(EU) 2019/330Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/330 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 59, 27.2.2019, s. 1-7 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 11. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. března 2019 Nabývá účinnosti: 1. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/330

ze dne 11. prosince 2018,

kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (1), a zejména na čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 649/2012 provádí Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (dále jen „Rotterdamská úmluva“), podepsanou dne 11. září 1998 a schválenou jménem Unie rozhodnutím Rady 2003/106/ES (2).

(2)

Komise přijala podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3), prováděcí nařízení o neschválení nebo neobnovení schválení látek amitrol, beta-cypermethrin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), iprodion, linuron, orthosulfamuron, pikoxystrobin a triasulfuron. V důsledku toho jsou tyto látky v Unii zakázány v kategorii použití „pesticidy“, a proto by měly být doplněny do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(3)

Komise přijala podle nařízení (ES) č. 1107/2009, prováděcí nařízení o neschválení nebo neobnovení schválení látky isoproturon. V důsledku toho i přesto, že byl isoproturon identifikován a oznámen pro hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (4) pro typ přípravku 7 a 10, a může tedy být nadále povolen členskými státy, dokud nebude přijato rozhodnutí podle uvedeného nařízení, zůstává skutečností, že prakticky všechna použití této chemické látky jako pesticidu jsou zakázána. Proto je tato látka v Unii v kategorii použití „pesticidy“ výrazně omezena a proto by měla být doplněna do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(4)

Účinná látka maneb byla již dříve schválena podle nařízení (ES) č. 1107/2009. V té době byla podána žádost o obnovení tohoto schválení, ale nebyla předložena doplňující dokumentace na podporu tohoto obnovení. V důsledku toho platnost schválení skončila. Proto je maneb v Unii v kategorii použití „pesticidy“ zakázán, a proto by tedy měl být doplněn do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(5)

Účinná látka fipronil byla již dříve schválena podle nařízení (ES) č. 1107/2009. V té době byla podána žádost o obnovení tohoto schválení, ale nebyla předložena doplňující dokumentace na podporu tohoto obnovení. V důsledku toho platnost schválení skončila. Proto i přesto, že je fipronil schválen podle nařízení (EU) č. 528/2012 pro typ přípravku 18, zůstává skutečností, že prakticky všechna použití této chemické látky jako pesticidu jsou zakázána. Fipronil je tedy v Unii v kategorii použití „pesticidy“ výrazně omezen, a proto by měl být doplněn do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(6)

Na osmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, které se konalo ve dnech 24. dubna až 5. května 2017, bylo rozhodnuto zahrnout karbofuran, trichlorfon a chlorované parafíny s krátkým řetězcem do přílohy III úmluvy, v důsledku čehož se na tyto chemické látky nově vztahuje postup předchozího souhlasu podle uvedené úmluvy. Tyto změny by se proto měly odrazit v seznamech chemických látek v částech 1, 2 a 3 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012 přidáním látek karbofuran, trichlorfon a chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem do seznamu v části 3 a vymazáním látek karbofuran a trichlorfon ze seznamu v části 2 a následnými úpravami části 1.

(7)

Sloučeniny tributylcínu byly do přílohy III Rotterdamské úmluvy zařazeny v kategorii použití „pesticidy“ v návaznosti na rozhodnutí přijaté na čtvrté konferenci smluvních stran v roce 2008. Na osmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, které se konalo ve dnech 24. dubna až 5. května 2017, bylo rozhodnuto zahrnout sloučeniny tributylcínu do přílohy III úmluvy do kategorie použití „průmyslové“, v důsledku čehož se na sloučeniny tributylcínu nově rovněž vztahuje postup předchozího souhlasu podle uvedené úmluvy pro kategorii použití „průmyslové“. Tato změna spolu se změnami regulačního statusu sloučenin tributylcínu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (5), které byly provedeny po zařazení sloučenin tributylcínu na seznam v příloze I nařízení (EU) č. 649/2012, by se měla odrazit v seznamech chemických látek v částech 1 a 3 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(8)

Na osmém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách (dale jen „Stockholmská úmluva“ schválená rozhodnutím Rady 2006/507/ES (6)), které se konalo ve dnech 24. dubna až 5. května 2017, bylo rozhodnuto zahrnout chlorované parafíny s krátkým řetězcem do přílohy A Stockholmské úmluvy. Za účelem provedení Stockholmské úmluvy a vzhledem k tomu, že tyto látky jsou uvedeny v části B přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (7), měly by být doplněny do části 1 přílohy V nařízení (EU) č. 649/2012.

(9)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 (8) upravuje pravidla pro vývoz směsí kovové rtuti s jinými látkami s koncentrací rtuti nižší než 95 % a některých sloučenin rtuti. Tyto změny by se měly odrazit ve stávajících záznamech v části 2 přílohy V nařízení (EU) č. 649/2012 týkajících se sloučenin rtuti a směsí kovové rtuti s jinými látkami s koncentrací rtuti nižší než 95 %.

(10)

Nařízení (EU) č. 649/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Je vhodné všem zúčastněným stranám poskytnout dostatek času pro přijetí opatření nezbytných k dosažení souladu s tímto nařízením a členským státům pro přijetí opatření nezbytných k provedení tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 649/2012 se mění takto:

a)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

b)

příloha V se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Rozhodnutí Rady 2003/106/ES ze dne 19. prosince 2002 o schválení Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (Úř. věst. L 137, 24.5.2017, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (EU) č. 649/2012 se mění takto:

1)

seznam chemických látek v části 1 se mění takto:

a)

položka pro karbofuran se nahrazuje tímto:

Chemická látka

Číslo CAS

Č. Einecs

Kód KN (***)

Podkategorie (*)

Omezení použití (**)

Země, pro které se nepožaduje oznámení

„Karbofuran (#)

1563-66-2

216-353-0

ex 2932 99 00

p(1)

b“;

 

b)

položka pro sloučeniny tributylcínu se nahrazuje tímto:

Chemická látka

Číslo CAS

Č. Einecs

Kód KN (***)

Podkategorie (*)

Omezení použití (**)

Země, pro které se nepožaduje oznámení

„Všechny sloučeniny tributylcínu, které zahrnují

 

 

ex 2931 20 00

p(1)-p(2)

i(1)-i(2)

b-b

sr-sr“,

 

Tributylcínoxid

56-35-9

200-268-0

ex 2931 20 00

Tributylfluorstannan

1983-10-4

217-847-9

ex 2931 20 00

Tributyl(methakryloyloxy)stannan

2155-70-6

218-452-4

ex 2931 20 00

(Benzoyloxy)tributystannan

4342-36-3

224-399-8

ex 2931 20 00

Tributylchlorstannan

1461-22-9

215-958-7

ex 2931 20 00

Tributyl(linolyloxy)stannan

24124-25-2

246-024-7

ex 2931 20 00

tributyl(naftenyloxy)stannan (#)

85409-17-2

287-083-9

ex 2931 20 00

c)

položka pro trichlorfon se nahrazuje tímto:

Chemická látka

Číslo CAS

Č. Einecs

Kód KN (***)

Podkategorie (*)

Omezení použití (**)

Země, pro které se nepožaduje oznámení

„Trichlorfon (#)

52-68-6

200-149-3

ex 2931 39 90

p(1)-p(2)

b-b“,

 

d)

doplňují se nové položky, které znějí:

Chemická látka

Číslo CAS

Č. Einecs

Kód KN (***)

Podkategorie (*)

Omezení použití (**)

Země, pro které se nepožaduje oznámení

„Amitrol (+)

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Beta-cypermethrin (+)

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) (+)

150315-10-9

144740-54-5

nepoužije se

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Fipronil (+)

120068-37-3

nepoužije se

ex 2933 19 90

p(1)

b

 

Iprodion (+)

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p(1)

b

 

Isoproturon (+)

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

Linuron (+)

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p(1)

b

 

Maneb (+)

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p(1)-p(2)

b-b

 

Orthosulfamuron (+)

213464-77-8

nepoužije se

ex 2933 59 95

p(1)

b

 

Pikoxystrobin (+)

117428-22-5

nepoužije se

ex 2933 39 99

p(1)

b

 

Triasulfuron (+)

82097-50-5

nepoužije se

ex 2935 90 90

p(1)

b“;

 

2)

seznam chemických látek v části 2 se mění takto:

a)

položka pro karbofuran se zrušuje;

b)

položka pro trichlorfon se zrušuje;

c)

doplňují se nové položky, které znějí:

Chemická látka

Číslo CAS

Č. Einecs

Kód KN (***)

Kategorie (*)

Omezení použití (**)

„Amitrol

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p

b

Beta-cypermethrin

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p

b

DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl)

150315-10-9

144740-54-5

nepoužije se

ex 2935 90 90

p

b

Fipronil

120068-37-3

nepoužije se

ex 2933 19 90

p

sr

Iprodion

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p

b

Isoproturon

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p

sr

Linuron

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p

b

Maneb

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p

b

Orthosulfamuron

213464-77-8

nepoužije se

ex 2933 59 95

p

b

Pikoxystrobin

117428-22-5

nepoužije se

ex 2933 39 99

p

b

Triasulfuron

82097-50-5

nepoužije se

ex 2935 90 90

p

b“;

3)

seznam chemických látek v části 3 se mění takto:

a)

položka pro sloučeniny tributylcínu se nahrazuje tímto:

Chemická látka

Číslo CAS

Kód HS

Čistá látka (**)

Kód HS

Směsi obsahující látku (**)

Kategorie

„Všechny sloučeniny tributylcínu, které zahrnují

 

ex ex 2931.20

3808.59

Pesticid

Průmyslové“,

Tributylcínoxid

56-35-9

ex ex 2931.20

Tributylfluorstannan

1983-10-4

ex ex 2931.20

Tributyl(methakryloyloxy)stannan

2155-70-6

ex ex 2931.20

(Benzoyloxy)tributystannan

4342-36-3

ex ex 2931.20

Tributylchlorstannan

1461-22-9

ex ex 2931.20

Tributyl(linolyloxy)stannan

24124-25-2

ex ex 2931.20

tributyl(naftenyloxy)stannan (#)

85409-17-2

ex ex 2931.20

b)

doplňují se nové položky, které znějí:

Chemická látka

Příslušné číslo nebo čísla CAS

Kód HS

Čistá látka (**)

Kód HS

Směsi obsahující látku (**)

Kategorie

„Karbofuran

1563-66-2

ex ex 2932.99

3808.91

3808.59

Pesticid

Trichlorfon

52-68-6

ex ex 2931.39

3808.91

Pesticid

Chlorované parafiny s krátkým řetězcem

85535-84-8

ex ex 3824.99

 

Průmyslové“.


PŘÍLOHA II

Příloha V nařízení (EU) č. 649/2012 se mění takto:

1)

V seznamu v části 1 se doplňuje nová položka, která zní:

Popis chemických látek/výrobku nebo výrobků, na které se vztahuje zákaz vývozu

Doplňující informace, pokud jsou důležité (např. název chemické látky, č. ES, č. CAS atd.)

 

„Chlorované parafiny s krátkým řetězcem

č. ES 287-476-5

č. CAS 85535-84-8

kód KN 3824 99 92 “,

2)

Část 2 se nahrazuje tímto:

„ČÁST 2

Chemické látky jiné než perzistentní organické znečisťující látky uvedené v přílohách A a B Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečisťujících látkách ve smyslu ustanovení této úmluvy.

Č.

Popis chemických látek/výrobku nebo výrobků, na které se vztahuje zákaz vývozu

Doplňující informace, pokud jsou důležité (např. název chemické látky, č. ES, č. CAS atd.)

1

Kosmetická mýdla obsahující rtuť

kódy KN 3401 11 00 , 3401 19 00 , 3401 20 10 , 3401 20 90 , 3401 30 00

2

Kovová rtuť a směsi kovové rtuti s jinými látkami, včetně slitin rtuti, s koncentrací rtuti nejméně 95 % hmotnostních

č. CAS 7439-97-6

č. ES 231-106-7

kód KN 2805 40

3

Níže uvedené sloučeniny rtuti s výjimkou těch, které jsou vyváženy pro účely laboratorního výzkumu nebo laboratorní analýzy:

Cinabarit (rumělka),

Chlorid rtuťný (Cl2Hg2),

Oxid rtuťnatý (HgO),

Síran rtuťnatý (HgS).

č. CAS 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5

č. ES 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3

kódy KN ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00

4

Veškeré směsi kovové rtuti s jinými látkami, včetně slitin rtuti, které nejsou zahrnuty v položce 2, a všech sloučenin rtuti, na které se nevztahuje položka 3, pokud je vývoz této směsi nebo sloučeniny pro účely zpětného získávání kovové rtuti

Včetně:

sulfid rtuťatý (Hg2SO4, č. CAS 7783-36-0), thiokyanát rtuťnatý (Hg(SCN)2, č. CAS 592-85-8), jodid rtuťnatý (Hg2I2, č. CAS 15385-57-6)

kódy KN ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00 “.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU