(EU) 2019/356Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/356 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující podrobné údaje o obchodech zajišťujících financování (SFT), jež mají být oznamovány registrům obchodních údajů (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 81, 22.3.2019, s. 1-21 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 11. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/356

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující podrobné údaje o obchodech zajišťujících financování (SFT), jež mají být oznamovány registrům obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 4 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zvýšení efektivnosti a využití podobností mezi oznamováním derivátů a oznamováním obchodů zajišťujících financování (securities financing transactions – dále jen „SFT“) by povinnost oznamovat podrobné údaje o SFT registrům obchodních údajů podle článku 4 nařízení (EU) 2015/2365 měla být uvedena do souladu s povinností oznamovat registrům obchodních údajů derivátové obchody podle článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2). Požadavky na oznamování, které stanoví podrobné údaje o SFT, by proto měly být podobné jako požadavky na oznamování, které stanoví údaje o derivátových smlouvách.

(2)

V zájmu zajištění efektivnosti a užitečnosti oznamovaných informací o SFT by měly být konkrétní podrobné údaje o SFT, které je třeba oznamovat, přizpůsobeny různým typům SFT určeným v nařízení (EU) 2015/2365. Pokud jde o oznamování maržových obchodů, je účelem nařízení (EU) 2015/2365 zachycení transakcí, které slouží stejnému účelu jako repo obchody, koupě se současným sjednáním zpětného prodeje nebo transakce s půjčkou cenných papírů, a proto představují podobná rizika pro finanční stabilitu tím, že umožňují vytváření páky, působí procyklicky a prohlubují vzájemné vazby na finančních trzích, nebo tím, že přispívají k transformaci likvidity a splatností. Maržové obchody proto zahrnují transakce, na něž se vztahují maržové dohody mezi finančními institucemi a jejich klienty, pokud finanční instituce svým klientům poskytují služby hlavního makléře, ale nezahrnují jiné úvěry, jako jsou úvěry pro účely restrukturalizace podniků, které sice mohou zahrnovat cenné papíry, ale nepřispívají k systémovým rizikům, jichž se týká nařízení (EU) 2015/2365.

(3)

Je důležité, aby podrobné údaje o každém SFT, jehož clearing provádí ústřední protistrana, byly správně oznamovány a byly snadno identifikovatelné bez ohledu na to, zda byl clearing tohoto SFT proveden v den, kdy byl SFT uzavřen, nebo v pozdější den.

(4)

Aby bylo zajištěno komplexní oznamování v případech, kdy konkrétní podrobné údaje o zajištění nejsou v den obchodu známy, měly by smluvní strany informace o zajištění aktualizovat, jakmile je mají k dispozici a nejpozději v pracovní den následující po datu valuty daného SFT.

(5)

Aby byly poskytovány užitečnější informace orgánům, které mají přístup k podrobným údajům o SFT v registrech obchodních údajů, měly by smluvní strany registrům obchodních údajů oznamovat mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (dále jen „ISIN“) každého koše zajištění, který používají k zajištění SFT, pokud tento koš ISIN má.

(6)

Jestliže smluvní strany poskytují zajištění na základě čisté expozice, vyplývající ze započtení určitého počtu SFT mezi dvěma smluvními stranami, konkrétní přiřazení zajištění jednotlivým SFT často není možné, a přiřazení zajištění tedy může být neznámé. V těchto situacích by měly mít smluvní strany možnost oznamovat zajištění nezávisle na podkladovém úvěru.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) v souladu s postupem uvedeným v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3).

(8)

Orgán ESMA provedl o těchto návrzích regulačních technických norem otevřené veřejné konzultace, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů při orgánu ESMA, zřízené podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podrobné údaje o SFT, které mají být oznámeny

1.   Zpráva podaná v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 zahrnuje úplné a přesné podrobné údaje stanovené v tabulkách 1, 2, 3 a 4 přílohy, které se vztahují k dotčenému SFT.

2.   Při oznamování uzavření SFT uvede smluvní strana ve své zprávě druh činnosti „Nové“ v poli 98 tabulky 2 přílohy tohoto nařízení. Ve veškerých dalších zprávách s podrobnými údaji o tomto SFT se v poli 98 tabulky 2 přílohy tohoto nařízení uvede příslušný druh činnosti, který se na daný SFT vztahuje.

Článek 2

SFT s clearingem provedeným ústřední protistranou

1.   SFT, jehož podrobné údaje již byly oznámeny podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 a u kterého následně provede clearing ústřední protistrana, se po provedení clearingu oznámí jako ukončený tak, že se v poli 98 tabulky 2 přílohy uvede druh činnosti „Ukončení/předčasné ukončení“, a oznámí se nové SFT vyplývající z clearingu.

2.   SFT, který je uzavřen v obchodním systému a jehož clearing provede ústřední protistrana v tentýž den, se oznámí teprve po provedení clearingu.

3.   Ohledně marže poskytnuté nebo přijaté pro SFT, který je předmětem clearingu, oznámí smluvní strana podrobné údaje stanovené v tabulce 3 přílohy tohoto nařízení a uvede příslušný druh činnosti stanovený v poli 20 uvedené tabulky přílohy.

Článek 3

Oznamování zajištění

1.   Smluvní strany transakce s půjčkou nebo výpůjčkou cenných papírů nebo komodit, které se dohodnou, že nebude poskytnuto zajištění, uvedou tuto skutečnost v poli 72 tabulky 2 přílohy.

2.   Je-li zajištění SFT vázáno na konkrétní úvěr a podrobné údaje o tomto zajištění jsou smluvní straně známy nejpozději k termínu pro oznámení, uvede smluvní strana úplné a přesné podrobné údaje o všech jednotlivých složkách zajištění daného SFT v polích 75 až 94 tabulky 2 přílohy, když tento SFT poprvé oznamuje s uvedením druhu činnosti „Nové“ v poli 98 tabulky 2 přílohy.

3.   Je-li zajištění SFT vázáno na konkrétní úvěr, ale podrobné údaje o tomto zajištění nejsou smluvní straně k termínu pro oznámení známy, uvede smluvní strana úplné a přesné podrobné údaje o všech jednotlivých složkách zajištění daného SFT v polích 75 až 94 tabulky 2 přílohy, jakmile jsou tyto údaje známy a nejpozději v pracovní den následující po datu valuty uvedeném v poli 13 tabulky 2 přílohy, přičemž jako druh činnosti v poli 98 tabulky 2 přílohy uvede „Aktualizace zajištění“.

4.   Smluvní strana zajišťující jeden nebo více SFT pomocí koše zajištění, který je identifikován mezinárodním identifikačním číslem cenných papírů (ISIN), uvede toto ISIN v poli 96 tabulky 2 přílohy, když SFT oznamuje s uvedením druhu činnosti „Nové“ v poli 98 tabulky 2 přílohy.

5.   Smluvní strana zajišťující jeden nebo více SFT pomocí koše zajištění, který není identifikován číslem ISIN, uvede v poli 96 tabulky 2 přílohy kód „NTAV“, když daný SFT oznamuje s uvedením druhu činnosti „Nové“ v poli 98 tabulky 2 přílohy.

6.   Pro účely odstavců 4 a 5 smluvní strana s uvedením druhu činnosti „Aktualizace zajištění“ v poli 98 tabulky 2 přílohy rovněž uvede úplné a přesné podrobné údaje o všech jednotlivých složkách zajištění daného SFT v polích 75 až 94 tabulky 2 přílohy, jakmile jsou tyto údaje známy a nejpozději v pracovní den následující po datu valuty uvedeném v poli 13 tabulky 2 přílohy.

7.   Smluvní strana zajišťující několik SFT na základě čisté expozice uvede v poli 73 tabulky 2 přílohy výraz „Ano“. Tato smluvní strana s uvedením druhu činnosti „Aktualizace zajištění“ v poli 98 tabulky 2 přílohy uvede úplné a přesné podrobné údaje o všech jednotlivých složkách zajištění těchto SFT v polích 75 až 94 tabulky 2 přílohy, jakmile jsou tyto údaje známy a nejpozději v pracovní den následující po datu valuty uvedeném v poli 13 tabulky 2 přílohy.

Článek 4

Oznamování opětovného použití zajištění

1.   Smluvní strana přijímající jeden nebo několik finančních nástrojů jako zajištění v rámci SFT uvede úplné a přesné podrobné údaje o každém opětovném použití každého z těchto finančních nástrojů v polích 7, 8 a 9 tabulky 4 přílohy.

2.   Smluvní strana přijímající hotovost jako zajištění v rámci SFT uvede úplné a přesné podrobné údaje o každém reinvestování hotovostního zajištění pro každou měnu v polích 11, 12 a 13 tabulky 4 přílohy.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA

Tabulka 1

Údaje o smluvní straně

Č.

Pole

Údaje, které je třeba oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové razítko podání zprávy

Datum a čas podání zprávy do registru obchodních údajů.

A

A

A

A

2

Subjekt podávající zprávu

Specifický kód k identifikaci subjektu podávajícího zprávu. Jestliže byla podáním zprávy pověřena třetí strana nebo druhá smluvní strana, specifický kód k identifikaci tohoto subjektu.

A

A

A

A

3

Oznamující smluvní strana

Specifický kód k identifikaci oznamující smluvní strany.

A

A

A

A

4

Povaha oznamující smluvní strany

Údaj o tom, zda je oznamující smluvní strana finanční, nebo nefinanční smluvní stranou.

A

A

A

A

5

Odvětví oznamující smluvní strany

Jeden nebo více kódů ke klasifikaci povahy obchodních činností oznamující smluvní strany.

V případě, že oznamující smluvní strana je finanční smluvní stranou, veškeré příslušné kódy uvedené v taxonomii finančních smluvních stran, které se na tuto smluvní stranu vztahují.

V případě, že oznamující smluvní strana je nefinanční smluvní stranou, veškeré příslušné kódy uvedené v taxonomii nefinančních smluvních stran, které se na tuto smluvní stranu vztahují.

Pokud je oznamována více než jedna činnost, kódy se uvedou v pořadí podle relativního významu odpovídajících činností.

A

A

A

A

6

Dodatečná odvětvová klasifikace

Je-li oznamující smluvní stranou subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) nebo alternativní investiční fond, kód určující, zda jde o fond obchodovaný v obchodním systému (ETF), nebo fond peněžního trhu.

Je-li oznamující smluvní stranou alternativní investiční fond nebo nefinanční smluvní strana vyvíjející činnost v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví nebo v oblasti nemovitostí, kód určující, zda jde o realitní investiční fond.

A

A

A

A

7

Pobočka oznamující smluvní strany

Jestliže oznamující smluvní strana uzavírá SFT prostřednictvím pobočky, kód identifikující tuto pobočku.

A

A

A

A

8

Pobočka druhé smluvní strany

Jestliže druhá smluvní strana uzavírá SFT prostřednictvím pobočky, kód identifikující tuto pobočku.

A

A

A

A

9

Postavení smluvní strany

Údaj o tom, zda je oznamující smluvní strana poskytovatelem, nebo příjemcem zajištění v souladu s článkem 4 prováděcího nařízení (EU) 2019/363 (1).

A

A

A

A

10

Subjekt odpovědný za zprávu

Pokud za oznámení jménem druhé smluvní strany odpovídá finanční smluvní strana v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (2), specifický kód k identifikaci této finanční smluvní strany.

Pokud za oznámení jménem subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) odpovídá správcovská společnost v souladu s čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení, specifický kód k identifikaci této správcovské společnosti.

Pokud za oznámení jménem alternativního investičního fondu odpovídá jeho správce v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód k identifikaci tohoto správce.

A

A

A

A

11

Druhá smluvní strana

Specifický kód k identifikaci subjektu, se kterým oznamující smluvní strana uzavřela SFT. V případě soukromé fyzické osoby se konzistentním způsobem určí kód klienta.

A

A

A

A

12

Země druhé smluvní strany

Kód země, kde má druhá smluvní strana sídlo, nebo kód země bydliště, pokud je druhou smluvní stranou fyzická osoba.

A

A

A

A

13

Oprávněná osoba

Pokud oprávněná osoba ze smlouvy není smluvní stranou této smlouvy, musí oznamující smluvní strana tuto oprávněnou osobu identifikovat specifickým kódem nebo, v případě soukromé fyzické osoby, konzistentně používaným kódem klienta přiděleným právnickou osobou, kterou tato soukromá fyzická osoba využívá.

A

A

A

N

14

Trojstranný zprostředkovatel

Specifický kód k identifikaci třetí strany, kterou oznamující smluvní strana pověřila poobchodním zpracováním SFT (pokud existuje).

A

A

A

N

15

Makléř

Specifický kód subjektu, který vystupuje za oznamující smluvní stranu jako zprostředkovatel, aniž by byl sám smluvní stranou SFT. V případě transakcí s půjčkou cenných papírů pojem makléř nezahrnuje zprostředkovatele půjček.

A

A

A

N

16

Člen clearingového systému

Pokud se provádí clearing obchodu, specifický kód k identifikaci odpovědného člena clearingového systému za oznamující smluvní stranu.

A

A

A

N

17

Účastník nebo nepřímý účastník centrálního depozitáře cenných papírů

Specifický kód účastníka nebo nepřímého účastníka centrálního depozitáře cenných papírů za oznamující smluvní stranu.

Pokud se na obchodu podílí jak účastník, tak nepřímý účastník, kód nepřímého účastníka.

Toto pole se nepoužije u komodit.

A

A

A

N

18

Zprostředkovatel půjček

Specifický kód zprostředkovatele půjček zapojeného do transakce s půjčkou cenných papírů.

A

N

A

N


Tabulka 2

Údaje o úvěru a zajištění

Č.

Pole

Údaje, které je třeba oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Specifický identifikační kód obchodu (UTI)

Jednoznačné označení přidělené SFT za účelem identifikace obchodu.

A

A

A

A

2

Pořadové číslo zprávy

V případě transakcí vyplývajících z clearingu se oznámí předchozí UTI, tedy UTI původní dvoustranné transakce. Předchozí UTI však nemusí oznamovat smluvní strany, které jsou ústředními protistranami, jež provedly clearing SFT.

Jestliže byl SFT proveden v obchodním systému a jeho clearing byl proveden v tentýž den, číslo vygenerované obchodním systémem jednoznačně určující provedení SFT.

A

A

A

N

3

Datum události

Datum, kdy došlo k události týkající se SFT, která musí být oznámena a je zachycena ve zprávě. V případě druhů činnosti „Aktualizace ocenění“, „Aktualizace zajištění“, „Aktualizace opětovného použití“ a „Aktualizace marže“ datum, ke kterému se podávají informace uvedené ve zprávě.

A

A

A

A

4

Druh SFT

Druh obchodu SFT definovaný v čl. 3 bodech 7 až 10 nařízení (EU) 2015/2365.

A

A

A

A

5

Clearing proveden

Údaj o tom, zda byl proveden centrální clearing.

A

A

A

N

6

Časové razítko clearingu

Čas a datum, kdy byl proveden clearing.

A

A

A

N

7

Ústřední protistrana

Pokud byl u smlouvy proveden clearing, specifický kód ústřední protistrany, jež clearing provedla.

A

A

A

N

8

Obchodní systém

Specifický kód k identifikaci systému, ve kterém byl SFT proveden.

Jestliže byl SFT uzavřen mimoburzovně (OTC) a je přijat k obchodování, kód MIC „XOFF“.

Jestliže byl SFT uzavřen mimoburzovně (OTC) a není přijat k obchodování, kód MIC „XXXX“.

A

A

A

N

9

Typ rámcové dohody

Označení typu rámcové dohody, v jejímž rámci smluvní strany uzavřely SFT.

A

A

A

N

10

Jiný typ rámcové dohody

Název rámcové dohody. Toto pole se vyplní pouze v případě, že je v poli 9 uvedena možnost „OTHR“.

A

A

A

N

11

Verze rámcové dohody

V příslušných případech údaj o roce, ze kterého pochází rámcová dohoda relevantní pro oznamovaný obchod.

A

A

A

N

12

Časové razítko provedení

Datum a čas, kdy byl SFT proveden.

A

A

A

A

13

Datum valuty (datum zahájení)

Datum smluvně sjednané mezi smluvními stranami pro výměnu peněžních prostředků, cenných papírů nebo komodit za zajištění v rámci zahajovací (spotové) složky SFT.

A

A

A

N

14

Datum splatnosti (datum dokončení)

Datum smluvně sjednané mezi smluvními stranami pro výměnu peněžních prostředků, cenných papírů nebo komodit za zajištění v rámci uzavírací (forwardové) složky SFT. Tyto informace se neoznamují u repo obchodů uzavřených na dobu neurčitou.

A

A

A

N

15

Datum ukončení

Datum ukončení v případě úplného předčasného ukončení SFT.

A

A

A

A

16

Minimální výpovědní lhůta

Minimální lhůta (počet obchodních dnů), ve které musí jedna smluvní strana informovat druhou smluvní stranu o ukončení obchodu.

A

N

N

N

17

Nejdřívější datum, kdy je možno požadovat splacení

Nejdřívější datum, kdy má půjčitel peněžních prostředků právo požadovat splacení části finančních prostředků nebo ukončit obchod.

A

N

N

N

18

Ukazatel obecného zajištění

Údaj o tom, zda se na SFT vztahuje dohoda o obecném zajištění. V případě transakce s půjčkou cenných papírů se pole týká cenných papírů poskytnutých jako zajištění, nikoli půjčeného cenného papíru.

U SFT, na který se vztahuje dohoda o obecném zajištění, se uvede kód „GENE“. Dohoda o obecném zajištění stanoví mechanismus zajištění transakce, ve kterém poskytovatel zajištění může cenný papír, jenž bude poskytnut jako zajištění, zvolit z poměrně široké škály cenných papírů splňujících předem stanovená kritéria.

U SFT, na který se vztahuje dohoda o specifickém zajištění, se uvede kód „SPEC“. Dohoda o specifickém zajištění stanoví mechanismus zajištění transakce, ve kterém příjemce zajištění žádá, aby poskytovatel zajištění poskytl konkrétní mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN).

A

A

A

N

19

Ukazatel DBV („delivery by value“)

Údaj o tom, zda byla transakce vypořádána prostřednictvím mechanismu DBV.

A

N

A

N

20

Metoda poskytnutí zajištění

Údaj o tom, zda se na zajištění v rámci SFT vztahuje dohoda o zajištění s převedením vlastnického práva, dohoda o finančním zajištění s poskytnutím jistoty, nebo dohoda o finančním zajištění s poskytnutím jistoty a užívacím právem.

Pokud byla k poskytnutí zajištění použita více než jedna metoda, uvede se v tomto poli primární dohoda o zajištění.

A

N

A

A

21

Doba neurčitá

Údaj o tom, zda je SFT uzavřen na dobu neurčitou (tj. nemá stanovené datum splatnosti), nebo na dobu určitou, tj. se smluvně sjednaným datem splatnosti.

V případě SFT na dobu neurčitou se uvede výraz „Ano“ a v případě SFT na dobu určitou výraz „Ne“.

A

N

A

N

22

Možnost volby ukončení

Údaj o tom, zda je SFT obchodem s automatickým prodloužením, nebo obchodem s možností prodloužení.

A

N

A

N

V případě maržového obchodu se pole 23 až 34 zopakují a vyplní pro každou měnu použitou v maržovém úvěru.

23

Pevná sazba

V případě repo obchodů roční úroková sazba z jistiny repo obchodu v souladu s příslušnými metodami počítání dní.

V případě maržových obchodů roční úroková sazba z hodnoty úvěru, kterou vypůjčitel platí půjčiteli.

A

N

N

A

24

Metoda počítání dní

Metoda výpočtu naběhlého úroku z jistiny pro určitou úrokovou sazbu.

A

N

N

A

25

Pohyblivá sazba

Údaj o případně použité referenční úrokové sazbě, která se opětovně nastavuje v předem stanovených intervalech ve vztahu k tržní referenční sazbě.

A

N

N

A

26

Referenční období pohyblivé sazby – časové období

Období popisující referenční období pohyblivé sazby.

A

N

N

A

27

Referenční období pohyblivé sazby – multiplikátor

Multiplikátor pro období popisující referenční období pohyblivé sazby, které je uvedeno v poli 26.

A

N

N

A

28

Četnost plateb pohyblivé sazby – časové období

Období popisující četnost plateb, na které se vztahuje pohyblivá sazba.

A

N

N

A

29

Četnost plateb pohyblivé sazby – multiplikátor

Multiplikátor pro období popisující četnost plateb u pohyblivé sazby, které je uvedeno v poli 28.

A

N

N

A

30

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – časové období

Období popisující četnost opětovných nastavení pohyblivé sazby.

A

N

N

A

31

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – multiplikátor

Multiplikátor pro období popisující četnost opětovných nastavení pohyblivé sazby, které je uvedeno v poli 30.

A

N

N

A

32

Rozpětí

Počet bazických bodů, které je třeba připočíst k pohyblivé úrokové sazbě nebo je od ní odečíst za účelem stanovení úrokové sazby úvěru.

A

N

N

A

33

Množství měny použité k maržovému obchodu

Výše maržového úvěru v dané měně.

N

N

N

A

34

Měna maržového obchodu

Měna maržového úvěru.

N

N

N

A

Pole 35 a 36 se zopakují a vyplní pro každou úpravu pohyblivé sazby.

35

Upravená sazba

Sazba stanovená podle rozvrhu sazeb.

A

N

N

N

36

Datum účinnosti sazby

Datum, od kterého je sazba účinná.

A

N

N

N

37

Jistina k datu valuty

Peněžní hodnota, která má být vypořádána k datu valuty transakce.

A

A

N

N

38

Jistina k datu splatnosti

Peněžní hodnota, která má být vypořádána k datu splatnosti transakce.

A

A

N

N

39

Měna jistiny

Měna jistiny.

A

A

N

N

40

Druh aktiva

Údaj o druhu aktiva, které je předmětem SFT.

N

N

A

N

41

Identifikační kód cenného papíru

Identifikace cenného papíru, který je předmětem SFT.

Toto pole se nepoužije u komodit.

N

N

A

N

42

Klasifikace cenného papíru

Kód klasifikace finančních nástrojů (CFI) cenného papíru, který je předmětem SFT.

Toto pole se nepoužije u komodit.

N

N

A

N

Jestliže byla půjčena nebo vypůjčena komodita, klasifikace této komodity se uvede v polích 43, 44 a 45.

43

Základní produkt

Základní produkt uvedený v klasifikaci komodit v tabulce 5 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363.

N

N

A

N

44

Podprodukt

Podprodukt uvedený v klasifikaci komodit v tabulce 5 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363.

Toto pole vyžaduje, aby byl v poli 43 uveden konkrétní základní produkt.

N

N

A

N

45

Další podprodukt

Další podprodukt uvedený v tabulce klasifikace komodit.

Toto pole vyžaduje, aby byl v poli 44 uveden konkrétní podprodukt.

N

N

A

N

46

Množství nebo nominální částka

Množství nebo nominální částka cenného papíru nebo komodity, kterých se SFT týká.

V případě dluhopisu celková nominální částka, tj. počet dluhopisů vynásobený jejich jmenovitou hodnotou.

V případě jiných cenných papírů nebo komodit jejich množství.

N

N

A

N

47

Měrná jednotka

Měrná jednotka, ve které je množství vyjádřeno. Toto pole se použije u komodit.

N

N

A

N

48

Měna nominální částky

Pokud se oznamuje nominální částka, měna nominální částky.

N

N

A

N

49

Cena cenného papíru nebo komodity

V případě půjčování a vypůjčování cenných papírů a komodit cena cenného papíru nebo komodity použitá pro výpočet hodnoty úvěru.

V případě koupě se současným sjednáním zpětného prodeje cena cenného papíru nebo komodity použitá pro výpočet hodnoty obchodu pro spotovou složku koupě se současným sjednáním zpětného prodeje.

N

A

A

N

50

Měna, v níž je uvedena cena

Měna, ve které je denominována cena cenného papíru nebo komodity.

N

N

A

N

51

Kvalita cenného papíru

Kód pro klasifikaci úvěrového rizika cenného papíru.

N

N

A

N

52

Splatnost cenného papíru

Splatnost cenného papíru.

Toto pole se nepoužije u komodit.

N

N

A

N

53

Jurisdikce emitenta

Jurisdikce emitenta cenného papíru. V případě cenných papírů emitovaných zahraniční pobočkou jurisdikce nejvyšší mateřské společnosti, nebo není-li známa, jurisdikce pobočky.

Toto pole se nepoužije u komodit.

N

N

A

N

54

LEI emitenta

Identifikační kód právnické osoby (LEI) emitenta cenného papíru.

Toto pole se nepoužije u komodit.

N

N

A

N

55

Druh cenného papíru

Kód pro klasifikaci druhu cenného papíru.

N

N

A

N

56

Hodnota úvěru

Hodnota úvěru, tj. množství nebo nominální částka úvěru vynásobené cenou uvedenou v poli 49.

N

N

A

N

57

Tržní hodnota

Tržní hodnota půjčených nebo vypůjčených cenných papírů nebo komodit.

N

N

A

N

58

Pevná sazba slevy

Pevná úroková sazba (sazba, kterou podle dohody zaplatí půjčitel za znovupoužití hotovostního zajištění, minus případný poplatek za půjčku), kterou platí půjčitel cenného papíru nebo komodity vypůjčiteli (kladná sazba slevy) nebo vypůjčitel půjčiteli (záporná sazba slevy) ze zůstatku poskytnutého hotovostního zajištění.

N

N

A

N

59

Pohyblivá sazba slevy

Údaj o referenční úrokové sazbě použité pro výpočet sazby slevy (sazby, kterou podle dohody zaplatí půjčitel za znovupoužití hotovostního zajištění, minus případný poplatek za půjčku), kterou platí půjčitel cenného papíru nebo komodity vypůjčiteli (kladná sazba slevy) nebo vypůjčitel půjčiteli (záporná sazba slevy) ze zůstatku poskytnutého hotovostního zajištění.

N

N

A

N

60

Referenční období pohyblivé sazby slevy – časové období

Období popisující referenční období pohyblivé sazby slevy.

N

N

A

N

61

Referenční období pohyblivé sazby slevy – multiplikátor

Multiplikátor pro období popisující referenční období pohyblivé sazby slevy, které je uvedeno v poli 60.

N

N

A

N

62

Četnost plateb pohyblivé sazby slevy – časové období

Období popisující četnost plateb u pohyblivé sazby slevy.

N

N

A

N

63

Četnost plateb pohyblivé sazby slevy – multiplikátor

Multiplikátor pro období popisující četnost plateb u pohyblivé sazby slevy, které je uvedeno v poli 62.

N

N

A

N

64

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – časové období

Období popisující četnost opětovných nastavení pohyblivé sazby slevy.

N

N

A

N

65

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – multiplikátor

Multiplikátor pro období popisující četnost opětovných nastavení pohyblivé sazby slevy, které je uvedeno v poli 64.

N

N

A

N

66

Rozpětí sazby slevy

Rozpětí pohyblivé sazby slevy vyjádřené v bazických bodech.

N

N

A

N

67

Poplatek za půjčku

Poplatek, který vypůjčitel cenného papíru nebo komodity platí půjčiteli.

N

N

A

N

68

Výhradní dohody

V případě výpůjček a půjček cenných papírů údaj o tom, zda má vypůjčitel za účelem vypůjčování výhradní přístup k portfoliu cenných papírů půjčitele.

Toto pole se nepoužije u komodit.

N

N

A

N

69

Nesplacený maržový úvěr

Celková částka maržových úvěrů v základní měně.

N

N

N

A

70

Základní měna nesplaceného maržového úvěru

Základní měna nesplacených maržových úvěrů.

N

N

N

A

71

Tržní hodnota krátké pozice

Tržní hodnota krátké pozice v základní měně.

N

N

N

A

Údaje o zajištění

72

Označení nezajištěné půjčky cenných papírů

Údaj o tom, zda je transakce s půjčkou cenných papírů nezajištěná.

Toto pole se nepoužije, pokud se smluvní strany dohodly na zajištění obchodu, ale konkrétní přiřazení zajištění zatím není známé.

N

N

A

N

73

Zajištění čisté expozice

Údaj o tom, zda bylo zajištění místo jednotlivé transakce poskytnuto pro čistou expozici.

A

A

A

N

74

Datum valuty zajištění

Jestliže byly obchody zajištěny na základě čisté expozice, nejpozdější datum valuty obsažené ve skupině transakcí se započtením obchodů SFT, a to se zohledněním všech transakcí, pro které bylo zajištění poskytnuto.

A

A

A

N

Pokud bylo použito zvláštní zajištění, pole 75 až 94 se v příslušných případech zopakují a vyplní pro každou složku zajištění.

75

Typ složky zajištění

Údaj o typu složky zajištění.

A

A

A

A

Pokud byly jako zajištění použity peněžní prostředky, uvedou se v polích 76 a 77.

76

Částka hotovostního zajištění

Výše finančních prostředků poskytnutých jako zajištění v případě výpůjček cenných papírů nebo komodit.

A

A

A

N

77

Měna hotovostního zajištění

Měna hotovostního zajištění.

A

A

A

N

78

Identifikace cenného papíru použitého jako zajištění

Identifikace cenného papíru použitého jako zajištění.

Toto pole se nepoužije u komodit.

A

A

A

A

79

Klasifikace cenného papíru použitého jako zajištění

Kód CFI cenného papíru použitého jako zajištění.

Toto pole se nepoužije u komodit.

A

A

A

A

Jestliže byla jako zajištění použita komodita, klasifikace této komodity se uvede v polích 80, 81 a 82.

80

Základní produkt

Základní produkt uvedený v klasifikaci komodit v tabulce 5 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363.

A

A

A

N

81

Podprodukt

Podprodukt uvedený v klasifikaci komodit v tabulce 5 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363. Toto pole vyžaduje, aby byl v poli 80 uveden konkrétní základní produkt.

A

A

A

N

82

Další podprodukt

Další podprodukt uvedený v klasifikaci komodit v tabulce 5 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363. Toto pole vyžaduje, aby byl v poli 81 uveden konkrétní podprodukt.

A

A

A

N

83

Množství nebo nominální částka zajištění

Množství nebo nominální částka cenného papíru nebo komodity použitých jako zajištění.

V případě dluhopisu celková nominální částka, tj. počet dluhopisů vynásobený jmenovitou hodnotou.

V případě jiných cenných papírů nebo komodit jejich množství.

A

A

A

A

84

Měrná jednotka zajištění

Měrná jednotka, ve které je množství zajištění vyjádřeno. Toto pole se použije u komodit.

A

A

A

N

85

Měna nominální částky zajištění

Pokud se oznamuje nominální částka zajištění, měna nominální částky.

A

A

A

A

86

Měna, v níž je uvedena cena

Měna, v níž je uvedena cena složky zajištění.

A

A

A

A

87

Cena za jednotku

Cena za jednotku týkající se dané složky zajištění, včetně naběhlého úroku u úročených cenných papírů, která se používá k ocenění cenného papíru nebo komodity.

A

A

A

A

88

Tržní hodnota zajištění

Tržní hodnota jednotlivé složky zajištění vyjádřená v měně, v níž je uvedena cena.

A

A

A

A

89

Srážka nebo marže

V případě repo obchodů a koupí se současným sjednáním zpětného prodeje se případná srážka zajištění uvede s odkazem na případné opatření pro kontrolu rizika použité pro podkladové zajištění, a to na úrovni ISIN, přičemž hodnota tohoto podkladového zajištění se vypočte jako tržní hodnota aktiv snížená o určité procento.

V případě půjček cenných papírů se procento případné srážky zajištění uvede s odkazem na případné opatření pro kontrolu rizika použité pro podkladové zajištění, a to buď na úrovni ISIN, nebo na úrovni portfolia, přičemž hodnota tohoto podkladového zajištění se vypočte jako tržní hodnota aktiv snížená o určité procento.

V případě maržových obchodů procento maržového požadavku použité pro celé portfolio zajištění držené na účtu hlavního makléře klienta.

V tomto poli se uvedou skutečné hodnoty, nikoli odhadnuté či výchozí hodnoty.

A

A

A

A

90

Kvalita zajištění

Kód pro klasifikaci rizika cenného papíru použitého jako zajištění.

A

A

A

A

91

Datum splatnosti cenného papíru

Datum splatnosti cenného papíru použitého jako zajištění.

Toto pole se nepoužije u komodit.

A

A

A

A

92

Jurisdikce emitenta

Jurisdikce emitenta cenného papíru použitého jako zajištění. V případě cenných papírů emitovaných zahraniční pobočkou se oznámí jurisdikce nejvyšší mateřské společnosti, nebo není-li známa, jurisdikce pobočky.

Toto pole se nepoužije u komodit.

A

A

A

A

93

LEI emitenta

Identifikační kód právnické osoby (LEI) emitenta cenného papíru použitého jako zajištění.

Toto pole se nepoužije u komodit.

A

A

A

A

94

Druh zajištění

Kód pro klasifikaci druhu cenného papíru použitého jako zajištění.

 

 

 

 

95

Možnost opětovného použití zajištění

Údaj o tom, zda příjemce zajištění může opětovně použít cenné papíry poskytnuté jako zajištění.

A

A

A

A

Pole 96 se vyplní v případě, že byl použit koš zajištění. Pokud je k dispozici podrobné přiřazení zajištění u SFT uzavřených s využitím seskupení zajištění, uvede se v polích 75 až 94.

96

Identifikační kód koše zajištění

Pokud lze koš zajištění identifikovat číslem ISIN, ISIN koše zajištění.

Jestliže koš zajištění nelze identifikovat číslem ISIN, vyplní se toto pole kódem „NTAV“.

A

A

A

N

97

Kód portfolia

Jestliže je transakce předmětem clearingu a je součástí portfolia transakcí, u kterých se provádí výměna marží, označí se toto portfolio pomocí specifického kódu určeného oznamující smluvní stranou.

V případě, že portfolio transakcí zahrnuje také derivátové smlouvy, které podléhají oznamování podle nařízení (EU) č. 648/2012, musí být kód portfolia stejný jako kód oznamovaný podle nařízení (EU) č. 648/2012.

A

A

A

N

98

Druh činnosti

Zpráva musí obsahovat jeden z těchto druhů činnosti:

a)

SFT oznamovaný poprvé se označí jako „Nové“;

b)

změna dříve oznámeného SFT se označí jako „Změna“. Sem patří i aktualizace předchozí zprávy oznamující pozici s cílem zohlednit nové obchody zahrnuté do této pozice;

c)

ocenění cenného papíru nebo komodity, které jsou předmětem transakce s půjčkou cenných papírů nebo komodit, se označí jako „Aktualizace ocenění“;

d)

změna podrobných údajů o zajištění, včetně jeho ocenění, se označí jako „Aktualizace zajištění“;

e)

zrušení celé chybně předložené zprávy, pokud se SFT neuskutečnil nebo se na něj nevztahovaly požadavky na oznamování SFT, ale byl omylem oznámen registru obchodních údajů, se označí jako „Chyba“;

f)

oprava datových polí, která byla v předchozí zprávě vyplněna chybně, se označí jako „Oprava“;

g)

ukončení SFT uzavřeného na dobu neurčitou nebo předčasné ukončení SFT uzavřeného na dobu určitou se označí jako „Ukončení/předčasné ukončení“;

h)

SFT, který má být oznámen jako nový obchod a současně téhož dne zařazen do samostatné zprávy o pozicích, se označí jako „Složka pozice“.

A

A

A

A

99

Úroveň

Údaj o tom, zda se zpráva podává na úrovni obchodu, nebo na úrovni pozice.

Oznamování na úrovni pozice lze použít pouze jako doplněk oznamování na úrovni obchodu k vykázání poobchodních událostí a pouze tehdy, pokud byly jednotlivé obchody se zastupitelnými produkty nahrazeny danou pozicí.

A

A

A

N


Tabulka 3

Údaje o marži

Č.

Pole

Údaje, které je třeba oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové razítko podání zprávy

Datum a čas podání zprávy do registru obchodních údajů.

A

A

A

N

2

Datum události

Datum, kdy došlo k události týkající se SFT, která musí být oznámena a je zachycena ve zprávě. V případě druhů činnosti „Aktualizace ocenění“, „Aktualizace zajištění“, „Aktualizace opětovného použití“ a „Aktualizace marže“ datum, ke kterému se podávají informace uvedené ve zprávě.

A

A

A

N

3

Subjekt podávající zprávu

Specifický kód k identifikaci subjektu podávajícího zprávu. V případě, že byla podáním zprávy pověřena třetí strana nebo druhá smluvní strana, specifický kód k identifikaci tohoto subjektu.

A

A

A

N

4

Oznamující smluvní strana

Specifický kód k identifikaci oznamující smluvní strany.

A

A

A

N

5

Subjekt odpovědný za zprávu

Pokud za oznámení jménem druhé smluvní strany odpovídá finanční smluvní strana v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód k identifikaci této finanční smluvní strany.

Pokud za oznámení jménem subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) odpovídá správcovská společnost v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód k identifikaci této správcovské společnosti.

Pokud za oznámení jménem alternativního investičního fondu odpovídá jeho správce v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód k identifikaci tohoto správce.

A

A

A

A

6

Druhá smluvní strana

Specifický kód k identifikaci subjektu, se kterým oznamující smluvní strana uzavřela SFT.

A

A

A

N

7

Kód portfolia

Portfolio transakcí, u kterých se provádí výměna marží, se označí pomocí specifického kódu určeného oznamující smluvní stranou.

V případě, že portfolio transakcí zahrnuje také derivátové smlouvy, které podléhají oznamování podle nařízení (EU) č. 648/2012, musí být kód portfolia stejný jako kód oznamovaný podle nařízení (EU) č. 648/2012.

A

A

A

N

8

Poskytnutá počáteční marže

Hodnota počáteční marže, kterou poskytla oznamující smluvní strana druhé smluvní straně.

V případě, že je počáteční marže poskytnuta pro portfolio, uvede se v tomto poli celková hodnota počáteční marže poskytnuté pro portfolio.

A

A

A

N

9

Měna poskytnuté počáteční marže

Měna poskytnuté počáteční marže.

A

A

A

N

10

Poskytnutá variační marže

Hodnota variační marže, kterou oznamující smluvní strana poskytla druhé smluvní straně, včetně hodnoty vypořádané hotovosti.

V případě, že je variační marže poskytnuta pro portfolio, uvede se v tomto poli celková hodnota variační marže poskytnuté pro portfolio.

A

A

A

N

11

Měna poskytnuté variační marže

Měna poskytnuté variační marže.

A

A

A

N

12

Obdržená počáteční marže

Hodnota počáteční marže, kterou obdržela oznamující smluvní strana od druhé smluvní strany.

V případě, že je počáteční marže obdržena pro portfolio, uvede se v tomto poli celková hodnota počáteční marže obdržené pro portfolio.

A

A

A

N

13

Měna obdržené počáteční marže

Měna obdržené počáteční marže.

A

A

A

N

14

Obdržená variační marže

Hodnota variační marže, kterou oznamující smluvní strana obdržela od druhé smluvní strany, včetně hodnoty vypořádané hotovosti.

V případě, že je variační marže obdržena pro portfolio, uvede se v tomto poli celková hodnota variační marže obdržené pro portfolio.

A

A

A

N

15

Měna obdržené variační marže

Měna obdržené variační marže.

A

A

A

N

16

Poskytnuté nadměrné zajištění

Hodnota zajištění poskytnutého nad rámec požadovaného zajištění.

A

A

A

N

17

Měna poskytnutého nadměrného zajištění

Měna poskytnutého nadměrného zajištění.

A

A

A

N

18

Obdržené nadměrné zajištění

Hodnota zajištění obdrženého nad rámec požadovaného zajištění.

A

A

A

N

19

Měna obdrženého nadměrného zajištění

Měna obdrženého nadměrného zajištění.

A

A

A

N

20

Druh činnosti

Zpráva musí obsahovat jeden z těchto druhů činnosti:

a)

nový zůstatek marže se označí jako „Nové“;

b)

změna podrobných údajů o maržích se označí jako „Aktualizace marže“;

c)

zrušení celé chybně předložené zprávy se označí jako „Chyba“;

d)

oprava datových polí, která byla v předchozí zprávě vyplněna nesprávně, se označí jako „Oprava“.

A

A

A

N


Tabulka 4

Údaje o opětovném použití, reinvestici hotovosti a zdrojích financování

Č.

Pole

Údaje, které je třeba oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové razítko podání zprávy

Datum a čas podání zprávy do registru obchodních údajů.

A

A

A

A

2

Datum události

Datum, kdy došlo k události týkající se SFT, která musí být oznámena a je zachycena ve zprávě. V případě druhů činnosti „Aktualizace ocenění“, „Aktualizace zajištění“, „Aktualizace opětovného použití“ a „Aktualizace marže“ datum, ke kterému se podávají informace uvedené ve zprávě.

A

A

A

A

3

Subjekt podávající zprávu

Specifický kód k identifikaci subjektu podávajícího zprávu. V případě, že byla podáním zprávy pověřena třetí strana nebo druhá smluvní strana, specifický kód k identifikaci tohoto subjektu.

A

A

A

A

4

Oznamující smluvní strana

Specifický kód k identifikaci oznamující smluvní strany.

A

A

A

A

5

Subjekt odpovědný za zprávu

Pokud za oznámení jménem druhé smluvní strany odpovídá finanční smluvní strana v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód k identifikaci této finanční smluvní strany.

Pokud za oznámení jménem subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) odpovídá správcovská společnost v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód k identifikaci této správcovské společnosti.

Pokud za oznámení jménem alternativního investičního fondu odpovídá jeho správce v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód k identifikaci tohoto správce.

A

A

A

A

Pole 6 se zopakuje a vyplní pro každou složku zajištění.

6

Typ složky zajištění

Údaj o typu složky zajištění.

A

A

A

A

Pole 7, 8, 9 a 10 se zopakují a vyplní pro každý cenný papír.

7

Složka zajištění

Identifikace cenného papíru použitého jako zajištění.

A

A

A

A

8

Hodnota opětovně použitého zajištění

Celková hodnota opětovně použitého zajištění, pokud ji lze vypočítat na úrovni obchodu SFT.

A

A

A

A

9

Odhadované opětovné použití zajištění

Je-li skutečná hodnota opětovně použitého zajištění neznámá nebo ji nelze vypočítat, vypočítá se odhad hodnoty opětovného použití na úrovni jednotlivého finančního nástroje způsobem stanoveným ve zprávě Rady pro finanční stabilitu ze dne 25. ledna 2017„Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics“ (Transformace stínového bankovnictví v odolné tržní financování, Opětovné použití nehotovostního zajištění: míra a metriky).

A

A

A

A

10

Měna opětovně použitého zajištění

Měna skutečné nebo odhadnuté hodnoty opětovně použitého zajištění.

A

A

A

A

11

Úroková sazba z reinvestic

Průměrná úroková sazba obdržená z reinvestování hotovostního zajištění půjčitelem.

N

N

A

N

Pokud bylo hotovostní zajištění reinvestováno, pole 12, 13 a 14 se zopakují a vyplní pro každou investici a pro každou měnu.

12

Druh investice u reinvestované hotovosti

Druh reinvestice.

N

N

A

N

13

Částka reinvestované hotovosti

Částka reinvestované hotovosti v dané měně.

N

N

A

N

14

Měna reinvestované hotovosti

Měna reinvestované hotovosti.

N

N

A

N

V případě maržových obchodů smluvní strana zopakuje a vyplní pole 15, 16 a 17 pro každý zdroj financování a poskytne v těchto polích informace na úrovni subjektu.

15

Zdroje financování

Zdroje financování použité k financování maržových úvěrů.

N

N

N

A

16

Tržní hodnota zdrojů financování

Tržní hodnota zdrojů financování uvedených v poli 15.

N

N

N

A

17

Měna zdrojů financování

Měna tržní hodnoty zdrojů financování.

N

N

N

A

18

Druh činnosti

Zpráva musí obsahovat jeden z těchto druhů činnosti:

a)

nový zůstatek opětovného použití se označí jako „Nové“;

b)

změna podrobných údajů o opětovném použití se označí jako „Aktualizace opětovného použití“;

c)

zrušení celé chybně předložené zprávy se označí jako „Chyba“;

d)

oprava datových polí, která byla v předchozí zprávě vyplněna nesprávně, se označí jako „Oprava“.

A

A

A

A


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/363 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost zpráv s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování (SFT) registrům obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012, pokud jde o použití kódů pro vykazování při vykazování derivátových smluv (viz strana 85 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU