(EU) 2019/2177Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2177 ze dne 18. prosince 2019, kterou se mění směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 155-163 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 18. prosince 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 30. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2177

ze dne 18. prosince 2019,

kterou se mění směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 a článek 62 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky, (1)

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (4) vytváří právní rámec pro poskytovatele služeb hlášení údajů a vyžaduje, aby se na poskytovatele služeb hlášení poobchodních údajů vztahovala povinnost získat povolení jako schválené systémy pro uveřejňování informací. Kromě toho jsou poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací v souladu se směrnicí 2014/65/EU povinni poskytovat konsolidované údaje o obchodování týkající se všech obchodů s kapitálovými i nekapitálovými nástroji v celé Unii. Směrnice 2014/65/EU rovněž formalizuje kanály pro hlášení obchodů příslušným orgánům tím, že třetím stranám, které podávají zprávy jménem jednotlivých investičních podniků, ukládá povinnost mít povolení jako schválené mechanismy pro hlášení obchodů.

(2)

Kvalita údajů o obchodování a zpracování a poskytování těchto údajů, včetně přeshraničního zpracování a poskytování údajů, má zásadní význam pro dosažení hlavního cíle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (5), jímž je posílení transparentnosti finančních trhů. Přesné obchodní údaje poskytují uživatelům přehled o obchodní činnosti na finančních trzích v celé Unii a příslušným orgánům přesné a komplexní informace o relevantních obchodech. S ohledem na přeshraniční rozměr nakládání s údaji, výhody sdílení pravomocí týkajících se údajů, včetně potenciálních úspor z rozsahu, a vzhledem k nepříznivému dopadu možných rozdílů v postupech dohledu na kvalitu údajů o obchodování i na činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, je vhodné přenést pravomoci týkající se udělování povolení poskytovatelům služeb hlášení údajů a vykonávání dohledu nad nimi, jakož i pravomoci týkající se shromažďování údajů, z příslušných orgánů na Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (6) (dále jen „ESMA“), pokud se netýkají schválených mechanismů pro hlášení obchodů nebo schválených systémů pro uveřejňování informací, na něž se vztahuje výjimka podle nařízení (EU) č. 600/2014.

(3)

K zajištění konzistentního přenosu těchto pravomocí je vhodné zrušit ustanovení směrnice 2014/65/EU týkající se provozních požadavků na poskytovatele služeb hlášení údajů a pravomocí příslušných orgánů týkajících se poskytovatelů služeb hlášení údajů a vložit je do nařízení (EU) č. 600/2014.

(4)

Přenos pravomocí, které se týkají udělování povolení poskytovatelům služeb hlášení údajů a vykonávání dohledu nad nimi a které se netýkají schválených mechanismů pro hlášení obchodů nebo schválených systémů pro uveřejňování informací, na něž se vztahuje výjimka podle nařízení (EU) č. 600/2014, na ESMA je v souladu s úkoly tohoto orgánu. Přenesení pravomocí týkajících se shromažďování údajů, udělování povolení a vykonávání dohledu z příslušných orgánů na ESMA zejména usnadní jiné úkoly, které ESMA vykonává podle nařízení (EU) č. 600/2014, jako jsou sledování trhu, pravomoci dočasně zasáhnout a pravomoci v oblasti řízení pozic, a zajistí důsledné dodržování požadavků předobchodní a poobchodní transparentnosti.

(5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (7) stanoví, že v souladu s rizikově orientovaným přístupem k solventnostnímu kapitálovému požadavku mohou pojišťovny a zajišťovny a jejich skupiny za zvláštních okolností použít pro výpočet uvedeného požadavku namísto standardního vzorce interní modely.

(6)

Směrnice 2009/138/ES stanoví určitou složku koeficientu volatility specifickou pro jednotlivé země. K zajištění toho, aby tato složka specifická pro jednotlivé země účinně zmírňovala přílišné výkyvy výnosového rozpětí dluhopisů v dané zemi, je třeba pro účely uplatnění uvedené složky stanovit přiměřený limit rozpětí pro příslušnou zemi očištěného o riziko.

(7)

S ohledem na nárůst přeshraničních pojišťovacích činností je nezbytné posílit konvergentní uplatňování práva Unie v případech přeshraniční pojišťovací činnosti, zejména v počáteční fázi. Za tímto účelem by měla být posílena výměna informací a spolupráce mezi orgány dohledu a Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (8) (dále jen „ EIOPA “). Zejména je třeba stanovit požadavky na oznamování v případě významné přeshraniční pojišťovací činnosti nebo krizové situace, jakož i podmínky pro zřizování platforem pro spolupráci, pokud je plánovaná přeshraniční činnost v oblasti pojišťovnictví významná. Významnost těchto přeshraničních pojišťovacích činností by měla být posuzována z hlediska hrubého ročního výnosu z předepsaného pojistného v hostitelském členském státě v porovnání s celkovým ročním hrubým výnosem pojišťovny z předepsaného pojistného, z hlediska dopadu na ochranu pojistníka v hostitelském členském státě a z hlediska vlivu pobočky nebo činnosti příslušné pojišťovny na trh hostitelského členského státu, pokud jde o volný pohyb služeb. Platformy pro spolupráci jsou účinným nástrojem k dosažení intenzivnější a včasné spolupráce mezi orgány dohledu, a tedy k posílení ochrany spotřebitele. Rozhodnutí týkající se povolení, dohledu a vymáhání však zůstávají i nadále v pravomoci orgánu dohledu domovského členského státu.

(8)

Pokud jsou přeshraniční pojišťovací činnosti významné z hlediska trhu hostitelského členského státu a vyžadují úzkou spolupráci mezi orgány dohledu domovského a hostitelského členského státu, zejména jestliže existuje riziko, že by se pojistitel mohl ocitnout ve finančních potížích k újmě pojistníků a třetích stran, měl by EIOPA zřídit a koordinovat platformy pro spolupráci.

(9)

Vzhledem k tomu, že Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS) byl nahrazen orgánem EIOPA, měly by být odkazy na výbor CEIOPS ve směrnici 2009/138/ES zrušeny.

(10)

S ohledem na změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (9) bude mít Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví), zřízený uvedeným nařízením (dále jen „EBA“), novou úlohu v oblasti předcházení zneužití finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, a proto bude třeba následně provést změny i ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (10).

(11)

Směrnice 2009/138/ES, 2014/65/EU a (EU) 2015/849 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2014/65/EU

Směrnice 2014/65/EU se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Tato směrnice se vztahuje na investiční podniky, organizátory trhu a podniky ze třetích zemí poskytující investiční služby nebo vykonávající investiční činnosti prostřednictvím zřízení pobočky v Unii.“;

b)

v odstavci 2 se zrušuje písmeno d).

2)

V článku 4 se odstavec 1 mění takto:

a)

body 36 a 37 se nahrazují tímto:

„36)

„vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány investičního podniku, organizátora trhu či poskytovatele služeb hlášení údajů ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 36a nařízení (EU) č. 600/2014 jmenované v souladu s vnitrostátním právem, které jsou oprávněny ke stanovení strategie, cílů a celkového směřování daného subjektu, které dozorují a sledují rozhodování vedení instituce, a které zahrnují osoby, jež skutečně řídí činnost daného subjektu.

Odkazuje-li se v této směrnici na vedoucí orgán a jsou-li podle vnitrostátního práva řídící a kontrolní funkce vedoucího orgánu přiděleny různým orgánům nebo různým členům jednoho orgánu, určí členský stát odpovědné orgány nebo členy vedoucího orgánu v souladu se svým vnitrostátním právem, pokud není v této směrnici stanoveno jinak;

37)

„vrcholným vedením“ fyzické osoby, které v rámci investičního podniku, organizátora trhu, či poskytovatele služeb hlášení údajů ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 36a nařízení (EU) č. 600/2014 zastávají výkonné funkce a jsou vůči vedoucímu orgánu odpovědné za každodenní řízení daného subjektu, včetně toho, jak podnik a jeho zaměstnanci provádějí politiku v oblasti distribuce služeb a produktů zákazníkům;“;

b)

body 52, 53, 54, 55 písm. c) a 63 se zrušují.

3)

V článku 22 se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Členské státy zajistí, aby příslušné orgány v případě, že jsou pověřeny udělováním povolení pro činnost schválených systémů pro uveřejňování informací ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 34 nařízení (EU) č. 600/2014, na něž se vztahuje výjimka podle čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení, nebo schválených mechanismů pro hlášení obchodů ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 36 nařízení (EU) č. 600/2014, na něž se vztahuje výjimka podle čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení, a dohledem nad nimi, sledovaly činnost těchto systémů a mechanismů, aby mohly posoudit plnění provozních podmínek stanovených v uvedeném nařízení. Členské státy dále zajistí, aby byla přijata vhodná opatření umožňující příslušným orgánům získat údaje nezbytné k posouzení toho, zda schválené systémy pro uveřejňování informací a schválené mechanismy pro hlášení obchodů tyto povinnosti plní.“

4)

Hlava V se zrušuje.

5)

Článek 70 se mění takto:

a)

odstavec 3 se mění takto:

i)

v písmenu a) se zrušují body xxxvii) až xxxx),

ii)

v písmenu b) se vkládá nový bod, který zní:

„xxa)

čl. 27f odst. 1, 2 a 3, čl. 27g odst. 1 až 5 a čl. 27i odst. 1 až 4, pokud se na schválený systém pro uveřejňování informací nebo na schválený mechanismus pro hlášení obchodů vztahuje výjimka podle čl. 2 odst.3“;

b)

v odstavci 4 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

článek 5 nebo čl. 6 odst. 2 nebo články 34, 35, 39 nebo 44 této směrnice nebo

b)

čl. 7 odst. 1 třetí věta nařízení (EU) č. 600/2014 nebo čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení, a pokud se na schválený systém pro uveřejňování informací nebo na schválený mechanismus pro hlášení obchodů vztahuje výjimka podle čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení, článek 27b uvedeného nařízení.“;

c)

v odstavci 6 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

v případě investičního podniku, organizátora trhu oprávněného provozovat mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém nebo regulovaného trhu odnětí povolení instituci nebo pozastavení jeho platnosti v souladu s články 8 a 43 této směrnice, a pokud se na schválený systém pro uveřejňování informací nebo na schválený mechanismus pro hlášení obchodů vztahuje výjimka podle čl. 2 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014, odnětí uvedeného povolení nebo pozastavení jeho platnosti v souladu s článkem 27e uvedeného nařízení;“.

6)

V článku 71 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   V případě, že se zveřejněná trestní nebo správní sankce týká investičního podniku, organizátora trhu, úvěrové instituce v souvislosti s investičními službami a činnostmi nebo doplňkovými službami nebo pobočky podniků ze třetích zemí povolených v souladu s touto směrnicí, nebo schváleného systému pro uveřejňování informací nebo schváleného mechanismu pro hlášení obchodů, který má povolení podle nařízení (EU) č. 600/2014 a na nějž se vztahuje výjimka podle čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení, připojí ESMA odkaz na zveřejněnou sankci v příslušném rejstříku.“

7)

V čl. 77 odst. 1 prvním pododstavci se návětí nahrazuje tímto:

„Členské státy alespoň stanoví, aby každá osoba oprávněná ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (*1), která v investičním podniku na regulovaném trhu, nebo v rámci schváleného systému pro uveřejňování informací nebo schváleného mechanismu pro hlášení obchodů, který má povolení podle nařízení (EU) č. 600/2014 a na nějž se vztahuje výjimka podle čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení, plní úkol uvedený v článku 34 směrnice 2013/34/EU nebo v článku 73 směrnice Rady 2009/65/ES nebo jiný úkol stanovený právními předpisy, byla povinna bezodkladně sdělit příslušným orgánům každou skutečnost nebo rozhodnutí týkající se daného podniku, jež zjistí při plnění tohoto úkolu a jež by mohly:

(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).“"

8)

Článek 89 se mění takto:

a)

odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:

„2.   Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 bodě 2 druhém pododstavci a odst. 2, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 12, čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 13, čl. 25 odst. 8, čl. 27 odst. 9, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 4, čl. 33 odst. 8, čl. 52 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 58 odst. 6 a čl. 79 odst. 8 je svěřeno Komisi na dobu neurčitou od 2. července 2014.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 bodě 2 druhém pododstavci a odst. 2, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 12, čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 13, čl. 25 odst. 8, čl. 27 odst. 9, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 4, čl. 33 odst. 8, čl. 52 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 58 odst. 6 a čl. 79 odst. 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 bodě 2 druhého pododstavce a odst. 2, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 12, čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 13, čl. 25 odst. 8, čl. 27 odst. 9, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 4, čl. 33 odst. 8, čl. 52 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 58 odst. 6 nebo čl. 79 odst. 8 vstoupí v platnost pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.“

9)

V článku 90 se zrušují odstavce 2 a 3.

10)

V čl. 93 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy tyto předpisy použijí ode dne 3. ledna 2018.“

11)

V příloze I se zrušuje oddíl D.

Článek 2

Změny směrnice 2009/138/ES

Směrnice 2009/138/ES se mění takto:

1)

V čl. 77d odst. 4 se první věta nahrazuje tímto:

„Pro každou příslušnou zemi se koeficient volatility u bezrizikových úrokových měr podle odstavce 3 pro měnu dané země před uplatněním 65% faktoru zvýší o rozdíl mezi rozpětím pro příslušnou zemi očištěným o riziko a dvojnásobkem rozpětí pro příslušnou měnu očištěného o riziko, je-li tento rozdíl kladný a rozpětí pro příslušnou zemi očištěné o riziko je vyšší než 85 bazických bodů.“

2)

V článku 112 se vkládá nový odstavec, který zní:

„3a.   V souladu s čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) č. 1094/2010 orgány dohledu informují EIOPA o žádostech týkajících se používání nebo změny interního modelu. Na žádost jednoho nebo více dotyčných orgánů dohledu může EIOPA ve vztahu k rozhodnutí o žádosti poskytnout podle čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení technickou pomoc orgánu dohledu nebo orgánům, které požádaly o pomoc.“

3)

V hlavě I kapitole VIII se vkládá nový oddíl, který zní:

„Oddíl 2A

Oznamování a platformy pro spolupráci

Článek 152a

Oznamování

1.   Pokud má orgán dohledu domovského členského státu v úmyslu vydat povolení pojišťovně nebo zajišťovně, z jejíhož obchodního plánu vyplývá, že část jejích činností bude vykonávána na základě volného pohybu služeb nebo svobody usazování v jiném členském státě a že tyto činnosti budou mít pravděpodobně dopad na trh hostitelského členského státu, oznámí orgán dohledu domovského členského státu tuto skutečnost orgánu EIOPA a orgánu dohledu příslušného hostitelského členského státu.

2.   Orgán dohledu domovského členského státu kromě oznámení podle odstavce 1 rovněž oznámí orgánu EIOPA a orgánu dohledu příslušného hostitelského členského státu případy, kdy zjistí zhoršující se finanční situaci nebo jiná vznikající rizika vyplývající ze skutečnosti, že pojišťovna nebo zajišťovna vykonává činnosti na základě volného pohybu služeb nebo svobody usazování, jež mohou mít přeshraniční účinky. Orgán dohledu hostitelského členského státu může rovněž oznámit orgánu dohledu příslušného domovského členského státu, že má vážné a důvodné obavy ohledně ochrany spotřebitelů. Orgány dohledu mohou záležitost postoupit orgánu EIOPA a požádat jej o pomoc v případě, že nelze nalézt dvoustranné řešení.

3.   Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 musí být dostatečně podrobná, aby umožňovala řádné posouzení.

4.   Oznámeními uvedenými v odstavcích 1 a 2 není dotčen mandát k provádění dohledu orgánů dohledu domovského a hostitelského členského státu stanovený touto směrnicí.

Článek 152b

Platformy pro spolupráci

1.   EIOPA může v případě odůvodněných obav ohledně nepříznivých účinků na pojistníky z vlastního podnětu nebo na žádost jednoho či více příslušných orgánů dohledu zřídit a koordinovat platformu pro spolupráci s cílem posílit výměnu informací a prohloubit spolupráci mezi dotyčnými orgány dohledu, pokud pojišťovna nebo zajišťovna vykonává nebo má v úmyslu vykonávat činnosti na základě volného pohybu služeb nebo svobody usazování a pokud:

a)

jsou tyto činnosti relevantní z hlediska trhu hostitelského členského státu,

b)

orgán dohledu domovského členského státu podle čl. 152a odst. 2 oznámil zhoršující se finanční situaci nebo jiná vznikající rizika, nebo

c)

byla záležitost postoupena orgánu EIOPA podle čl. 152a odst. 2.

2.   Odstavcem 1 není dotčeno právo dotyčných orgánů dohledu zřídit platformu pro spolupráci v případě, že s jejím zřízením všechny orgány souhlasí.

3.   Zřízením platformy pro spolupráci podle odstavců 1 a 2 není dotčen mandát k provádění dohledu orgánů dohledu domovského a hostitelského členského státu stanovený touto směrnicí.

4.   Aniž je dotčen článek 35 nařízení (EU) č. 1094/2010, příslušné orgány dohledu včas poskytnou na žádost orgánu EIOPA veškeré nezbytné informace, které umožní řádné fungování platformy pro spolupráci.“

4)

Článek 231 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Orgán dohledu nad skupinou o obdržení žádosti neprodleně informuje ostatní členy kolegia orgánů dohledu včetně orgánu EIOPA a předá jim žádost obsahující všechny náležitosti, včetně dokumentace předložené podnikem. Na žádost jednoho nebo více příslušných orgánů dohledu může EIOPA v souvislosti s rozhodnutím o žádosti poskytnout podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1094/2010 technickou pomoc orgánu dohledu nebo orgánům, které požádaly o pomoc.“;

b)

v odst. 3 třetím pododstavci se první věta nahrazuje tímto:

„Pokud EIOPA nepřijme rozhodnutí podle druhého pododstavce tohoto odstavce v souladu s čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 1094/2010, přijme konečné rozhodnutí orgán dohledu nad skupinou.“

5)

V čl. 237 odst. 3 třetím pododstavci se první věta nahrazuje tímto:

„Pokud EIOPA nepřijme rozhodnutí podle druhého pododstavce tohoto odstavce v souladu s čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 1094/2010, přijme konečné rozhodnutí orgán dohledu nad skupinou.“

6)

V čl. 248 odst. 4 se zrušuje třetí pododstavec.

Článek 3

Změny směrnice (EU) 2015/849

Směrnice (EU) 2015/849 se mění takto:

1)

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Komise zprávu uvedenou v odstavci 1 zpřístupní členským státům a povinným osobám, aby jim pomohla identifikovat, chápat, řídit a zmírňovat riziko praní peněz a financování terorismu a aby umožnila dalším zúčastněným stranám, včetně vnitrostátních zákonodárců, Evropského parlamentu, Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (*2) (dále jen „EBA“), a zástupců finančních zpravodajských jednotek EU, rizikům lépe porozumět. Tato zpráva se zveřejní nejpozději šest měsíců poté, co je dána k dispozici členským státům, avšak bez těch částí zprávy obsahujících utajované informace.

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).“;"

b)

v odstavci 5 se druhá věta nahrazuje tímto:

„EBA poté vydá takové stanovisko každé dva roky.“

2)

Článek 7 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Název tohoto orgánu nebo popis tohoto mechanismu oznámí Komisi, orgánu EBA a ostatním členským státům.“;

b)

v odstavci 5 se první věta nahrazuje tímto:

„5.   Členské státy poskytnou výsledky svých posouzení rizik, včetně jejich aktualizovaných verzí, Komisi, orgánu EBA a ostatním členským státům. “

3)

V článku 17 se první věta nahrazuje tímto:

„Evropské orgány dohledu a poté EBA vydají do 26. června 2017 obecné pokyny pro příslušné orgány a úvěrové instituce a finanční instituce v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o rizikové faktory, které je třeba zohlednit, a opatření, jež mají být přijata, v případech, kdy jsou vhodná opatření zjednodušené hloubkové kontroly klienta. Od 1. ledna 2020 vydává EBA tyto obecné pokyny, je-li to vhodné.“

4)

V čl. 18 odst. 4 se první věta nahrazuje tímto:

„4.   Evropské orgány dohledu a poté EBA vydají do 26. června 2017 obecné pokyny pro příslušné orgány a úvěrové instituce a finanční instituce v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o rizikové faktory, které je třeba zohlednit, a opatření, jež mají být přijata, v případech, kdy jsou vhodná opatření zesílené hloubkové kontroly klienta. Od 1. ledna 2020 vydává EBA tyto obecné pokyny, je-li to vhodné.“

5)

V článku 41 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Na zpracovávání osobních údajů podle této směrnice se vztahují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (*3)a (EU) 2018/1725 (*4).

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1)."

(*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).“"

6)

Článek 45 se mění takto:

a)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Členské státy a EBA se vzájemně informují o případech, kdy právo třetí země nedovoluje použití strategií a postupů vyžadovaných podle odstavce 1. V takových případech lze usilovat o řešení pomocí koordinované činnosti. Při posuzování toho, které třetí země nedovolují použití strategií a postupů vyžadovaných podle odstavce 1, zohlední členské státy a EBA veškeré právní překážky, které mohou bránit řádnému použití uvedených strategií a postupů, včetně mlčenlivosti, ochrany údajů a jiných překážek, které omezují výměnu informací, jež mohou být pro tyto účely relevantní.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem upřesňující druhy dalších opatření uvedených v odstavci 5 a minimální opatření, která úvěrové instituce a finanční instituce mají přijmout, pokud právo třetí země nedovoluje provádění opatření vyžadovaných podle odstavců 1 a 3.

EBA předloží návrhy regulačních technických norem uvedené v prvním pododstavci Komisi do 26. prosince 2016.“;

c)

odstavec 10 se nahrazuje tímto:

„10.   EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem, jež stanoví kritéria pro určení okolností, za nichž je vhodné určit ústřední kontaktní místo podle odstavce 9, a funkce, které by měla ústřední kontaktní místa plnit.

EBA předloží návrhy regulačních technických norem uvedené v prvním pododstavci Komisi do 26. června 2017.“

7)

Článek 48 se mění takto:

a)

v odst. 1a druhém pododstavci se třetí věta nahrazuje tímto:

„Orgány finančního dohledu členských států slouží rovněž jako kontaktní místo pro EBA.“;

b)

v odstavci 10 se první věta nahrazuje tímto:

„10.   Evropské orgány dohledu a poté EBA vydají do 26. června 2017 obecné pokyny pro příslušné orgány v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o charakteristiky přístupu k dozoru vycházejícího z posouzení míry rizika a o opatření, která se použijí při výkonu dozoru založeného na posouzení rizik. Od 1. ledna 2020 vydává EBA tyto obecné pokyny, je-li to vhodné.“

8)

V kapitole VI oddíle 3 pododdíle II se název nahrazuje tímto:

Spolupráce s orgánem EBA

;

9)

Článek 50 se nahrazuje tímto:

Článek 50

Příslušné orgány poskytují orgánu EBA všechny nezbytné informace umožňující mu plnit úkoly podle této směrnice.“

10)

Článek 62 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány informovaly EBA o veškerých správních sankcích a opatřeních uložených v souladu s články 58 a 59 úvěrovým institucím a finančním institucím, včetně jakéhokoli opravného prostředku proti nim a výsledků tohoto opravného prostředku.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   EBA spravuje internetové stránky s odkazy na zveřejnění provedená příslušnými orgány, pokud jde o správní sankce a opatření uložené v souladu s článkem 60 úvěrovým institucím a finančním institucím, a uvádí období, po které jednotlivé členské státy správní sankce a opatření zveřejňují.“

Článek 4

Provedení ve vnitrostátním právu

1.   Členské státy do 30. června 2021 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

2.   Členské státy do 30. června 2020 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 2 bodem 1 této směrnice. Neprodleně sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3.   Členské státy použijí opatření uvedená v článku 1 od 1. ledna 2022 a opatření uvedená v článcích 2 a 3 od 30. června 2021. Členské státy použijí opatření uvedená v čl. 2 bodu 1 nejpozději od 1. července 2020.

4.   Předpisy přijaté členskými státy podle odstavců 1 a 2 musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 5

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 18. prosince 2019.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

T. TUPPURAINEN


(1)  Úř. věst. C 251, 18.7.2018, s. 2.

(2)  Úř. věst. C 227, 28.6.2018, s. 63.

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2019.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU