(EU) 2019/7Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/7 ze dne 30. října 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010, pokud jde o dražbu 50 milionů nepřidělených povolenek z rezervy tržní stability pro inovační fond, a zařazuje na seznam dražební platforma, kterou jmenuje Německo (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 2, 4.1.2019, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 30. října 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 5. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/7

ze dne 30. října 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010, pokud jde o dražbu 50 milionů nepřidělených povolenek z rezervy tržní stability pro inovační fond, a zařazuje na seznam dražební platforma, kterou jmenuje Německo

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 3d odst. 3, čl. 10 odst. 4 a čl. 10a odst. 8 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí 2003/87/ES se zřizuje fond na poskytování finanční podpory pro inovace v oblasti nízkouhlíkových technologií na území Unie tím, že se z celkového objemu povolenek na období 2021 až 2030 v rámci systému EU pro obchodování s emisemi dává k dispozici 400 milionů povolenek („inovační fond“). Kromě toho by případné zbývající příjmy z 300 milionů povolenek, které jsou na základě rozhodnutí Komise 2010/670/EU (2) k dispozici v období 2013–2020, mělo doplnit 50 milionů nepřidělených povolenek z rezervy tržní stability, které by měly být včas použity pro inovační fond před rokem 2021.

(2)

Aby byla zajištěna možnost poskytování podpory z inovačního fondu před rokem 2021, je nutné zpeněžit 50 milionů povolenek pro inovační fond prostřednictvím dražeb v souladu s pravidly a podmínkami pro dražby probíhající na společné dražební platformě, které jsou stanoveny v nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 (3).

(3)

Pro snížení administrativní zátěže členských států a zvýšení celkové účinnosti by měl být k objemům povolenek, které mají být vydraženy na společné dražební platformě v roce 2020 členskými státy, které se k 1. lednu 2018 účastnily společného postupu podle článku 26 nařízení Komise (EU) č. 1031/2010, přidán objem 50 milionů povolenek pro inovační fond.

(4)

Zúčastněné členské státy by měly vydražit svůj podíl na objemu 50 milionů povolenek pro inovační fond prostřednictvím svých dražitelů. Za účelem obdržení příslušných výnosů pro inovační fond by každý dražitel měl do 1. října 2019 určit jmenovaný bankovní účet dražitele, na který tyto výnosy z dražeb obdrží. Dražitelé mohou určit svůj stávající jmenovaný bankovní účet pro výnosy z dražeb splatné jejich členskému státu, oddělený jmenovaný bankovní účet vyhrazený na výnosy z dražeb pro inovační fond, nebo jmenovaný bankovní účet jiného dražitele členského státu, který bude dražit povolenky pro inovační fond.

(5)

Dražitelé jmenovaní k vydražení 50 milionů povolenek pro inovační fond by měli zajistit, aby výnosy z dražeb pro inovační fond byly převedeny na účet, který jim byl oznámen Komisí pro účely uvedeného fondu, a to nejpozději patnáct dnů následujících po skončení měsíce, ve kterém byly výnosy z dražeb vytvořeny.

(6)

Veškeré další poplatky vyplývající z držení těchto výnosů z dražeb na jmenovaném bankovním účtu dražitele a z jejich vyplácení si dražitel může před jejich vyplacením z výnosů z dražeb odečíst. Před prvním odečtením a před každou změnou těchto poplatků by příslušný členský stát dražitele měl oznámit Komisi a všem ostatním členským státům částku, kterou jeho dražitel hodlá odečíst, a účel uvedených dalších poplatků.

(7)

Článek 61 nařízení (EU) č. 1031/2010 v současné době stanoví, že dražební platforma vyhlásí podrobné výsledky každé aukce a zároveň oznámí úspěšným nabízejícím jejich individuální výsledky. Avšak míra podrobností výsledků dražeb, jež mají být vyhlášeny, neumožňuje jejich zveřejnění současně s oznámením individuálních výsledků úspěšným nabízejícím. Aby se toto ustanovení uvedlo do souladu s tržní praxí a zajistila se ochrana před zneužitím trhu, smí dražební platforma před oznámením zbývajících podrobností o výsledku aukce zveřejnit objem vydražených povolenek a dražební zúčtovací cenu tak, aby tyto informace platforma zveřejnila současně s oznámením individuálních výsledků dražby úspěšným nabízejícím. Zbývající výsledky dražby by měly být vyhlášeny nejpozději patnáct minut po uzavření nabídkového okna.

(8)

Nařízení (EU) č. 1031/2010 umožňuje členským státům, které se neúčastní společného postupu podle čl. 26 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení, aby jmenovaly svou vlastní dražební platformu pro dražbu svého podílu objemu povolenek, na které se vztahují kapitoly II a III směrnice 2003/87/ES. Podle čl. 30 odst. 5 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1031/2010 je jmenování těchto dražebních platforem podmíněno uvedením příslušné dražební platformy na seznam v příloze III.

(9)

V souladu s čl. 30 odst. 4 nařízení (EU) č. 1031/2010 oznámilo Německo Komisi své rozhodnutí neúčastnit se společného postupu podle čl. 26 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení, a jmenovat svou vlastní dražební platformu.

(10)

Dne 12. dubna 2018 oznámilo Německo Komisi svůj záměr jmenovat Evropskou energetickou burzu AG jako svou dražební platformu podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1031/2010 na dobu nejvýše pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Jmenovací období, právní základ pro jmenování a platné podmínky a povinnosti týkající se Evropské energetické burzy AG jako dražební platformy pro Německo během uvedeného období by měly být uvedeny v příloze III nařízení (EU) č. 1031/2010.

(11)

Nařízení (EU) č. 1031/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

S ohledem na zajištění předvídatelných a včasných dražeb dražební platformou, kterou jmenuje Německo, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1031/2010 se mění takto:

1)

V článku 10 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Objem povolenek, na nějž se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v roce 2020, zahrnuje rovněž objem 50 milionů nepřidělených povolenek z rezervy tržní stability uvedené v čl. 10a odst. 8 druhém pododstavci uvedené směrnice. Tyto povolenky se rozdělí rovným dílem mezi členské státy, jež se účastní společného postupu podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení ke dni 1. ledna 2018 a přidají se k objemu povolenek, které mají být draženy pro každý z nich. Objem 50 milionů povolenek je v zásadě rovnoměrně rozložen v dražbách konaných v roce 2020.“

2)

Článek 23 se nahrazuje tímto:

„Článek 23

Funkce dražitele

1.   Dražitel vykonává tyto funkce:

a)

draží objem povolenek, jež mají být draženy každým členským státem, který jej jmenoval;

b)

přijímá výnosy z dražeb náležející každému členskému státu, který jej jmenoval;

c)

vyplácí výnosy z dražeb náležející každému členskému státu, který jej jmenoval.

2.   Dražitel každého členského státu, který draží povolenky podle čl. 10 odst. 5, obdrží výnosy z dražeb těchto povolenek na jmenovaný bankovní účet dražitele, který dražitel určí pro příjem plateb splatných podle čl. 10 odst. 5 nejpozději do 1. října 2019. Dražitel zajistí, aby tyto výnosy z dražeb byly vyplaceny na účet, který mu oznámila Evropská komise pro účely čl. 10a odst. 8 směrnice 2003/87/ES, a to nejpozději patnáct dnů následujících po skončení měsíce, ve kterém byly výnosy z dražeb vytvořeny. Dražitel smí před vyplacením odečíst veškeré další poplatky, které vyplývají z držení a vyplácení výnosů z dražeb, pod podmínkou, že předtím oznámí Komisi a všem ostatním členským státům výši a důvod vzniku těchto poplatků.“

3)

V článku 61 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Podle odstavce 1 vyhlásí dražební platforma přinejmenším tyto výsledky každé dražby:

a)

objem vydražených povolenek;

b)

dražební zúčtovací cenu v eurech;

c)

celkový objem podaných nabídek;

d)

celkový počet nabízejících a počet úspěšných nabízejících;

e)

dražby, do kterých se převede objem povolenek v případě, že je dražba zrušena;

f)

celkový výnos z dražby;

g)

rozdělení výnosu mezi členské státy, pokud byly dražební platformy jmenovány podle čl. 26 odst. 1 nebo 2.“

4)

V článku 61 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Zároveň s vyhlášením výsledků každé dražby podle odst. 2 písm. a) a b) dražební platforma oznámí každému úspěšnému nabízejícímu, který podává nabídku prostřednictvím jejích systémů:

a)

celkový počet povolenek přidělených tomuto nabízejícímu;

b)

které z jeho případných vyrovnaných nabídek byly namátkově vybrány;

c)

splatnou částku buď v eurech, nebo v měně členského státu, který není členem eurozóny, dle volby nabízejícího, za předpokladu, že systém zúčtování nebo systém vypořádání umí v příslušné národní měně pracovat;

d)

datum, k němuž se musí splatná částka uhradit zúčtovanými finančními prostředky na jmenovaný bankovní účet dražitele.“;

5)

Příloha III se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Rozhodnutí Komise 2010/670/EU ze dne 3. listopadu 2010, kterým se stanoví kritéria a opatření pro financování komerčních demonstračních projektů, jež jsou zaměřeny na zachycování a geologické ukládání CO2, která nepoškozují životní prostředí, a financování demonstračních projektů inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, jak je stanoveno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 290, 6.11.2010, s. 39).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 302, 18.11.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení (EU) č. 1031/2010 se doplňuje nová část 5, která zní:

Dražební platformy jmenované Německem

5

Dražební platforma

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Právní základ

Čl. 30 odst. 1

 

Jmenovací období

Nejdříve od 5. ledna 2019 po dobu nejvýše pěti let do dne 4. ledna 2024, aniž je dotčen čl. 30 odst. 5 druhý pododstavec.

 

Podmínky

Povolení k dražbám nesmí záviset na členství nebo účastnictví na sekundárním trhu organizovaném EEX nebo jakémkoli jiném obchodním místě provozovaném EEX nebo jakoukoli třetí stranou.

 

Povinnosti

1.

Do dvou měsíců od 5. ledna 2019 předloží EEX svou výstupní strategii Německu. Výstupní strategií nejsou dotčeny povinnosti EEX stanovené ve smlouvě uzavřené s Komisí a členskými státy podle článku 26 a práva Komise a těchto členských států stanovená uvedenou smlouvou.

2.

Německo oznámí Komisi všechny podstatné změny příslušných smluvních vztahů s EEX oznámených Komisi dne 12. dubna 2018.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU