(EU) 2019/39Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/39 ze dne 10. ledna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 106-112 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. ledna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 31. ledna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/39

ze dne 10. ledna 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Podle informací, které poskytla Austrálie, se změnil název a internetová adresa jejího příslušného orgánu.

(3)

Podle informací, které poskytla Kanada, se změnily internetové adresy kontrolních subjektů „Oregon Tilth Incorporated“ a „TransCanada Organic Certification Services“. Navíc bylo zrušeno uznání kontrolního subjektu „Organic Certifiers“.

(4)

Podle informací, které poskytla Indie, se změnil název jejího příslušného orgánu.

(5)

Podle informací, které poskytlo Japonsko, bylo zrušeno uznání kontrolních subjektů „Japan Eco-System Farming Association“ a „The Mushroom Research Institute of Japan“.

(6)

Podle informací, které poskytl Nový Zéland, se změnil název kontrolního subjektu „BioGro New Zealand“ a internetové adresy všech kontrolních subjektů.

(7)

Podle informací, které poskytla Korejská republika, se změnily internetové adresy kontrolních subjektů „Jeonnam bioindustry foundation“ a „Green Environmentally-Friendly certification center“. Navíc bylo zrušeno uznání kontrolního subjektu „Controlunion“.

(8)

Podle informací, které poskytlo Švýcarsko, se změnil název a internetová adresa kontrolního subjektu „IMOswiss AG“.

(9)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení pro účely rovnocennosti ve třetích zemích.

(10)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Agricert- Certificação de Produtos Alimentares lda“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Egypt, Guineu a Mosambik.

(11)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Albinspekt“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B a D o Arménii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a Srbsko a pro kategorii produktů B o Írán, Kazachstán, Moldavsko, Turecko a Ukrajinu.

(12)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Bioagricert- S.r.l.“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání pro kategorie produktů A, D a E o Kazachstán, pro kategorii produktů B o Francouzskou Polynésii a pro kategorii produktů A a D o Filipíny.

(13)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Bio.inspecta AG“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Alžírsko, Kambodžu, Čad a Tunisko.

(14)

Dne 6. září 2018 IOAS, akreditační organizace v oblasti ekologického zemědělství, informovala Komisi o svém rozhodnutí zrušit akreditaci subjektu „Bolicert Ltd“ kvůli tomu, že uvedený kontrolní subjekt nevyřešil nesoulad v maximálním počtu lhůt pro podání povolených v rámci postupu hodnocení IOAS. Kromě toho audit, který v květnu 2017 provedla Komise u subjektu „Bolicert Ltd“ v Bolívii, odhalil nedostatky v normě ekologické produkce a v kontrolních opatřeních. S ohledem na tuto situaci Komise požádala subjekt „Bolicert Ltd“ o to, aby poskytl platné osvědčení o akreditaci a přijal vhodná opatření k odstranění nedostatků. Vzhledem k tomu, že subjekt „Bolicert Ltd“ vhodná a včasná nápravná opatření k odstranění nedostatků nepřijal a Komisi platné osvědčení o akreditaci neposkytl, rozhodla Komise v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. d), e) a f) nařízení (ES) č. 1235/2008 vyřadit subjekt „Bolicert Ltd“ ze seznamu kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely rovnocennosti.

(15)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Libanon, pro kategorii produktů B o Haiti, Moldavsko a Tanzanii, pro kategorii produktů E o Šrí Lanku a pro kategorii produktů F o Keňu. Kromě toho se zdá, že jeho uznání pro kategorii produktů C je třeba zrušit ve vztahu k Bruneji, Chile, Číně, Ekvádoru, Hongkongu, Hondurasu, Indii, Japonsku, Korejské republice, Maroku, Monaku, Madagaskaru, Mosambiku, Peru, Thajsku, Tunisku, Turecku, USA a Vietnamu.

(16)

Komise požádala subjekt „Ekoagros“ o to, aby poskytl doplňující informace o činnostech, jichž se týká jeho výroční zpráva, v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1235/2008. Zejména byl subjekt „Ekoagros“ požádán, aby poskytl informace o tom, jak byly v souladu s článkem 92 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (3) vyřešeny nesrovnalosti u hospodářských subjektů převzaté od jiných kontrolních subjektů na Ukrajině. Subjekt „Ekoagros“ byl dále požádán, aby vysvětlil, jak byly provedeny další kontroly některých produktů pocházejících z Ukrajiny, Kazachstánu a Ruska. Subjekt „Ekoagros“ neposkytl Komisi uspokojivé odpovědi. Zápis subjektu „Ekoagros“ pro Ukrajinu do přílohy IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měl být pozastaven, dokud nebudou poskytnuty uspokojivé informace.

(17)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „IBD Certificações Ltda“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, D a E o Rusko a zrušit jeho uznání pro kategorii produktů C pro Brazílii.

(18)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Letis S.A“ o změnu jeho adresy a specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorii produktů A o Uzbekistán, pro kategorie produktů A a D o Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Pobřeží slonoviny, Kyrgyzstán, Maroko, Turkmenistán a Spojené arabské emiráty, pro kategorie produktů B a C o Kostariku a pro kategorie produktů A, B, C a D o Belize, Brazílii, Kolumbii, Dominikánskou republiku, Guatemalu, Honduras, Panamu a Salvador.

(19)

Komise obdržela žádost subjektu „Oregon Tilth“ o zrušení jeho uznání pro Čínu.

(20)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Organic Control System“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, D a E o Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii.

(21)

Komise obdržela žádost subjektu „ORSER“ o zrušení jeho uznání pro Nepál.

(22)

Subjekt „Soil Association Certification Limited“ oznámil Komisi změnu adresy.

(23)

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(24)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

2)

příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V položce týkající se Austrálie se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Příslušný orgán: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic“.

2)

V položce týkající se Kanady se bod 5 mění takto:

a)

řádky týkající se číselných kódů CA-ORG-011 and CA-ORG-021 se nahrazují tímto:

„CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/“;

b)

řádek týkající se číselného kódu CA-ORG-012 se zrušuje.

3)

V položce týkající se Indie se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Příslušný orgán: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp“.

4)

V položce týkající se Japonska se zrušují řádky týkající se JP-BIO-019 a JP-BIO-33.

5)

V položce týkající se Nového Zélandu se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.

Kontrolní subjekty:

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz“.

6)

V položce týkající se Korejské republiky se bod 5 mění takto:

a)

řádky týkající se číselných kódů KR-ORG-017 and KR-ORG-020 se nahrazují tímto:

„KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279“;

b)

řádek týkající se číselného kódu KR-ORG-018 se zrušuje.

7)

V položce týkající se Švýcarska se v bodě 5 nahrazuje řádek týkající se číselného kódu CH-BIO-004 tímto:

„CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch“.


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V položce týkající se subjektu „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares lda“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„EG-BIO-172

Egypt

x

x

GN-BIO-172

Guinea

x

x

MZ-BIO-172

Mosambik

x

x

—“.

2)

V položce týkající se subjektu „Albinspekt“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„AM-BIO-139

Arménie

x

x

x

BA-BIO-139

Bosna a Hercegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Írán

x

KZ-BIO-139

Kazachstán

x

MD-BIO-139

Moldavsko

x

ME-BIO-139

Černá Hora

x

x

x

MK-BIO-139

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

x

x

x

RS-BIO-139

Srbsko

x

x

x

TR-BIO-139

Turecko

x

UA-BIO-139

Ukrajina

x

—“.

3)

V položce týkající se subjektu „Bioagricert S.r.l.“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„KZ-BIO-132

Kazachstán

x

x

x

PH-BIO-132

Filipíny

x

x

—“;

b)

v řádku týkajícím se Francouzské Polynésie se doplňuje křížek do sloupce B.

4)

V položce týkající se subjektu „Bio.inspecta AG“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„DZ-BIO-161

Alžírsko

x

x

KH-BIO-161

Kambodža

x

x

TD-BIO-161

Čad

x

x

TN-BIO-161

Tunisko

x

x

—“.

5)

Položka týkající se subjektu „Bolicert Ltd“ se zrušuje.

6)

V položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„LB-BIO-154

Libanon

x

x

—“;

b)

v řádcích týkajících se Haiti, Moldavska a Tanzánie se doplňuje křížek do sloupce B;

c)

v řádcích týkajících se Chile, Číny, Ekvádoru, Hongkongu, Hondurasu, Indie, Japonska, Korejské republiky, Maroka, Monaka, Madagaskaru, Mosambiku, Peru, Thajska, Tuniska, Turecka a Vietnamu se zrušuje křížek ve sloupci C;

d)

v řádku týkajícím se Šrí Lanky se doplňuje křížek do sloupce E;

e)

v řádku týkajícím se Keni se doplňuje křížek do sloupce F;

f)

řádky týkající se Bruneje a Spojených států amerických se zrušují.

7)

V položce týkající se subjektu „Ekoagros“ se v bodě 3 zrušuje řádek týkající se Ukrajiny.

8)

V položce týkající se subjektu „IBD Certificações Ltda“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„RU-BIO-122

Rusko

x

x

x

—“;

b)

v řádku týkajícím se Brazílie se zrušuje křížek ve sloupci C.

9)

Položka týkající se subjektu „Letis SA“ se mění takto:

a)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina“;

b)

v bodě 3 se vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„AZ-BIO-135

Ázerbájdžán

x

x

BY-BIO-135

Bělorusko

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

x

BR-BIO-135

Brazílie

x

x

x

x

CI-BIO-135

Pobřeží slonoviny

x

x

CO-BIO-135

Kolumbie

x

x

x

x

CR-BIO-135

Kostarika

x

x

DO-BIO-135

Dominikánská republika

x

x

x

x

EG-BIO-135

Egypt

x

x

GT-BIO-135

Guatemala

x

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

x

KG-BIO-135

Kyrgyzstán

x

x

MA-BIO-135

Maroko

x

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

x

SV-BIO-135

Salvador

x

x

x

x

TM-BIO-135

Turkmenistán

x

x

AE-BIO-135

Spojené arabské emiráty

x

x

VN-BIO-135

Uzbekistán

x

—“.

10)

V položce týkající se subjektu „Oregon Tilth“ se v bodě 3 zrušuje řádek týkající se Číny.

11)

V položce týkající se subjektu „Organic Control System“ se v bodě 3 vkládá nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„MK-BIO-162

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

x

x

x

—“.

12)

V položce týkající se subjektu „ORSER“ se zrušuje řádek týkající se Nepálu.

13)

V položce týkající se subjektu „Soil Association Certification Limited“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, Spojené království“.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU