(EU) 2019/220Nařízení Komise (EU) 2019/220 ze dne 6. února 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

Publikováno: Úř. věst. L 35, 7.2.2019, s. 3-27 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. února 2019 Nabývá účinnosti: 27. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/220

ze dne 6. února 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účelem nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (2) je provést nařízení (ES) č. 338/97 a zajistit plný soulad s ustanoveními Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (dále jen „úmluva“).

(2)

Na sedmnáctém zasedání konference stran úmluvy byly dohodnuty některé změny usnesení konference smluvních stran CITES 11.20 (rev. CoP17) týkající se obchodu s živými slony a nosorožci. Na tomto zasedání byl aktualizován seznam standardních názvoslovných příruček připojený k usnesení konference smluvních stran CITES 12.11 (rev. CoP17), které se mají používat pro určení vědeckých názvů druhů v povoleních a potvrzeních, a byla pozměněna jeho struktura.

(3)

Stálý výbor úmluvy na svém 67. zasedání přijal revidované pokyny pro předkládání výročních zpráv. Pokyny zahrnují revidované kódy, které se mají uvádět při popisu exemplářů a jednotky množství, které se mají používat na povoleních a potvrzeních.

(4)

Změny usnesení konference smluvních stran CITES 11.20 a 12.11 a revidované kódy a jednotky množství je nutno zohlednit v nařízení (ES) č. 865/2006.

(5)

Nařízení (ES) č. 865/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 865/2006 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek 5b, který zní:

„Článek 5b

Konkrétní obsah povolení a potvrzení pro živé nosorožce a živé slony

Povolení a potvrzení vydaná podle článku 4 nebo 5 nařízení (ES) č. 338/97 pro dovoz nebo zpětný vývoz živých nosorožců nebo živých slonů z populací uvedených v příloze B uvedeného nařízení musí obsahovat podmínku, že rohy nebo slonovina těchto zvířat nebo jejich potomstva nesmí být předmětem obchodu ani obchodních aktivit v rámci Unie. Kromě toho nesmí být živí nosorožci nebo živí sloni z těchto populací předmětem lovu zvířat pro trofeje mimo svou historickou oblast výskytu.“;

2)

Přílohy VII a VIII se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VII

Kódy, které mají být uvedeny v popisu exemplářů, a jednotky množství, které se mají používat na povoleních a potvrzeních podle čl. 5 bodů 1 a 2

Popis

Kód obchodního názvu

Doporučené jednotky

Alternativní jednotky

Vysvětlivky

Bok

SID

počet

 

Kůže z boků nebo slabin; nezahrnuje krokodýlí rámy „tinga“ (viz „kůže“)

Dráp

CLA

počet

kg

Drápy – např. druhů ze skupiny Felidae, Ursidae nebo Crocodylia (pozn.: „želví drápy“ jsou obvykle šupiny, nikoli skutečné drápy)

Dřevo

TIM

m3

kg

Surové dřevo s výjimkou řezaných klád (kulatiny) a řeziva

Dýha

 

 

 

 

loupaná dýha

VEN

m3, m2

kg

Tenké vrstvy nebo pláty jednotné tloušťky, obvykle o tloušťce do 6 mm, obvykle loupané (loupaná dýha) nebo krájené (krájená dýha), pro výrobu překližky, dýhování nábytku, dýhovaných nádob atd.

krájená dýha

Extrakt

EXT

kg

l

Extrakt – obvykle rostlinné extrakty

Genitálie

GEN

kg

počet

Kastráty a sušené penisy

Chobot

TRU

počet

kg

Sloní chobot. Pozn.: Sloní chobot vyvážený spolu s jinými trofejemi ze stejného zvířete na základě téhož povolení, jakožto část lovecké trofeje, by měl být evidován jako „TRO“

Kalipí

CAL

kg

 

Kalipí nebo kalipaš (želví chrupavky na polévku)

Kaviár

CAV

kg

 

Neoplodněná mrtvá zpracovaná vejce od všech druhů jeseterů (Acipenseriformes); také známy jako jikry

Kel

TUS

počet

kg

V podstatě celé kly, opracované nebo neopracované, včetně klů slona, hrocha, mrože, narvala, ale nepatří sem ostatní zuby

Klády

LOG

m3

 

Veškeré neopracované dřevo, zbavené kůry či nikoli nebo bělové dřevo, nebo hrubě hraněné, ke zpracování hlavně na řezivo, vlákninu nebo dýhové pláty; pozn.: obchod kládami dřev pro zvláštní účely, kterými se obchoduje podle váhy (např. lignum vitae, Guaiacum spp.) by měl být veden v kg

Klávesy piana

KEY

počet

 

Klávesy piana ze slonoviny (např. u jednoho standardního piana je 52 slonovinových kláves

Korál (surový)

COR

počet

kg

Surové nebo nezpracované korály a korálová skála (rovněž živá korálová skála a substráty) [jak jsou vymezeny v usnesení konference smluvních stran 11.10 (rev. CoP15)]. Korálová skála by měla být evidována jako „Scleractinia spp.“

Pozn.: obchod by měl být evidován podle počtu kusů pouze v případě, že exempláře byly převáženy ve vodě.

Živá korálová skála (převážená navlhčená v bednách) by měla být uváděna v kg; u korálového substrátu by se měl uvádět počet kusů (jelikož je převážen ve vodě jako substrát, na němž jsou přichyceny korály, které nejsou uvedeny na seznamu CITES).

Kořen

ROO

počet

kg

Kořeny, cibule, oddenky, bulvy nebo hlízy

Pozn.: U taxonů produkujících orlí dřevo (Aquilaria spp. a Gyrinops spp.) je vhodnou jednotkou kilogram. Alternativní jednotkou počet.

Kosmetika

COS

g

ml

Kosmetika, která obsahuje výtažky z druhů uvedených na seznamu CITES. Množství by mělo odrážet množství obsažených druhů uvedených na seznamu CITES.

Kost

BON

kg

počet

Kosti včetně čelistí

Kostra

SKE

počet

 

V podstatě celé kostry

Kousek kůže

SKP

počet

 

Kousky kůže – včetně odstřižků, surové nebo vydělané

Kousky – kosti

BOP

kg

 

Kousky kostí, nezpracované

Kousky – rohy

HOP

kg

 

Kousky rohů (parohů), nezpracované včetně odřezků

Kousky – slonovina

IVP

kg

 

Kousky slonoviny, nezpracované včetně odřezků

Kožešinové výrobky (malé)

FPS

počet

 

Malé výrobky ze zpracované kožešiny, včetně kabelek, přívěsků ke klíčům, peněženek, polštářů a ozdob

Kožešinové výrobky (velké)

FLP

počet

 

Velké výrobky ze zpracované kožešiny např. přikrývky z kožešiny rysa nebo medvěda a jiné výrobky podstatné velikosti

Kukla

PUP

počet

 

Motýlí kukla

Kultura

CUL

počet lahviček, apod.

 

Kultury uměle vypěstovaných rostlin

Kůra

BAR

kg

 

Stromová kůra (surová, sušená nebo drcená; nezpracovaná)

Kůže

SKI

počet

 

V podstatě celé kůže, surové nebo zpracované, včetně krokodýlích rámů „tinga“, vnější obal těla se šupinami nebo bez

Květ

FLO

kg

 

Květy

Květináč

FPT

počet

 

Květináče vyrobené z částí rostlin, např. z vláken stromových kapradin (pozn.: živé rostliny dodávané ve „společných květináčích“ by měly být vedeny jako „živé rostliny“, a nikoli jako květináče)

Látka, sukno

CLO

m2

kg

Látka – pokud není látka zhotovena pouze čistě ze srsti druhu chráněného CITES, měla by být hmotnost srsti toho druhu, pokud možno, uvedena pod kódem HAI namísto CLO

Lebka

SKU

počet

 

Lebky

Léčiva

MED

kg/l

 

Léčiva

List

LVS

kg

počet

Listy

Lodyha

STE

počet

kg

Lodyhy rostlin

Pozn.: U taxonů produkujících orlí dřevo (Aquilaria spp. a Gyrinops spp.) je doporučenou jednotkou kilogram. Alternativní jednotkou počet.

Maso

MEA

kg

 

Maso včetně rybího masa, nejde-li o celé (viz „tělo“), čerstvé nebo nezpracované maso, stejně jako zpracované maso (např. uzené, syrové, sušené, zmrazené nebo konzervované)

Moučka

POW

kg

 

Moučka

Noha (chodidlo)

FOO

počet

 

Noha, chodidlo – např. ze slona, nosorožce, hrocha, lva, krokodýla, apod.

Ocas

TAI

počet

kg

Ocasy – například z kajmana (na kůži) nebo lišky (na ozdoby oděvních doplňků, límce, boa atd.), rovněž zahrnuje ocasní ploutve kytovců

Oděvní doplňky

GAR

počet

 

Oděvní doplňky – včetně rukavic a klobouků, ale nikoli boty; též včetně obroubení nebo ozdob na oděvních doplňcích

Odvozeniny

DER

kg/l

 

Odvozeniny (kromě těch, které jsou uvedeny na jiném místě v této tabulce)

Olej (tuk)

OIL

kg

l

Olej – například z mořských želv, ploutvonožců, kytovců, ryb, různých rostlin

Pancíř (karapax)

CAP

počet

kg

Surové nebo nezpracované vrchní krunýře druhů želv (Testudinata)

Perla

PRL

počet

 

Perla (např. z křídlatce velikého (Strombus gigas))

Peří

FEA

kg/počet křídel

počet

Peří – v případě předmětů vyrobených z peří (např. obrazy) uvést počet předmětů

Piliny

CHP

kg

 

Dřevěné piliny, zejména z Aquilaria spp., Gyrinops spp. a Pterocarpus santalinus

Pižmo

MUS

g

 

Pižmo

Pláty

PLA

m2

 

Pláty kožešin (sešité kůže) – včetně předložek a pokrývek vyrobených z několika kůží

Plody, ovoce

FRU

kg

 

Plody, ovoce

Ploutev

FIN

kg

 

Čerstvé, mražené nebo sušené ploutve nebo části ploutví

Plovací měchýř

SWI

kg

 

Hydrostatický orgán, včetně vyziny/klíhu z jesetera

Plůdky

FIG

kg

počet

Nedospělé ryby ve věku jednoho nebo dvou let pro akvaristiku, odchovny ryb nebo pro vypuštění

Podnož

GRS

počet

 

Podnože (bez roubů)

Polévka

SOU

kg

l

Polévka – například z želvy

Překližka

PLY

m2

m3

Materiál sestávající ze tří nebo více dřevěných listů slepených lepidlem a slisovaných k sobě a celkově rozložených tak, aby směr dřevních vláken po sobě jdoucích vrstev svíral určitý úhel

Roh

HOR

počet

kg

Rohy – včetně parohů

Rohož

RUG

počet

 

Rohože

Rostrum („pila“) pilouna

ROS

počet

kg

Rostrum pilouna

Řezba

CAR

kg

počet

Řezby jiné než ze slonoviny, kosti nebo rohoviny – např. z korálu a dřeva (včetně řemeslných výrobků). Pozn.: Řezby ze slonoviny by měly být specifikovány jako takové (viz níže – „IVC“). Z některých druhů může být rovněž vyřezán více než jeden typ výrobků (např. z rohu a kosti); pokud je to možné, měl by kód obchodního názvu označovat typ obchodovaného výrobku (např. řezba z kosti – „BOC“ nebo řezba z rohoviny „HOC“)

Řezba – kost

BOC

kg

počet

Řezba z kosti

Řezba – rohovina

HOC

kg

počet

Řezba z rohoviny

Řezba – slonovina

IVC

kg

počet

Řezby ze slonoviny, včetně menších zpracovaných kousků slonoviny (rukojeti nožů, šachové soupravy, soupravy madžong atd.) Pozn.: Celé vyřezávané kly by měly být uváděny jako kly (viz „TUS“ výše). Šperky vyrobené z vyřezávané slonoviny by měly být uváděny jako „šperky – slonovina“ (viz „IJW“ níže).

Řezivo

SAW

m3

 

Dřevo podélně rozřezané nebo štípané; obvykle nad 6 mm tloušťky; pozn.: obchod řezivem dřev pro zvláštní účely, kterými se obchoduje podle váhy (např. lignum vitae, Guaiacum spp.) by měl být veden v kg

Semena

SEE

kg

 

Semena

Skořápky, lastury, ulity

SHE

počet

kg

Surové nebo neopracované skořápky (lastury, ulity)

Sušená rostlina

DPL

počet

 

Sušené rostliny – například herbářové exempláře

Šperky

JWL

počet

g

Šperky – včetně náramků, náhrdelníků a dalších šperků z jiných materiálů než slonovina (např. dřevo, korál atd.)

Šperky – slonovina

IJW

počet

g

Šperky vyrobené ze slonoviny

Šupiny

SCA

kg

 

Šupiny – např. z mořských želv, jiných plazů, ryb, luskounů

Tělo

BOD

počet

kg

V podstatě celí mrtví živočichové včetně čerstvých nebo zpracovaných ryb, preparovaných želv, konzervovaných motýlů, plazů v alkoholu, celých preparovaných loveckých trofejí apod.

Trofej

TRO

počet

 

Trofej – všechny trofejní části z jednoho zvířete, pokud jsou vyváženy společně: například: rohy (2), lebka, kápě (kůže z lebky), hřbetní kůže, ocas a nohy (tj. 10 exemplářů) tvoří jednu trofej; avšak jestliže na příklad lebka a rohy jsou jedinými vyváženými exempláři z daného zvířete, pak mají být tyto položky uvedeny jako jedna trofej. Jinak musí být položky uvedeny odděleně. Celé preparované tělo se uvádí pod kódem BOD. Samotná kůže se uvádí pod kódem SKI. V případě obchodu s preparátem celého těla, hlavy s hrudí nebo poloviny těla spolu s veškerými částmi těla téhož zvířete, které jsou vyváženy společně na základě jednoho povolení, by tyto měly být uváděny jako „1 TRO“

Ucho

EAR

počet

 

Ucho – obvykle ze slona

Vejce

EGG

počet

kg

Celá mrtvá nebo vyfouknutá vejce (viz také „kaviár“)

Vejce (živá)

EGL

počet

kg

Živá oplodněná vejce – obvykle ptačí a plazí, ale včetně ryb a bezobratlých

Velrybí kostice

BAL

kg

počet

(velrybí) kostice

Vlákno

FIB

kg

m

Vlákna – například rostlinná vlákna, ale patří sem též struny tenisových raket

Vlas

HAI

kg

g

Vlas – včetně srsti všech živočichů, např. slona, jaka, vikuni, guanako

Vosk

WAX

kg

 

Vosk

Výrobek ze dřeva

WPR

počet

kg

Zpracované dřevo, včetně hotových výrobků ze dřeva například nábytku a hudebních nástrojů

Výrobek z kůže (malý)

LPS

počet

 

Malé výrobky z kůže, např. opasky, řemeny, sedla na jízdní kola, obaly na šekové knížky a kreditní karty, náušnice, kabelky, přívěsky na klíče, zápisníky, peněženky, tabatěrky, náprsní tašky, řemínky k hodinkám a ozdoby

Výrobek z kůže (velký)

LPL

počet

 

Velké výrobky z kůže – například aktovky, nábytek, kufry, cestovní kufry

Výrobky z vlasů/chlupů

HAP

počet

g

Výrobky z vlasů/chlupů (např. náramky ze sloních chlupů)

Vzorek (vědecký)

SPE

kg/l/ml/počet

 

Vědecké vzorky – včetně krve, tkání (např. ledviny, slezina atd.), histologické preparáty, konzervované muzeální exempláře, atd.

Zub

TEE

počet

kg

Zuby – např. zuby kytovců, lva, hrocha, krokodýla, atd.

Žabí stehýnka (nohy)

LEG

kg

 

Žabí stehýnka

Žaberní plátky

GIL

počet

 

Žaberní plátky (např. žraloka)

Živé

LIV

počet

kg

Živí živočichové a rostliny

Žluč

GAL

kg

 

Žluč

Žlučník

GAB

počet

kg

Žlučník

Klíč k jednotkám

Měrné jednotky

Kód jednotky

gramy

g

kilogramy

kg

litry

l

krychlové centimetry

cm3

mililitry

ml

metry

m

čtvereční metry

m2

krychlové metry

m3

počet exemplářů

počet

Pozn.: Není-li specifikována měrná jednotka, předpokládá se, že jednotkou je počet (např. kusů živých zvířat).

PŘÍLOHA VIII

Standardní názvoslovné příručky, které se používají podle čl. 5 bodu 4 k označení vědeckých názvů druhů na povoleních a potvrzeních

F A U N A

 

 

Dotčený taxon

Taxonomický odkaz

MAMMALIA

 

 

pro všechny taxony MAMMALIA

s výjimkou uznání následujících názvů volně žijících forem (přednostně před názvy domácích druhů):

Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii a

s výjimkou taxonů uvedených pod různými řády třídy Mammaila níže

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).

ARTIODACTYLA

Camelidae

Lama guanicoe

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. - Nature, 426: 278-281.

 

Delphinidae

Orcaella heinsohni

Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21(3): 365-400.

 

Delphinidae

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi“ (Sotalia fluviatilis) and „costero“ (Sotalia guianensis) dolphins. - Marine Mammal Science, 23: 358-386.

 

Delphinidae

Sousa plumbea

Sousa sahulensis

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. - Marine Mammal Science, 30(4): 1494-1541.

 

Delphinidae

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. - PLoS ONE, 6 (9): e24047.

 

Iniidae

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. - PLoS ONE 83623: 1-12.

 

Phocoenidae

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. - Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3-16.

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Platanistidae

Platanista gangetica

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Ziphiidae

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. and Yamada, T. K. (2014): Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. - Marine Mammal Science, 30 (3): 10811108.

PRIMATES

Atelidae

Ateles geoffroyi

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. - In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pp. 29-79. Springer, New York, USA.

 

Aotidae

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. - Primate Conservation, 22: 55-70.

 

Cebidae

Callithrix manicorensis

Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 35 (2): 529-546. (Mico marcai spojovaná s taxonomickou jednotkou Mico manicorensis, s níž se podle úmluvy CITES zachází jako s Callithrix manicorensis)

 

Cebidae

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). - Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia,523: 1-16.

 

Cebidae

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 31: 693-714.

 

Cebidae

Saguinus ursulus

Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). - Zootaxa, 3721 (2): 172-182.

 

Cebidae

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426-435.

 

Cercopithecidae

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. - PLoS ONE, 7 (9): e44271.

 

Cercopithecidae

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. - International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi: 10.1007/s10764-005-5333-3.

 

Cercopithecidae

Rhinopithecus strykeri

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. - Amer. J. Primatology, 73: 96-107.

 

Cercopithecidae

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. - Science,312: 1378-1381.

 

Cercopithecidae

Trachypithecus villosus

Brandon- Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. - International Journal of Primatology, 25: 97-163.

 

Cercopithecidae

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, d., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs - biological reality or taxonomic bias? - Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593-609.

 

Cercopithecidae

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. - Primates, 53: 157-170.

 

Cercopithecidae

Microcebus marohita

Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. International Journal of Primatology, 34: 455-469.

 

Hylobatidae

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. - Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12.

 

Lorisidae

Nycticebus kayan

Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). - American Journal of Primatology, 75: 46-56.

 

Pitheciidae

Cacajao melanocephalus Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. - Zootaxa, 3866 (3): 353-370.

 

Pitheciidae

Callicebus aureipalatii

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. - Primate Conservation, 20: 29-39.

 

Pitheciidae

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. - Primate Conservation, 25: 1-9.

 

Pitheciidae

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia (S?o Paulo), 52: 261-279.

 

Pitheciidae

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia, S?o Paulo, 54: 457-472.

 

Pitheciidae

Pithecia cazuzai

Pithecia chrysocephala

Pithecia hirsuta

Pithecia inusta

Pithecia isabela

Pithecia milleri

Pithecia mittermeieri

Pithecia napensis

Pithecia pissinattii

Pithecia rylandsi

Pithecia vanzolinii

Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. - Neotropical Primates, 21: 1-163.

 

Tarsiidae

Tarsius lariang

Merker, S. & Groves, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. - International Journal of Primatology, 27(2): 465-485.

 

Tarsiidae

Tarsius tumpara

Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. - Primate Conservation, 23: 55-64.

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Wilson, D. E. & Reeder, D. m. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

SCANDENTIA

Tupaiidae

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358-372.

 

Tupaiidae

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E.(2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. - Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111-123.

AVES

APODIFORMES

 

pro názvy řádů a čeledí ptáků

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp.

 

 

pro všechny ptačí druhy – s výjimkou níže uvedených taxonomických jednotek

Dickinson, E.C. (ed.)(2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm).

ve spojení s:

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (k dispozici na webových stránkách CITES)

 

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.

 

Trochilidae

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. - Ornitologia Neotropical, 18:161-170.

 

Trochilidae

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). - Auk, 126: 604-612.

FALCONIFORMES

Accipitridae

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. - Ibis, 144: 665-675.

 

Accipitridae

Buteo socotraensis

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116-131.

 

Falconidae

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. - Wilson Bulletin, 114: 421-445.

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). - Forktail, 22: 85-112.

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). -- Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196.

 

Loriidae

Trichoglossus haematodus

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Aratinga maculata

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba“ or „Perriche jaune“: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). - Zootaxa, 2013: 1-16.

 

Psittacidae

Forpus modestus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.

 

Psittacidae

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. - Auk, 119: 815-819.

 

Psittacidae

Poicephalus robustus

Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. - PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.

 

Psittacidae

Psittacula intermedia

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. - Cotinga, 24: 77-83.

 

Psittacidae

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. - Papageien, 8: 278-286.

STRIGIFORMES

Strigidae

Glaucidium mooreorum

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. - Ararajuba, 10(2): 123-130.

 

Strigidae

Ninox burhani

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171.

 

Strigidae

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105.

REPTILIA

CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA

 

Crocodylia & Rhynchocephalia s výjimkou níže uvedené taxonomické jednotky

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

Crocodylidae

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. - Australian Zoologist, 35(2): 432-434.

 

Sphenodontidae

Sphenodon spp.

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). - Conservation Genetics, 11 (93): 1063-1081.

SAURIA

 

pro vymezení čeledí v rámci ještěrů (Sauria)

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

 

Agamidae

Saara spp.

Uromastyx spp.

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - resurrection of the genus Saara Gray, 1845. - Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99.

 

Chamaeleonidae

Chamaleonidae spp.

Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). -- Vertebrate Zoology, 65(2): 167-246.

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)

 

Cordylidae

Cordylidae spp. s výjimkou níže uvedených taxonomických jednotek

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). - Molecular Phylogenetics and Evolution, 58(1): 53-70.

 

Cordylidae

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. - African Journal of Herpetology, 61 (1): 14-39.

 

Gekkonidae

Dactylonemis spp.

Hoplodactylus spp.

Mokopirirakau spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Nactus serpensinsula

Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. - Copeia, 1983(no. 2): 465-475.

 

Gekkonidae

Naultinus spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Rhoptropella spp.

Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). - Vertebrate Zoology, 65(2): 167-246)

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)

 

Gekkonidae

Toropuku spp.

Tukutuku spp.

Woodworthia spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Uroplatus spp. s výjimkou níže uvedených taxonomických jednotek

Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. - In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago.

 

Gekkonidae

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. - Zootaxa, 3022: 39-57.

 

Gekkonidae

Uroplatus giganteus

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. - Salamandra, 42: 129-144.

 

Gekkonidae

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). - Salamandra, 39(3/4): 129-138.

 

Gekkonidae

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. - Journal of Zoology, 275: 423-440.

 

Iguanidae

Iguanidae spp. s výjimkou níže uvedených taxonomických jednotek

Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).

 

Iguanidae

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. - Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426.

 

Iguanidae

Conolophus marthae

Gentile, G. & Snell, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. - Zootaxa, 2201: 1-10.

 

Iguanidae

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004): Revision to Species Cvclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana - Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203.

 

Iguanidae

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. - Herpetologica, 60: 117.

 

Teiidae

Teiidae spp.

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). - Zootaxa, 3459: 1-156.

 

Varanidae

Varanidae spp.

s výjimkou níže uvedených taxonomických jednotek

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) - Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43.

ve spojení s

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136.

 

Varanidae

Varanus bangonorum

Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. - Zootaxa, 3881 (3): 201-227.

 

Varanidae

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. - Zootaxa, 3768 (2): 139-158.

 

Varanidae

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). - Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41-52.

 

Varanidae

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. - Zootaxa, 2446: 1-54.

 

Varanidae

Varanus sparnus

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. - Records of the Western Australian Museum, 29: 128-140.

SERPENTES

 

Loxocemidae spp.

Pythonidae spp.

Boidae spp.

Bolyeriidae spp.

Tropidophiidae spp.

Viperidae spp.

kromě zachování rodů Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura, uznání Epicrates maurus jako platného druhu a s výjimkou druhů uvedených níže

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League).

 

Boidae

Candoia paulsoni

Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). - Hamadryad, 26(2): 283-315.

 

Boidae

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). - Copeia, 2009 (3): 572-582.

 

Boidae

Epicrates crassus

Epicrates assisi

Epicrates alvarezi

Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). - Herpetol. Monographs, 22: 1-30.

 

Boidae

Eryx borrii

Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). - Tropical Zoology, 18(1): 67-136.

 

Boidae

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.

 

Colubridae

Xenochrophis piscator

Xenochrophis schnurrenbergeri

Xenochrophis tytleri

Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). - Zootaxa, 3473: 1-60.

 

Elapidae

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. - Zootaxa, 3931 (3): 352-386.

 

Elapidae

Naja atra

Naja kaouthia

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) - Toxicon, 34: 339-406.

 

Elapidae

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naia) from Myanmar (Burma) - Herpetologica, 56: 257-270.

 

Elapidae

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) - Toxicon, 34: 339-406.

 

Pythonidae

Leiopython bennettorum

Leiopython biakensis

Leiopython fredparkeri

Leiopython huonensis

Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42(4): 645-667.

 

Pythonidae

Morelia clastolepis

Morelia kinghorni

Morelia nauta

Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species - Herpetological Monographs, l4: 139-185.

 

Pythonidae

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. - Sauria, 31: 5-16.

 

Pythonidae

Python breitensteini

Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001.Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia - Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129.

 

Pythonidae

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). - Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136.

 

Pythonidae

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. - African Herp News, 29: 31-32.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spp.

s výjimkou níže uvedených taxonomických jednotek

Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). - Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83-90.

 

Tropidophiidae

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba - Copeia, 1999(2): 376-381.

 

Tropidophiidae

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba - Journal of Herpetology, 36:157-161.

 

Tropidophiidae

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba - Journal of Herpetology,35: 615-617.

 

Tropidophiidae

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba - Journal of Herpetology, 33: 436-441.

 

Tropidophiidae

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. - Amphibia-Reptilia, 27(3): 427-432.

TESTUDINES

 

pro řádová jména Testudines

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

 

pro názvy druhů a čeledí – s výjimkou zachování těchto názvů Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata a s výjimkou níže uvedených taxonomických jednotek

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. - Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez přílohy]

 

Emydidae

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. - Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113.

 

Geoemydidae

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. - Zootaxa, 1758: 61-68.

 

Geoemydidae

Batagur borneoensis,

Batagur dhongoka,

Batagur kachuga,

Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). - Zoologica Scripta, 36: 429-442.

 

Geoemydidae

Cuora bourreti

Cuora picturata

Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H.B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

 

Geoemydidae

Cyclemys enigmatica,

Cyclemys fusca

Cyclemys gemeli

Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? - Zoologica Scripta, 37: 367-390.

 

Geoemydidae

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) - a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? - Zoologica Scripta, 33: 213-221.

 

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. - Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

 

Testudinidae

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis niger

Olson, S.L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393-394.

 

Testudinidae

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. - Zookeys, 113: 39-71.

 

Testudinidae

Homopus solus

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. - African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21.

 

Testudinidae

Kinixys nogueyi

Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). - Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192-201.

 

Trionychidae

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). - Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160.

 

Trionychidae

Nilssonia gangeticus

Nilssonia hurum

Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wildliving Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). - Zoologica Scripta, 36:301-310.

AMPHIBIA

 

 

Amphibia spp.

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Species information extracted from Frost, D. R. (ed.) (2015), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 6.0 as of May 2015 with additional comments by the Nomenclature Specialist of the CITES Animals Committee.

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI A DIPNEUSTI

 

 

pro všechny druhy ryb s výjimkou rodu Hippocampus

Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus Hippocampus). Information extracted from Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.): Catalog of Fishes, internetový odkaz (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), aktualizovaná verze ze 3. února 2015.

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus spp.

Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef - Records of the Australian Museum, 53: 243-246.

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island - Records of the Australian Museum, 55: 113-116.

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific - Zoological Studies, 42: 284-291.

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Druhé vydání k dostání na CD-ROMu).

 

Syngnathidae

Hippocampus dahli

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

 

Syngnathidae

Hippocampus debelius

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. - Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.

 

Syngnathidae

Hippocampus paradoxus

Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. - Zootaxa, 2613: 61-68.

 

Syngnathidae

Hippocampus patagonicus

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). -- Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349.

 

Syngnathidae

Hippocampus planifrons

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

 

Syngnathidae

Hippocampus pontohi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). - Zootaxa, 1963: 54-68.

 

Syngnathidae

Hippocampus satomiae

Hippocampus severnsi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). - Zootaxa, 1963: 54-68.

 

Syngnathidae

Hippocampus tyro

Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. - Smithiana Bulletin, 10: 19-21.

 

Syngnathidae

Hippocampus waleanus

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. -- Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp.

s výjimkou níže uvedených taxonomických jednotek

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, internetový odkaz, verze 6.5 ze dne 7. dubna 2006.

 

Theraphosidae

Brachypelma ruhnaui spojovaná s taxonomickou jednotkou Brachypelma albiceps, s níž se podle úmluvy CITES zachází jako s Aphonopelma albiceps

Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/

 

Theraphosidae

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). - Arthropoda, 16(2): 26-30.

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus spp.

s výjimkou níže uvedených taxonomických jednotek

Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention - Biogeographica, 72(3): 133-143.

 

 

Pandinus roeseli

Lourenco, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). - Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139-151.

INSECTA

COLEOPTERA

Lucanidae

Colophon spp.

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). - African Entomology, 13(2): 347-352.

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. - Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. & Willan, R.C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. - Molluscan Research, 34 (3): 201-211.

 

Tridacnidae

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): Tridacna noae (Röding, 1798) - a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. - Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124-135.

ANTHOZOA A HYDROZOA

 

pro všechny druhy uvedené na seznamu CITES

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEP- WCMC 2012


FLORA

 

 

Dotčený taxon

Taxonomický odkaz

Obecný odkaz

Rodová jména

pro rodové názvy všech rostlin obsažených v přílohách úmluvy, pokud nejsou nahrazeny standardními seznami přijatými konferencí smluvních stran

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (dotisk s opravami 1998)] pro rodové názvy všech rostlin obsažených v přílohách úmluvy, pokud nejsou nahrazeny standardními seznamy přijatými konferencí smluvních stran)

Obecný odkaz

Rodová jména

pro rodová synonyma, která nejsou zmíněna v The Plant- Book, pokud nejsou nahrazena standardními seznamy přijatými konferencí smluvních stran

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) pro rodová synonyma, která nejsou zmíněna v The Plant–Book, pokud nejsou nahrazeny standardními seznamy přijatými konferencí smluvních stran, jak se na ně odkazuje v níže uvedených odstavcích.

AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE

 

Cyclamen, Galanthus a Sternbergia

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) jako příručka při odkazování na názvy druhů Cyclamen, Galanthus a Sternbergia.

APOCYNACEAE

 

Pachypodium spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten- Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) a jeho aktualizace: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] jako příručka pro odkazy na názvy druhů Aloe a Pachypodium.

 

 

Hoodia spp.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa jako příručka pro odkazy na názvy druhů Hoodia.

CACTACEAE

 

pro všechny Cactaceae.

CITES Cactaceae Checklist third edition, (2016, compiled by D. Hunt) jako příručka pro odkazy na názvy druhů Cactaceae. Je k dispozici ve formátu pdf v sekci CITES na webové stránce Royal Botanic Gardens, Kew, UK. https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf.

CYCADACEAE, STANGERIACEAE a ZAMIACEAE

 

pro všechny Cycadaceae, Stangeriaceae a Zamiaceae

The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user's guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013) jako příručka pro odkazy na názvy druhů Cycadaceae, Stangeriaceae a Zamiaceae.

DICKSONIACEAE

 

všechny druhy Dicksonia vyskytující se v Americe

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) jako příručka pro odkazy na názvy druhů Dicksonia.

DROSERACEAE, NEPHENTACEAE, SARRACENIACEAE

 

Dionaea, Nepenthes a Sarracenia.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) jako příručka pro odkazy na názvy druhů Dionaea, Nepenthes a Sarracenia.

EBANACEAE

 

Diospyros spp. – populace na Madagaskaru

Rod Diospyros na Madagaskaru: předběžný kontrolní seznam pro strany úmluvy CITES (CVPM 2016) vychází z katalogu „Catalogue Vascular Plants of Madagascar“a je k dispozici na webové stránce katalogu. Tento odkaz se použije jako příručka pro odkazy na názvy druhů Diospyros z Madagaskaru. Viz http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. Odkaz na internetovou stránku: http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17 a ve formátu pdf lze nalézt na: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf

EUPHORBIACEAE

 

sukulentní druhy Euphorbia

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) jako příručka pro odkazy na názvy druhů succulent euphorbias.

LEGUMINACEAE

 

Dalbergia spp. – populace na Madagaskaru

Předběžný kontrolní seznam pro Dalbergia na Madagaskaru pro strany úmluvy CITES (CVPM 2014) vychází z katalogu „Catalogue Vascular Plants of Madagascar“ a je k dispozici ve formátu pdf na webové stránce CITES s označením SC65 Inf. 21. Tento odkaz se použije jako příručka pro odkazy na názvy druhů Dalbergia z Madagaskaru. Viz: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

LILIACEAE

 

Aloe spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten- Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) a jeho aktualizace: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] jako příručka pro odkazy na názvy druhů Aloe a Pachypodium

ORCHIDACEAE

 

Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione a Sophronitis (Volume 1, 1995) a Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula a Encyclia (Volume 2, 1997), a Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides a Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda a Vandopsis (Volume 3, 2001); a Aerides, Coelogyne, Comparettia a Masdevallia

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) jako příručka pro odkazy na názvy druhů Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione and Sophronitis (Volume 1, 1995) a Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula a Encyclia (Volume 2, 1997) a Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides and Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda a Vandopsis (Volume 3, 2001) a Aerides, Coelogyne, Comparettia a Masdevallia (Volume 4, 2006).

 

 

Bulbophyllum spp.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) jako příručka pro odkazy na názvy druhů Bulbophyllum.

PALMAE

 

Dypsis decipiens a Dypsis decaryi

Navrhovaná standardní reference pro dva na Madagaskaru endemické druhy palem uvedené na seznamu CITES (CVPM) 2016 vychází z katalogu „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar“ a je k dispozici ve formátu pdf na webové stránce US Fish & Wildlife Service. Použije se jako příručka pro odkazy na názy druhů Dypsis decipiens a Dypsis decaryi. Viz: http://www.fws.gov/international/

TAXACEAE

 

pro druhy Taxus

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) jako příručka pro odkazy na názvy druhů Taxus.

ZYGOPHYLLACEAE

 

Guaiacum spp.

Usta de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 jako příručka pro odkazy na názvy druhů Guaiacum.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU