(EU) 2019/125Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 2019 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

Publikováno: Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 1-57 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. ledna 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. února 2019 Nabývá účinnosti: 20. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/125

ze dne 16. ledna 2019

o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

(kodifikované znění)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii tvoří dodržování lidských práv jednu z hodnot, které jsou společné členským státům. Evropské společenství se v roce 1995 rozhodlo, že dodržování lidských práv a základních svobod bude tvořit základní prvek jeho vztahů se třetími zeměmi. Bylo rozhodnuto, že do každé nové obchodní dohody, dohody o spolupráci nebo dohody o přidružení obecné povahy, kterou Společenství uzavřelo se třetími zeměmi, bude vložena odpovídající doložka.

(3)

Článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv, článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a článek 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod stanoví bezvýhradný, všeobecný zákaz mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Další akty, zejména deklarace Organizace spojených národů o ochraně všech osob před mučením a jiným krutým, nelidským či ponižujícím zacházením nebo trestáním (4) a Úmluva Organizace spojených národů proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984, zavazují státy, aby zabraňovaly mučení.

(4)

Podle čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) nesmí být nikdo odsouzen k trestu smrti ani popraven. Dne 22. dubna 2013 schválila Rada „Obecné zásady EU týkající se trestu smrti“ a rozhodla, že Unie bude usilovat o všeobecné zrušení trestu smrti.

(5)

Článek 4 Listiny stanoví, že nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu. Dne 20. března 2012 Rada schválila „Obecné zásady politiky EU vůči třetím zemím v otázce mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání (revidované a aktualizované znění)“. V souladu s uvedenými obecnými zásadami je třeba naléhat na třetí země, aby bránily užívání, výrobě a prodeji zařízení, které je určeno k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, a bránily zneužívání jakéhokoli dalšího zařízení k těmto účelům. Zákaz krutého, nelidského či ponižujícího trestání by měl navíc stanovit jasná omezení pro používání trestu smrti. Proto nesmí být trest smrti za žádných okolností považován za zákonný trest.

(6)

Proto je vhodné stanovit pravidla Unie pro obchod se třetími zeměmi se zbožím, které by bylo možné použít pro účely trestu smrti, a zboží, které by bylo možné použít za účelem mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Tato pravidla působí jako nástroj podpory úcty k lidskému životu a k základním lidským právům, a slouží tak k ochraně veřejné mravnosti. Tato pravidla by měla zajistit, aby hospodářské subjekty Unie neměly žádný prospěch z obchodu, který podporuje nebo jinak usnadňuje provádění politik v oblasti trestu smrti nebo mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, které nejsou slučitelné s odpovídajícími obecnými zásadami EU, Listinou a s mezinárodními úmluvami a smlouvami.

(7)

Pro účely tohoto nařízení se považuje za vhodné použít definici mučení uvedenou v Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984 a v rezoluci Valného shromáždění OSN č. 3452 (XXX). Tato definice by měla být vykládána s ohledem na judikaturu o výkladu odpovídajících pojmů v Evropské úmluvě o lidských právech a v odpovídajících aktech přijatých Unií nebo jejími členskými státy. Definice „jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání“, která v této úmluvě není, by měla být uvedena do souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Význam pojmu „zákonné tresty“ v definici „mučení“ a „jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání“, by měl zohlednit politiku Unie ohledně trestu smrti.

(8)

Je nezbytné zakázat vývoz a dovoz zboží, které nemá jiné praktické využití než pro účely trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, a zakázat poskytování technické pomoci ohledně takového zboží.

(9)

Nachází-li se toto zboží ve třetích zemích, je nezbytné zakázat zprostředkovatelům v Unii poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti s tímto zbožím.

(10)

Aby se přispělo ke zrušení trestu smrti ve třetích zemích a aby se zabránilo mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, považuje se za nutné zakázat poskytování technické pomoci třetím zemím v oblasti zboží, které nemá jiné praktické využití než pro účely trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.

(11)

Je rovněž vhodné zakázat zprostředkovatelům a dodavatelům technické pomoci, aby poskytovali školení týkající se používání tohoto zboží třetím zemím, ale i zakázat jak propagaci tohoto zboží na veletrzích nebo výstavách v Unii, tak i prodej nebo zakoupení reklamního prostoru v tištěných médiích nebo na internetu a reklamního času v televizi nebo v rádiu v souvislosti s tímto zbožím.

(12)

Aby se zabránilo tomu, že hospodářské subjekty budou čerpat výhody z přepravy zboží, které je určeno k výkonu trestu smrti, mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a které je přepravováno přes celní území Unie do třetí země, je třeba zakázat přepravu takového zboží v Unii, je-li toto zboží uvedeno v příloze II tohoto nařízení.

(13)

Členským státům by mělo být umožněno uplatňovat opatření, která omezují poskytování některých služeb souvisejících se zbožím, které nemá jiné praktické využití než k výkonu trestu smrti, mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, v souladu s platnými předpisy Unie.

(14)

Toto nařízení stanoví systém vývozních povolení, jehož účelem je zabránit použití určitého zboží k výkonu trestu smrti, mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

(15)

Je tudíž nutné zavést kontroly vývozu některého zboží, které by mohlo být použito nejen pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, ale také pro legitimní účely. Tyto kontroly by se měly vztahovat na zboží, které se používá v prvé řadě za účelem vynucování práva, a neukáží-li se nepřiměřené, i na jakékoli další zařízení nebo výrobek, který by mohl být zneužit pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, s přihlédnutím k jeho konstrukci a technickým vlastnostem.

(16)

Pokud jde o zařízení určená pro vynucování práva, je třeba poznamenat, že článek 3 Kodexu chování pro příslušníky donucovacích orgánů (5) stanoví, že příslušníci donucovacích orgánů smějí používat síly, jen když je to nezbytně nutné, a v míře potřebné pro výkon svých povinností. Základní zásady pro použití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánů, přijaté osmým kongresem OSN o prevenci trestné činnosti a zacházení s pachateli v roce 1990, stanoví, že by příslušníci donucovacích orgánů měli při výkonu svých povinností co nejvíce používat neagresivní prostředky, a teprve poté se uchýlit k užití síly a střelných zbraní.

(17)

Z tohoto hlediska obhajují uvedené základní zásady vývoj nesmrtících paralyzujících zbraní pro užívání ve vhodných situacích a současně připouštějí, že užívání těchto zbraní by mělo být pečlivě kontrolováno. V této souvislosti byla některá zařízení tradičně používaná policií pro účely sebeobrany a zvládání nepokojů upravena tak, že je lze použít pro aplikaci elektrických šoků a podávání chemických látek k paralyzaci osob. Určité skutečnosti naznačují, že v několika zemích jsou tyto zbraně používány pro účely mučení nebo jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.

(18)

Uvedené základní zásady zdůrazňují, že by příslušníci donucovacích orgánů měli být vybaveni prostředky sebeobrany. Toto nařízení by se proto nemělo vztahovat na obchod s tradičním zařízením určeným pro sebeobranu, jako jsou například štíty.

(19)

Toto nařízení by se mělo vztahovat na obchodování s některými zvláštními chemickými látkami používanými k paralyzaci osob.

(20)

Pokud jde o okovy, spojené řetězy, pouta a želízka, je třeba poznamenat, že článek 33 Standardních minimálních pravidel OSN pro zacházení s vězni (6) stanoví, že omezovací nástroje nesmějí být nikdy používány k trestání. Řetězů a želez se navíc nesmí používat jako omezovacích prostředků. Je třeba rovněž uvést, že Standardní minimální pravidla OSN pro zacházení s vězni stanoví, že omezovací nástroje nesmějí být nikdy použity pro účely trestání a že tyto omezovací nástroje mohou být použity pouze jako preventivní opatření zabraňující útěku při převozu, ze zdravotních důvodů na základě pokynů lékaře, nebo jestliže selžou jiné metody sloužící k zajištění toho, aby vězeň nezranil sebe nebo ostatní nebo aby nepoškodil majetek.

(21)

Vězni jsou někdy nuceni nosit takzvanou kápi proti plivání, aby byli zaměstnanci a další osoby chráněni před pliváním. Kápě kryje ústa, ale často i nos a jako taková představuje určité riziko udušení. Je-li kombinována s dalšími omezujícími prostředky, jako jsou pouta, existuje též riziko poranění krku. Proto by měl být vývoz kápí proti plivání kontrolován.

(22)

Kromě přenosných zbraní, by rozsah kontrol vývozu měl zahrnovat fixní nebo vestavitelné zbraně vydávající elektrický výboj s širokým dosahem a zasahující více fyzických osob. Tyto zbraně jsou často prezentovány jako takzvané nesmrtící zbraně, ale znamenají přinejmenším stejné riziko způsobení silné bolesti nebo utrpení jako přenosné zbraně vydávající elektrický výboj.

(23)

Jelikož s fixními zařízeními pro rozptyl dráždivých chemických látek k použití uvnitř budovy se obchoduje, a jelikož vnitřní použití těchto látek představuje riziko způsobení silné bolesti nebo utrpení, které není spojené s tradičním použitím ve venkovních prostorách, měla by být taková zařízení kontrolována.

(24)

Kontrola vývozu by se rovněž měla aplikovat na fixní nebo vestavitelná zařízení pro rozptyl paralyzujících nebo dráždivých látek, které mají široký dosah, pokud takové zařízení dosud nepodléhá kontrole vývozu v souladu se společným postojem Rady 2008/944/SZBP (7). Tyto zbraně jsou často prezentovány jako takzvané nesmrtící technologie, ale znamenají přinejmenším stejné riziko způsobení silné bolesti nebo utrpení jako přenosné zbraně a zařízení. Přestože voda není paralyzujícím či dráždivým chemickým činitelem, k rozptylu takových činitelů v kapalné formě mohou být použita vodní děla a jejich vývoz by měl být kontrolován.

(25)

Vývozní kontrola látky oleoresin capsicum (OC) a vanilylamidu kyseliny pelargonové (PAVA) by měla být doplněna o kontrolu vývozu některých směsí obsahujících tyto látky, které mohou být podávány jako paralyzující nebo dráždiví nebo se mohou používat k výrobě takových činitelů. Případné odkazy na paralyzující či dráždivé chemické činitele by měly být považovány za takové, které obsahují látku oleoresin capsicum a příslušné směsi s obsahem této látky.

(26)

Je vhodné stanovit zvláštní výjimky z kontroly vývozu, aby se nenarušilo fungování policejních sil členských států a provádění mírových operací a operací k řešení krizí.

(27)

Vzhledem k tomu, že některé členské státy už vývoz a dovoz takového zboží zakázaly, je vhodné dát členským státům právo zakázat vývoz a dovoz okovů, spojených řetězů a přenosných zařízení pro aplikování elektrických šoků jiných než pásů vydávajících elektrické šoky. Členské státy by rovněž měly být zmocněny k tomu, aby, pokud chtějí, uplatnily kontrolu vývozu i na pouta s celkovým rozměrem, včetně řetězu, přesahujícím v uzamčeném stavu 240 mm.

(28)

Aby se omezila administrativní zátěž vývozců, měly by mít příslušné orgány možnost udělit vývozci souhrnné povolení, pokud jde o zboží uvedené v příloze III tohoto nařízení, jež má zabránit použití příslušného zboží k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

(29)

V případě některých léčivých přípravků vyvážených do třetích zemí došlo k odchylkám a užití pro účely trestu smrti, zejména injekční aplikací smrtelné dávky. Unie trest smrti odsuzuje za všech okolností a pracuje na jeho úplném zrušení. Vývozci se ohradili proti svému nedobrovolnému spojování s takovým užitím produktů, jež vyvinuli pro lékařské použití.

(30)

Proto je nutné, aby podléhal kontrole vývoz některého zboží, které by mohlo být použito k výkonu trestu smrti, s cílem zabránit užívání určitých léčivých přípravků k tomuto účelu a zajištění toho, aby pro všechny vývozce léčivých přípravků sídlící v Unii platily v tomto ohledu jednotné podmínky. Příslušné léčivé přípravky byly vyvinuty mimo jiné jako anestetika a sedativa.

(31)

Systém vývozních povolení by neměl překračovat rámec toho, co je přiměřené. Neměl by proto bránit vývozu léčivých přípravků používaných pro legitimní terapeutické účely.

(32)

Seznam zboží, pro jehož vývoz se vyžaduje povolení s cílem zabránit jeho použití k výkonu trestu smrti, by měl zahrnovat pouze zboží, které se používá k výkonu trestu smrti ve třetí zemi, jež trest smrti nezrušila, a zboží, jehož použití k výkonu trestu smrti jakákoli taková třetí země schválila, ale doposud je k tomuto účelu nepoužila. Neměl by zahrnovat nesmrtící zboží, které není nezbytné k popravě odsouzené osoby, například standardní vybavení, které se může nacházet v popravčí místnosti.

(33)

Vzhledem k různým pojetím trestu smrti na jedné straně a mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání na straně druhé je vhodné stanovit zvláštní systém vývozních povolení s cílem zabránit použití určitého zboží k výkonu trestu smrti. Takový systém by měl zohlednit skutečnost, že řada zemí zrušila trest smrti za všechny trestné činy a přijala v tomto směru mezinárodní závazky. Protože existuje riziko opětovného vývozu do zemí, které tak dosud neučinily, měly by se při vydávání povolení k vývozu do zemí, které zrušily trest smrti, ukládat určité podmínky a požadavky. Je proto vhodné vydávat všeobecné vývozní povolení k vývozu do těch zemí, které zrušily trest smrti za všechny trestné činy a stvrdily jeho zrušení mezinárodně právním závazkem.

(34)

Pokud země nezrušila trest smrti za všechny trestné činy a nestvrdila jeho zrušení mezinárodně právním závazkem, měly by příslušné orgány při posuzování žádosti o vývozní povolení prověřit, zda existuje riziko, že konečný uživatel v zemi určení použije vyvážené zboží k výkonu takového trestu. Měly by být zavedeny vhodné podmínky a požadavky za účelem kontroly prodeje nebo převodu třetím stranám ze strany konečného uživatele. V případě realizace dodání zboží prostřednictvím více zásilek mezi týmž vývozcem a konečným uživatelem by mělo být příslušným orgánům umožněno přezkoumávat status konečného uživatele periodicky, například každých šest měsíců, a nikoli pokaždé, když se uděluje vývozní povolení pro zásilku, aniž by bylo dotčeno právo příslušných orgánů v odůvodněných případech zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat vývozní povolení.

(35)

Aby se omezila administrativní zátěž vývozců, měly by mít příslušné orgány možnost udělit vývozci souhrnné povolení na všechny zásilky léčivých přípravků od daného vývozce pro určitého konečného uživatele na dobu určitou, s uvedením množství, které odpovídá běžnému používání daných přípravků konečným uživatelem, je-li to nezbytné.Takové povolení by mělo být platné jeden až tři roky s možností prodloužení až o dva roky.

(36)

Udělení souhrnného povolení by bylo vhodné i v případech, kdy výrobce hodlá vyvézt léčivé přípravky spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení distributorovi do země, která nezrušila trest smrti, za předpokladu, že vývozce a distributor uzavřeli právně závaznou dohodu, podle níž musí distributor použít vhodný soubor opatření k zajištění toho, aby dané léčivé přípravky nebyly použity k výkonu trestu smrti.

(37)

Léčivé přípravky spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení mohou podléhat kontrole v souladu s mezinárodními úmluvami o omamných a psychotropních látkách, jako je Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971. Tyto kontroly se však neuplatňují proto, aby zabránily použití příslušných léčivých přípravků k výkonu trestu smrti, nýbrž proto, aby bránily nedovolenému obchodu s drogami, a proto by se měly kromě těchto mezinárodních kontrol provádět ještě kontroly vývozu podle tohoto nařízení. Členské státy by však měly být vybízeny k tomu, aby používaly jeden postup a uplatňovaly při něm oba systémy kontroly.

(38)

Kontrola vývozu podle tohoto nařízení by se neměla týkat zboží, jehož vývoz je kontrolován v souladu se společným postojem 2008/944/SZBP, nařízením Rady (ES) č. 428/2009 (8) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 (9).

(39)

Poskytování zprostředkovatelských služeb a technické pomoci v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III nebo v příloze IV tohoto nařízení by mělo podléhat předchozímu povolení s cílem zabránit tomu, aby se poskytováním zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci související s příslušným zbožím podporovalo používání tohoto zboží pro účely výkonu trestu smrti, mučení nebo jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.

(40)

Zprostředkovatelské služby a technická pomoc, které podle tohoto nařízení podléhají předchozímu povolení, by měly být ty, které jsou poskytovány z území Unie, čímž se rozumí pomoc a služby poskytované z území v rámci územní působnosti Smluv, včetně vzdušného prostoru a jakéhokoli letadla nebo plavidla, které patří do jurisdikce některého členského státu.

(41)

Při udělování povolení k poskytování technické pomoci v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III tohoto nařízení by měly příslušné orgány usilovat o zajištění toho, aby byla technická pomoc a jakékoli školení ohledně používání tohoto zboží, které by bylo dodáno nebo nabízeno ve spojení s technickou pomocí, jež je předmětem žádosti o povolení, poskytovány tak, aby podporovaly normy vymáhání práva, které ctí lidská práva a přispívají k předcházení mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.

(42)

Aby se zabránilo tomu, že hospodářské subjekty budou čerpat výhody z přepravy zboží, které je určeno k výkonu trestu smrti, mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a které je přepravováno přes celní území Unie do třetí země, je třeba zakázat přepravu takového zboží v Unii, je-li toto zboží uvedeno v příloze III nebo IV tohoto nařízení, pokud je hospodářskému subjektu známo, jaké je jeho zamýšlené použití.

(43)

Obecné zásady politiky EU vůči třetím zemím v oblasti mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání mimo jiné stanoví, aby vedoucí misí ve třetích zemích do svých pravidelných zpráv zahrnuli rozbor výskytu mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání ve státě jejich působení a opatření přijatá k jejich potlačování. Je vhodné, aby příslušné orgány braly při rozhodování o žádostech o povolení tyto a podobné zprávy příslušných mezinárodních organizací a organizací občanské společnosti v úvahu. Tyto zprávy by měly také popisovat veškeré zařízení používané ve třetích zemích pro účely trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.

(44)

Zatímco by celní orgány měly sdílet určité informace s jinými celními orgány prostřednictvím společného celního systému pro řešení rizik v souladu s celními předpisy Unie, příslušné orgány uvedené v tomto nařízení by měly sdílet některé informace s jinými příslušnými orgány. Je vhodné požadovat, aby příslušné orgány používaly zabezpečený a zašifrovaný systém pro výměnu informací o zamítnutích. Za tímto účelem by měla Komise zpřístupnit novou funkci ve stávajícím systému zřízeném v souladu s čl. 19 odst. 4 nařízení (ES) č. 428/2009.

(45)

Pokud se jedná o osobní údaje, při zpracovávání a výměně informací by měla být dodržována příslušná pravidla pro zpracování a výměnu osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (10) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (11).

(46)

Za účelem přijímání ustanovení nezbytných pro uplatňování tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu příloh I až IX tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami uvedenými v Interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (12). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(47)

S cílem umožnit Unii rychle reagovat na vývoj nového zboží, které by mohlo být použito k výkonu trestu smrti, mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, a existuje-li jednoznačné a bezprostřední riziko, že toto zboží bude použito k účelům, které zahrnují taková porušování lidských práv, je vhodné stanovit ustanovení o bezodkladné použitelnosti příslušného aktu Komise, budou-li v případě změny příloh II nebo III tohoto nařízení existovat zvláště závažné naléhavé důvody pro takovou změnu. S cílem umožnit Unii rychle zareagovat v případě, že jedna nebo více třetích zemí schválí některé zboží pro použití k výkonu trestu smrti, nebo přijme či poruší mezinárodní závazek ke zrušení trestu smrti za všechny trestné činy, je vhodné stanovit ustanovení o bezodkladné použitelnosti příslušného aktu Komise, budou-li pro změnu přílohy IV nebo přílohy V tohoto nařízení existovat zvláště závažné naléhavé důvody. Pokud se uplatní postup pro naléhavé případy, je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni.

(48)

Měla by být zřízena koordinační skupina. Skupina by měla sloužit jako platforma pro výměnu informací mezi odborníky z členských států a Komisí o správních postupech a pro jejich jednání o otázkách výkladu tohoto nařízení, technických problémech souvisejících se zbožím uvedeným na seznamech, vývoji souvisejícím s tímto nařízením a jakýchkoli dalších otázkách, které mohou vyvstat. Skupina by měla být oprávněna projednávat zejména otázky týkající se povahy a zamýšleného účinku zboží, jeho dostupnosti ve třetích zemích a otázku, zda je zboží konkrétně zamýšleno nebo upraveno k výkonu trestu smrti nebo k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Pokud se Komise rozhodne vést se skupinou konzultace při přípravě aktů v přenesené pravomoci, měla by tak učinit v souladu se zásadami stanovenými v Interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

(49)

Komise si nepořizuje zařízení pro účely vymáhání práva, protože není odpovědná za udržování práva a pořádku, trestní řízení ani výkon soudních rozhodnutí ve věcech trestních. Proto by měl být stanoven postup zajišťující, aby Komise dostávala informace o zařízeních a o výrobcích sloužících k vymáhání práva, které nejsou uvedeny v kontrolních seznamech, a jsou uváděny na trh v Unii, aby mohla zajistit aktualizaci seznamů zboží, s nímž je obchod zakázán nebo kontrolován, se zřetelem k novému vývoji. Při podávání své žádosti Komisi by měl žádající členský stát postoupit tuto žádost o zařazení zboží do přílohy II, III nebo IV tohoto nařízení rovněž ostatním členským státům.

(50)

Opatření tohoto nařízení mají za účel zabránit trestu smrti a mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve třetích zemích. Zahrnují omezení kladená na obchodování se třetími zeměmi se zbožím, které by mohlo být použito pro účely trestu smrti nebo mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Nepovažuje se za nutné zavádět podobné kontroly transakcí v rámci Unie, protože v členských státech trest smrti neexistuje a členské státy přijmou vhodná opatření, aby zakázaly mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání a bránily mu.

(51)

Obecné zásady politiky EU vůči třetím zemím v otázce mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání stanoví, že pro splnění cíle spočívajícího v přijetí účinných opatření proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání by měla být přijata opatření zabraňující používání, výrobě a prodeji zařízení, které je určeno k mučení a jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání. Je na členských státech, aby uplatňovaly a vymáhaly potřebná omezení používání a výroby takového zařízení.

(52)

Komise a členské státy by se měly navzájem informovat o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a o jiných důležitých informacích, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici.

(53)

Členské státy by měly stanovit pravidla o sankcích za porušení tohoto nařízení a zajistit jejich uplatňování. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla Unie pro obchod s třetími zeměmi se zbožím, které by mohlo být použito pro účely výkonu trestu smrti nebo pro účely mučení či jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, jakož i pravidla pro poskytování zprostředkovatelských služeb, technické pomoci, školení a reklamy v souvislosti s takovým zbožím.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„mučením“ jednání, jímž je člověku úmyslně působena silná bolest nebo tělesné či duševní utrpení pro takové účely jako získat od něj nebo od třetí osoby informace nebo přiznání, potrestat jej za jednání, jehož se dopustil on nebo třetí osoba nebo z něhož jsou podezřelí, nebo s cílem zastrašit nebo přinutit jej nebo třetí osobu nebo z jakéhokoli jiného důvodu založeného na jakékoli diskriminaci, jsou-li taková bolest nebo utrpení působeny veřejným činitelem nebo jinou osobou jednající z úředního pověření, anebo z jejich podnětu či s jejich výslovným nebo tichým souhlasem. Tento pojem však nezahrnuje bolest nebo utrpení, které vznikají pouze v důsledku zákonných trestů, jsou od těchto trestů neoddělitelné nebo jsou k těmto trestům průvodní. Trest smrti není považován za zákonný trest za žádných okolností;

b)

„jiným krutým, nelidským či ponižujícím zacházením nebo trestáním“ jednání, jímž je člověku úmyslně působena bolest nebo tělesné či duševní utrpení dosahující minimální úrovně závažnosti, jsou-li tato bolest nebo utrpení působeny veřejným činitelem nebo jinou osobou jednající z úředního pověření, nebo z jejich podnětu či s jejich výslovným nebo tichým souhlasem. Tento pojem však nezahrnuje bolest nebo utrpení, které vznikají pouze v důsledku zákonných trestů, jsou od těchto trestů neoddělitelné nebo jsou k těmto trestům průvodní. Trest smrti není považován za zákonný trest za žádných okolností;

c)

„donucovacím orgánem“ jakýkoli orgán příslušný pro předcházení, odhalování, vyšetřování, stíhání a trestání trestných činů včetně například policie, státního zastupitelství, soudů, státních nebo soukromých vězeňských orgánů a případně složek státní bezpečnosti a vojenských orgánů;

d)

„vývozem“ odeslání zboží z celního území Unie, včetně odeslání zboží, u nějž se vyžaduje celní prohlášení, a odeslání zboží poté, co bylo uskladněno ve svobodném pásmu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (13);

e)

„dovozem“ vstup zboží na celní území Unie, včetně dočasného uskladnění, umístění do svobodného pásma, propuštění do zvláštního režimu a propuštění do volného oběhu ve smyslu nařízení (EU) č. 952/2013;

f)

„technickou pomocí“ technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, zkoušek, údržby, nebo jakékoli jiné technické služby a může mít například podobu pokynů, rad, školení, předávání pracovních vědomostí či dovedností nebo poradenských služeb. Technická pomoc zahrnuje i verbální formu pomoci a pomoc poskytovanou elektronickými prostředky;

g)

„muzeem“ nezisková stálá instituce ve službách společnosti a jejího vývoje, která je otevřena veřejnosti a získává, uchovává, zkoumá, sděluje a vystavuje hmotné důkazy o lidech a jejich prostředí za účelem studia, vzdělávání a zábavy;

h)

„příslušným orgánem“ orgán jednoho z členských států uvedený v příloze I, který má podle článku 20 právo rozhodnout o žádosti o udělení povolení nebo zakázat vývozci použít všeobecné vývozní povolení Unie;

i)

„žadatelem“:

1)

vývozce, v případě vývozu uvedeného v článcích 3, 11 nebo 16;

2)

fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán převážející zboží v rámci celního území Unie, v případě tranzitu uvedeného v článku 5;

3)

poskytovatel technické pomoci, v případě poskytování technické pomoci uvedené v článku 3;

4)

muzeum, které bude zboží vystavovat, v případě dovozu a poskytování technické pomoci uvedených v článku 4;

5)

poskytovatel technické pomoci, v případě poskytování technické pomoci uvedené v článku 15, nebo zprostředkovatel, v případě zprostředkovatelských služeb uvedených v článku 19;

j)

„celním územím Unie“ území vymezené v článku 4 nařízení (EU) č. 952/2013;

k)

„zprostředkovatelskými službami“:

1)

sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek příslušného zboží z třetí země do jakékoliv jiné třetí země; nebo

2)

prodej nebo nákup příslušného zboží, které je umístěno v třetí zemi, za účelem jeho převodu do jiné třetí země.

Pro účely tohoto nařízení je z této definice vyloučeno pouhé poskytování doplňkových služeb. Doplňkovými službami jsou přeprava, finanční služby, pojištění nebo zajištění, nebo všeobecná reklama či propagace;

l)

„zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, včetně partnerství, s bydlištěm v členském státě nebo v něm usazené, které poskytují služby uvedené pod písmenem k) z území Unie; jakákoli fyzická osoba se státní příslušností členského státu, bez ohledu na to, kde má své bydliště, která poskytuje takové služby z území Unie; a jakákoli právnická osoba, subjekt nebo orgán registrované nebo zřízené podle práva členského státu, bez ohledu na to, kde jsou usazené, které poskytují takové služby z území Unie;

m)

„poskytovatelem technické pomoci“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, včetně partnerství, s bydlištěm v členském státě nebo v něm usazené, které poskytují technickou pomoc uvedenou pod písmenem f) z území Unie; jakákoli fyzická osoba se státní příslušností členského státu, bez ohledu na to, kde má bydliště, která poskytuje takovou pomoc z území Unie; a jakákoli právnická osoba, subjekt nebo orgán registrované nebo zřízené podle práva členského státu, bez ohledu na to, kde jsou usazené, které poskytují takovou pomoc z území Unie;

n)

„vývozcem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, včetně partnerství, jehož jménem je podáváno vývozní prohlášení, totiž osoba, subjekt nebo orgán, který je v okamžiku přijetí vývozního prohlášení smluvní stranou smlouvy uzavřené s příjemcem v příslušné třetí zemi a který je oprávněn rozhodnout o odeslání zboží z celního území Unie. Nebyla-li uzavřena žádná taková smlouva nebo nejedná-li smluvní strana svým jménem, rozumí se vývozcem osoba, subjekt nebo orgán, který má nezbytné oprávnění rozhodnout o odeslání zboží mimo celní území Unie. Má-li podle smlouvy, na které je vývoz založen, právo nakládat se zbožím osoba, subjekt nebo orgán, s bydlištěm mimo Unii nebo usazené mimo Unii, považuje se za vývozce smluvní strana, která má bydliště nebo je usazena na území Unie;

o)

„všeobecným vývozním povolením Unie“ povolení k vývozu ve smyslu písmene d) do některých zemí, které je dostupné všem vývozcům, kteří dodržují podmínky a požadavky pro jeho použití uvedené v příloze V;

p)

„individuálním povolením“ povolení udělené:

1)

jednomu konkrétnímu vývozci k vývozu ve smyslu písmene d), pro jednoho konečného uživatele nebo příjemce ve třetí zemi a které se vztahuje na jeden nebo více druhů zboží;

2)

jednomu konkrétnímu zprostředkovateli na poskytování zprostředkovatelských služeb ve smyslu písmene k) jednomu konečnému uživateli nebo příjemci ve třetí zemi a které se vztahuje na jeden nebo více druhů zboží; nebo

3)

fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu převážejícímu zboží v rámci celního území Unie za účelem tranzitu ve smyslu písmene s);

q)

„souhrnným povolením“ povolení udělené jednomu konkrétnímu vývozci nebo zprostředkovateli pro typ zboží uvedený v příloze III nebo příloze IV, které může být platné pro:

1)

vývozy ve smyslu písmene d) pro jednoho nebo více určených konečných uživatelů v jedné nebo více určených třetích zemích;

2)

vývozy ve smyslu písmene d) pro jednoho nebo více určených distributorů v jedné nebo více určených zemích, pokud je vývozce výrobcem zboží uvedeného v příloze III bodě 3.2 nebo 3.3 nebo v příloze IV oddíle 1;

3)

poskytování zprostředkovatelských služeb souvisejících s převodem zboží, které se nachází ve třetí zemi, jednomu nebo více určeným konečným uživatelům v jedné nebo více určených třetích zemích;

4)

poskytování zprostředkovatelských služeb souvisejících s převodem zboží, které se nachází ve třetí zemi, jednomu nebo více určeným distributorům v jedné nebo více určených třetích zemích, kde je zprostředkovatel výrobcem zboží uvedeného v příloze III bodě 3.2 nebo 3.3 nebo v příloze IV oddíle 1;

r)

„distributorem“ hospodářský subjekt, který vykonává velkoobchodní činnost ve vztahu ke zboží uvedenému v příloze III bodě 3.2 nebo 3.3 nebo v příloze IV oddíle 1, jako je opatřování takového zboží od výrobců nebo skladování, dodávání nebo vývoz takového zboží; velkoobchodní činnost s takovým zbožím nezahrnuje opatřování nemocničním, farmaceutickým nebo zdravotnickým personálem pouze za účelem zásobování veřejnosti tímto zbožím;

s)

„tranzitem“ doprava zboží, které není zbožím Unie a které je přepravováno přes její celní území, přičemž jeho místo určení se nachází mimo celní území Unie.

KAPITOLA II

ZBOŽÍ, KTERÉ NEMÁ JINÉ PRAKTICKÉ VYUŽITÍ NEŽ PRO ÚČELY TRESTU SMRTI, MUČENÍ A JINÉHO KRUTÉHO, NELIDSKÉHO ČI PONIŽUJÍCÍHO ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ

Článek 3

Zákaz vývozu

1.   Veškerý vývoz zboží uvedeného v příloze II je zakázán bez ohledu na jeho původ.

V příloze II je uvedeno zboží, které nemá žádné jiné praktické využití než k výkonu trestu smrti, mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

Poskytovateli technické pomoci je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi úplatnou či bezúplatnou technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze II.

2.   Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán povolit vývoz zboží uvedeného v příloze II a poskytnutí související technické pomoci, pokud se prokáže, že se toto zboží ve třetí zemi, do které má být vyvezeno, použije výhradně pro účely veřejného vystavení v muzeu z důvodu jeho historického významu.

Článek 4

Zákaz dovozu

1.   Veškerý dovoz zboží uvedeného v příloze II je zakázán, bez ohledu na jeho původ.

Osobám, subjektům nebo orgánům na území Unie je zakázáno přijímat úplatnou i bezúplatnou technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze II poskytovanou ze třetí země jakoukoliv osobou, subjektem nebo orgánem.

2.   Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán povolit dovoz zboží uvedeného v příloze II a poskytnutí související technické pomoci, pokud se prokáže, že se toto zboží v členském státě určení použije výhradně pro účely veřejného vystavení v muzeu z důvodu jeho historického významu.

Článek 5

Zákaz tranzitu

1.   Veškerý tranzit zboží uvedeného v příloze II je zakázán.

2.   Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán povolit tranzit zboží uvedeného v příloze II, pokud se prokáže, že se toto zboží v zemi určení použije výhradně pro účely veřejného vystavení v muzeu z důvodu svého historického významu.

Článek 6

Zákaz zprostředkovatelských služeb

Zprostředkovateli je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi zprostředkovatelské služby v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze II, a to bez ohledu na původ takového zboží.

Článek 7

Zákaz školení

Poskytovateli technické pomoci nebo zprostředkovateli je zakázáno poskytovat nebo nabízet jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu ve třetí zemi školení v souvislosti s používáním zboží uvedeného v příloze II.

Článek 8

Veletrhy

Jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům včetně partnerství bez ohledu na to, zda mají bydliště nebo jsou usazené v členském státě nebo mimo něj, je zakázáno vystavovat nebo nabízet k prodeji jakékoli zboží uvedené v příloze II na výstavách nebo veletrzích pořádaných na území Unie, není-li prokázáno, že vzhledem k povaze výstavy nebo veletrhu takové vystavování nebo nabízení zboží k prodeji není nedílnou součástí prodeje ani dodávky příslušného zboží jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu ve třetí zemi, ani že takový prodej nebo dodávku nepropaguje.

Článek 9

Reklama

Jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům včetně partnerství, které mají bydliště nebo jsou usazené v členském státě a prodávají nebo kupují reklamní prostor nebo reklamní vysílací čas v rámci Unie, jakýmkoli fyzickým osobám se státní příslušností členského státu, které prodávají nebo kupují reklamní prostor nebo reklamní vysílací čas v rámci Unie, a jakýmkoli právnickým osobám, subjektům nebo orgánům registrovaným nebo zřízeným podle práva členského státu, které prodávají nebo kupují reklamní prostor nebo reklamní čas v rámci Unie, je zakázáno prodávat nebo kupovat od jakýchkoli fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů v třetí zemi reklamní prostor v tištěných médiích nebo na internetu nebo reklamní vysílací čas v televizi či v rádiu v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze II.

Článek 10

Vnitrostátní opatření

1.   Aniž by tím byly dotčeny platné předpisy Unie, včetně zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti, mohou členské státy přijmout nebo zachovat vnitrostátní opatření omezující přepravu, finanční služby, pojištění nebo zajištění či všeobecnou reklamu či propagaci v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze II.

2.   Členské státy oznamují veškerá opatření přijatá podle odstavce 1 nebo jejich změny či zrušení Komisi před jejich vstupem v platnost.

KAPITOLA III

ZBOŽÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO ZA ÚČELEM MUČENÍ A JINÉHO KRUTÉHO, NELIDSKÉHO ČI PONIŽUJÍCÍHO ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ

Článek 11

Požadavek vývozního povolení

1.   Pro jakýkoli vývoz zboží uvedeného v příloze III, bez ohledu na jeho původ, se vyžaduje povolení. Povolení se však nevyžaduje pro zboží, které se přes celní území Unie pouze přepravuje, totiž zboží, jemuž nebylo přiděleno jiné celně schválené určení nebo použití než režim vnějšího tranzitu podle článku 226 nařízení (EU) č. 952/2013 včetně skladování jiného zboží než zboží Unie ve svobodném pásmu.

Příloha III obsahuje pouze toto zboží, které by mohlo být použito za účelem mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání:

a)

zboží používané především pro účely vymáhání práva;

b)

zboží, které vzhledem ke své konstrukci a technickým vlastnostem představuje značné riziko použití k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

Příloha III neobsahuje:

a)

palné zbraně kontrolované podle nařízení (EU) č. 258/2012;

b)

zboží dvojího užití kontrolované podle nařízení (ES) č. 428/2009;

c)

zboží kontrolované v souladu se společným postojem 2008/944/SZBP.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na vývoz do těch oblastí členských států, které jsou uvedeny v příloze VI a současně nejsou součástí celního území Unie, za předpokladu, že zboží používá donucovací orgán jak v zemi nebo na území určení, tak i na metropolitním území členského státu, k němuž dotyčné území náleží. Celní nebo jiné příslušné orgány mají právo prověřovat, zda je tato podmínka splněna, a mohou rozhodnout, že se vývoz neuskuteční, dokud není prověřování ukončeno.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na vývoz do třetích zemí za předpokladu, že zboží používají vojenští nebo civilní pracovníci členského státu, kteří se účastní provádění mírových operací EU nebo OSN nebo operací EU nebo OSN k řešení krize v dotyčné třetí zemi, nebo operace založené na dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti obrany. Celní a jiné příslušné orgány mají právo prověřovat, zda je tato podmínka splněna. Vývoz se neuskuteční, dokud není prověřování ukončeno.

Článek 12

Kritéria pro udělení vývozního povolení

1.   Rozhodnutí o žádostech o vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze III přijímají příslušné orgány, přičemž berou v úvahu všechny důležité okolnosti, zejména to, zda nebyla v předchozích třech letech v jiném členském státě zamítnuta žádost o povolení v podstatě stejného vývozu, jakož i zřetel na zamýšlené konečné použití zboží a riziko zneužití.

2.   Příslušný orgán neudělí povolení, pokud jsou oprávněné důvody se domnívat, že by zboží uvedené v příloze III mohlo být použito k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, včetně soudem nařízených tělesných trestů, vykonávanému donucovacím orgánem nebo kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobou ve třetí zemi.

Příslušný orgán přihlíží k:

a)

dostupným rozsudkům mezinárodních soudů;

b)

zjištění příslušných orgánů OSN, Rady Evropy a Evropské unie a zprávy Evropského výboru Rady Evropy pro zabránění mučení, nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání a zvláštního zpravodaje OSN pro mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.

Je možné zohlednit i další důležité informace, včetně dostupných vnitrostátních rozsudků, zpráv nebo jiných informací připravených organizacemi občanské společnosti a informací o omezeních vývozu zboží uvedeného v přílohách II a III uplatňovaných zemí určení.

3.   Na ověření zamýšleného konečného použití zboží a rizika zneužití se vztahují pravidla stanovená ve druhém a třetím pododstavci.

Pokud výrobce zboží uvedeného v příloze III bodě 3.2 nebo 3.3 žádá o povolení vývozu tohoto zboží pro distributora, příslušný orgán posoudí smluvní ujednání mezi výrobcem a distributorem a opatření, která přijímají, aby se zajistilo, že toto zboží, a případně i výrobky, jejichž se stane součástí, nebudou použity k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

Pokud se žádá o vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze III bodech 3.2 nebo 3.3. pro konečného uživatele, může příslušný orgán při posuzování rizika zneužití zohlednit platná smluvní ujednání a podepsané prohlášení konečného uživatele o konečném použití, je-li takové prohlášení k dispozici. Není-li k dispozici prohlášení o konečném použití, je povinností vývozce prokázat, kdo bude konečným uživatelem a jaké bude konečné použití daného zboží. Pokud vývozce nepředloží dostatečné informace o konečném uživateli a konečném použití zboží, má se za to, že příslušný orgán má oprávněné důvody domnívat se, že dané zboží by mohlo být použito k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

4.   Při posuzování žádosti o souhrnné povolení bere příslušný orgán kromě kritérií uvedených v odstavci 1 v úvahu i to, zda vývozce uplatňuje přiměřené a vhodné prostředky a postupy pro dosažení souladu s ustanoveními a cíli tohoto nařízení a s podmínkami povolení.

Článek 13

Zákaz tranzitu

Jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům včetně partnerství, bez ohledu na to, zda mají bydliště nebo jsou usazené v členském státě či mimo něj, je zakázáno provádět tranzit zboží uvedeného v příloze III, pokud je jim známa skutečnost, že jakákoli součást takto přepravovaného zboží má být použita k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve třetí zemi.

Článek 14

Vnitrostátní opatření

1.   Bez ohledu na články 11 a 12 může členský stát přijmout nebo zachovat zákaz vývozu a dovozu okovů, spojených řetězů a přenosných zařízení pro aplikaci elektrických šoků.

2.   Členský stát může uložit povinnost povolení k vývozu pout, která mají v uzamčeném stavu celkovou velikost včetně řetězu, měřeno od vnějšího okraje jednoho pouta k vnějšímu okraji pouta druhého, větší než 240 mm. Daný členský stát na taková pouta uplatňuje kapitoly III a V.

3.   Členské státy oznamují veškerá opatření přijatá podle odstavců 1 a 2 Komisi před jejich vstupem v platnost.

Článek 15

Požadavek povolení pro určité služby

1.   Povolení je vyžadováno vždy, pokud poskytovatel technické pomoci nebo zprostředkovatel úplatně či bezúplatně poskytuje jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi některou z těchto služeb:

a)

technickou pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III, bez ohledu na jeho původ; a

b)

zprostředkovatelské služby v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III, bez ohledu na jeho původ.

2.   Při rozhodování o žádostech o povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III se použije článek 12 obdobně.

Při rozhodování o žádostech o povolení k poskytování technické pomoci v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III se zohlední kritéria uvedená v článku 12 pro posouzení toho, zda by:

a)

technická pomoc byla poskytnuta osobě, subjektu nebo orgánu, které by mohly zboží, s nímž tato technická pomoc souvisí, použít k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání; a

b)

technická pomoc byla použita pro opravu, vývoj, výrobu, zkoušky, údržbu nebo montáž zboží uvedeného v příloze III pro osobu, subjekt nebo orgán, které by mohly zboží, s nímž tato technická pomoc souvisí, použít k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, nebo zda by byla použita za účelem poskytování technické pomoci takové osobě, subjektu nebo orgánu.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na poskytování technické pomoci, pokud

a)

se technická pomoc poskytuje donucovacímu orgánu členského státu nebo vojenským či civilním pracovníkům členského státu, jak je uvedeno v první větě čl. 11 odst. 3;

b)

technická pomoc spočívá v poskytování informací, které jsou veřejně přístupné; nebo

c)

technická pomoc je minimálním předpokladem pro instalaci, provoz, údržbu nebo opravu zboží uvedeného v příloze III, jehož vývoz byl povolen příslušným orgánem v souladu s tímto nařízením.

4.   Bez ohledu na článek 1 se může členský stát rozhodnout zachovat zákaz poskytování zprostředkovatelských služeb týkajících se okovů, spojených řetězů a přenosných zařízení pro aplikaci elektrických šoků. Pokud se některý členský stát rozhodne tento zákaz zachovat, informuje Komisi v případě, že jsou opatření předtím přijatá a oznámená v souladu s čl. 7a odst. 4 nařízení (ES) č. 1236/2005 změněna nebo zrušena.

KAPITOLA IV

ZBOŽÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO K VÝKONU TRESTU SMRTI

Článek 16

Požadavek vývozního povolení

1.   Pro vývoz zboží uvedeného v příloze IV se, bez ohledu na jeho původ, vyžaduje povolení. Povolení se však nevyžaduje pro zboží, které se přes celní území Unie pouze přepravuje, totiž zboží, jemuž nebylo přiděleno jiné celně schválené určení nebo použití než režim vnějšího tranzitu podle článku 226 nařízení (EU) č. 952/2013, včetně skladování zboží jiného než zboží Unie ve svobodném pásmu.

Příloha IV obsahuje pouze zboží, které by mohlo být použito k výkonu trestu smrti a které bylo schváleno nebo skutečně použito k výkonu trestu smrti jednou nebo několika třetími zeměmi, jež trest smrti nezrušily. Příloha IV neobsahuje:

a)

palné zbraně kontrolované podle nařízení (EU) č. 258/2012;

b)

zboží dvojího užití kontrolované podle nařízení (ES) č. 428/2009; a

c)

zboží kontrolované v souladu se společným postojem 2008/944/SZBP.

2.   Pokud vývoz léčivých přípravků vyžaduje vývozní povolení podle tohoto nařízení a tento vývoz vyžaduje rovněž povolení podle mezinárodních úmluv o kontrole omamných a psychotropních látek, jako je Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971, mohou členské státy pro splnění povinností, které jim toto nařízení a příslušná úmluva ukládá, použít jednotný postup.

Článek 17

Kritéria pro udělení vývozního povolení

1.   Rozhodnutí o žádostech o vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze IV přijímají příslušné orgány, přičemž berou v úvahu všechny důležité okolnosti, zejména to, zda nebyla v předchozích třech letech v jiném členském státě zamítnuta žádost o povolení v podstatě stejného vývozu, jakož i zřetel na zamýšlené konečné použití zboží a riziko zneužití.

2.   Příslušný orgán neudělí povolení, pokud existují oprávněné důvody domnívat se, že zboží uvedené v příloze IV by mohlo být použito k výkonu trestu smrti ve třetí zemi.

3.   Na ověření zamýšleného konečného použití zboží a rizika zneužití se vztahují pravidla ve druhém, třetím a čtvrtém pododstavci.

Pokud výrobce zboží uvedeného v příloze IV oddíle 1 žádá o povolení vývozu tohoto zboží pro distributora, příslušný orgán posoudí smluvní ujednání mezi výrobcem a distributorem a opatření, která přijímají, aby se zajistilo, že toto zboží nebude použito k výkonu trestu smrti.

Pokud se žádá o vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze IV oddíle I pro konečného uživatele, může příslušný orgán při posuzování rizika zneužití zohlednit platná smluvní ujednání a podepsané prohlášení konečného uživatele o konečném použití, je-li takové prohlášení k dispozici. Není-li k dispozici prohlášení o konečném použití, je povinností vývozce prokázat, kdo bude konečným uživatelem a jaké bude konečné použití daného zboží. Pokud vývozce nepředloží dostatečné informace o konečném uživateli a konečném použití zboží, je třeba mít za to, že příslušný orgán má oprávněné důvody se domnívat, že dané zboží by mohlo být použito k výkonu trestu smrti.

Komise ve spolupráci s příslušnými orgány členských států může přijmout pokyny obsahující osvědčené postupy pro posuzování konečného použití a účelu, k němuž by byla technická pomoc použita.

4.   Při posuzování žádosti o souhrnné povolení bere příslušný orgán kromě kritérií uvedených v odstavci 1 v úvahu i to, zda vývozce uplatňuje přiměřené a vhodné prostředky a postupy pro dosažení souladu s ustanoveními a cíli tohoto nařízení a s podmínkami povolení.

Článek 18

Zákaz tranzitu

Jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům včetně partnerství, bez ohledu na to, zda mají bydliště nebo jsou usazené v členském státě či mimo něj, je zakázáno provádět tranzit zboží uvedeného v příloze IV, pokud je jim známa skutečnost, že jakákoli součást takto přepravovaného zboží má být použita k výkonu trestu smrti ve třetí zemi.

Článek 19

Požadavek povolení pro určité služby

1.   Povolení je vyžadováno vždy, pokud poskytovatel technické pomoci nebo zprostředkovatel úplatně či bezúplatně poskytuje jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi některou z těchto služeb:

a)

technickou pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze IV, bez ohledu na jeho původ; a

b)

zprostředkovatelské služby v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze IV, bez ohledu na jeho původ.

2.   Při rozhodování o žádostech o povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze IV se použije článek 17 obdobně.

Při rozhodování o žádostech o povolení k poskytování technické pomoci v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze IV se zohlední kritéria uvedená v článku 17 pro posouzení toho, zda by:

a)

technická pomoc byla poskytnuta osobě, subjektu nebo orgánu, které by mohly zboží, s nímž tato technická pomoc souvisí, použít k výkonu trestu smrti; a

b)

technická pomoc byla použita pro opravu, vývoj, výrobu, zkoušky, údržbu nebo montáž zboží uvedeného v příloze IV pro osobu, subjekt nebo orgán, které by mohly zboží, s nímž tato technická pomoc souvisí, použít k výkonu trestu smrti, nebo zda by byla použita za účelem technické pomoci takové osobě, subjektu nebo orgánu.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na poskytování technické pomoci, pokud

a)

technická pomoc spočívá v poskytování informací, které jsou veřejně přístupné; nebo

b)

technická pomoc je minimálním předpokladem pro instalaci, provoz, údržbu nebo opravu zboží uvedeného v příloze IV, jehož vývoz byl povolen příslušným orgánem v souladu s tímto nařízením.

KAPITOLA V

POSTUPY PRO UDĚLOVÁNÍ POVOLENÍ

Článek 20

Typy povolení a vydávající orgány

1.   Tímto nařízením se zavádí všeobecné vývozní povolení Unie pro určité vývozy uvedené v příloze V.

Příslušný orgán členského státu, v němž má bydliště nebo je usazen vývozce, může vývozci používání tohoto povolení zakázat, pokud existuje důvodné podezření, že vývozce není schopen dodržet podmínky tohoto povolení nebo ustanovení právních předpisů upravujících kontrolu vývozu.

Příslušné orgány členských států si předávají informace o všech vývozcích, kterým bylo odepřeno právo používat všeobecné vývozní povolení Unie, ledaže dojdou k závěru, že se určitý vývozce nepokusí o vývoz zboží uvedeného v příloze IV prostřednictvím jiného členského státu. Pro tento účel se použije bezpečný a zašifrovaný systém výměny informací.

2.   Povolení k vývozu jiného zboží, než je zboží uvedené v odstavci 1, pro které se vyžaduje povolení podle tohoto nařízení, uděluje příslušný orgán členského státu, v němž má bydliště nebo je usazen vývozce, uvedený v příloze I. Tato povolení mohou být individuální nebo souhrnná, jestliže se týkají zboží uvedeného v příloze III nebo IV. Povolení pro zboží uvedené v příloze II mohou být jen individuální.

3.   Povolení k tranzitu zboží uvedeného v příloze II uděluje příslušný orgán členského státu, v němž mají bydliště nebo jsou usazené fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán převážející zboží v rámci celního území Unie, jak je uvedeno v příloze I. Pokud daná osoba, subjekt nebo orgán nemají bydliště či nejsou usazené v členském státě, uděluje povolení příslušný orgán členského státu, v němž dochází ke vstupu zboží na celní území Unie. Takové povolení je jen individuální.

4.   Povolení k dovozu, pro který se podle tohoto nařízení vyžaduje povolení, uděluje příslušný orgán členského státu, v němž sídlí muzeum, jak je uvedeno v příloze I. Povolení pro zboží uvedené v příloze II mohou být jen individuální.

5.   Povolení k poskytování technické pomoci vztahující se ke zboží uvedenému v příloze II uděluje:

a)

příslušný orgán členského státu, ve kterém má poskytovatel technické pomoci bydliště nebo je v něm usazen, uvedený v příloze I, nebo pokud není takový členský stát, příslušný orgán členského státu, jehož je poskytovatel technické pomoci státním příslušníkem nebo podle jehož právních předpisů byl registrován nebo zřízen, pokud má být pomoc poskytnuta muzeu v třetí zemi; nebo

b)

příslušný orgán členského státu, ve kterém muzeum sídlí, uvedený v příloze I, pokud má být pomoc poskytnuta muzeu v Unii.

6.   Povolení k poskytování technické pomoci v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III nebo v příloze IV uděluje příslušný orgán členského státu, ve kterém má poskytovatel technické pomoci bydliště nebo je v něm usazen, uvedený v příloze I, nebo pokud není takový členský stát, příslušný orgán členského státu, jehož je poskytovatel technické pomoci státním příslušníkem nebo podle jehož právních předpisů byl registrován nebo zřízen.

7.   Povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III nebo v příloze IV uděluje příslušný orgán členského státu, ve kterém má zprostředkovatel bydliště nebo je v něm usazen, uvedený v příloze I, nebo pokud není takový členský stát, příslušný orgán členského státu, jehož je zprostředkovatel státním příslušníkem nebo podle jehož právních předpisů byl registrován nebo zřízen. Toto povolení je udělováno pro určité množství konkrétního zboží pohybujícího se mezi dvěma nebo více třetími zeměmi. Jasně musí být uvedeno umístění zboží ve třetí zemi původu, konečný uživatel a přesné umístění tohoto uživatele.

8.   Žadatelé poskytnou příslušnému orgánu všechny významné informace, které jsou nezbytné pro jejich žádosti o individuální nebo souhrnné povolení k vývozu nebo poskytování zprostředkovatelských služeb, o povolení k poskytování technické pomoci, o individuální dovozní povolení nebo o individuální tranzitní povolení.

Pokud jde o vývoz, orgány musí obdržet úplné informace zejména o konečném uživateli, zemi určení a konečném použití zboží.

Pokud jde o zprostředkovatelské služby, příslušné orgány musí obdržet zejména podrobné informace o umístění zboží ve třetí zemi původu, jasný popis zboží a jeho množství, informace o třetích stranách příslušné zapojených do transakce, o třetí zemi určení, konečném uživateli v této zemi a jeho přesném umístění.

Udělení povolení může být případně podmíněno prohlášením o konečném použití.

9.   Odchylně od odstavce 8, pokud výrobce nebo zástupce výrobce má vyvézt nebo prodat a přepravit zboží uvedené v příloze III bodech 3.2 nebo 3.3 nebo příloze IV oddílu 1 k distributorovi ve třetí zemi, musí výrobce poskytnout informace o dohodách a opatřeních přijatých proto, aby se zabránilo použití zboží uvedeného v příloze III bodech 3.2 nebo 3.3 k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání nebo aby se zabránilo použití zboží uvedeného v příloze IV oddíle 1 k výkonu trestu smrti, informace o zemi určení a, jsou-li k dispozici, informace o konečném použití a konečných uživatelích daného zboží.

10.   Na žádost vnitrostátního mechanismu pro předcházení mučení vytvořeného na základě Opčního protokolu z roku 1984 k Úmluvě Organizace spojených národů proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání mohou příslušné orgány rozhodnout, že danému vnitrostátnímu mechanismu pro předcházení mučení poskytnou informace, které od žadatele obdržely o zemi určení, příjemci, konečném použití a konečných uživatelích, případně distributorovi a dohodách a opatřeních uvedených v odstavci 9. Příslušné orgány předtím, než poskytnou příslušné informace, vyslechnou žadatele a mohou stanovit omezení ohledně možného využívání těchto informací. Příslušné orgány přijímají svá rozhodnutí v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí.

11.   Členské státy vyřídí žádosti o individuální nebo souhrnné povolení ve lhůtě stanovené podle vnitrostátních právních předpisů nebo praxe.

Článek 21

Povolení

1.   Vývozní, dovozní a tranzitní povolení se vystavují na tiskopise, který se shoduje se vzorem uvedeným v příloze VII. Povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb se vystavuje na tiskopise, který se shoduje se vzorem uvedeným v příloze VIII. Povolení kposkytování technické pomoci se vystavuje na tiskopise, který se shoduje se vzorem uvedeným v příloze IX. Tato povolení jsou platná v celé Unii. Doba platnosti povolení činí od tří do dvanácti měsíců, s možností prodloužení až o dvanáct měsíců. Doba platnosti souhrnného povolení činí od jednoho roku do tří let s možností prodloužení až o dva roky.

2.   Vývozní povolení udělované v souladu s článkem 12 nebo článkem 17 zahrnuje rovněž povolení pro vývozce poskytnout technickou pomoc konečným uživatelům, pokud se tato pomoc jeví nezbytnou pro instalaci, provoz, údržbu nebo opravu zboží, jehož vývoz je povolen.

3.   Povolení lze vystavit elektronicky. Konkrétní postupy budou stanoveny na vnitrostátní úrovni. Členské státy, které této možnosti využijí, o tom uvědomí Komisi.

4.   Vývozní, dovozní a tranzitní povolení, povolení k poskytování technické pomoci či zprostředkovatelských služeb podléhají veškerým požadavkům a podmínkám, které příslušný orgán považuje za přiměřené.

5.   Příslušné orgány, které jednají v souladu s tímto nařízením, mohou udělení povolení odmítnout a mohou zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat povolení, které již bylo uděleno.

Článek 22

Celní formality

1.   Při plnění celních formalit je vývozce nebo dovozce povinen předložit řádně vyplněný tiskopis uvedený v příloze VII jako důkaz, že pro daný vývoz nebo dovoz získal nutné povolení. Není-li tiskopis vyplněn v úředním jazyce členského státu, ve kterém jsou celní formality plněny, může být po vývozci nebo dovozci požadováno, aby zajistil překlad do tohoto úředního jazyka.

2.   Je-li na zboží uvedené v přílohách II, III nebo IV učiněno celní prohlášení a potvrdí-li se, že pro zamýšlený vývoz nebo dovoz nebylo uděleno povolení podle tohoto nařízení, zadrží celní orgány deklarované zboží a upozorní vývozce či dovozce na možnost požádat o povolení podle tohoto nařízení. Jestliže žádost o povolení není podána do šesti měsíců po zadržení zboží nebo jestliže příslušný orgán tuto žádost zamítne, celní orgány se zadrženým zbožím naloží v souladu s platným vnitrostátním právem.

Článek 23

Požadavek na oznamování a konzultace

1.   Přijmou-li příslušné orgány členského státu uvedené v příloze I rozhodnutí, kterým zamítnou žádost o povolení podle tohoto nařízení, nebo zruší-li povolení, které udělily, oznámí to daný členský stát ostatním členským státům a Komisi. Toto oznámení se provádí ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne rozhodnutí nebo zrušení.

2.   Příslušný orgán konzultuje, pokud je to nezbytné a vhodné prostřednictvím diplomatických kanálů, orgán nebo orgány, které během předchozích tří let zamítly žádost o vývozní nebo tranzitní povolení, povolení k poskytování technické pomoci osobě, subjektu nebo orgánu ve třetí zemi nebo povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb na základě tohoto nařízení, obdrží-li žádost ohledně dovozu, tranzitu, poskytování technické pomoci osobě, subjektu nebo orgánu ve třetí zemi nebo poskytování zprostředkovatelských služeb týkající se téže transakce, která byla uvedena v dotyčné dřívější žádosti, a domnívá-li se, že by povolení přesto mělo být uděleno.

3.   Pokud se po konzultacích uvedených v odstavci 2 příslušný orgán rozhodne povolení udělit, příslušný členský stát uvědomí o svém rozhodnutí okamžitě ostatní členské státy a Komisi a vysvětlí důvody svého rozhodnutí a případně předloží všechny podpůrné informace.

4.   Je-li odmítnutí udělit povolení založeno na vnitrostátním zákazu v souladu s čl. 14 odst. 1 nebo čl. 15 odst. 4, nepovažuje se za rozhodnutí zamítající žádost ve smyslu odstavce 1 tohoto článku.

5.   Veškerá oznámení požadovaná podle tohoto článku se podávají prostřednictvím bezpečného a zašifrovaného systému výměny informací.

KAPITOLA VI

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 24

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29 za účelem změny příloh I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a IX. Údaje uvedené v příloze I týkající se příslušných orgánů členských států se mění na základě informací předložených členskými státy.

V případě změny příloh II, III, IV nebo V ve zvláště závažných naléhavých případech se na akty v přenesené pravomoci přijímané podle tohoto článku použije postup stanovený v článku 30.

Článek 25

Žádosti o zařazení zboží na seznam zboží

1.   Každý členský stát může podat Komisi řádně odůvodněnou žádost o zařazení zboží určeného nebo uváděného na trh pro účely vymáhání práva na seznam v přílohách II, III nebo IV. Tato žádost musí obsahovat informace o

a)

konstrukci a vlastnostech zboží;

b)

všech možných účelech použití; a

c)

mezinárodních nebo vnitrostátních předpisech, které by byly porušeny, pokud by zboží bylo použito pro vymáhání práva.

Při podávání své žádosti Komisi ji žádající členský stát rovněž předá ostatním členským státům.

2.   Komise může ve lhůtě tří měsíců od obdržení žádosti požádat žádající členský stát o poskytnutí doplňujících informací, domnívá-li se, že žádost neobsahuje jeden či více významných bodů nebo že jsou potřeba další informace o jednom nebo více významných bodech. Sdělí body, k nimž je třeba poskytnout doplňující informace. Komise postoupí své dotazy ostatním členským státům. Ostatní členské státy mohou Komisi rovněž poskytnout další informace pro posouzení žádosti.

3.   Domnívá-li se, že není třeba požadovat doplňující informace, nebo případně po obdržení požadovaných doplňujících informací, Komise do 20 týdnů od obdržení žádosti, nebo případně od obdržení doplňujících informací, zahájí postup pro přijetí požadované změny nebo uvědomí žádající členské státy o důvodech, proč tak neučiní.

Článek 26

Výměna informací mezi orgány členských států a Komisí

1.   Aniž je dotčen článek 23, informují se Komise a členské státy na požádání navzájem o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a poskytují si navzájem veškeré důležité informace, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, zejména informace o udělených a odmítnutých povoleních.

2.   Důležité informace o udělených a odmítnutých povoleních zahrnují přinejmenším typ rozhodnutí, důvody pro rozhodnutí nebo jejich shrnutí, jména příjemců, a nejsou-li totožná, také jména konečných uživatelů a název dotyčného zboží.

3.   Členské státy vypracují každý rok, pokud možno ve spolupráci s Komisí, veřejnou zprávu o činnosti, která obsahuje informace o počtu obdržených žádostí, o zboží a zemích, kterých se tyto žádosti týkaly, a o rozhodnutích, která v případě těchto žádostí přijaly. Tato zpráva neobsahuje informace, jejichž vyzrazení členský stát považuje za neslučitelné se svými základními bezpečnostními zájmy.

4.   Komise vypracuje výroční zprávu sestavenou z výročních zpráv o činnosti uvedených v odstavci 3. Tato výroční zpráva se zpřístupní veřejnosti.

5.   S výjimkou poskytování informací uvedených v odstavci 2 orgánům ostatních členských států a Komisi se tento článek nedotýká platných vnitrostátních pravidel týkajících se důvěrnosti a profesního tajemství.

6.   Odmítnutí udělit povolení, pokud je založeno na vnitrostátním zákazu v souladu s čl. 14 odst. 1, není odmítnutím povolení ve smyslu odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku.

Článek 27

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje se zpracovávají a vyměňují v souladu s pravidly stanovenými v nařízeních (EU) 2016/679 a (EU) 2018/1725.

Článek 28

Použití informací

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (14) a vnitrostátní právní předpisy týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům, smějí být informace získané podle tohoto nařízení použity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

Článek 29

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 24 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 16. prosince 2016. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 24 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v Interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí právního aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 24 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 30

Postup pro naléhavé případy

1.   Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení právního aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.   Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 29 odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

Článek 31

Koordinační skupina proti mučení

1.   Zřizuje se koordinační skupina proti mučení, které předsedá zástupce Komise. Každý členský stát jmenuje do této skupiny jednoho zástupce.

2.   Koordinační skupina proti mučení posuzuje veškeré otázky týkající se uplatňování tohoto nařízení, a to i pokud jde mimo jiné, o výměnu informací o správních postupech a jakékoli otázky, které může vznést předseda nebo zástupce některého členského státu.

3.   Považuje-li to koordinační skupina proti mučení za nutné, vede konzultace s vývozci, zprostředkovateli, poskytovateli technické pomoci a ostatními zúčastněnými stranami, jichž se toto nařízení týká.

4.   Komise každoročně předkládá Evropskému parlamentu písemnou výroční zprávu o činnosti, šetřeních a konzultacích koordinační skupiny proti mučení.

Tato výroční zpráva musí být vypracovávána s náležitým ohledem na nutnost nenarušovat obchodní zájmy fyzických či právnických osob. Jednání v koordinační skupině proti mučení jsou důvěrná.

Článek 32

Přezkum

1.   Do 31. července 2020 a poté každých pět let Komise přezkoumá provádění tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o jeho provádění a posouzení jeho dopadu, která může obsahovat návrhy na jeho změnu. Při přezkumu se posuzuje potřeba zahrnout do oblasti působnosti nařízení činnost občanů Unie v zahraničí. Členské státy poskytnou Komisi veškeré příslušné informace nutné k vypracování této zprávy.

2.   Zvláštní oddíly zprávy se týkají:

a)

koordinační skupiny proti mučení a její činnosti. Zpráva je vypracovávána s náležitým ohledem na nutnost nenarušovat obchodní zájmy fyzických či právnických osob. Jednání ve skupině jsou důvěrná;

b)

informací o opatřeních přijatých členskými státy podle čl. 33 odst. 1 a oznámených Komisi podle čl. 33 odst. 2.

Článek 33

Sankce

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy neprodleně Komisi oznámí veškeré změny stanovených sankcí, které byly oznámeny v souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1236/2005.

Článek 34

Územní působnost

1.   Toto nařízení bude mít tutéž územní oblast působnosti jako Smlouvy, s výjimkou čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce, čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce, článků 5, 11, 13, 14, 16 a 18, čl. 20 odst. 1 až 4 a článku 22, které se vztahují na:

celní území Unie,

španělská území Ceutu a Melillu,

německé území Helgoland.

2.   Pro účely tohoto nařízení se Ceuta, Helgoland a Melilla považují za součást celního území Unie.

Článek 35

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1236/2005 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XI.

Článek 36

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 16. ledna 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2018.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 1).

(3)  Viz příloha X.

(4)  Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 3452 (XXX) ze dne 9. prosince 1975.

(5)  Rezoluce Valného shromáždění OSN 34/169 ze dne 17. prosince 1979.

(6)  Schváleno rezolucemi Hospodářské a sociální rady OSN č. 663 C (XXIV) ze dne 31. července 1957 a č. 2076 (LXII) ze dne 13. května 1977.

(7)  Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(12)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).


PŘÍLOHA I

SEZNAM ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKŮ 20 A 23 A ADRESA PRO OZNAMOVÁNÍ EVROPSKÉ KOMISI

A.   Orgány členských států

BELGIE

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l'économie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel. +32 22776713, +32 22775459

Fax +32 22775063

E-mail: [email protected]

[email protected]

BULHARSKO

Министерство на икономиката

ул.„Славянска“ № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska S.

1052 Sofia

BULGARIA

Tel. +359 29407771

Fax +359 29480727

E-mail: [email protected]

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224907638

Fax +420 224214558

E-mail: [email protected]

DÁNSKO

Příloha III č. 2 a 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tel. +45 72268400

Fax +45 72233510

E-mail: [email protected]

Příloha II a příloha III č. 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Tel. +45 35291000

Fax +45 35291001

E-mail: [email protected]

NĚMECKO

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6196 908 2217

Fax +49 6196 908 1800

E-mail: [email protected]

ESTONSKO

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel. +372 6377192

Fax +372 6377199

E-mail: [email protected]

IRSKO

An tAonad Ceadúnúcháin

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

E-mail: [email protected]

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

E-mail: [email protected]

ŘECKO

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tel. +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

E-mail: [email protected], [email protected]

ŠPANĚLSKO

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAŇA

Tel. +34 913492587

Fax +34 913492470

E-mail: [email protected]

FRANCIE

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

France

Tel. +33 157534398

Fax + 33 157534832

E-mail: [email protected]

CHORVATSKO

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tel. +385 385 1 6444 625 (626)

Fax + 385 385 1 6444 601

ITÁLIE

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

I – 00144 Roma

ITALIA

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: [email protected]

KYPR

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tel. +357 22867100, +357 22867197

Fax +357 22375443

E-mail: [email protected]

LOTYŠSKO

Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIA

Tel. +371 67016426

Fax +371 67828121

E-mail: [email protected]

LITVA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel. +370 82719767

Fax +370 52719976

E-mail: [email protected]

LUCEMBURSKO

Ministère de l'Économie

Office des Licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

Luxembourg

Tel. +352 226162

Fax +352 466138

E-mail: [email protected]

MAĎARSKO

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel. +36 14585599

Fax +36 14585885

E-mail: [email protected]

MALTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tel. +356 21242270

Fax +356 25690286

NIZOZEMSKO

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel. +31 703485954, +31 703484652

RAKOUSKO

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung „Außenwirtschaftskontrolle“ C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

OSTERREICH

Tel. +43 1711008341

Fax +43 1711008366

E-mail: [email protected]

POLSKO

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 226935553

Fax +48 226934021

E-mail: [email protected]

PORTUGALSKO

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n. 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +351 218813843

Fax +351 218813986

E-mail: [email protected]

RUMUNSKO

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel. 00 40214010552, 00 40214010504, 00 40214010507

Fax 00 40214010568, 00 40213150454

E-mail: [email protected]

SLOVINSKO

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

The Republic of Slovenia

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel. +421 248542163

Fax +421 243423915

E-mail: [email protected]

FINSKO

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 Statsrådet

SUOMI/FINLAND

Tel. +358 295 480 171

Fax +358 9 160 44635

E-mail: [email protected]

ŠVÉDSKO

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tel. +46 86904800

Fax +46 8306759

E-mail: [email protected]

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Dovoz zboží uvedeného v příloze II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: [email protected]

Vývoz zboží uvedeného v příloze II nebo III a poskytování technické pomoci vztahující se ke zboží uvedenému v příloze II, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tel. +44 2072154594

Fax +44 2072152635

E-mail: [email protected]

B.   Adresa pro oznamování Evropské komisi

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 7/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-mail: [email protected]


PŘÍLOHA II

SEZNAM ZBOŽÍ PODLE ČLÁNKŮ 3 A 4

Úvodní poznámka:

Kódy kombinované nomenklatury (KN) uvedené v této příloze odkazují na kódy uvedené v příloze I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1).

Je-li před kódem KN uveden výraz „ex“, představuje zboží, na něž se vztahuje toto nařízení, pouze část rozsahu kódu KN, a je určeno jednak popisem uvedeným v této příloze a jednak rozsahem kódu KN.

Poznámky:

1.

Body 1.3 a 1.4 v oddíle 1 týkající se zboží určeného k popravě lidí se nevztahují na zboží z oblasti zdravotnické techniky.

2.

Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být zmařen vývozem jakéhokoliv nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka nebo položky tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno odstraněna či použita pro jiné účely.

Pozn.:

Při posuzování, zda kontrolovaná položka má být považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky podstatný prvek dodávaného zboží.

Kód KN

Popis

  1.   

Zboží určené k popravě lidí:

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.

Šibenice, gilotiny a ostří pro gilotiny

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2.

Elektrická křesla určená k popravě lidí

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Vzduchotěsné komory vyrobené např. z oceli a skla, určené k popravě lidí pomocí aplikace smrtícího plynu nebo látky

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Automatické injekční systémy určené k popravě lidí podáním smrtící chemické látky

  2.   

Zboží, které není vhodné pro použití donucovacími orgány k omezování pohybu lidí:

ex 8543 70 90

2.1.

Zařízení vydávající elektrické šoky určená k nošení na těle zadrženého, jako např. pásy, rukávy a želízka, určená k zadržování lidí za pomoci aplikace elektrických šoků

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2.

Pouta na palce, pouta na prsty a palečnice

Pozn.:

Tato položka zahrnuje ozubené i neozubené pouta a palečnice

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3.

Okovy a závaží na nohy a spojené řetězy s okovy nebo závažími na nohy

Poznámky:

1.

Okovy jsou pouta na nohy nebo kotníky vybavená zamykacím mechanismem a spojená pevnou tyčí, obvykle kovovou

2.

Tato položka zahrnuje okovy a závaží na nohy, které jsou řetězem propojeny s běžnými pouty na rukou

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4.

Pouta k zadržování lidí určená k ukotvení ke stěně, podlaze nebo stropu

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5.

Křesla omezující pohyb: křesla vybavená pouty či jinými prvky ke znehybnění lidí

Pozn.:

Tato položka nezakazuje křesla vybavená pouze popruhy nebo pásy

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6.

Desky a lůžka pro připoutání: desky a lůžka vybavená pouty či jinými prvky ke znehybnění lidí

Pozn.:

Tato položka nezakazuje desky a lůžka vybavená pouze popruhy nebo pásy

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7.

Klecová lůžka: lůžka v kleci (čtyři strany a strop) nebo podobná struktura, ve které je držen člověk v prostoru ohraničeném lůžkem, stropem nebo jednou či více stranami, sestávající z kovových či jiných mříží a s možností otvírání jen zvenčí

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8.

Síťová lůžka: lůžka v kleci (čtyři strany a strop) nebo podobná struktura, ve které je držen člověk v prostoru ohraničeném lůžkem, stropem nebo jednou či více stranami, sestávající ze sítě a s možností otvírání jen zvenčí

  3.   

Přenosná zařízení, která nejsou vhodná jako zařízení pro použití donucovacími orgány pro účely potlačování nepokojů nebo vlastní ochrany:

ex 9304 00 00

3.1.

Různé typy obušků z kovu nebo jiného materiálu opatřené násadou s kovovými hroty

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2.

Štíty s kovovými hroty

  4.   

Biče:

ex 6602 00 00

4.1.

Biče s více řemínky nebo pásy, např. knuty nebo tzv. devítiocasé kočky

ex 6602 00 00

4.2.

Biče s jedním či více řemínky nebo pásy osazené ostny, háčky, hroty, kovovým drátem či podobnými prostředky zvyšujícími účinek řemínku či pásu


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA III

SEZNAM ZBOŽÍ PODLE ČLÁNKU 11

Úvodní poznámka:

Kódy kombinované nomenklatury (KN) v této příloze odkazují na kódy uvedené v příloze I části druhé nařízení (EHS) č. 2658/87.

Je-li před kódem KN uveden výraz „ex“, představuje zboží, na něž se vztahuje toto nařízení, pouze část rozsahu kódu KN, a je určeno jednak popisem uvedeným v této příloze a jednak rozsahem kódu KN.

Poznámky:

1.

Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být zmařen vývozem jakéhokoliv nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka nebo položky tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno odstraněna či použita pro jiné účely.

Pozn.:

Při posuzování, zda kontrolovaná položka má být považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky podstatný prvek dodávaného zboží.

2.

V některých případech jsou chemické látky v seznamu uváděny podle názvu a čísla CAS. Seznam se vztahuje na chemické látky se shodným vzorcem složení (včetně hydrátů), bez ohledu na název nebo číslo CAS. Čísla CAS jsou uváděna jako pomůcka při zjišťování konkrétní chemikálie nebo směsi, a to bez ohledu na nomenklaturu. Čísla CAS nelze používat jako jediné identifikátory, neboť některé z forem chemických látek zapsaných v seznamu mají odlišná čísla CAS, a rovněž u směsí obsahujících některou z uvedených látek může být číslo CAS odlišné.

Kód KN

Popis

  1.   

Zboží určené k zadržování lidí:

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1.

Pouta a spojené řetězy

Poznámky:

1.

Pouta jsou prostředky pro omezování pohybu vybavené zamykacím mechanismem sestávající ze dvou manžet nebo náramků spojených řetízkem nebo tyčkou

2.

Tato položka nezahrnuje okovy na nohy a spojené řetězy, které jsou zakázány podle bodu 2.3 přílohy II

3.

Tato položka nezahrnuje „běžná pouta“. Běžnými pouty se rozumějí pouta, která splňují všechny tyto podmínky:

jejich celkový rozměr včetně řetězu, měřeno od vnějšího okraje jednoho pouta k vnějšímu okraji druhého pouta, je mezi 150 a 280 mm při uzamčených manžetách,

vnitřní obvod každé manžety je maximálně 165 mm při západce zapadlé do posledního zářezu vstupujícího do zamykacího mechanismu,

vnitřní obvod každé manžety je minimálně 200 mm při západce zapadlé do prvního zářezu vstupujícího do zamykacího mechanismu a dále

manžety nebyly upraveny tak, aby způsobovaly fyzickou bolest nebo utrpení.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2.

Jednotlivé manžety či náramky vybavené zamykacím mechanismem s vnitřním obvodem nad 165 mm při západce zapadlé do posledního zářezu vstupujícího do zamykacího mechanismu

Pozn.:

Tato položka zahrnuje obojky a další jednotlivé manžety či náramky vybavené zamykacím mechanismem a spojené řetězem s běžnými pouty na rukou

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3.

Kápě proti plivání: kápě, včetně kapucí ze síťoviny s krytkou na ústa, která brání plivání

Pozn.:

Tato položka zahrnuje kápě proti plivání, které jsou spojené řetězem s běžnými pouty na rukou

  2.   

Zbraně a zařízení určené ke zvládání nepokojů nebo k vlastní ochraně:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Přenosné zbraně vydávající elektrický výboj, které mohou každým výbojem zasáhnout jen jednu osobu, včetně, kromě jiného, elektrických obušků, elektrických štítů, ochromujících střelných zbraní a zbraní vystřelujících elektrické šipky

Poznámky:

1.

Tato položka nezahrnuje pásy vydávající elektrické šoky a další zařízení spadající pod položku 2.1 přílohy II

2.

Tato položka nezahrnuje individuální elektronická zařízení pro aplikaci šoků, která má uživatel pro vlastní osobní ochranu

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.

Soupravy obsahující všechny základní součástí pro montáž přenosných zbraní vydávajících elektrický výboj, na které se vztahuje bod 2.1

Pozn.:

Za základní součásti se považují tyto výrobky:

zařízení vyrábějící elektrický výboj,

spínač na dálkovém ovládači nebo mimo něj a

elektrody, případně dráty, jejichž prostřednictvím se má elektrický výboj vykonávat

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.

Fixní nebo vestavitelné přenosné zbraně vydávající elektrický výboj s širokým dosahem, které mohou elektrickým výbojem zasáhnout více osob

  3.   

Zbraně nebo zařízení pro rozptyl paralyzujících nebo dráždivých chemických látek určené ke zvládání nepokojů nebo k sebeobraně a některé související látky:

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.

Přenosné zbraně a zařízení, z nichž vychází buď dávka paralyzující nebo dráždivé chemické látky mířící na jednu osobu, nebo dávka takové látky v podobě rozstříknuté mlhy či oblaku, jejíž šíření zasáhne malý prostor

Poznámky:

1.

Tato položka nezahrnuje výbavu, na kterou se vztahuje položka ML7(e) společného vojenského seznamu Evropské uni (1)

2.

Tato položka nezahrnuje individuální přenosná zařízení ani zařízení obsahující chemickou látku, která má uživatel pro vlastní osobní ochranu

3.

Kromě příslušných chemických látek, jako jsou látky k potlačení nepokojů nebo PAVA, se za paralyzující nebo dráždivé chemické látky považuje zboží, na které se vztahují body 3.3 a 3.4

ex 2924 29 98

3.2.

Vanilylamid kyseliny pelargonové (PAVA) (CAS RN 2444-46-4).

ex 3301 90 30

3.3.

Oleoresin capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4.

Směsi obsahující nejméně 0,3 % hmotnostních PAVA nebo OC a rozpouštědlo (např. ethanol, propan-1-ol propylalkohol nebo hexan), které by se jako takové daly aplikovat coby paralyzující či dráždiví činitelé, zejména v aerosolech a v kapalné formě, nebo by se daly použít při výrobě paralyzujících nebo dráždivých činitelů

Poznámky:

1.

Tato položka nezahrnuje omáčky a přípravky pro omáčky, polévky a přípravky pro polévky, směsi koření a přísad pro ochucení, za předpokladu, že PAVA nebo OC v nich není jedinou chuťovou složkou

2.

Tato položka nezahrnuje léčivé přípravky, kterým byla udělena registrace vsouladu s právem Unie (2)

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.

Fixní zařízení pro rozptyl paralyzujících nebo dráždivých chemických látek, které může být připevněno ke stěně nebo stropu v budově, obsahuje nádobu s paralyzující nebo dráždivým chemickým činitelem a je aktivováno pomocí systému dálkového ovládání

Pozn.:

Kromě příslušných chemických látek, jako jsou činitelé k potlačení nepokojů nebo PAVA, se za paralyzující nebo dráždivé chemické látky považuje zboží, na které se vztahují body 3.3 a 3.4

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.

Fixní nebo vestavitelné zařízení pro rozptyl paralyzujících nebo dráždivých chemických činitelů s širokým dosahem, která nejsou určena k připevnění ke stěně nebo stropu v budově

Poznámky:

1.

Tato položka nezahrnuje výbavu, na kterou se vztahuje položka ML7(e) společného vojenského seznamu Evropské unie

2.

Tato položka zahrnuje také vodní děla

3.

Kromě příslušných chemických látek, jako jsou činitelé k potlačení nepokojů nebo PAVA, se za paralyzující nebo dráždivé chemické látky považuje zboží, na které se vztahují body 3.3 a 3.4


(1)  Nejnovější znění přijaté Radou dne 26. února 2018 (Úř. věst. C 98, 15.3.2018, s. 1).

(2)  Viz zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).


PŘÍLOHA IV

ZBOŽÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO K VÝKONU TRESTU SMRTI, PODLE ČLÁNKU 16

Kód KN

Popis

 

1.

Výrobky, které by bylo možné použít k popravě lidí injekční aplikací smrtelné dávky:

 

1.1

Barbiturátová anestetika s krátkodobým či okamžitým působením včetně:

ex 2933 53 90

[a) až f)]

ex 2933 59 95

[g) a h)]

a)

amobarbitalu (CAS RN 57-43-2)

b)

sodné soli amobarbitalu (CAS RN 64-43-7)

c)

pentobarbitalu (CAS RN 76-74-4)

d)

sodné soli pentobarbitalu (CAS 57-33-0)

e)

sekobarbitalu (CAS RN 76-73-3)

f)

sodné soli sekobarbitalu (CAS RN 309-43-3)

g)

thiopentalu (CAS RN 76-75-5)

h)

thiopentalu sodného (CAS RN 71-73-8), známého také jako thiopenton sodný

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 96

Poznámka:

Tato položka zahrnuje také výrobky obsahující jedno z anestetik uvedených mezi barbiturátovými anestetiky s krátkodobým či okamžitým působením.


PŘÍLOHA V

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÍ POVOLENÍ UNIE EU GEA 2019/125

ČÁST 1

Zboží

Toto všeobecné vývozní povolení se vztahuje na zboží uvedené v položkách seznamu v příloze IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 (1).

Rovněž se vztahuje na poskytování technické pomoci konečným uživatelům, pokud je tato pomoc nezbytná pro instalaci, provoz, údržbu nebo opravy zboží, jehož vývoz je povolen a poskytuje ji vývozce.

ČÁST 2

Místa určení

Vývozní povolení podle nařízení (EU) 2019/125 se nevyžaduje pro dodávky do země nebo území, které je součástí celního území Unie a které pro účely tohoto nařízení zahrnuje Ceutu, Helgoland a Melillu (čl. 34 odst. 2).

Toto všeobecné vývozní povolení je platné v celé Unii pro vývoz do těchto míst určení:

 

Dánská území, jež nejsou součástí celního území:

Faerské ostrovy,

Grónsko

 

Francouzská území, jež nejsou součástí celního území Unie:

Francouzská Polynésie,

Francouzská jižní a antarktická území,

Nová Kaledonie a závislá území,

Saint-Pierre a Miquelon,

Svatý Bartoloměj,

Ostrovy Wallis a Futuna

 

Nizozemská území, jež nejsou součástí celního území:

Aruba,

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustatius,

Sint Maarten

 

Příslušná britská území, jež nejsou součástí celního území Unie:

Anguilla,

Bermudy,

Falklandy,

Gibraltar,

Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy,

Montserrat,

Ostrovy Turks a Caicos,

Svatá Helena a závislá území

 

Albánie

 

Andorra

 

Argentina

 

Austrálie

 

Benin

 

Bolívie

 

Bosna a Hercegovina

 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

Černá Hora

 

Dominikánská republika

 

Džibutsko

 

Ekvádor

 

Filipíny

 

Gabon

 

Gruzie

 

Guinea-Bissau

 

Honduras

 

Island

 

Jihoafrická republika

 

Kanada

 

Kapverdy

 

Kolumbie

 

Kostarika

 

Kyrgyzstán

 

Libérie

 

Lichtenštejnsko

 

Mexiko

 

Moldavsko

 

Mongolsko

 

Mosambik

 

Namibie

 

Nepál

 

Nikaragua

 

Norsko

 

Nový Zéland

 

Panama

 

Paraguay

 

Rwanda

 

San Marino

 

Seychely

 

Srbsko

 

Svatý Tomáš a Princův ostrov

 

Švýcarsko (včetně Büsingenu a Campione d'Italia)

 

Východní Timor

 

Togo

 

Turecko

 

Turkmenistán

 

Ukrajina

 

Uruguay

 

Uzbekistán

 

Venezuela

ČÁST 3

Podmínky a požadavky pro používání tohoto všeobecného vývozního povolení

1)

Toto všeobecné vývozní povolení nelze použít, pokud:

a)

vývozci bylo použití tohoto všeobecného vývozního povolení zakázáno podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2019/125;

b)

vývozce byl informován příslušnými orgány členského státu, ve kterém má bydliště nebo je usazen, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být určeno, zcela nebo zčásti, k opětovnému vývozu do třetí země nebo k výkonu trestu smrti v třetí zemi;

c)

vývozci je známa skutečnost nebo má oprávněné důvody se domnívat, že dotyčné zboží je, zcela nebo zčásti, určeno buď k opětovnému vývozu do třetí země nebo k použití pro účely výkonu trestu smrti v třetí zemi;

d)

je dotyčné zboží vyváženo do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu v místě určení, na které se toto všeobecné vývozní povolení vztahuje;

e)

vývozce je výrobcem dotyčných léčivých přípravků a neuzavřel právně závaznou dohodu s distributorem, podle níž musí distributor uzavřít ke všem dodávkám a převodům právně závaznou dohodu, podle níž odběratel s výhradou odrazující smluvní pokuty

i)

nesmí použít zboží od distributora k výkonu trestu smrti;

ii)

nesmí dodávat nebo převádět takové zboží třetí straně, pokud odběratel ví anebo má oprávněné důvody se domnívat, že toto zboží je určeno pro účely výkonu trestu smrti; a

iii)

musí totéž vyžadovat od třetí strany, které by odběratel mohl dodávat nebo na kterou by mohl převádět dotyčné zboží;

f)

vývozce není výrobcem dotyčných léčivých přípravků a nezískal od konečného uživatele v zemi určení podepsané prohlášení konečného uživatele;

g)

vývozce léčivých přípravků neuzavřel právně závaznou dohodu s distributorem nebo konečným uživatelem, která s výhradou odrazující smluvní pokuty vyžaduje, aby distributor, případně konečný uživatel, pokud tuto dohodu uzavřel on, získal od vývozce předem povolení pro

i)

převod či dodávku jakékoli části zásilky donucovacímu orgánu v zemi nebo na území, které nezrušily trest smrti;

ii)

převod či dodávku jakékoli části zásilky fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu, který příslušné zboží opatřuje donucovacímu orgánu nebo mu poskytuje služby, v rámci kterých se takové zboží používá a

iii)

opětovný vývoz či převod jakékoli části zásilky do země nebo na území, které nezrušilo trest smrti; nebo

h)

vývozce zboží jiného než léčivých přípravků neuzavřel s konečným uživatelem právně závaznou dohodu uvedenou v písmenu g).

2)

Vývozci, kteří používají toto všeobecné vývozní povolení EU GEA 2019/125, vyrozumí příslušné orgány členského státu, v němž mají bydliště nebo jsou usazeni, o prvním použití tohoto všeobecného vývozního povolení nejpozději 30 dnů po datu prvního vývozu.

Vývozci rovněž podají v celním prohlášení zprávu o skutečnosti, že využívají toto všeobecné vývozní povolení EU GEA 2019/125 uvedením příslušného kódu z databáze TARIC v kolonce 44.

3)

Požadavky na oznamování spojené s používáním tohoto všeobecného vývozního povolení a veškeré doplňující informace, které může požadovat členský stát o zboží, které je z něj vyváženo podle tohoto všeobecného vývozního povolení, stanoví členské státy.

Členský stát může požadovat po vývozcích, kteří mají bydliště nebo jsou usazeni na jeho území, aby se před prvním použitím tohoto všeobecného vývozního povolení zaregistrovali. Aniž by byl dotčen čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2019/125 bude registrace automatická a vývozcům bude neprodleně uznána příslušnými orgány, nejpozději však do deseti dnů od přijetí.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 2019 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA VI

SEZNAM ÚZEMÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ UVEDENÝCH V ČL. 11 ODST. 2

DÁNSKO:

Grónsko

FRANCIE:

Nová Kaledonie a závislá území,

Francouzská Polynésie,

Francouzská jižní a antarktická území,

ostrovy Wallis a Futuna,

St. Pierre a Miquelon

NĚMECKO:

Büsingen


PŘÍLOHA VII

TISKOPIS VÝVOZNÍHO NEBO DOVOZNÍHO POVOLENÍ PODLE ČL. 21 ODST. 1

Technická specifikace:

Rozměry tohoto tiskopisu jsou 210 × 297 mm s maximální povolenou odchylkou 5 mm méně nebo 8 mm více. Základem rozměrů kolonek je jedna desetina palce vodorovně a jedna šestina palce svisle. Základem rozměrů podkolonek je jedna desetina palce vodorovně.

Image Text obrazu Image Text obrazu

Vysvětlivky k tiskopisu

„Povolení k vývozu nebo dovozu zboží, které by mohlo být použito k mučení (nařízení (EU) 2019/125)“

Tento tiskopis pro povolení se používá k vystavení povolení k vývozu nebo dovozu zboží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 (1). Neměl by se používat pro povolení poskytnutí technické pomoci.

Vydávající orgán je orgán ve smyslu čl. 2 písm. h) nařízení (EU) 2019/125, který je uveden v příloze I uvedeného nařízení.

Povolení se vystavují na tomto tiskopise, který má jeden list a měl by být tištěn na obou stranách. Příslušný celní úřad odečte vyvezené množství od celkového množství, které je k dispozici. Zajistí, aby se za tímto účelem jasně oddělily různé položky podléhající povolení.

Pokud vnitrostátní postupy členských států vyžadují další vyhotovení tiskopisu (například pro účely žádosti), je možné tento tiskopis povolení začlenit do souboru, který bude obsahovat potřebné tiskopisy podle platných vnitrostátních pravidel. V kolonce nad kolonkou 3 každého vyhotovení a na levém okraji by mělo být jasně vyznačeno, za jakým účelem (tzn. žádost, kopie pro žadatele) je dané vyhotovení určeno. Vždy pouze jedno vyhotovení je povolením uvedeným v příloze VII nařízení (EU) 2019/125.

Kolonka 1

Žadatel:

Uveďte jméno a plnou adresu žadatele.

Lze uvést také žadatelovo celní číslo (většinou není povinné).

Do příslušné kolonky by se měl uvést typ žadatele (není povinné) za použití číslice 1, 2 nebo 4, která odkazuje na body stanovené v definici v čl. 2 písm. i) nařízení (EU) 2019/125.

Kolonka 3

Povolení č.:

Vyplňte množství a zatrhněte buď kolonku vývoz, nebo dovoz. 1 Viz čl. 2 písm. d) a e) a článek 34 nařízení (EU) 2019/125, kde jsou definice pojmů „vývoz“ a „dovoz“.

Kolonka 4

Platnost povolení do:

Uveďte den (dvě číslice), měsíc (dvě číslice) a rok (čtyři číslice).

Kolonka 5

Agent/zástupce:

Uveďte jméno řádně ustanoveného zástupce nebo (celního) agenta jednajícího jménem žadatele, jestliže žádost nepředkládá žadatel. Viz rovněž článek 18 nařízení (EU) č. 952/2013.

Kolonka 6

Země, kde je zboží umístěno:

Uveďte jméno dané země a její kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 (2), Viz nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 (3).

Kolonka 7

Země určení:

Uveďte jméno dané země a její kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení (ES) č. 471/2009. Viz nařízení (EU) č. 1106/2012.

Kolonka 10

Popis položky:

Nezapomeňte uvést údaje na obalu příslušného zboží. Všimněte si, že hodnota zboží může být uvedena rovněž v kolonce 10.

Pokud není dostatek místa v kolonce 10, pokračujte na přiloženém listu papíru, na kterém uveďte číslo povolení. Počet příloh uveďte v kolonce 16.

Tento tiskopis je určen až pro tři různé typy zboží (viz přílohy II a III nařízení (EU) 2019/125). Pokud je nutné povolit vývoz nebo dovoz více než tří typů zboží, udělte dvě povolení.

Kolonka 11

Položka č.:

Tuto kolonku je třeba vyplnit pouze na zadní straně tiskopisu. Ujistěte se, že číslo položky odpovídá vytištěnému číslu položky v kolonce 11, která se nachází vedle popisu příslušné položky na přední straně.

Kolonka 14

Zvláštní požadavky a podmínky:

Pokud není dostatek místa v kolonce 14, pokračujte na přiloženém listu papíru, na kterém uveďte číslo povolení. Počet příloh uveďte v kolonce 16.

Kolonka 16

Počet příloh:

Uveďte počet příloh, pokud je přikládáte (viz vysvětlivky ke kolonkám 10 a 14).


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 2019 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (OJ L 30, 31.1.2019, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 23).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7).


PŘÍLOHA VIII

TISKOPIS POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÝCH SLUŽEB PODLE ČL. 21 ODST. 1

Technická specifikace:

Rozměry tohoto tiskopisu jsou 210 × 297 mm s maximální povolenou odchylkou 5 mm méně nebo 8 mm více. Základem rozměrů kolonek je jedna desetina palce vodorovně a jedna šestina palce svisle. Základem rozměrů podkolonek je jedna desetina palce vodorovně.

Image Text obrazu Image Text obrazu

Vysvětlivky k tiskopisu

„Povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb týkajících se zboží, které by mohlo být použito k výkonu trestu smrti nebo k mučení (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 (1))“.

Tento tiskopis pro povolení se používá pro vystavení povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb v souladu s nařízením (EU) 2019/125.

Vydává ho orgán uvedený ve čl. 2 písm. h) nařízení Rady (EU) 2019/125. Je to orgán uvedený na seznamu příslušných orgánů v příloze I uvedeného nařízení.

Kolonka 1

Zprostředkovatel podávající žádost

Uveďte jméno/název a celou adresu zprostředkovatele podávajícího žádost. Zprostředkovatel je definován ve čl. 2 písm. l) nařízení (EU) 2019/125.

Kolonka 3

Povolení č.

Vyplňte číslo a zatrhněte vhodné políčko, které určuje, zda je povolení individuální nebo souhrnné (ohledně definic viz čl. 2 písm. p) a q) nařízení (EU) 2019/125.

Kolonka 4

Platnost povolení do

Uveďte den (dvě číslice), měsíc (dvě číslice) a rok (čtyři číslice). Doba platnosti individuálního povolení činí od tří do dvanácti měsíců a od jednoho do tří let u souhrnného povolení. Končí-li doba platnosti, je možné případně požádat o její prodloužení.

Kolonka 5

Příjemce

Uveďte vedle jména/názvu a adresy, zda je příjemce ve třetí zemi určení konečným uživatelem, distributorem ve smyslu čl. 2 písm. r) nařízení (EU) 2019/125 nebo stranou, která má v transakci jinou úlohu.

Pokud je příjemce distributor, avšak také používá část dodávky ke specifickému konečnému použití, zatrhněte políčka „distributor“ i „konečný uživatel“ a uveďte konečné použití v kolonce 11.

Kolonka 6

Třetí země, kde je zboží umístěno

Uveďte název dané země a její kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 (2). Viz nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 (3).

Kolonka 7

Třetí země určení

Uveďte název dané země a její kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení (ES) č. 471/2009. Viz nařízení (EU) č. 1106/2012.

Kolonka 9

Vydávající členský stát

Uveďte na daném řádku název členského státu a jeho kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení (ES) č. 471/2009. Viz nařízení (EU) č. 1106/2012.

Kolonka 11

Konečné použití

Uveďte přesný popis toho, jak bude zboží používáno, a také, zda je konečný uživatel donucovacím orgánem ve smyslu čl. 2 písm. odst. c) nařízení (EU) 2019/125 nebo poskytovatelem školení ohledně použití zprostředkovaného zboží.

Ponechte prázdné, pokud jsou zprostředkovatelské služby poskytovány distributorovi, nepoužívá-li samotný distributor část zboží ke specifickému konečnému použití.

Kolonka 12

Upřesněte umístění zboží ve třetí zemi, ze které bude vyvezeno

Popište místo, kde se zboží ve třetí zemi, ze které bude dodáno osobě, orgánu nebo subjektu uvedenému v kolonce 2, nachází. Umístění musí být adresa v zemi uvedené v kolonce 6 nebo podobné informace, které popisují umístění zboží. Vezměte na vědomí, že není dovoleno uvádět číslo poštovní přihrádky nebo podobnou poštovní adresu.

Kolonka 13

Popis položky

Popis zboží by měl zahrnovat odkaz na konkrétní položku v příloze III nebo IV nařízení (EU) 2019/125. Nezapomeňte uvést údaje na obalu příslušného zboží.

Pokud není dostatek místa v kolonce 13, pokračujte na přiloženém listu papíru, na kterém uveďte číslo povolení. Počet příloh uveďte v kolonce 20.

Kolonka 14

Položka č.

Tuto kolonku je třeba vyplnit pouze na zadní straně tiskopisu. Ujistěte se, že číslo položky odpovídá vytištěnému číslu položky v kolonce 14, která se nachází vedle popisu příslušné položky na přední straně.

Kolonka 15

Kód HS

Kód HS je celní kód přiřazený zboží v harmonizovaném systému. Pokud je znám kód z kombinované nomenklatury EU, může být použit namísto něj. Současná verze kombinované nomenklatury viz prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 (4).

Kolonka 17

Měna a hodnota

Uveďte hodnotu a měnu za použití splatné ceny (bez konverze měny). Pokud tato cena není známa, měla by být uveden odhad hodnoty, před nímž se uvede OH. Měna musí být uvedena za použití písmenného kódu měny (ISO 4217:2015).

Kolonka 18

Zvláštní požadavky a podmínky

Kolonka 18 se týká položky 1, 2 nebo 3 (případně uveďte), která je popsána v kolonkách 14 až 16 před ní. Pokud není dostatek místa v kolonce 18, pokračujte na přiloženém listu papíru, na kterém uveďte číslo povolení. Počet příloh uveďte v kolonce 20.

Kolonka 20

Počet příloh

Uveďte počet příloh, pokud je přikládáte (viz vysvětlivky ke kolonkám 13 a 18).


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 2019 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 23).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 294, 28.10.2016, s. 1).


PŘÍLOHA IX

TISKOPIS POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI PODLE ČL. 21 ODST. 1

Technická specifikace:

Rozměry tohoto tiskopisu jsou 210 × 297 mm s maximální povolenou odchylkou 5 mm méně nebo 8 mm více. Základem rozměrů kolonek je jedna desetina palce vodorovně a jedna šestina palce svisle. Základem rozměrů podkolonek je jedna desetina palce vodorovně.

Image Text obrazu

Vysvětlivky k tiskopisu

„Povolení k poskytování technické pomoci týkající se zboží, které by mohlo být použito k výkonu trestu smrti nebo k mučení (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 (1))“

Tento tiskopis pro povolení se používá k vystavení povolení k poskytování technické pomoci podle nařízení (EU) 2019/125. Pokud technická pomoc doprovází vývoz, k němuž je uděleno povolení nařízením (EU) 2019/125 nebo podle něj, neměl by se tento tiskopis použít vyjma těchto případů:

technická pomoc souvisí se zbožím uvedeným v příloze II nařízení (EU) 2019/125 (viz čl. 3 odst. 2); nebo

technická pomoc související se zbožím uvedeným v příloze III nebo v příloze IV nařízení (EU) 2019/125 přesahuje pomoc, která je nezbytná k instalaci, provozu, údržbě nebo opravě vyvezeného zboží (viz čl. 21 odst. 2 a, s ohledem na zboží uvedené v příloze IV, 1. část všeobecného vývozního povolení Unie EU GEA 2019/125 v příloze V nařízení (EU) 2019/125.

Vydávající orgán je orgán ve smyslu čl. 2 písm. h) nařízení (EU) 2019/125. Je to orgán uvedený na seznamu příslušných orgánů v příloze I uvedeného nařízení.

Povolení se vystavují na tomto tiskopise, který má jeden list a případné přílohy.

Kolonka 1

Poskytovatel technické pomoci podávající žádost

Uveďte jméno/název a plnou adresu žadatele. Poskytovatel technické pomoci je definován ve čl. 2 písm. m) nařízení (EU) 2019/125.

Pokud technická pomoc doprovází vývoz, k němuž je uděleno povolení, uveďte rovněž daňové číslo žadatele, pokud je to možné, a číslo souvisejícího povolení vývozu v kolonce 14.

Kolonka 3

Povolení č.

Vyplňte číslo a zatrhněte políčko, které určuje, na kterém článku nařízení (EU) 2019/125 je povolení založeno.

Kolonka 4

Platnost povolení do

Uveďte den (dvě číslice), měsíc (dvě číslice) a rok (čtyři číslice). Doba platnosti povolení činí od tří do dvanácti měsíců. Končí-li doba platnosti, je možné případně požádat o její prodloužení.

Kolonka 5

Činnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu zmíněného v bodě 2

Uveďte hlavní činnost osoby, orgánu nebo subjektu, kterému bude poskytována technická pomoc. Termín donucovací orgán je definován ve čl. 2 písm. c) nařízení (EU) 2019/125.

Pokud se v seznamu hlavní činnost nevyskytuje, zatrhněte „žádné z výše uvedeného“ a popište hlavní činnost pomocí obecných slov (např. velkoobchod, maloobchod, nemocnice).

Kolonka 6

Třetí země nebo členský stát, kde bude technická pomoc poskytována

Uveďte název dané země a její kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 (2). Viz nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 (3).

V kolonce 6 by měl být uveden členský stát, jen opírá-li se povolení o článek 4 nařízení (EU) 2019/125.

Kolonka 7

Druh povolení

Uveďte, zda je technická pomoc poskytována během zvláštního období, a pokud je tomu tak, uveďte dané období jako dny, týdny nebo měsíce, během nichž musí poskytovatel reagovat na žádosti o poradenství, podporu nebo školení. Jednotlivé poskytnutí technické pomoci se týká jedné konkrétní žádosti o poradenství, podporu nebo konkrétního školení (i když se týká kursu trvajícího několik dní)

Kolonka 8

Vydávající členský stát

Uveďte na daném řádku název členského státu a jeho kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení (ES) č. 471/2009. Viz nařízení (EU) č. 1106/2012.

Kolonka 9

Popis druhu zboží, k němuž se technická pomoc vztahuje

Popište druh zboží, k němuž se technická pomoc vztahuje. Popis by měl zahrnovat odkaz na konkrétní položku v příloze II, III nebo IV nařízení (EU) 2019/125.

Kolonka 10

Popis technické pomoci, která je povolena

Jasným a přesným způsobem popište technickou pomoc. Vložte odkaz na datum a číslo smlouvy, kterou uzavřel poskytovatel technické pomoci, nebo případně tuto smlouvu přiložte.

Kolonka 11

Způsob poskytování:

Kolonka 11 by neměla být vyplněna, opírá-li se povolení o článek 4 nařízení (EU) 2019/125.

Pokud je technická pomoc poskytována ze třetí země jiné než té, v níž má příjemce bydliště nebo je usazen, uveďte název dané země a její kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení (ES) č. 471/2009. Viz nařízení (EU) č. 1106/2012.

Kolonka 12

Popis školení ohledně použití zboží, k němuž se technická pomoc vztahuje

Uveďte, zda technickou podporu nebo technickou službu zahrnutou v definici technické pomoci ve čl. 2 písm. f) nařízení (EU) 2019/125 doprovází školení pro uživatele dotyčného zboží. Uveďte, jaký druh uživatelů bude školen a upřesněte cíle a obsah programu školení.

Kolonka 14

Zvláštní požadavky a podmínky:

Pokud není dostatek místa v kolonce 14, pokračujte na přiloženém listu papíru, na kterém uveďte číslo povolení. Počet příloh uveďte v kolonce 16.

Kolonka 16

Počet příloh

Uveďte počet příloh, pokud je přikládáte (viz vysvětlivky ke kolonkám 10 a 14).


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 2019 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 23).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7).


PŘÍLOHA X

ZRUŠENÉ NAŘÍZENÍ A SEZNAM JEHO NÁSLEDNÝCH ZMĚN

Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005

(Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 1)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1377/2006

(Úř. věst. L 255, 19.9.2006, s. 3)

 

Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006

(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1)

Pouze čl. 1 odst. 1 třináctá odrážka, pokud jde o nařízení (ES) č. 1236/2005, a bod 13 odst. 5 přílohy

Nařízení Komise (ES) č. 675/2008

(Úř. věst. L 189, 17.7.2008, s. 14)

 

Nařízení Komise (EU) č. 1226/2010

(Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 13)

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1352/2011

(Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 31)

 

Nařízení Rady (EU) č. 517/2013

(Úř. věst. L 158, 10.6.2013, s. 1)

Pouze čl. 1 odst. 1 písm. n) čtvrtá odrážka a bod 16 odst. 4 přílohy

Nařízení Komise (EU) č. 585/2013

(Úř. věst. L 169, 21.6.2013, s. 46)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 37/2014

(Úř. věst. L 18, 21.1.2014, s. 1)

Pouze bod 12 přílohy

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 775/2014

(Úř. věst. L 210, 17.7.2014, s. 1)

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1113

(Úř. věst. L 182, 10.7.2015, s. 10)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2134

(Úř. věst. L 338, 13.12.2016, s. 1)

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/181

(Úř. věst. L 40, 13.2.2018, s. 1)

 


PŘÍLOHA XI

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 4a

Článek 5

Článek 4b

Článek 6

Článek 4c

Článek 7

Článek 4d

Článek 8

Článek 4e

Článek 9

Článek 4f

Článek 10

Článek 5

Článek 11

Čl. 6 odst. 1

Čl. 12 odst. 1

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec

Čl. 12 odst. 2 první pododstavec

Čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec, návětí

Čl. 12 odst. 2 druhý pododstavec návětí

Čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec, první odrážka

Čl. 12 odst. 2 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec, druhá odrážka

Čl. 12 odst. 2 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 6 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 12 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 6 odst. 3 návětí

Čl. 12 odst. 3 první pododstavec

Čl. 6 odst. 3 bod 3.1

Čl. 12 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 3 bod 3.2

Čl. 12 odst. 3 třetí pododstavec

Článek 6a

Článek 13

Článek 7

Článek 14

Článek 7a

Článek 15

Článek 7b

Článek 16

Čl. 7c odst. 1

Čl. 17 odst. 1

Čl. 7c odst. 2

Čl. 17 odst. 2

Čl. 7c odst. 3 návětí

Čl. 17 odst. 3 první pododstavec

Čl. 7c odst. 3 bod 3.1

Čl. 17 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 7c odst. 3 bod 3.2

Čl. 17 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 7c odst. 3 bod 3.3

Čl. 17 odst. 3 čtvrtý pododstavec

Čl. 7c odst. 4

Čl. 17 odst. 4

Článek 7d

Článek 18

Článek 7e

Článek 19

Článek 8

Článek 20

Článek 9

Článek 21

Článek 10

Článek 22

Článek 11

Článek 23

Článek 12

Článek 24

Článek 12a

Článek 25

Čl. 13 odst. 1, 2 a 3

Čl. 26 odst. 1, 2 a 3

Čl. 13 odst. 3a

Čl. 26 odst. 4

Čl. 13 odst. 4

Čl. 26 odst. 5

Čl. 13 odst. 5

Čl. 26 odst. 6

Článek 13a

Článek 27

Článek 14

Článek 28

Článek 15a

Článek 29

Článek 15b

Článek 30

Článek 15c

Článek 31

Článek 15d

Článek 32

Článek 17

Článek 33

Článek 18

Článek 34

Článek 35

Článek 19

Článek 36

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III

Příloha IIIa

Příloha IV

Příloha IIIb

Příloha V

Příloha IV

Příloha VI

Příloha V

Příloha VII

Příloha VI

Příloha VIII

Příloha VII

Příloha IX

Příloha X

Příloha XI


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU