(EU) 2019/250Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 42, 13.2.2019, s. 9-24 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. března 2019 Nabývá účinnosti: 16. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/250

ze dne 12. února 2019

o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména na čl. 9 odst. 4, čl. 15 odst. 9 a čl. 24 odst. 4 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výrobci nebo jejich zplnomocnění zástupci, žadatelé, oznámené subjekty a určené subjekty by měli používat harmonizované vzory dokumentů, které se přikládají k žádosti o povolení k uvedení pevných zařízení do provozu nebo k žádosti o povolení pro uvedení vozidla na trh, aby se zefektivnilo posuzování těchto žádostí Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) nebo vnitrostátním bezpečnostním orgánem a aby se vnitrostátním bezpečnostním orgánům usnadnilo vykonávání dohledu nad železničním systémem Unie.

(2)

Je zapotřebí usnadnit vypracovávání ES prohlášení podle směrnice (EU) 2016/797. Zejména je třeba usnadnit vypracovávání ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro použití prvků interoperability, ES prohlášení o ověření subsystémů, dočasných prohlášení o ověření subsystémů a prohlášení o shodě s povoleným typem vozidla.

(3)

Rovněž je třeba usnadnit vypracovávání souboru technické dokumentace, který se přikládá k ES prohlášením, a to zavedením vzoru ES certifikátu o shodě nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability, ES certifikátu o ověření subsystému vydávaného oznámeným subjektem a certifikátu vydávaného určeným subjektem.

(4)

ES prohlášení o shodě a ES prohlášení o vhodnosti pro použití spolu s příslušnými průvodními dokumenty mají dokládat, že se na prvky interoperability použily postupy stanovené v příslušných technických specifikacích pro interoperabilitu („TSI“) pro posuzování shody nebo vhodnosti pro použití, a mají obsahovat odkazy na uvedené TSI i další příslušné akty Unie.

(5)

ES prohlášení o vhodnosti pro použití prvků interoperability, které se vydává na základě zkušeností z provozu, má být považováno za prohlášení doplňující ES prohlášení o shodě prvku interoperability.

(6)

Vzhledem k povaze údajů, které mají být uvedeny, by mělo být možné použít jeden vzor pro ES prohlášení o shodě prvku interoperability i pro ES prohlášení o vhodnosti pro použití prvku interoperability.

(7)

ES prohlášení o ověření subsystémů a příslušné průvodní dokumenty mají dokládat, že byly provedeny příslušné postupy ověřování v souladu s platnými právními předpisy Unie a příslušnými vnitrostátní předpisy, a mají obsahovat odkazy na uvedené směrnice, TSI a další příslušné akty Unie, jakož i na příslušné vnitrostátní předpisy.

(8)

Aby se zajistilo, že subsystém bude trvale vyhovovat základním požadavkům, měly by se do ES prohlášení o ověření zanášet jakékoli změny, které na něj mají dopad, a žadatel by měl zavést postupy k průběžné aktualizaci ES prohlášení o ověření.

(9)

Postup ES ověřování subsystémů, u nichž byly provedeny změny, musí být v souladu s článkem 15 směrnice (EU) 2016/797 a předpisy použitelnými na stávající subsystémy a vozidla uvedenými v TSI. Stávající subsystémy mohly být uvedeny do provozu předtím, než byl pro ně použitelný postup ES ověřování, a tedy bez ES prohlášení o ověření. Postup ES ověřování týkající se změn subsystémů uvedených do provozu bez ES prohlášení o ověření by měl být omezen na části subsystému, které byly změněny, a jejich rozhraní s nezměněnými částmi subsystému. ES prohlášení o ověření by se pak mělo vztahovat na celý změněný subsystém.

(10)

Pro ES prohlášení o ověření a případné změny, které by za dobu životnosti subsystému mohly ovlivnit uvedené prvky, by měl být použit jeden vzor.

(11)

Dočasné prohlášení o ověření subsystému, příloha tohoto prohlášení a příslušné průvodní dokumenty by měly dokládat, že byla v souladu s platnými právními předpisy Unie a příslušnými vnitrostátními předpisy provedena daná fáze příslušného postupu ověřování subsystému nebo části subsystému. Prohlášení má dále obsahovat odkazy na uvedené směrnice, TSI a další příslušné akty Unie, jakož i na příslušné vnitrostátní předpisy.

(12)

Vzhledem k povaze údajů, které mají být uvedeny, je možné použít jeden vzor pro ES certifikát o ověření subsystému vydávaný oznámeným subjektem, ES certifikát o shodě prvku interoperability vydávaný oznámeným subjektem, ES certifikát o vhodnosti pro použití prvku interoperability vydávaný oznámeným subjektem a certifikát pro subsystém vydávaný určeným subjektem.

(13)

Přílohy prohlášení o shodě s povoleným typem vozidla by měly dokládat, že byly provedeny příslušné postupy ověřování podle platných právních předpisů Unie a příslušných vnitrostátních předpisů, a měly by obsahovat odkazy na uvedené směrnice, TSI a další příslušné akty Unie, jakož i na příslušné vnitrostátní předpisy.

(14)

Dne 19. prosince 2017 agentura vydala doporučení ohledně ES prohlášení o ověření subsystémů a vzorů uvedených v čl. 9 odst. 4, čl. 15 odst. 9 a čl. 24 odst. 4 směrnice (EU) 2016/797.

(15)

Směrnicí (EU) 2016/797 se zrušují přílohy IV a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (2) upravující obsah ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro použití a ES prohlášení o ověření, a dotčená ustanovení by proto měla být nahrazena.

(16)

Nařízení Komise (EU) č. 201/2011 (3) by mělo být zrušeno.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví:

a)

vzor ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro použití prvku interoperability podle čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797;

b)

podrobnosti postupů ES ověřování subsystémů a vzor ES prohlášení o ověření podle čl. 15 odst. 9 směrnice (EU) 2016/797;

c)

vzor dočasného prohlášení o ověření subsystému podle čl. 15 odst. 9 směrnice (EU) 2016/797;

d)

vzor certifikátu o shodě nebo o vhodnosti pro použití prvku interoperability podle čl. 9 odst. 2 a vzor certifikátu o ověření subsystému podle čl. 15 odst. 9 směrnice (EU) 2016/797;

e)

vzor prohlášení o shodě s povoleným typem vozidla podle čl. 24 odst. 4 směrnice (EU) 2016/797.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„ES prohlášením o shodě“ prohlášení, které výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vypracuje pro prvek interoperability a v němž na vlastní odpovědnost prohlašuje, že daný prvek interoperability, jenž byl podroben příslušným postupům ověřování, splňuje příslušné právní předpisy Unie;

b)

„ES prohlášením o vhodnosti pro použití“ prohlášení doplňující ES prohlášení o shodě prvku interoperability, které pro prvek interoperability vypracuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce a v němž na vlastní odpovědnost prohlašuje, že daný prvek interoperability, jenž byl podroben příslušným postupům ověřování, splňuje požadavky na vhodnost pro použití uvedené v příslušné TSI;

c)

„ES prohlášením o ověření“ prohlášení, které žadatel vypracuje pro subsystém a v němž na vlastní odpovědnost prohlašuje, že daný subsystém, jenž byl podroben příslušným postupům ověřování, splňuje požadavky příslušných právních předpisů Unie a všech příslušných vnitrostátních předpisů;

d)

„subsystémem uvedeným do provozu bez ES prohlášení o ověření“ pevný nebo mobilní subsystém, který byl uveden do provozu předtím, než na něj byl použitelný postup ES ověřování v souladu se směrnicí Rady 96/48/ES (4), směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES (5) nebo směrnice 2008/57/ES, a tedy bez ES prohlášení o ověření.

e)

„dočasným prohlášením o ověření“ dokument, který vypracuje buď v případě požadavků TSI oznámený subjekt zvolený žadatelem, nebo v případě požadavků stanovených vnitrostátními předpisy určený subjekt a v němž jsou zdokumentovány výsledky určité fáze postupu ověřování;

f)

„ES certifikátem o shodě“ certifikát, který vydá oznámený subjekt o shodě samostatně uvažovaného prvku interoperability s technickými specifikacemi Unie, které se musí dodržet;

g)

„ES certifikátem o vhodnosti pro použití“ certifikát, který vydá oznámený subjekt o vhodnosti pro použití prvku interoperability s ohledem na příslušné železniční prostředí;

h)

„certifikátem o ověření“ certifikát pro subsystém vydaný buď oznámeným subjektem, nebo určeným subjektem týkající se ověření shody s příslušnými TSI nebo s příslušnými vnitrostátními předpisy, a to od fáze návrhu až po fázi přijetí před uvedením subsystému na trh nebo do provozu, který zahrnuje ověření rozhraní daného subsystému se systémem, do nějž je začleněn;

i)

„ES certifikátem o ověření“ certifikát vydaný pro subsystém oznámeným subjektem týkající se pouze ověření shody s příslušnými TSI;

j)

„prohlášením o shodě s povoleným typem vozidla“ prohlášení, které žadatel vypracuje pro vozidlo a v němž na vlastní odpovědnost prohlašuje, že dané vozidlo, jež bylo podrobeno příslušným postupům ověřování, se shoduje s určitým povoleným typem vozidla a splňuje požadavky příslušných právních předpisů Unie a příslušných vnitrostátních předpisů;

k)

„ID ERADIS“ alfanumerický kód používaný k identifikaci ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro použití prvku interoperability nebo ES prohlášení o ověření subsystému vygenerovaný v souladu s přílohou VII.

Článek 3

ES prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o vhodnosti pro použití

1.   Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vypracuje ES prohlášení o shodě prvku interoperability nebo ES prohlášení o vhodnosti pro použití prvku interoperability podle vzoru uvedeného v příloze I.

2.   ES prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o vhodnosti pro použití musí být vyhotoveno v některém z úředních jazyků Unie, přičemž tento jazyk se musí shodovat s jazykem použitým v průvodních dokumentech.

Článek 4

Průvodní dokumenty k ES prohlášení o shodě nebo k ES prohlášení o vhodnosti pro použití

K ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro použití prvků interoperability se přiloží tyto podklady:

a)

ES certifikát o shodě a případně ES certifikát o vhodnosti pro použití;

b)

technická dokumentace v souladu s rozhodnutím Komise 2010/713/EU (6).

Článek 5

ES prohlášení o ověření

1.   ES prohlášení o ověření musí být založeno na údajích získaných za použití postupů ověřování subsystémů, které jsou uvedeny v článku 15 směrnice (EU) 2016/797 a v příloze IV uvedené směrnice. Každé ES prohlášení o ověření musí zahrnovat ověření z hlediska právních předpisů Unie a případně také z hlediska vnitrostátních předpisů.

2.   Žadatel vypracuje ES prohlášení o ověření podle vzoru uvedeného v příloze II, a pokud se prohlášení týká subsystému, který byl původně uveden do provozu bez ES prohlášení o ověření, použije vzor uvedený v příloze III.

3.   ES prohlášení o ověření musí být vyhotoveno v některém z úředních jazyků Unie, přičemž tento jazyk se musí shodovat s jazykem použitým v průvodních dokumentech.

Článek 6

Postup ověřování v případě změny subsystému

1.   Pokud dojde ke změně subsystému, musí žadatel tuto změnu zhodnotit a posoudit její dopad na ES prohlášení o ověření.

2.   Pokud má změna dopad na platnost některého údaje v příslušném ES prohlášení o ověření, musí žadatel aktualizovat toto ES prohlášení o ověření nebo vypracovat nové ES prohlášení o ověření. Nové ES prohlášení o ověření se vypracuje vždy, když je vyžadováno nové povolení podle kritérií stanovených v čl. 18 odst. 6 a čl. 21 odst. 12 směrnice (EU) 2016/797.

3.   Pokud změna ovlivňuje základní parametr, žadatel posoudí potřebu postupu ES ověřování uvedeného v článku 15 směrnice (EU) 2016/797 a příloze IV uvedené směrnice pro změněný subsystém, a pokud je to vyžadováno, provede uvedený postup.

Článek 7

Postup ověřování v případě změny subsystému uvedeného do provozu bez ES prohlášení o ověření

1.   Pokud dojde ke změně subsystému uvedeného do provozu bez ES prohlášení o ověření, musí žadatel tuto změnu analyzovat a posoudit její dopad na stávající dokumentaci o návrhu a údržbě.

2.   Pokud je provedena změna subsystému, která ovlivňuje základní parametr, žadatel posoudí potřebu postupu ES ověřování podle článku 15 směrnice (EU) 2016/797 a pokud je to vyžadováno, provede uvedený postup.

3.   Subjekt posuzování shody posoudí pouze ty části subsystému, které byly změněny, a rovněž posoudí jejich rozhraní s nezměněnými částmi subsystému.

4.   Žadatel vypracuje ES prohlášení o ověření pro celý subsystém a na vlastní odpovědnost v něm prohlásí, že:

a)

změněná část a rozhraní nezměněných částí subsystému byly podrobeny příslušným postupům ověřování a splňují příslušné právní předpisy Unie a všechny příslušné vnitrostátní předpisy;

b)

nezměněná část začala být používána v daném železničním systému a byla udržována v referenčním provozním stavu ode dne zahájení používání v železničním systému až do dne vypracování ES prohlášení o ověření.

Článek 8

Dočasné prohlášení o ověření

1.   Dočasné prohlášení o ověření musí být založeno na týchž příslušných modulech posuzování shody, které se používají k vydávání certifikátu o ověření subsystému.

2.   Oznámený subjekt či určený subjekt vypracuje dočasné prohlášení o ověření podle vzoru uvedeného v příloze IV.

3.   Dočasné prohlášení o ověření musí být vyhotoveno v některém z úředních jazyků Unie, přičemž tento jazyk se musí shodovat s jazykem použitým v průvodních dokumentech.

Článek 9

Certifikát o shodě nebo vhodnosti pro použití a certifikát o ověření

Certifikát o ověření subsystému, ES certifikát o ověření a ES certifikát o shodě nebo vhodnosti pro použití prvků interoperability se vypracují podle vzoru uvedeného v příloze V.

Článek 10

Prohlášení o shodě s povoleným typem vozidla

1.   Žadatel vypracuje prohlášení o shodě s povoleným typem vozidla podle vzoru uvedeného v příloze VI.

2.   Prohlášení o shodě s povoleným typem vozidla musí být vypracováno v některém z úředních jazyků Unie, přičemž tento jazyk se musí shodovat s jazykem použitým v průvodních dokumentech.

Článek 11

Zrušení

Nařízení (EU) č. 201/2011 se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019.

Příloha nařízení (EU) č. 201/2011 se do 16. června 2020 nadále použije na prohlášení o shodě typu uvedené v čl. 26 odst. 4 směrnice 2008/57/ES v členských státech, které učiní oznámení agentuře a Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře a Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797.

Článek 11 se použije ode dne 16. června 2019 v členských státech, které agentuře a Komisi oznámily záměr prodloužit lhůtu pro provedení směrnice (EU) 2016/797 podle čl. 57 odst. 2 uvedené směrnice.

Ode dne 16. června 2020 se použije ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 201/2011 ze dne 1. března 2011 o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla (Úř. věst. L 57, 2.3.2011, s. 8).

(4)  Směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému (Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1).

(6)  Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (Úř. věst. L 319, 4.12.2010, s. 1).


PŘÍLOHA I

VZOR ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NEBO O VHODNOSTI PRO POUŽITÍ PRVKŮ INTEROPERABILITY

ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro použití prvku interoperability

Identifikační číslo ES prohlášení – [číslo dokumentu v databázi ERADIS] (1)

Výrobce nebo zplnomocněný zástupce

[název (firma)]

[úplná poštovní adresa]

prohlašuje na vlastní odpovědnost, že prvek interoperability (2):

[název/stručný popis prvku interoperability, jedinečná identifikace prvku interoperability]

na nějž se vztahuje toto prohlášení, odpovídá příslušným právním předpisům Unie:

[názvy směrnic, TSI, evropských specifikací]

byl posouzen tímto oznámeným subjektem:

[název (firma)]

[registrační číslo]

[úplná adresa]

v souladu s níže uvedenými schváleními a/nebo certifikáty:

[schválení, datum vydání][číslo certifikátu/čísla certifikátů, datum vydání]

Platí následující podmínky použití a další omezení (3):

[seznam podmínek použití a dalších omezení nebo odkaz na něj]

Za účelem prohlášení o shodě byly použity tyto postupy:

[moduly zvolené výrobcem k posouzení prvku interoperability]

Seznam příloh

[názvy příloh (technická dokumentace nebo soubor technické dokumentace, jež jsou k ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro použití přiloženy)] (4)

Dne:

[datum DD/MM/RRRR]

Podpis výrobce/zplnomocněného zástupce

[jméno, příjmení]


(1)  Informace uvedené v závorkách [] mají uživateli posloužit jako vodítko ke správnému a úplnému vyplnění vzoru.

(2)  Popis prvku interoperability musí umožňovat jedinečnou identifikaci a sledovatelnost.

(3)  Uvede-li se odkaz na seznam podmínek použití a dalších omezení, musí být tento seznam přístupný orgánu vydávajícímu povolení.

(4)  Technická dokumentace v souladu s rozhodnutím 2010/713/EU.


PŘÍLOHA II

VZOR ES PROHLÁŠENÍ O OVĚŘENÍ SUBSYSTÉMU

ES prohlášení o ověření subsystému

Identifikační číslo ES prohlášení [číslo dokumentu v databázi ERADIS] (1)

Žadatel:

[název (firma)]

[úplná poštovní adresa]

prohlašuje na vlastní odpovědnost, že subsystém (2):

[název/stručný popis subsystému, jedinečná identifikace subsystému],

na nějž se vztahuje toto prohlášení, byl podroben příslušným postupům ověřování a odpovídá příslušným právním předpisům Unie a všem příslušným vnitrostátním předpisům:

[odkaz na: směrnice, TSI, příslušné vnitrostátní předpisy]

byl posouzen těmito subjekty posuzování shody:

oznámený subjekt:

název (firma)

registrační číslo

úplná adresa

určený subjekt:

název (firma)

identifikační číslo

úplná adresa

subjekt pro posuzování [posuzování rizik]:

název (firma)

identifikační číslo

úplná adresa

v souladu s níže uvedenými certifikáty a/nebo zprávami:

[čísla certifikátů a zpráv, data vydání]

Platí následující podmínky použití a další omezení (3):

[seznam podmínek použití a dalších omezení nebo odkaz na něj]

Za účelem prohlášení o shodě byly použity tyto postupy:

[moduly zvolené žadatelem k ověření subsystému]

Označení souboru technické dokumentace přiloženého k tomuto prohlášení

[odkaz na soubor technické dokumentace přiložený k ES prohlášení o ověření subsystému podle čl. 15 odst. 4 směrnice (EU) 2016/797]

Odkaz na předchozí ES prohlášení o ověření (v příslušných případech)

[ano/ne]

Dne:

[datum DD/MM/RRRR]

Podpis žadatele

Jméno, příjmení


(1)  Informace uvedené v hranatých závorkách [] mají uživateli posloužit jako vodítko ke správnému a úplnému vyplnění vzoru.

(2)  Popis subsystému musí umožňovat jedinečnou identifikaci a sledovatelnost.

(3)  Uvede-li se odkaz na seznam podmínek použití a dalších omezení, musí být tento seznam přístupný orgánu vydávajícímu povolení.


PŘÍLOHA III

VZOR ES PROHLÁŠENÍ O OVĚŘENÍ SUBSYSTÉMU PŮVODNĚ UVEDENÉHO DO PROVOZU BEZ ES PROHLÁŠENÍ

ES prohlášení o ověření subsystému

Identifikační číslo ES prohlášení [číslo dokumentu v databázi ERADIS] (1)

Žadatel:

[název (firma)]

[úplná poštovní adresa]

v souvislosti se subsystémem, na nějž se vztahuje toto prohlášení (2):

[název/stručný popis subsystému, jedinečná identifikace subsystému]

prohlašuje na vlastní odpovědnost, že změněná část uvedeného subsystému:

[název/stručný popis částí subsystému]

byla podrobena příslušným postupům ověřování a odpovídá příslušným právním předpisům Unie a všem příslušným vnitrostátním předpisům:

[odkaz na: směrnice, TSI, příslušné vnitrostátní předpisy]

byla posouzena těmito subjekty posuzování shody:

oznámený subjekt:

název (firma)

registrační číslo

úplná adresa

určený subjekt:

název (firma)

identifikační číslo

úplná adresa

subjekt pro posuzování [posuzování rizik]:

název (firma)

identifikační číslo

úplná adresa

v souladu s níže uvedenými certifikáty a/nebo zprávami:

[čísla certifikátů a zpráv, data vydání]

Nezměněná část subsystému, na nějž se vztahuje toto prohlášení, začala být používána v daném železničním systému a byla udržována v referenčním provozním stavu ode dne zahájení používání v železničním systému až do dne vyhotovení tohoto ES prohlášení o ověření.

Platí následující podmínky použití a další omezení (3):

[seznam podmínek použití a dalších omezení nebo odkaz na něj]

Za účelem prohlášení o shodě byly použity tyto postupy:

[moduly zvolené žadatelem k ověření subsystému]

Označení souboru technické dokumentace přiloženého k tomuto prohlášení

[odkaz na soubor technické dokumentace přiložený k ES prohlášení o ověření subsystému podle čl. 15 odst. 4 směrnice (EU) 2016/797]

Odkaz na předchozí ES prohlášení o ověření (v příslušných případech)

[ano/ne]

Dne:

[datum DD/MM/RRRR]

Podpis žadatele

Jméno, příjmení


(1)  Informace uvedené v hranatých závorkách [] mají uživateli posloužit jako vodítko ke správnému a úplnému vyplnění vzoru.

(2)  Popis subsystému musí umožňovat jedinečnou identifikaci a sledovatelnost.

(3)  Uvede-li se odkaz na seznam podmínek použití a dalších omezení, musí být tento seznam přístupný orgánu vydávajícímu povolení.


PŘÍLOHA IV

VZOR DOČASNÉHO PROHLÁŠENÍ O OVĚŘENÍ

Dočasné prohlášení o ověření (ISV)

Číslo [jedinečné identifikační číslo ISV zajišťující sledovatelnost dokumentu] (1)

Předmět posouzení (2):

[jedinečné označení subsystému nebo jeho části: označení celého subsystému nebo jeho části a fáze ověřování podle bodu 2.2.3 přílohy IV směrnice (EU) 2016/797]

Žadatel, v příslušných případech rovněž výrobce a místo výroby:

[jméno/název, adresa]

Požadavky posuzování:

[odkaz na: směrnice, TSI, neuplatňování TSI, příslušné vnitrostátní předpisy, evropské specifikace a další přijatelné způsoby prokazování souladu]

Použité moduly:

[moduly zvolené žadatelem k posouzení subsystému nebo jeho části a fáze ověřování]

Výsledky posouzení nebo auditu:

[včetně odkazu na příslušnou zprávu o posouzení nebo o auditu]

Platí následující podmínky a omezení použití (3):

[seznam podmínek a omezení použití nebo odkaz na něj]

Příloha ISV (4) (v příslušných případech)

[ano/ne]

Dokumenty přiložené k tomuto ISV:

[odkaz na průvodní dokumenty a dále seznam nebo soubor dokumentů použitých při posuzování]

Platnost:

[doba a podmínky platnosti ISV]

Dne:

[datum DD/MM/RRRR]

Oznámený subjekt

podpis

jméno, příjmení

[NEBO]

Určený subjekt

podpis

jméno, příjmení

název (firma)

název (firma)

registrační číslo

identifikační číslo

úplná poštovní adresa

úplná poštovní adresa

strana 1 [z x]

Příloha dočasného prohlášení o ověření (ISV) [v příslušných případech]

číslo [jedinečné identifikační číslo ISV]

Předmět posouzení:

[jedinečné označení subsystému nebo jeho části: označení celého subsystému nebo jeho části a fáze ověřování podle bodu 2.2.3 přílohy IV směrnice (EU) 2016/797]

Dne:

[datum DD/MM/RRRR]

Oznámený subjekt

podpis

jméno, příjmení

[NEBO]

Určený subjekt

podpis

jméno, příjmení

název (firma)

název (firma)

registrační číslo

identifikační číslo

úplná poštovní adresa

úplná poštovní adresa

strana n z x


(1)  Informace uvedené v hranatých závorkách [] mají uživateli posloužit jako vodítko k vyplnění vzoru.

(2)  Popis subsystému nebo části subsystému musí umožňovat jedinečnou identifikaci a sledovatelnost.

(3)  Uvede-li se odkaz na seznam podmínek použití a dalších omezení, musí být tento seznam přístupný orgánu vydávajícímu povolení.

(4)  Osvědčeným postupem je vydávat ISV ve formě jednostránkového dokumentu. Není-li na jediné straně dostatek místa na všechny informace, jež jsou v souvislosti s ISV relevantní, poskytne příloha dostatečný prostor pro všechny ostatní relevantní informace, jež je třeba zohlednit.


PŘÍLOHA V

VZOR CERTIFIKÁTU

[ES] (1) certifikát [o shodě/vhodnosti pro použití/ověření]

číslo [jedinečné identifikační číslo certifikátu(2)

Předmět posouzení (3):

[jedinečné označení prvku interoperability nebo subsystému]

Žadatel, v příslušných případech rovněž výrobce a místo výroby:

[jméno/název, adresa]

Požadavky posuzování:

[odkaz na: směrnice, TSI, příslušné vnitrostátní předpisy, evropské specifikace a další přijatelné způsoby prokazování souladu]

Použité moduly:

[moduly zvolené žadatelem k posouzení prvku interoperability nebo subsystému]

Výsledky posouzení nebo auditu:

[včetně odkazu na příslušnou zprávu o posouzení nebo o auditu]

Platí následující podmínky a omezení použití (4):

[seznam podmínek a omezení použití nebo odkaz na něj]

Příloha (5) (v příslušných případech):

[ano/ne]

Dokumenty přiložené k tomuto [ES] (1) certifikátu:

[odkaz na průvodní dokumenty a dále seznam nebo soubor dokumentů použitých při posuzování]

Platnost:

[doba a podmínky platnosti certifikátu]

Dne:

[datum DD/MM/RRRR]

Oznámený subjekt

podpis

jméno, příjmení

[NEBO]

Určený subjekt

podpis

jméno, příjmení

název (firma)

název (firma)

registrační číslo

identifikační číslo

úplná poštovní adresa

úplná poštovní adresa

strana 1 [z x]

Příloha [ES] (1) certifikátu [v  příslušných případech  (6) ]

číslo [jedinečné identifikační číslo certifikátu]

Předmět posouzení:

[jedinečné označení prvku interoperability nebo subsystému]

Dne:

[datum DD/MM/RRRR]

Oznámený subjekt

podpis

jméno, příjmení

[NEBO]

Určený subjekt

podpis

jméno, příjmení

název (firma)

název (firma)

registrační číslo

identifikační číslo

úplná poštovní adresa

úplná poštovní adresa

strana n z x


(1)  Údaj „ES“ se použije pouze pro certifikáty vydané oznámeným subjektem, včetně certifikátů zahrnujících úkoly oznámeného subjektu i určeného subjektu, pokud se jedná o tentýž subjekt. Údaj „ES“ se vynechá u certifikátů vydaných určených subjektem.

(2)  Informace uvedené v hranatých závorkách [] mají uživateli posloužit pouze jako vodítko ke správnému a úplnému vyplnění vzoru.

(3)  Popis prvku interoperability nebo subsystému musí umožňovat jedinečnou identifikaci a sledovatelnost.

(4)  Uvede-li se odkaz na seznam podmínek použití a dalších omezení, musí být tento seznam přístupný orgánu vydávajícímu povolení.

(5)  Osvědčeným postupem je vydávat certifikáty ve formě jednostránkového dokumentu. Není-li na jediné straně dostatek místa na všechny informace, jež jsou v souvislosti s certifikátem relevantní, poskytne příloha dostatečný prostor pro všechny ostatní relevantní informace, jež je třeba zohlednit.

(6)  Osvědčeným postupem je vydávat certifikáty ve formě jednostránkového dokumentu. Není-li na jediné straně dostatek místa na všechny informace, jež jsou v souvislosti s certifikátem relevantní, poskytne příloha dostatečný prostor pro všechny ostatní relevantní informace, jež je třeba zohlednit.


PŘÍLOHA VI

VZOR PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S POVOLENÝM TYPEM VOZIDLA

Prohlášení o shodě s povoleným typem vozidla

Žadatel

[název (firma)] (1)

[úplná adresa]

prohlašuje na vlastní odpovědnost, že vozidlo [evropské číslo vozidla/předběžně rezervované číslo vozidla/dohodnutý identifikační prostředek] (2), na něž se vztahuje toto prohlášení

odpovídá povolenému typu vozidla [označení typu/verze/varianty vozidla podle Evropského registru schválených typů vozidel (ERATV)],

odpovídá příslušným právním předpisům Unie a příslušným vnitrostátním předpisům uvedeným v přílohách tohoto prohlášení,

prošlo všemi postupy ověřování nezbytnými pro vyhotovení tohoto prohlášení.

Seznam příloh (3)

[názvy příloh]

Podepsáno jménem [jméno žadatele]

[místo], [dne DD/MM/RRRR]

[jméno, funkce] [podpis]


(1)  Informace uvedené v hranatých závorkách [] mají uživateli posloužit jako vodítko ke správnému a úplnému vyplnění vzoru.

(2)  U stávajícího vozidla se k identifikaci vozidla použije stávající evropské číslo vozidla (EVN) v okamžiku vystavení prohlášení.

U nového vozidla, pokud v okamžiku vyhotovení tohoto prohlášení ještě nebylo vozidlu přiděleno předběžně rezervované číslo vozidla podle prováděcího nařízení (EU) 2018/1614 (Úř. věst. L 268, 26.10.2018, s. 53), musí být vozidlo určeno podle jiného identifikačního systému na základě dohody mezi žadatelem a orgánem vydávajícím povolení.

V souladu s bodem 3 oddílu 3.2.1 přílohy II uvedeného rozhodnutí se rezervované číslo vozidla stane číslem EVN v okamžiku registrace.

(3)  Mezi přílohy je třeba zahrnout kopie ES prohlášení o ověření subsystému či subsystémů.


PŘÍLOHA VII

STRUKTURA A OBSAH IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA PROHLÁŠENÍ ES

Každé ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro použití jako prvku interoperability a ES prohlášení o ověření subsystému obdrží alfanumerický kód sestávající ze dvou písmen a 24 znaků s touto strukturou:

KZ

VVVVVVVVVVVVVV

RRRR

PPPPPP

Kód země

(dvě písmena)

Vnitrostátní registrační číslo žadatele

(čtrnáct číslic)

Rok

(čtyři číslice)

Pořadové číslo

(šest číslic)

 

 

 

 

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Pole 4

POLE 1 – Kód země (dvě písmena)

Kód země se přidělí na základě normy ISO 3166.

POLE 2 – Vnitrostátní registrační číslo žadatele (číslo sestávající ze čtrnácti číslic)

Vnitrostátní registrační číslo žadatele je právní registrační/identifikační číslo přidělené finančním úřadem nebo obchodním rejstříkem nebo jiným orgánem, který registruje podniky v členském státě.

Má-li toto číslo méně než čtrnáct číslic, první číslice se ponechají prázdné – 00 jako v případě pořadového čísla.

POLE 3 – Rok (čtyři číslice)

Toto pole označuje rok vydání dokumentu.

POLE 4 – Pořadové číslo (šest číslic)

Pořadové číslo je vzestupné číslo, které se zvýší o jednu jednotku při každém vydání prohlášení.

Každý rok začínají pořadová čísla znovu od nuly.

Pořadové číslo se týká vydávajícího subjektu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU