(EU) 2019/127Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/127 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75

Publikováno: Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 74-89 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. ledna 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. února 2019 Nabývá účinnosti: 20. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/127

ze dne 16. ledna 2019

o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 153 odst. 2 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (dále jen „Eurofound“) byla zřízena nařízením Rady (EHS) č. 1365/75 (3), aby činnostmi určenými k rozvíjení a šíření poznatků přispěla k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek. Eurofound by rovněž měl zohledňovat střednědobé a dlouhodobé perspektivy v této souvislosti.

(2)

Od svého zřízení v roce 1975 hraje Eurofound důležitou úlohu při podpoře zlepšování životních a pracovních podmínek v Unii. Přitom pod vlivem společenského vývoje a zásadních změn na trzích práce došlo k vývoji pojetí a významu životních a pracovních podmínek. Je proto třeba přizpůsobit tomuto vývoji terminologii používanou k popisu cílů a úkolů Eurofoundu.

(3)

Nařízení (EHS) č. 1365/75 bylo několikrát změněno. Vzhledem k tomu, že mají být provedeny další změny, mělo by být uvedené nařízení v zájmu přehlednosti zrušeno a nahrazeno.

(4)

Pravidla upravující fungování Eurofoundu by v co největší míře a při zohlednění její tripartitní povahy měla být stanovena v souladu se zásadami společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012.

(5)

Eurofound zajišťuje orgánům a jiným subjektům Unie, členským státům a sociálním partnerům specializované informace s přidanou hodnotou v oblasti své odbornosti.

(6)

Eurofound by měl nadále provádět průzkumy s cílem zajistit kontinuitu srovnávacích analýz tendencí v oblasti životních a pracovních podmínek a vývoje na trhu práce v Unii.

(7)

Je rovněž důležité, aby Eurofound úzce spolupracoval s podobnými subjekty na mezinárodní, unijní a vnitrostátní úrovni.

(8)

Vzhledem k tomu, že se otázkami týkajícími se trhu práce, pracovního prostředí, odborného vzdělávání, odborné přípravy a dovedností zabývají tři tripartitní agentury, totiž Eurofound, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „agentura EU-OSHA“) a Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (dále jen „Cedefop“), je nutné, aby byla jejich činnost důsledně koordinována. Činnost Eurofoundu by proto měla doplňovat činnost agentury EU-OSHA a Cedefopu v oblastech, v nichž mají obdobný předmět zájmu, přičemž by měly být co nejvíce využívány dobře fungující nástroje, jako jsou memoranda o porozumění. Eurofound by měl využívat možnosti na podporu efektivnosti a vzájemné součinnosti a při své práci by měl předcházet překrývání činností s agenturou EU-OSHA, Cedefopem a Komisí. Kromě toho by se Eurofound měl v příslušných případech snažit o efektivní spolupráci s interními výzkumnými kapacitami orgánů Unie a vnějších specializovaných subjektů.

(9)

Při hodnocení Eurofoundu by Komise měla konzultovat hlavní zúčastněné strany, včetně členů správní rady a poslanců Evropského parlamentu.

(10)

V tripartitní povaze Eurofoundu, agentury EU-OSHA a Cedefopu se velmi cenným způsobem odráží komplexní přístup založený na sociálním dialogu mezi sociálními partnery a orgány Unie a členských států, což je nesmírně důležité pro to, aby bylo možné nalézat společná udržitelná řešení sociálních a hospodářských otázek.

(11)

Ke zpřehlednění rozhodovacího postupu Eurofoundu a přispění ke zlepšení účinnosti a efektivity by měla být zavedena dvoustupňová struktura řízení. Za tím účelem by měly být členské státy, vnitrostátní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců a Komise zastoupeny ve správní radě vybavené nezbytnými pravomocemi, včetně pravomoci přijímat rozpočet a schvalovat programový dokument. V programovém dokumentu, obsahujícím víceletý pracovní program Eurofoundu a jeho roční pracovní program, by správní rada měla stanovit strategické priority jeho činností. Pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů, přijímaná správní radou, by navíc měla zahrnovat i opatření pro odhalení možných rizik v rané fázi.

(12)

Za účelem řádného fungování Eurofoundu by členské státy, evropské organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců a Komise měly zajistit, aby osoby, které mají být jmenovány členy správní rady, měly patřičné znalosti politik v sociální oblasti a oblasti práce, a mohly tak činit strategická rozhodnutí a dohlížet na činnosti Eurofoundu.

(13)

Měla by být zřízena výkonná rada, jejímž úkolem by bylo náležitě připravovat zasedání správní rady a poskytovat jí podporu při postupech rozhodování a sledování. V rámci poskytování podpory správní radě by výkonná rada měla mít možnost v potřebných a naléhavých případech přijímat některá prozatímní rozhodnutí jménem správní rady. Správní rada by měla přijmout jednací řád výkonné rady.

(14)

Výkonný ředitel by měl odpovídat za celkové řízení Eurofoundu v souladu se strategickým zaměřením stanoveným správní radou, včetně každodenní správy, jakož i řízení finančních a lidských zdrojů. Výkonný ředitel by měl vykonávat pravomoci, které mu byly svěřeny. Za výjimečných okolností, jako je střet zájmů nebo závažné porušení povinností podle služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“), by mělo být možné výkon těchto pravomocí pozastavit.

(15)

Zásada rovnosti je základní zásadou práva Unie. Podle této zásady musí být rovnost žen a mužů zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci. Všechny strany by měly usilovat o vyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě i výkonné radě. Tento cíl by měly rovněž sledovat správní rada v souvislosti se svým předsedou a s místopředsedy jako sborem, stejně jako skupiny zastupující vlády a organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců ve správní radě v souvislosti s určováním náhradníků, kteří jsou oprávněni účastnit se schůzí výkonné rady.

(16)

Eurofound má styčnou kancelář v Bruselu. Možnost provozovat tuto kancelář by měla být zachována.

(17)

Finanční ustanovení a ustanovení týkající se plánování a podávání zpráv ohledně Eurofoundu by měla být aktualizována. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 (4) stanoví, že Eurofound má provádět hodnocení ex ante a ex post těch programů a činností, které jsou spojeny se značnými výdaji. Eurofound by tato hodnocení měl zohlednit ve svých víceletých i ročních programech.

(18)

Za účelem zajištění své úplné samostatnosti a nezávislosti a umožnění řádného plnění cílů a úkolů v souladu s tímto nařízením by Eurofound měl mít přiměřený a samostatný rozpočet, jehož příjem by byl tvořen z podstatné části příspěvkem ze souhrnného rozpočtu Unie. Na příspěvek Unie a veškeré další dotace ze souhrnného rozpočtu Unie pro Eurofound by se měl vztahovat rozpočtový proces Unie. Audit účetní závěrky Eurofoundu by měl provádět Účetní dvůr.

(19)

Překladatelské služby potřebné pro fungování Eurofoundu by mělo zajišťovat Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (dále jen „Překladatelské středisko“). Eurofound by měl s Překladatelským střediskem spolupracovat na stanovení ukazatelů kvality, včasnosti a důvěrnosti, na jasné definici svých potřeb a priorit a na vytvoření transparentních a objektivních postupů pro překlad.

(20)

Ustanovení týkající se zaměstnanců Eurofoundu by měla být v souladu se služebním řádem a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Unie (dále jen „pracovní řád“) stanovenými nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (5).

(21)

Eurofound by měl přijmout nezbytná opatření, aby zajistil bezpečné nakládání s důvěrnými informacemi a jejich zpracovávání. V případě potřeby by měl přijmout bezpečnostní pravidla rovnocenná pravidlům stanoveným v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/443 (6) a (EU, Euratom) 2015/444 (7).

(22)

Je nezbytné stanovit přechodná rozpočtová ustanovení a přechodná ustanovení týkající se správní rady, výkonného ředitele a zaměstnanců s cílem zajistit pokračování činností Eurofoundu až do provedení tohoto nařízení,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

CÍLE A ÚKOLY

Článek 1

Zřízení a cíle

1.   Zřizuje se Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (dále jen „Eurofound“) jako agentura Unie.

2.   Cílem Eurofoundu je poskytovat podporu Komisi, ostatním orgánům a jiným subjektům Unie, členským státům a sociálním partnerům při přípravě a provádění politik v oblasti zlepšení životních a pracovních podmínek, při koncipování politik zaměstnanosti a při prosazování dialogu mezi sociálními partnery.

Za tímto účelem Eurofound prohlubuje a šíří znalosti, poskytuje podklady a služby pro tvorbu politik, včetně zjištění založených na výzkumu, a usnadňuje sdílení znalostí uvnitř unijních a vnitrostátních subjektů i mezi nimi.

Článek 2

Úkoly

1.   Eurofound plní tyto úkoly týkající se oblastí politik uvedených v čl. 1 odst. 2, přičemž plně respektuje odpovědnost členských států:

a)

analyzuje vývoj a zajišťuje srovnávací analýzy politik, institucionálních rámců a postupů v členských státech a tam, kde je to relevantní, i v dalších zemích;

b)

shromažďuje údaje, například prostřednictvím průzkumů, a analyzuje tendence v oblasti životních a pracovních podmínek, zaměstnanosti a vývoje na trhu práce;

c)

analyzuje vývoj systémů vztahů mezi sociálními partnery, a zejména sociální dialog na úrovni Unie i na úrovni členských států;

d)

provádí nebo zadává studie a provádí výzkum týkající se příslušného socioekonomického vývoje a souvisejících politik;

e)

provádí tam, kde je to relevantní, na žádost Komise pilotní projekty a přípravné akce;

f)

zajišťuje fóra pro výměnu zkušeností a informací mezi vládami, sociálními partnery a dalšími zúčastněnými stranami na vnitrostátní úrovni, mimo jiné prostřednictvím podložených informací a analýz;

g)

řídí a zpřístupňuje nástroje a datové soubory pro tvůrce politik, sociální partnery, akademické instituce a další zúčastněné strany;

h)

vytváří v souladu s článkem 30 strategii pro vztahy se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi v otázkách, které spadají do jeho působnosti.

2.   Pokud jsou třeba nové studie, zohlední orgány Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (8) před přijetím politických rozhodnutí odborné znalosti Eurofoundu a všechny studie, které vypracoval nebo může vypracovat v dotčené oblasti.

3.   Eurofound může uzavírat dohody o spolupráci s dalšími příslušnými agenturami Unie s cílem usnadnit a podpořit vzájemnou spolupráci.

4.   Při plnění svých úkolů vede Eurofound intenzivní dialog zejména s odbornými subjekty, veřejnými i soukromými, vnitrostátními i mezinárodními, s veřejnými orgány, akademickými a výzkumnými institucemi, s organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců a s vnitrostátními tripartitními orgány, pokud existují. Eurofound spolupracuje s dalšími agenturami Unie, zejména s agenturou EU-OSHA a Cedefopem, s cílem podpořit vzájemnou součinnost a doplňkovost jejich činností a současně zabránit překrývání činností, aniž tím jsou dotčeny jeho vlastní cíle a záměry.

KAPITOLA II

ORGANIZACE EUROFOUNDU

Článek 3

Správní a řídicí struktura

Správní a řídicí strukturu Eurofoundu tvoří:

a)

správní rada;

b)

výkonná rada;

c)

výkonný ředitel.

Oddíl 1

Správní rada

Článek 4

Složení správní rady

1.   Správní rada se skládá z:

a)

jednoho člena zastupujícího vládu z každého členského státu;

b)

jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnavatelů z každého členského státu;

c)

jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnanců z každého členského státu;

d)

tří členů zastupujících Komisi;

e)

jednoho nezávislého odborníka jmenovaného Evropským parlamentem.

Všichni členové uvedení v písmenech a) až d) mají hlasovací právo.

Rada jmenuje členy uvedené v písmenech a), b) a c) z kandidátů určených členskými státy a evropskými organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Komise jmenuje členy uvedené v písmenu d).

Příslušný výbor Evropského parlamentu jmenuje odborníka uvedeného v písmenu e).

2.   Každý člen správní rady má náhradníka. Náhradník zastupuje daného člena v jeho nepřítomnosti. Náhradníci jsou jmenováni postupem podle odstavce 1.

3.   Členové správní rady a jejich náhradníci jsou určeni a jmenováni na základě svých znalostí v oblasti politik práce a sociálních věcí a s přihlédnutím ke svým relevantním dovednostem, například v oblasti řízení, správy a rozpočtu, a odborným znalostem v oblasti klíčových úkolů Eurofoundu, aby tak mohli efektivně plnit svou úlohu v oblasti dohledu. Všechny strany zastoupené ve správní radě usilují o omezení obměny svých zástupců, aby se zajistila kontinuita její činnosti. Všechny strany usilují o vyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě.

4.   Každý člen a náhradník podepíše při nástupu do funkce písemné prohlášení o tom, že se nenachází ve střetu zájmů. Každý člen a náhradník své prohlášení aktualizuje, pokud dojde v souvislosti se střetem zájmů ke změně okolností. Eurofound tato prohlášení a jejich aktualizace zveřejní na svých internetových stránkách.

5.   Funkční období členů a náhradníků je čtyři roky. Mohou být jmenováni opakovaně. Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové a náhradníci ve funkci, dokud nejsou opětovně jmenováni nebo ve funkci nahrazeni.

6.   Ve správní radě tvoří zástupci vlád, organizací zaměstnavatelů a organizací zaměstnanců vždy jednu skupinu. Každá skupina určí svého koordinátora s cílem zefektivnit jednání uvnitř jednotlivých skupin a mezi nimi. Koordinátory skupin zaměstnavatelů a zaměstnanců musí být zástupci jejich evropských organizací a tito koordinátoři mohou být určeni z řad jmenovaných členů správní rady. Koordinátoři, kteří nebyli jmenováni členy správní rady podle odstavce 1, se účastní zasedání správní rady bez hlasovacího práva.

Článek 5

Pravomoci správní rady

1.   Správní rada:

a)

určuje strategické zaměření činností Eurofoundu;

b)

přijímá každoročně dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem a v souladu s článkem 6 programový dokument Eurofoundu obsahující jeho víceletý pracovní program a jeho roční pracovní program na následující rok;

c)

přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem roční rozpočet Eurofoundu a vykonává další pravomoci ve vztahu k tomuto rozpočtu podle kapitoly III;

d)

přijímá souhrnnou výroční zprávu o činnosti spolu s hodnocením týkajícím se činností Eurofoundu, předkládá je do 1. července každého roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a souhrnnou výroční zprávu o činnosti zveřejní;

e)

přijímá finanční pravidla použitelná na Eurofound v souladu s článkem 17;

f)

přijímá strategii boje proti podvodům, jež odpovídá riziku podvodů, přičemž zohlední náklady a přínosy opatření, jež mají být provedena;

g)

přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů u svých členů a nezávislých odborníků a rovněž u vyslaných národních odborníků a dalších pracovníků, kteří nejsou zaměstnanci Eurofoundu, jak je uvedeno v článku 20;

h)

na základě analýzy potřeb přijímá a pravidelně aktualizuje plány pro komunikaci a šíření informací a promítne je do programového dokumentu Eurofoundu;

i)

přijímá svůj jednací řád;

j)

v souladu s odstavcem 2 vykonává ve vztahu k zaměstnancům Eurofoundu pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování, které mu jsou svěřeny služebním řádem, a pravomoci orgánu oprávněného uzavírat pracovní smlouvy, které mu jsou svěřeny pracovním řádem (dále jen „pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“);

k)

přijímá vhodná prováděcí pravidla k provedení služebního řádu a pracovního řádu v souladu s článkem 110 služebního řádu;

l)

jmenuje výkonného ředitele a případně prodlužuje jeho funkční období nebo jej odvolává v souladu s článkem 19;

m)

na základě služebního řádu a pracovního řádu jmenuje účetního, který je při výkonu své funkce zcela nezávislý;

n)

přijímá jednací řád výkonné rady;

o)

zřizuje a rozpouští poradní výbory v souladu s článkem 12 a přijímá jejich jednací řád;

p)

sleduje vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích z interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i z vyšetřování prováděného Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF);

q)

schvaluje uzavírání ujednání o spolupráci s příslušnými orgány třetích zemí a mezinárodními organizacemi v souladu s článkem 30.

2.   Správní rada přijme podle článku 110 služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Výkonný ředitel je oprávněn přenést tyto pravomoci na další osoby.

Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může správní rada dočasně pozastavit přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a pravomocí přenesených výkonným ředitelem na další osoby. V takových případech správní rada tyto pravomoci přenese na omezenou dobu na jednoho ze zástupců Komise, kterého určí, nebo na zaměstnance jiného než výkonného ředitele.

Článek 6

Víceleté a roční programy

1.   Každý rok vypracuje výkonný ředitel v souladu s čl. 11 odst. 5 písm. f) tohoto nařízení návrh programového dokumentu, který obsahuje víceletý a roční pracovní program, v souladu s článkem 32 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013.

2.   Výkonný ředitel předloží návrh programového dokumentu uvedený v odstavci 1 správní radě. Po schválení správní radou je návrh programového dokumentu předložen nejpozději 31. ledna každého roku Komisi, Evropskému parlamentu a Radě. Případná aktualizovaná znění uvedeného dokumentu předloží výkonný ředitel stejným postupem. Správní rada programový dokument přijme, přičemž zohlední stanovisko Komise.

Programový dokument se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Unie a podle potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.

3.   Víceletý pracovní program stanoví celkové strategické plánování, včetně cílů, očekávaných výsledků a ukazatelů výkonnosti, přičemž zabraňuje překrývání programů s jinými agenturami. Stanoví rovněž plánování zdrojů včetně víceletého rozpočtu a zaměstnanců. Obsahuje strategii vztahů se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi v souladu s článkem 30, činnosti, které s touto strategií souvisejí, a upřesnění souvisejících zdrojů.

4.   Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 3 a obsahuje:

a)

podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti;

b)

popis činností, které mají být financovány, včetně plánovaných opatření, která mají za cíl zvýšit efektivitu;

c)

vymezení finančních a lidských zdrojů přidělených na každou činnost podle zásad sestavování a řízení rozpočtu podle činností;

d)

případné činnosti související se vztahy se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi v souladu s článkem 30.

Je v něm jasně uvedeno, jaké činnosti byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny.

5.   Je-li Eurofound pověřen novou činností, správní rada přijatý roční pracovní program změní. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

Jakákoliv podstatná změna ročního pracovního programu se přijme stejným postupem jako původní roční pracovní program.

6.   Plánování zdrojů se aktualizuje jednou ročně. Strategické plánování se aktualizuje podle potřeby a zejména reaguje na výsledek hodnocení uvedeného v článku 28.

Je-li Eurofound pověřen novou činností za účelem plnění úkolů uvedených v článku 2, zohlední se tato činnost v jeho plánování zdrojů a finančním plánování, aniž jsou dotčeny pravomoci Evropského parlamentu a Rady (dále jen „rozpočtový orgán“).

Článek 7

Předseda správní rady

1.   Správní rada volí předsedu a tři místopředsedy takto:

a)

jednoho z členů zastupujících vlády členských států;

b)

jednoho z členů zastupujících organizace zaměstnavatelů;

c)

jednoho z členů zastupujících organizace zaměstnanců a

d)

jednoho z členů zastupujících Komisi.

Předseda a místopředseda jsou voleni dvoutřetinovou většinou hlasů členů správní rady s hlasovacím právem.

2.   Funkční období předsedy a místopředsedů je jeden rok. Mohou být zvoleni opakovaně. Skončí-li jejich členství ve správní radě v průběhu jejich funkčního období, zaniká týmž dnem automaticky jejich funkce předsedy či místopředsedy.

Článek 8

Zasedání správní rady

1.   Zasedání správní rady svolává předseda.

2.   Výkonný ředitel se účastní jednání správní rady, avšak bez hlasovacího práva.

3.   Řádná zasedání správní rady se konají jedenkrát za rok. Správní rada se dále schází z podnětu předsedy, na žádost Komise nebo na žádost alespoň jedné třetiny svých členů.

4.   Správní rada může k účasti na zasedání přizvat jako pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž názor může být relevantní. Zástupci zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „dohoda o EHP“), se mohou zasedání správní rady účastnit jako pozorovatelé v případech, kdy se podle dohody o EHP mají podílet na činnostech Eurofoundu.

5.   Sekretariát správní radě poskytuje Eurofound.

Článek 9

Pravidla hlasování ve správní radě

1.   Aniž jsou dotčeny čl. 5 odst. 1 písm. b) a c), čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec a čl. 19 odst. 7, přijímá správní rada rozhodnutí většinou hlasů členů s hlasovacím právem.

2.   Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. V nepřítomnosti člena s hlasovacím právem za něj může hlasovat jeho náhradník.

3.   Předseda se hlasování účastní.

4.   Výkonný ředitel se účastní jednání, avšak bez hlasovacího práva.

5.   Jednací řád správní rady stanoví podrobnější pravidla hlasování, zejména podmínky, za nichž může člen zastupovat jiného člena.

Oddíl 2

Výkonná rada

Článek 10

Výkonná rada

1.   Správní radě je nápomocna výkonná rada.

2.   Výkonná rada:

a)

připravuje rozhodnutí přijímaná správní radou;

b)

v součinnosti se správní radou sleduje vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích z interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i z vyšetřování, které provádí OLAF;

c)

aniž jsou dotčeny povinnosti výkonného ředitele vymezené v článku 11, poskytuje mu v případě potřeby poradenství při provádění rozhodnutí správní rady, aby posílila dozor nad správním a rozpočtovým řízením.

3.   Je-li to z naléhavých důvodů nezbytné, může výkonná rada přijmout určitá prozatímní rozhodnutí jménem správní rady, včetně pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 odst. 2 a rozpočtových záležitostí.

4.   Výkonná rada se skládá z předsedy správní rady, tří místopředsedů správní rady, koordinátorů tří skupin uvedených v čl. 4 odst. 6 a jednoho zástupce Komise. Každá skupina uvedená v čl. 4 odst. 6 může určit jednoho nebo dva náhradníky, kteří se v případě nepřítomnosti člena jmenovaného příslušnou skupinou účastní schůze výkonné rady. Předseda správní rady je zároveň předsedou výkonné rady. Výkonný ředitel se účastní schůzí výkonné rady, avšak bez hlasovacího práva.

5.   Funkční období členů výkonné rady je dva roky. Mohou být jmenováni opakovaně. Funkční období člena výkonné rady skončí ke dni, ke kterému skončí jeho členství ve správní radě.

6.   Výkonná rada se schází třikrát ročně. Schází se rovněž z podnětu předsedy nebo na žádost svých členů. Koordinátoři tří skupin uvedených v čl. 4 odst. 6 vynaloží veškeré úsilí, aby po každé schůzi informovali včas a transparentně členy své skupiny o obsahu diskuse.

Oddíl 3

Výkonný ředitel

Článek 11

Povinnosti výkonného ředitele

1.   Výkonný ředitel odpovídá správní radě za řízení Eurofoundu v souladu se strategickým řízením stanoveným správní radou.

2.   Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise, správní rady a výkonné rady, je výkonný ředitel při výkonu své funkce nezávislý a nesmí vyžadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu.

3.   Výkonný ředitel podává Evropskému parlamentu na jeho žádost zprávu o výkonu své funkce. Rada může výkonného ředitele vyzvat, aby o výkonu své funkce podal zprávu.

4.   Výkonný ředitel zastupuje Eurofound v právních otázkách.

5.   Výkonný ředitel odpovídá za plnění úkolů svěřených Eurofoundu tímto nařízením. Výkonný ředitel odpovídá zejména za:

a)

každodenní správu Eurofoundu, včetně výkonu pravomocí, které mu byly svěřeny v záležitostech týkajících se zaměstnanců, v souladu s čl. 5 odst. 2;

b)

provádění rozhodnutí přijatých správní radou;

c)

přijímání rozhodnutí týkajících se řízení lidských zdrojů v souladu s rozhodnutím uvedeným v čl. 5 odst. 2;

d)

přijímání rozhodnutí týkajících se vnitřních struktur Eurofoundu a jejich případných změn, s přihlédnutím k potřebám souvisejícím s činností Eurofoundu a řádným rozpočtovým řízením;

e)

výběr a jmenování zástupce ředitele, který poskytuje výkonnému řediteli podporu při výkonu pravomocí a činností Eurofoundu;

f)

vypracování programového dokumentu a jeho předložení správní radě po konzultaci s Komisí;

g)

provádění programového dokumentu a podávání zpráv o jeho provádění správní radě;

h)

vypracování souhrnné výroční zprávy o činnosti Eurofoundu a její předložení správní radě k posouzení a přijetí;

i)

zavedení účinného systému sledování, aby bylo možné provádět pravidelná hodnocení uvedená v článku 28, a systému vykazování souhrnných výsledků těchto hodnocení;

j)

vypracování návrhu finančních pravidel pro Eurofound;

k)

vypracování návrhu odhadu příjmů a výdajů Eurofoundu jako součásti jeho programového dokumentu a za plnění rozpočtu Eurofoundu;

l)

vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i vyšetřování, které provádí OLAF, a za podání zprávy o pokroku dvakrát ročně Komisi a pravidelně správní radě a výkonné radě;

m)

zajišťování vyváženého zastoupení žen a mužů v Eurofoundu;

n)

ochranu finančních zájmů Unie uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jakýmkoli jiným protiprávním jednáním účinnými kontrolami a zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek v případech, kdy jsou zjištěny nesrovnalosti, a případně ukládáním účinných, přiměřených a odrazujících správních a peněžitých sankcí;

o)

vypracování strategie Eurofoundu pro boj proti podvodům a její předložení správní radě ke schválení;

p)

případnou spolupráci s jinými agenturami Unie a za uzavírání dohod o spolupráci s nimi.

6.   Výkonný ředitel dále odpovídá za rozhodování o tom, zda je pro účinné a účelné plnění úkolů Eurofoundu nezbytné zřídit styčnou kancelář v Bruselu s cílem rozšířit spolupráci Eurofoundu s příslušnými orgány Unie. Uvedené rozhodnutí vyžaduje předchozí souhlas Komise, správní rady a dotčeného členského státu. Uvedeným rozhodnutím se určí rozsah činností, jež má daná styčná kancelář provádět, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a překrývání administrativních funkcí Eurofoundu.

Oddíl 4

Poradní výbory

Článek 12

Poradní výbory

1.   Správní rada může zřizovat poradní výbory v souladu s prioritními oblastmi politik stanovenými v programových dokumentech Eurofoundu.

2.   Poradní výbory jsou operační subjekty zřízené s cílem zajistit kvalitu výzkumu prováděného Eurofoundem, jakož i všeobecné sdílení odpovědnosti za projekty a jejich výsledky, podporou účasti na provádění programů Eurofoundu a poskytováním poradenství a nových podnětů.

3.   V součinnosti se správní radou a výkonnou radou plní poradní výbory tyto hlavní funkce související s výzkumnými projekty:

a)

poskytují poradenství týkající se návrhů a provádění projektů;

b)

sledují pokrok při jejich provádění;

c)

hodnotí jejich zjištění;

d)

poskytují poradenství týkající se šíření výsledků.

4.   Koordinátoři skupin uvedených v čl. 4 odst. 6 dohlížejí na jmenování a účast členů poradních výborů v souladu s jednacím řádem správní rady.

5.   Správní rada může rozpustit poradní výbory zřízené podle odstavce 1 v souladu s prioritami uvedenými v programových dokumentech Eurofoundu.

KAPITOLA III

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 13

Rozpočet

1.   Odhady všech příjmů a výdajů Eurofoundu se vypracují pro každý rozpočtový rok a zanesou se do jeho rozpočtu. Rozpočtový rok odpovídá kalendářnímu roku.

2.   Rozpočet Eurofoundu musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

3.   Aniž jsou dotčeny jiné zdroje, příjmy Eurofoundu tvoří:

a)

příspěvek Unie zapsaný v souhrnném rozpočtu Unie;

b)

jakékoliv dobrovolné finanční příspěvky členských států;

c)

poplatky za publikace a jakékoliv služby poskytované Eurofoundem;

d)

jakékoliv příspěvky třetích zemí, které se podílejí na činnosti Eurofoundu podle článku 30.

4.   Výdaje Eurofoundu zahrnují odměny zaměstnanců, správní výdaje, výdaje na infrastrukturu a provozní výdaje.

Článek 14

Sestavování rozpočtu

1.   Výkonný ředitel sestaví každoročně předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů Eurofoundu pro následující rozpočtový rok, včetně plánu pracovních míst, a zašle jej správní radě.

Předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů se zakládá na cílech a očekávaných výsledcích obsažených v ročním programovém dokumentu uvedeném v čl. 6 odst. 1 a bere v úvahu finanční prostředky potřebné pro dosažení těchto cílů a očekávaných výsledků v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti.

2.   Správní rada na základě předběžného návrhu odhadu přijme návrh odhadu příjmů a výdajů Eurofoundu pro následující rozpočtový rok a zašle jej Komisi do 31. ledna každého roku.

3.   Komise zašle návrh odhadu rozpočtovému orgánu společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie. Návrh odhadu se zpřístupní i Eurofoundu.

4.   Komise na základě návrhu odhadu zanese do návrhu souhrnného rozpočtu Unie odhad příjmů a výdajů, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst, a výši příspěvku, který má být poskytnut ze souhrnného rozpočtu, a předloží jej rozpočtovému orgánu v souladu s články 313 a 314 Smlouvy o fungování Evropské unie.

5.   Rozpočtový orgán schvaluje prostředky na příspěvek pro Eurofound ze souhrnného rozpočtu Unie.

6.   Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst Eurofoundu.

7.   Rozpočet Eurofoundu přijímá správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Unie a v případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví. Každá změna rozpočtu Eurofoundu, včetně plánu pracovních míst, se schvaluje stejným postupem.

8.   Na jakékoli stavební projekty, jež by mohly mít významný dopad na rozpočet Eurofoundu, se použije nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013.

Článek 15

Plnění rozpočtu

1.   Rozpočet Eurofoundu plní výkonný ředitel.

2.   Výkonný ředitel každoročně zasílá rozpočtovému orgánu veškeré relevantní informace o zjištěních, která vyplynula z hodnotících postupů.

Článek 16

Předkládání účetní závěrky a absolutorium

1.   Účetní Eurofoundu zasílá účetnímu Komise a Účetnímu dvoru do 1. března následujícího rozpočtového roku (rok N+1) předběžnou účetní závěrku za rozpočtový rok (rok N).

2.   Eurofound zasílá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru do 31. března roku N+1 zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rok N.

3.   Účetní Komise zasílá Účetnímu dvoru do 31. března roku N+1 předběžnou účetní závěrku Eurofoundu za rok N konsolidovanou s účetní závěrkou Komise.

4.   Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce Eurofoundu za rok N podle článku 246 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 vypracuje účetní konečnou účetní závěrku Eurofoundu za uvedený rok. Výkonný ředitel ji předloží správní radě k vyjádření.

5.   Správní rada vydá ke konečné účetní závěrce Eurofoundu za rok N stanovisko.

6.   Účetní Eurofoundu zašle konečnou účetní závěrku za rok N spolu se stanoviskem správní rady do 1. července roku N+1 Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

7.   Konečná účetní závěrka za rok N se do 15. listopadu roku N+1 zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

8.   Výkonný ředitel zašle Účetnímu dvoru odpověď na připomínky uvedené v jeho výroční zprávě do 30. září roku N+1. Tuto odpověď zašle i správní radě.

9.   Výkonný ředitel předloží v souladu s čl. 109 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro hladký průběh udělení absolutoria za rok N.

10.   Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament před 15. květnem roku N+2 výkonnému řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rok N.

Článek 17

Finanční pravidla

Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční pravidla použitelná na Eurofound. Tato finanční pravidla se mohou odchýlit od nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013, pouze pokud je toto odchýlení konkrétně nezbytné pro provoz Eurofoundu a Komise k tomu udělila souhlas předem.

KAPITOLA IV

ZAMĚSTNANCI

Článek 18

Obecná ustanovení

1.   Na zaměstnance Eurofoundu se vztahují služební řád a pracovní řád a pravidla přijatá na základě dohody mezi orgány Unie k provedení služebního řádu a pracovního řádu.

2.   Správní rada přijme vhodná prováděcí pravidla k provedení služebního řádu a pracovního řádu v souladu s článkem 110 služebního řádu.

Článek 19

Výkonný ředitel

1.   Výkonný ředitel je zaměstnancem a je přijat jako dočasný zaměstnanec Eurofoundu podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu.

2.   Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu uchazečů navržených Komisí v otevřeném a transparentním výběrovém řízení.

Vybraný uchazeč je vyzván, aby učinil prohlášení před Evropským parlamentem a odpověděl na otázky poslanců. Tato výměna názorů nesmí jmenování nepřiměřeně zdržet.

Pro účely uzavření pracovní smlouvy s výkonným ředitelem zastupuje Eurofound předseda správní rady.

3.   Funkční období výkonného ředitele je pět let. Před koncem tohoto období provede Komise posouzení, ve kterém zohlední hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy Eurofoundu.

4.   Správní rada může s ohledem na posouzení uvedené v odstavci 3 funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit o nejvýše pět let.

5.   Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se na konci celkového funkčního období nesmí účastnit dalšího výběrového řízení na tutéž funkci.

6.   Výkonný ředitel může být odvolán pouze na základě rozhodnutí správní rady. Správní rada ve svém rozhodnutí přihlédne k hodnocení výsledků výkonného ředitele, které provedla Komise podle odstavce 3.

7.   Správní rada přijímá rozhodnutí o jmenování výkonného ředitele, prodloužení jeho funkčního období nebo jeho odvolání dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem.

Článek 20

Vyslaní národní odborníci a další pracovníci

1.   Eurofound může využívat vyslané národní odborníky nebo další pracovníky, kteří jím nejsou zaměstnáni.

2.   Správní rada přijme rozhodnutí, kterým stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do Eurofoundu.

KAPITOLA V

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Právní postavení

1.   Eurofound je agenturou Unie. Má právní subjektivitu.

2.   Eurofound má v každém členském státě co nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jejich vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Může zejména nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

3.   Eurofound sídlí v Dublinu.

4.   Eurofound může v souladu s čl. 11 odst. 6 zřídit styčnou kancelář v Bruselu s cílem rozšířit svou spolupráci s příslušnými orgány Unie.

Článek 22

Výsady a imunity

Na Eurofound a jeho zaměstnance se vztahuje Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie.

Článek 23

Pravidla pro používání jazyků

1.   Na Eurofound se vztahuje nařízení Rady č. 1 (9).

2.   Překladatelské služby potřebné pro fungování Eurofoundu zajišťuje Překladatelské středisko.

Článek 24

Transparentnost a ochrana údajů

1.   Eurofound vykonává svou činnost s vysokou mírou transparentnosti.

2.   Na dokumenty uchovávané Eurofoundem se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (10).

3.   Do šesti měsíců ode dne prvního zasedání přijme správní rada podrobná pravidla pro uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001.

4.   Na zpracování osobních údajů Eurofoundem se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (11). Do šesti měsíců ode dne prvního zasedání stanoví správní rada opatření pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 Eurofoundem, včetně opatření týkajících se jmenování inspektora ochrany údajů. Zmíněná opatření budou stanovena po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů.

Článek 25

Boj proti podvodům

1.   Pro usnadnění boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (12) přistoupí Eurofound do 21. srpna 2019 k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (13) a přijme vhodné předpisy vztahující se na veškeré zaměstnance Eurofoundu podle vzoru stanoveného v příloze uvedené dohody.

2.   Účetní dvůr má pravomoc provádět audit na základě kontroly dokladů i inspekcí na místě u všech příjemců grantů, dodavatelů, poskytovatelů, zhotovitelů a subdodavatelů, kteří od Eurofoundu získali finanční prostředky Unie.

3.   OLAF může provádět šetření, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s pravidly a postupy stanovenými v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (14) s cílem zjistit, zda v souvislosti s grantovou dohodou, rozhodnutím o grantu nebo zakázkou financovanou Eurofoundem nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu nebo ohrožujícímu finanční zájmy Unie.

4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, musí dohody o spolupráci s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí o grantu Eurofoundu obsahovat ustanovení výslovně zmocňující Účetní dvůr a OLAF k provádění těchto auditů nebo šetření v souladu s jejich pravomocemi.

Článek 26

Bezpečnostní pravidla týkající se ochrany utajovaných informací a citlivých informací nepodléhajících utajení

V případě potřeby přijme Eurofound bezpečnostní pravidla rovnocenná bezpečnostním pravidlům Komise pro ochranu utajovaných informací Evropské unie a citlivých informací nepodléhajících utajení, která jsou vymezena v rozhodnutích (EU, Euratom) 2015/443 a 2015/444. Bezpečnostní pravidla Eurofoundu zahrnují, mimo jiné a je-li to vhodné, ustanovení o výměně, zpracování a uchovávání takových informací.

Článek 27

Odpovědnost

1.   Smluvní odpovědnost Eurofoundu se řídí právem rozhodným pro dotyčnou smlouvu.

2.   Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) má pravomoc rozhodovat na základě jakékoliv rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené Eurofoundem.

3.   V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí Eurofound v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států veškerou újmu způsobenou jeho útvary nebo jeho zaměstnanci při výkonu jejich funkcí.

4.   Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat spory o náhradu újmy podle odstavce 3.

5.   Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči Eurofoundu se řídí služebním řádem a pracovním řádem.

Článek 28

Hodnocení

1.   V souladu s čl. 29 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 provádí Eurofound hodnocení ex ante a ex post těch programů a činností, které jsou spojeny se značnými výdaji.

2.   Do 21. února 2024 a poté každých pět let zajistí Komise provedení hodnocení v souladu s pokyny Komise, aby posoudila výsledky Eurofoundu na základě jeho cílů, pravomocí a úkolů. Komise v průběhu svého hodnocení konzultuje členy správní rady a další hlavní zúčastněné strany. Hodnocení se zejména zabývá případnou potřebou změnit pravomoci Eurofoundu a finančními dopady jakékoli takové změny.

3.   Komise podá Evropskému parlamentu, Radě a správní radě zprávu o zjištěních, která z hodnocení vyplynou. Tato zjištění se zveřejní.

Článek 29

Správní šetření

Činnost Eurofoundu podléhá šetřením prováděným evropským veřejným ochráncem práv podle článku 228 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek 30

Spolupráce s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi

1.   V rozsahu nezbytném k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení, a aniž jsou dotčeny pravomoci členských států a orgánů Unie, může Eurofound spolupracovat s příslušnými orgány třetích zemí a mezinárodními organizacemi.

Za tímto účelem může Eurofound na základě povolení správní rady a po schválení Komisí uzavřít pracovní ujednání s příslušnými orgány třetích zemí a s mezinárodními organizacemi. Tato ujednání nesmějí zakládat žádné právní závazky pro Unii ani členské státy.

2.   Eurofound je otevřen účasti třetích zemí, které za tímto účelem uzavřely dohodu s Unií.

V souladu s příslušnými ustanoveními dohod uvedených v prvním pododstavci se vypracují ujednání, jež určí zejména povahu, rozsah a způsob, kterým se bude každá z dotčených třetích zemí podílet na činnosti Eurofoundu, včetně ustanovení o jejich účasti na iniciativách Eurofoundu, finančních příspěvcích a zaměstnancích. Pokud jde o záležitosti týkající se zaměstnanců, musí být tato ujednání v každém případě v souladu se služebním řádem.

3.   Správní rada přijme strategii pro vztahy se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi v otázkách, které spadají do působnosti Eurofoundu.

Článek 31

Dohoda o sídle a provozní podmínky

1.   Nezbytná ujednání týkající se umístění Eurofoundu v hostitelském členském státě a prostor, které dá tento členský stát k dispozici, jakož i zvláštní pravidla, která se v hostitelském členském státě vztahují na výkonného ředitele, členy správní rady, zaměstnance Eurofoundu a jejich rodinné příslušníky se stanoví v dohodě o sídle uzavřené mezi Eurofoundem a členským státem, ve kterém je umístěno jeho sídlo.

2.   Hostitelský členský stát zajistí Eurofoundu podmínky nezbytné k jeho chodu, včetně vícejazyčného a evropsky orientovaného školství a vhodných dopravních spojení.

KAPITOLA VI

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

Přechodná ustanovení týkající se správní rady

Členové řídící rady zřízené na základě článku 6 nařízení (EHS) č. 1365/75 zůstávají ve funkci a vykonávají pravomoci správní rady uvedené v článku 5 tohoto nařízení až do jmenování členů správní rady a nezávislého odborníka podle čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 33

Přechodná ustanovení týkající se zaměstnanců

1.   Ředitel Eurofoundu jmenovaný na základě článku 8 nařízení (EHS) č. 1365/75 vykonává po zbytek svého funkčního období povinnosti výkonného ředitele podle článku 11 tohoto nařízení. Ostatní podmínky jeho smlouvy se nemění.

2.   Pokud v době vstupu tohoto nařízení v platnost probíhá výběrové řízení na výkonného ředitele, použije se do jeho skončení článek 8 nařízení (EHS) č. 1365/75.

3.   Toto nařízení se nedotýká práv a povinností zaměstnanců zaměstnaných podle nařízení (EHS) č. 1365/75. Jejich pracovní smlouvy lze prodloužit na základě tohoto nařízení v souladu se služebním řádem a pracovním řádem.

Každá styčná kancelář Eurofoundu, která je v provozu v době vstupu tohoto nařízení v platnost, bude zachována.

Článek 34

Přechodná rozpočtová ustanovení

Postup udělení absolutoria za plnění rozpočtů schválených na základě článku 15 nařízení (EHS) č. 1365/75 se provádí v souladu s článkem 16 uvedeného nařízení.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 35

Zrušení

Nařízení (EHS) č. 1365/75 se zrušuje a veškeré odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 36

Zachování platnosti vnitřních pravidel přijatých řídící radou

Vnitřní pravidla přijatá řídící radou na základě nařízení (EHS) č. 1365/75 zůstávají v platnosti po dni 20. února 2019, nerozhodne-li správní rada při uplatňování tohoto nařízení jinak.

Článek 37

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 16. ledna 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Úř. věst. C 209, 30.6.2017, s. 49.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2018.

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

(5)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

(6)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

(7)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(9)  Nařízení Rady č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

(13)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.

(14)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU