(EU) 2019/296Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/296 ze dne 20. února 2019, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2016/2286, kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming a týkající se žádosti, kterou má podat poskytovatel roamingu pro účely tohoto posouzení (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 50, 21.2.2019, s. 4-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. března 2019 Nabývá účinnosti: 13. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/296

ze dne 20. února 2019,

kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2016/2286, kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming a týkající se žádosti, kterou má podat poskytovatel roamingu pro účely tohoto posouzení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (1), a zejména na čl. 6d odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci se Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nizozemské, portugalské a řecké jazykové znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/2286 (2) obsahují chybu v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci týkající se výpočtu minimálního objemu maloobchodních roamingových datových služeb, jež má roamingový zákazník při pravidelných cestách v rámci Unie možnost spotřebovat, jestliže poskytovatel roamingu uplatňuje politiku přiměřeného využívání.

(2)

Nizozemské, portugalské a řecké znění prováděcího nařízení (EU) 2016/2286 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Komunikačního výboru,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2286 ze dne 15. prosince 2016, kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming a týkající se žádosti, kterou má podat poskytovatel roamingu pro účely tohoto posouzení (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 46).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU