(EU) 2019/88Nařízení Komise (EU) 2019/88 ze dne 18. ledna 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 22, 24.1.2019, s. 1-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. ledna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. února 2019 Nabývá účinnosti: 13. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/88

ze dne 18. ledna 2019,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro acetamiprid byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku acetamiprid k ošetření stolních oliv a oliv na olej byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.

(3)

Tato žádost byla podána rovněž pro použití acetamipridu k ošetření ječmene a ovsa.

(4)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněné stanovisko (2). Uvedené stanovisko předal úřad žadateli, Komisi a členským státům a zpřístupnil jej veřejnosti.

(6)

Úřad ve svém odůvodněném stanovisku dospěl k závěru, že všechny požadavky na údaje jsou splněny a že změny MLR, o které žadatel žádá z hlediska bezpečnosti spotřebitele, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech dané látky. Ani celoživotní expozice této látce prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které ji mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by mohl být překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(7)

V souvislosti s postupem pro obnovení schválení účinné látky acetamiprid podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3) předložil úřad závěr o přezkumu hodnocení rizik dané účinné látky z hlediska jejího použití jako pesticidu (4), ve kterém byly navrženy nové toxikologické ukazatele. Tyto ukazatele byly dne 13. prosince 2017 schváleny Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (5).

(8)

V souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 396/2005 požádala Komise úřad o posouzení rizik, která mohou stávající MLR pro acetamiprid představovat pro spotřebitele vzhledem k výsledné nižší akutní referenční dávce.

(9)

Úřad ve svém odůvodněném stanovisku (6) poukázal na obavy v souvislosti s příjmem spotřebitelů, pokud jde o jablka, hrušky, broskve, zelí hlávkové, zelí pekingské, kapustu kadeřavou a krmnou, salát, čekanku štěrbák, špenát, šruchu, mangold a celer řapíkatý. Členské státy byly konzultovány za účelem oznamování případných méně kritických správných zemědělských praxí, které by nevedly k nepřijatelnému riziku pro spotřebitele. Členské státy určily méně kritické správné zemědělské praxe pro všechny dotčené produkty s výjimkou zelí pekingského, kapusty kadeřavé a krmné a celeru řapíkatého, pro které by měly být MLR stanoveny na příslušné mezi stanovitelnosti.

(10)

Pokud jde o čekanku štěrbák, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s méně kritickými správnými zemědělskými praxemi neexistuje riziko pro spotřebitele, měl by být MLR u uvedeného produktu stanoven v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na úrovni určené úřadem. Tento MLR bude přezkoumán; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(11)

Nové MLR byly konzultovány prostřednictvím Světové obchodní organizace s obchodními partnery Unie a jejich připomínky byly zohledněny.

(12)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. srpna 2019.

V případě acetamipridu v olivách na olej, stolních olivách, ječmenu a ovsu se nařízení nicméně použije ode dne 13. února 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the focussed assessment of certain existing MRLs of concern for acetamiprid and modification of the existing MRLs for table olives, olives for oil production, barley and oats. EFSA Journal 2018; 16(5):5262.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acetamiprid. EFSA Journal 2016;14(11):4610.

(5)  Zpráva o přezkumu účinné látky acetamiprid (SANTE/10502/2017 Rev. 4).

(6)  Reasoned opinion on the focussed assessment of certain existing MRLs of concern for acetamiprid and modification of the existing MRLs for table olives, olives for oil production, barley and oats. EFSA Journal 2018;16(5):5262.


PŘÍLOHA

V příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 se sloupec pro acetamiprid nahrazuje tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Acetamiprid (R)

(1)

(2)

(2)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0110000

Citrusové plody

0,9

0110010

Grapefruity

 

0110020

Pomeranče

 

0110030

Citrony

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky

 

0110990

Ostatní (2)

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,07

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní (2)

 

0130000

Jádrové ovoce

 

0130010

Jablka

0,4

0130020

Hrušky

0,4

0130030

Kdoule

0,8

0130040

Mišpule obecná/německá

0,8

0130050

Mišpule japonská / lokvát

0,8

0130990

Ostatní (2)

0,8

0140000

Peckové ovoce

 

0140010

Meruňky

0,8

0140020

Třešně

1.5

0140030

Broskve

0,2

0140040

Švestky

0,03

0140990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

0151000

a)

hrozny

0,5

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

jahody

0,5

0153000

c)

ovoce z keřů

2

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní (2)

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Brusnice/borůvky

2

0154020

Klikvy

2

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

2

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

2

0154050

Šípky

2

0154060

Moruše (bílé a černé)

2

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0,01 (*1)

0154080

Bez černý / bezinky

2

0154990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0160000

Různé ovoce s

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0161010

Datle

0,01 (*1)

0161020

Fíky

0,03

0161030

Stolní olivy

3

0161040

Kumquaty/kumkváty

0,01 (*1)

0161050

Karamboly

0,01 (*1)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,01 (*1)

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,01 (*1)

0161990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,01 (*1)

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162990

Ostatní (2)

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

0,01 (*1)

0163020

Banány

0,4

0163030

Mango

0,01 (*1)

0163040

Papája

0,01 (*1)

0163050

Granátová jablka

0,01 (*1)

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,01 (*1)

0163070

Kvajáva hrušková

0,01 (*1)

0163080

Ananas

0,01 (*1)

0163090

Chlebovník

0,01 (*1)

0163100

Durian cibetkový

0,01 (*1)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,01 (*1)

0163990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01 (*1)

0211000

a)

brambory

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní (2)

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

0213020

Mrkev/karotka

 

0213030

Celer bulvový

 

0213040

Křen

 

0213050

Topinambury

 

0213060

Pastinák

 

0213070

Petržel kořenová

 

0213080

Ředkve

 

0213090

Kozí brada

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0213990

Ostatní (2)

 

0220000

Cibulová zelenina

 

0220010

Česnek

0,02

0220020

Cibule kuchyňská

0,02

0220030

Šalotka

0,01 (*1)

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

0,01 (*1)

0220990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0230000

Plodová zelenina

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

0231010

Rajčata

0,5

0231020

Paprika setá

0,3

0231030

Lilek/baklažán

0,2

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,2

0231990

Ostatní (2)

0,2

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

0,3

0232020

Okurky nakládačky

0,6

0232030

Cukety

0,3

0232990

Ostatní (2)

0,3

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,2

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní (2)

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01 (*1)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,2

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

0,4

0241010

Brokolice

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní (2)

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

0,05

0242020

Zelí hlávkové

0,4

0242990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0243000

c)

košťálová zelenina listová

0,01 (*1)

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní (2)

 

0244000

d)

kedlubny

0,01 (*1)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

0251010

Kozlíček polníček

3

0251020

Locika setá

1,5

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

0,4 (+)

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

3

0251050

Barborky

3

0251060

Roketa setá / rukola

3

0251070

Červená hořčice

3

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

3

0251990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,6

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní (2)

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01 (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01 (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

3

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní (2)

 

0260000

Lusková zelenina

 

0260010

Fazolové lusky

0,6

0260020

Vyluštěná fazolová semena

0,3

0260030

Hrachové lusky

0,6

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

0,3

0260050

Čočka

0,01 (*1)

0260990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

0270010

Chřest

0,8

0270020

Kardy

0,01 (*1)

0270030

Celer řapíkatý

0,01  (*1)

0270040

Fenykl obecný sladký

0,01 (*1)

0270050

Artyčoky

0,7

0270060

Pór

0,01 (*1)

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

0,01 (*1)

0270080

Bambusové výhonky

0,01 (*1)

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,01 (*1)

0270990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01 (*1)

0280010

Pěstované houby

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,15

0300010

Fazole

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0300990

Ostatní (2)

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

0401000

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

0,01 (*1)

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,01 (*1)

0401030

Maková semena

0,01 (*1)

0401040

Sezamová semena

0,01 (*1)

0401050

Slunečnicová semena

0,01 (*1)

0401060

Semena řepky olejky

0,4

0401070

Sójové boby

0,01 (*1)

0401080

Hořčičná semena

0,01 (*1)

0401090

Bavlníková semena

0,7

0401100

Dýňová semena

0,01 (*1)

0401110

Semena světlice barvířské

0,01 (*1)

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,01 (*1)

0401130

Semena lničky seté

0,01 (*1)

0401140

Konopná semena

0,01 (*1)

0401150

Semena skočce obecného

0,01 (*1)

0401990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

3

0402020

Jádra plodů palem

0,01 (*1)

0402030

Plody palem

0,01 (*1)

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

0,01 (*1)

0402990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0500000

OBILOVINY

 

0500010

Ječmen

0,05

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,01 (*1)

0500030

Kukuřice

0,01 (*1)

0500040

Proso

0,01 (*1)

0500050

Oves

0,05

0500060

Rýže

0,01 (*1)

0500070

Žito

0,01 (*1)

0500080

Čirok

0,01 (*1)

0500090

Pšenice

0,1

0500990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05 (*1)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávová zrna

 

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

 

0631010

Heřmánek

 

0631020

Ibišek súdánský

 

0631030

Růže

 

0631040

Jasmín

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní (2)

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

0632990

Ostatní (2)

 

0633000

c)

kořenů

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

0633990

Ostatní (2)

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0640000

Kakaové boby

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0700000

CHMEL

0,05 (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

0,05 (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní (2)

 

0820000

Plody

 

0820010

Nové koření

0,05 (*1)

0820020

Žlutodřev

0,05 (*1)

0820030

Kmín kořenný

0,05 (*1)

0820040

Kardamom

0,1

0820050

Jalovcové bobule

0,05 (*1)

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

0,1

0820070

Vanilka

0,05 (*1)

0820080

Tamarind / indické datle

0,05 (*1)

0820990

Ostatní (2)

0,05 (*1)

0830000

Kůra

0,05 (*1)

0830010

Skořice

 

0830990

Ostatní (2)

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

0,05 (*1)

0840020

Zázvor (10)

0,05 (*1)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05 (*1)

0840040

Křen (11)

(+)

0840990

Ostatní (2)

0,05 (*1)

0850000

Pupeny

0,05 (*1)

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní (2)

 

0860000

Květinové pestíky

0,05 (*1)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní (2)

 

0870000

Semenné míšky

0,05 (*1)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní (2)

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01 (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0900020

Cukrová třtina

 

0900030

Kořen čekanky

 

0900990

Ostatní (2)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

Komodity z

 

1011000

a)

prasat

 

1011010

Svalovina

0,5

1011020

Tuk

0,3

1011030

Játra

1

1011040

Ledviny

1

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1

1011990

Ostatní (2)

0,02 (*1)

1012000

b)

skotu

 

1012010

Svalovina

0,5

1012020

Tuk

0,3

1012030

Játra

1

1012040

Ledviny

1

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1

1012990

Ostatní (2)

0,02 (*1)

1013000

c)

ovcí

 

1013010

Svalovina

0,5

1013020

Tuk

0,3

1013030

Játra

1

1013040

Ledviny

1

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1

1013990

Ostatní (2)

0,02 (*1)

1014000

d)

koz

 

1014010

Svalovina

0,5

1014020

Tuk

0,3

1014030

Játra

1

1014040

Ledviny

1

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1

1014990

Ostatní (2)

0,02 (*1)

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

Svalovina

0,5

1015020

Tuk

0,3

1015030

Játra

1

1015040

Ledviny

1

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1

1015990

Ostatní (2)

0,02 (*1)

1016000

f)

drůbeže

 

1016010

Svalovina

0,02  (*1)

1016020

Tuk

0,02  (*1)

1016030

Játra

0,1  (*1)

1016040

Ledviny

0,1  (*1)

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,02  (*1)

1016990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

1017010

Svalovina

0,5

1017020

Tuk

0,3

1017030

Játra

1

1017040

Ledviny

1

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1

1017990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

1020000

Mléko

0,2

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní (2)

 

1030000

Ptačí vejce

0,02 (*1)

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní (2)

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,02 (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,02 (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,02 (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

Acetamiprid (R)

(R)

=

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Acetamiprid – kód 1000000 kromě 1040000 : suma acetamipridu a N-desmethyl-acetamipridu (IM-2-1), vyjádřeno jako acetamiprid

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 24. ledna 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0251030

Čekanka štěrbák / endivie


(*1)  Mez stanovitelnosti

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU