(EU) 2019/35Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/35 ze dne 8. ledna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 77-84 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. ledna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 14. ledna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1793 Pozbývá platnosti: 14. prosince 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/35

ze dne 8. ledna 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 15 odst. 5 a čl. 63 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (2) stanoví pravidla týkající se provádění zesílených úředních kontrol dovozu krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I zmíněného nařízení (dále jen „seznam“) v určeném místě vstupu na území zmíněná v příloze I nařízení (ES) č. 882/2004.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 669/2009 musí členské státy podávat Komisi dvakrát ročně zprávu o zásilkách krmiv a potravin uvedených na seznamu, včetně údajů o každé zásilce, o počtu zásilek, u kterých byl proveden odběr vzorků pro analýzu, a o výsledcích úředních kontrol provedených v souladu s nařízením (ES) č. 669/2009. Některé členské státy registrují společné vstupní doklady vydané jejich příslušnými orgány v souladu s nařízením (ES) č. 669/2009 na dobrovolném základě v obchodním řídicím a expertním systému (TRACES), který stanoví rozhodnutí Komise 2003/24/ES (3) a 2004/292/ES (4), a poskytují tak Komisi údaje o každé zásilce, o počtu zásilek, u kterých byl proveden odběr vzorků pro analýzu, a o výsledcích kontrol stanovených v nařízení (ES) č. 669/2009. Povinnost podávat zprávy by proto měla být považována za splněnou, pokud členské státy během vykazovaného období stanoveného v nařízení (ES) č. 669/2009 zaregistrují v systému TRACES společné vstupní doklady vydané v souladu s uvedeným nařízením.

(3)

V čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 669/2009 se stanoví přechodné období, během nějž je možné postupně zavádět minimální požadavky na určená místa vstupu a během nějž mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly prováděny na jiných kontrolních místech, než jsou určená místa vstupu. Toto přechodné období bylo prodlouženo prováděcím nařízením Komise (EU) č. 718/2014 (5) do 14. srpna 2019, než budou známy výsledky přezkumu ustanovení použitelných na určená místa vstupu a na hraniční kontroly obecně. Uvedený přezkum vedl k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (6), které se použije ode dne 14. prosince 2019. Uvedené nařízení stanoví, že by měly být stanoveny akty v přenesené pravomoci týkající se pravidel, která stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou příslušné orgány provádět kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek zboží, na které se vztahuje dočasné zvýšení úředních kontrol, na jiných kontrolních místech, než jsou stanoviště hraniční kontroly. Jelikož se tato pravidla mají použít ode dne 14. prosince 2019, je vhodné přechodné období prodloužit do dne předcházejícího uvedenému dni.

(4)

Článek 2 nařízení (ES) č. 669/2009 stanoví, že seznam v příloze I uvedeného nařízení je pravidelně, alespoň každé pololetí, přezkoumán s přihlédnutím ke zdrojům informací zmíněným v uvedeném článku.

(5)

Výskyt a závažnost nedávných nehod v odvětví potravin oznámených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva, který byl stanoven nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (7), informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy u krmiv a potravin jiného než živočišného původu, jakož i pololetní zprávy o zásilkách krmiv a potravin jiného než živočišného původu, které členské státy podávají Komisi podle článku 15 nařízení (ES) č. 669/2009, naznačují, že seznam by měl být změněn.

(6)

Zejména v případě zásilek lilků z Dominikánské republiky, fazolí z Keni a papriky (jiné než sladké) z Ugandy uvádí příslušné zdroje informací vznik nových rizik pro lidské zdraví v důsledku možné kontaminace rezidui pesticidů, což vyžaduje zavedení zesílených úředních kontrol. Kromě toho v případě zásilek černého pepře z Brazílie, sladké papriky z Číny a sezamových semen z Etiopie uvádí příslušné zdroje informací vznik nových rizik pro lidské zdraví v důsledku možné kontaminace salmonelami, což vyžaduje zavedení zesílených úředních kontrol. Na seznam by proto měly být zařazeny položky týkající se uvedených zásilek.

(7)

Kromě toho je vhodné odstranit položky týkající se komodit, u nichž dostupné informace prokazují celkově uspokojivý stupeň shody s příslušnými požadavky na bezpečnost, jež jsou stanoveny v právních předpisech Unie, a u nichž tudíž nejsou zesílené úřední kontroly nadále opodstatněné. Položka na seznamu týkající se ananasu z Beninu by proto měla být zrušena.

(8)

Kromě toho je vhodné zvýšit četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol u komodit, u nichž příslušné zdroje informací naznačují takový stupeň neshody s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, který opravňuje ke zvýšení úrovně úředních kontrol. Položky v seznamu týkající se papriky seté a papriky (jiné než sladké) z Egypta, papriky seté (jiné než sladké) z Indie a Pákistánu, papriky (sladké nebo jiné než sladké) ze Šrí Lanky a lískových ořechů z Gruzie by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(9)

Rozsah položky týkající se lískových ořechů z Gruzie by měl být změněn tak, aby zahrnoval i jiné formy téhož produktu, které se liší od těch, které jsou již na seznamu uvedeny, pokud tyto nové formy představují shodné riziko. Je proto vhodné změnit stávající položku týkající se lískových ořechů z Gruzie tak, aby zahrnovala mouku, krupici a prášek z lískových ořechů a lískové ořechy, jinak upravené nebo konzervované.

(10)

V zájmu zajištění konzistence a srozumitelnosti je vhodné nahradit přílohu I nařízení (ES) č. 669/2009 zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 669/2009

Nařízení (ES) č. 669/2009 se mění takto:

1)

V článku 15 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   „Povinnosti podávat zprávy stanovené v odstavcích 1 a 2 se považují za splněné, pokud členské státy zaregistrovaly v systému TRACES společné vstupní doklady vydané jejich příslušnými orgány v souladu s tímto nařízením během vykazovaného období stanoveného v odstavci 1.“

2)

V článku 19 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud nemá určené místo vstupu požadované vybavení k provádění kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovených v čl. 8 odst. 1 písm. b), mohou být uvedené kontroly prováděny do 13. prosince 2019 na jiném kontrolním místě v tomtéž členském státě, jež k těmto účelům schválil příslušný orgán, předtím, než je zboží deklarováno k propuštění do volného oběhu, jestliže uvedené kontrolní místo splňuje minimální požadavky stanovené v článku 4.“

3)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).

(3)  Rozhodnutí Komise 2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44).

(4)  Rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 718/2014 ze dne 27. června 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (Úř. věst. L 190, 28.6.2014, s. 55).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Krmiva a potraviny jiného než živočišného původu podléhající zesíleným úředním kontrolám na určeném místě vstupu

Krmiva a potraviny

(zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Třídění TARIC

Země původu

Riziko

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Bolívie (BO)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

(Krmiva a potraviny)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Černý pepř (Piper)

(Potraviny – nedrcené ani nemleté)

ex 0904 11 00

10

Brazílie (BR)

Salmonela  (2)

20

Kustovnice čínská (gojiberry) (Lycium barbarum L.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo sušené)

ex 0813 40 95 ;

ex 0810 90 75

10

10

Čína (CN)

Rezidua pesticidů (3)  (4)

10

Sladká paprika (Capsicum annuum)

(Potraviny – drcené nebo mleté)

ex 0904 22 00

11

Čína (CN)

Salmonela  (2)

20

Čaj, též aromatizovaný

(Potraviny)

0902

 

Čína (CN)

Rezidua pesticidů (3)  (5)

10

Lilek

(Solanum melongena)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

0709 30 00

 

Dominikánská republika (DO)

Rezidua pesticidů (3)

20

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikánská republika (DO)

Rezidua pesticidů (3)  (6)

20

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Fazole

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypt (EG)

Rezidua pesticidů (3)  (7)

20

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Sezamová semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

1207 40 90

 

Etiopie (ET)

Salmonela  (2)

50

Lískové ořechy ve skořápce

0802 21 00

 

Gruzie (GE)

Aflatoxiny

50

Lískové ořechy bez skořápky

0802 22 00

Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

40

Lískové ořechy, jinak upravené nebo konzervované

(Potraviny)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

30

20

30

Palmový olej

(Potraviny)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Barviva Sudan (8)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

(Krmiva a potraviny)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Okra

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Indie (IN)

Rezidua pesticidů (3)  (9)

10

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Indie (IN)

Rezidua pesticidů (3)  (10)

20

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

0708 20

 

Keňa (KE)

Rezidua pesticidů (3)

5

Miřík celer (Apium graveolens)

(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Rezidua pesticidů (3)  (11)

50

Fazole

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

Rezidua pesticidů (3)  (12)

50

Vodnice (Brassica rapa spp. Rapa)

(potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Papriky (sladké nebo jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)

ex 2008 99 99 ;

79

Šrí Lanka (LK)

Aflatoxiny

50

0904 21 10 ;

 

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

(Krmiva a potraviny)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Sezamová semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

1207 40 90

 

Nigérie (NG)

Salmonela  (2)

50

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pákistán (PK)

Rezidua pesticidů (3)

20

Maliny

(Potraviny – zmrazené)

0811 20 31 ;

 

Srbsko (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Súdán (SD)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

(Krmiva a potraviny)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Sezamová semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

1207 40 90

 

Súdán (SD)

Salmonela  (2)

50

Melounová (Egusi, Citrullus spp.) jádra a produkty z nich vyrobené

(Potraviny)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

(Krmiva a potraviny)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Vodnice (Brassica rapa spp. Rapa)

(potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Sýrie (SY)

Rhodamin B

50

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Thajsko (TH)

Rezidua pesticidů (3)  (13)

10

Sušené meruňky

0813 10 00

 

Turecko (TR)

Siřičitany (15)

20

Meruňky, jinak upravené nebo konzervované (14)

(Potraviny)

2008 50 61

Vinné hrozny sušené (včetně sušených vinných hroznů nasekaných nebo nadrcených do podoby pasty bez jakéhokoliv dalšího zpracování)

(Potraviny)

0806 20

 

Turecko (TR)

Ochratoxin A

5

Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo sušené)

0805 50 10

 

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (3)

10

Granátová jablka

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 75

30

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (3)  (16)

10

Sladká paprika (Capsicum annuum)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (3)  (17)

10

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Uganda (UG)

Rezidua pesticidů (3)

20

Sezamová semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonela  (2)

50

Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

Spojené státy americké (US)

Aflatoxiny

10

Pistácie bez skořápky

0802 52 00

Pražené pistácie

(Potraviny)

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

20

20

Sušené meruňky

0813 10 00

 

Uzbekistán (UZ)

Siřičitany (15)

50

Meruňky, jinak upravené nebo konzervované (14)

(Potraviny)

2008 50 61

Listy koriandru

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (3)  (18)

50

Bazalka (pravá)

ex 1211 90 86

20

Máta

ex 1211 90 86

30

Petržel

(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)

ex 0709 99 90

40

Okra

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (3)  (18)

50

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (3)  (18)

50


(1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a v rámci kódu neexistují další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“.

(2)  Referenční metoda EN/ISO 6579-1 nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody v souladu s nejnovější verzí EN/ISO 16140 nebo jinými podobnými mezinárodně uznávanými protokoly.

(3)  Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).

(4)  Rezidua amitrazu.

(5)  Rezidua tolfenpyradu.

(6)  Rezidua acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako aldikarb), amitrazu (amitraz včetně metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako amitraz), diafenthiuronu, dikofolu (suma izomerů p, p′ a o, p′), dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a methiokarbu (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb).

(7)  Rezidua dikofolu (suma izomerů p, p′ a o, p′), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitů obsahujících 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu, vyjádřeno jako prochloraz), thiofanát-methylu a triforinu.

(8)  Pro účely této přílohy se „barvivy Sudan“ rozumí tyto chemické látky: i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9); ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9); iv) šarlatová červeň; nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).

(9)  Rezidua diafenthiuronu.

(10)  Rezidua karbofuranu.

(11)  Rezidua fenthoátu.

(12)  Rezidua chlorbufamu.

(13)  Rezidua formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)), prothiofosu a triforinu.

(14)  Kontroly totožnosti a fyzické kontroly může provádět příslušný orgán místa určení, jak je uvedeno ve společném vstupním dokladu, v souladu s čl. 9 odst. 2 tohoto nařízení.

(15)  Referenční metody: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 nebo ISO 5522:1981.

(16)  Rezidua prochlorazu.

(17)  Rezidua diafenthiuronu, formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)) a thiofanát-methylu.

(18)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU