaterál;

l)

případně obchodní systémy, nad nimiž subjekt vykonává dohled;

m)

případně ústřední protistrany, nad nimiž subjekt vykonává dohled;

n)

případně měna, již subjekt vydává;

o)

případně prahové hodnoty používané v Unii, je-li subjekt příslušný pro jejich administrátora.

Článek 5

Provozní uspořádání pro přístup k podrobným údajům o SFT

1.   Registr obchodních údajů zavede a udržuje nezbytná technická opatření umožňující subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 spojení s registrem obchodních údajů prostřednictvím zabezpečeného rozhraní mezi stroji.

Pro účely prvního pododstavce používá registr obchodních údajů pro komunikaci prostřednictvím uvedeného rozhraní protokol SFTP (SSH File Transfer Protocol) a standardizované zprávy ve formátu XML vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022.

2.   Registr obchodních údajů zavede a udržuje nezbytná technická opatření umožňující subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 nastavení periodických žádostí o přístup k podrobným údajům o SFT v souladu s články 1, 2 a 3, které tyto subjekty nezbytně potřebují k plnění svých úkolů.

3.   Na požádání poskytne registr obchodních údajů subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 přístup k veškerým SFT spadajícím do jejich působnosti v souladu s článkem 3 na základě libovolné kombinace následujících polí podle přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/363:

a)

časové razítko podání zprávy;

b)

oznamující smluvní strana;

c)

jiná smluvní strana;

d)

pobočka oznamující smluvní strany;

e)

pobočka jiné smluvní strany;

f)

sektor oznamující smluvní strany;

g)

povaha oznamující smluvní strany;

h)

makléř;

i)

oznamující subjekt;

j)

oprávněná osoba;

k)

typ SFT;

l)

typ složky kolaterálu;

m)

obchodní systém;

n)

časové razítko provedení;

o)

datum splatnosti;

p)

datum ukončení;

q)

ústřední protistrana;

r)

typ opatření.

4.   Registr obchodních údajů zavede a udržuje technickou kapacitu pro poskytování přímého a bezprostředního přístupu k podrobným údajům o SFT, které jsou pro subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 nezbytné k plnění jejich úkolů. Přístup k těmto podrobným údajům o SFT se poskytuje v těchto lhůtách:

a)

je-li požadován přístup k podrobným údajům o nevypořádaných SFT nebo o SFT, které jsou již splatné nebo u nichž byla provedena oznámení s typy opatření „Chyba“, „Ukončení/Předčasné ukončení“ nebo „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 98 tabulky 2 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363, ne dříve než jeden rok před datem podání žádosti: nejpozději ve 12:00 koordinovaného světového času první kalendářní den po dni podání žádosti o přístup;

b)

je-li požadován přístup k podrobným údajům o SFT, které jsou již splatné, nebo u nichž byla provedena oznámení s typy opatření „Chyba“, „Ukončení/Předčasné ukončení“ nebo „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 98 tabulky 2 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363, dříve než jeden rok před datem podání žádosti: nejpozději tři pracovní dny po podání žádosti o přístup;

c)

je-li požadován přístup k podrobným údajům o SFT spadajícím do písmen a) i b): nejpozději tři pracovní dny po podání žádosti o přístup.

5.   Registr obchodních údajů potvrdí přijetí každé žádosti o přístup k podrobným údajům o SFT podané subjekty uvedenými v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 a ověří její správnost a úplnost a vyrozumí uvedené subjekty o výsledku ověření nejpozději šedesát minut po podání žádosti.

6.   Registr obchodních údajů použije elektronický podpis a protokoly pro šifrování údajů, aby zajistil důvěrnost, integritu a ochranu údajů zpřístupňovaných subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/356 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující podrobné údaje o obchodech zajišťujících financování (SFT), jež mají být oznamovány registrům obchodních údajů (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/363 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost zpráv s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování (SFT) registrům obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012, pokud jde o použití kódů pro vykazování při vykazování derivátových smluv (viz strana 85 v tomto čísle Úředního věstníku).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/358 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro přístup k podrobným údajům o obchodech zajišťujících financování (SFT) vedeným v registrech obchodních údajů (viz strana 30 v tomto čísle Úředního věstníku).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí (Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU