(EU) 2019/1258Směrnice Komise (EU) 2019/1258 ze dne 23. července 2019, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 196, 24.7.2019, s. 6-9 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 23. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 13. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1258

ze dne 23. července 2019,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/34/ES ze dne 23. dubna 2009 o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (1), a zejména na článek 16 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 80/181/EHS (2) definuje jednotky měření, které se mají používat v Unii, a umožňuje tak vyjádřit měření a indikace veličiny v souladu s Mezinárodní soustavou jednotek (SI), přijatou Všeobecnou konferencí pro váhy a míry (CGPM), zřízenou Mezinárodní úmluvou o soustavě metrické, podepsanou v Paříži dne 20. května 1875.

(2)

Směrnice 2009/34/ES stanoví obecný rámec pro přijetí zvláštních směrnic týkajících se mimo jiné měřidel a technických požadavků na ně, jednotek měření a harmonizace metod měření a metrologické kontroly. Článek 16 uvedené směrnice předpokládá, že Komise může měnit přílohy zvláštních směrnic uvedených v jejím článku 1 za účelem přizpůsobení technickému pokroku, včetně kapitoly I přílohy směrnice 80/181/EHS.

(3)

CGPM na svém 24. zasedání v roce 2011 rozhodla o novém způsobu vymezení SI na základě souboru sedmi určujících konstant, které vycházejí ze základních fyzikálních konstant a dalších přírodních konstant. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno na 25. zasedání CGPM v roce 2014.

(4)

Na 26. zasedání CGPM v roce 2018 byly přijaty nové definice základních jednotek SI. Tyto nové definice vycházejí z nové zásady fixování číselných hodnot určujících konstant a budou účinné od 20. května 2019. Nové definice by měly zlepšit dlouhodobou stabilitu a hodnověrnost základních jednotek SI, jakož i přesnost a srozumitelnost měření.

(5)

Nové definice, které CGPM přijala, odrážejí nejnovější vývoj vědy o měření a etalonů. Aby byly definice základních jednotek SI stanovené ve směrnici 80/181/EHS přizpůsobeny technickému pokroku, a přispělo se tak k jednotnému uplatňování SI, je nezbytné uvést je do souladu s novými definicemi.

(6)

Směrnice 80/181/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Je nezbytné zajistit, aby se nový právní předpis používal od stejného data ve všech členských státech, a to nezávisle na datu provedení ve vnitrostátním právu, aby tak bylo zajištěno jednotné provedení směrnice 80/181/EHS.

(8)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru pro přizpůsobování směrnic uvedených v článku 16 směrnice 2009/34/ES technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna

Příloha směrnice 80/181/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Provedení ve vnitrostátním právu

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 13. května 2020. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 13. června 2020.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 106, 28.4.2009, s. 7.

(2)  Směrnice Rady 80/181/EHS ze dne 20. prosince 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS (Úř. věst. L 39, 15.2.1980, s. 40).


PŘÍLOHA

V příloze kapitole I se oddíl 1.1 nahrazuje tímto:

„1.1   Základní jednotky SI

Veličina

Jednotka

Název

Značka

Čas

sekunda

s

Délka

metr

m

Hmotnost

kilogram

kg

Elektrický proud

ampér

A

Termodynamická teplota

kelvin

K

Látkové množství

mol

mol

Svítivost

kandela

cd

Definice základních jednotek SI:

 

Jednotka času

Sekunda, značka s, je jednotkou času v SI. Je definována stanovením pevné číselné hodnoty frekvence Δν Cs, přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 nacházejícího se v klidovém stavu, která je rovna 9 192 631 770, je-li vyjádřena v jednotce Hz, jež je rovna s– 1.

 

Jednotka délky

Metr, značka m, je jednotkou délky v SI. Je definován stanovením pevné číselné hodnoty rychlosti světla ve vakuu c, která je rovna 299 792 458, je-li vyjádřena v jednotce m/s, kde sekunda je definována prostřednictvím Δν Cs.

 

Jednotka hmotnosti

Kilogram, značka kg, je jednotkou hmotnosti v SI. Je definován stanovením pevné číselné hodnoty Planckovy konstanty h, která je rovna 6,626 070 15 × 10– 34, je-li vyjádřena v jednotce J s, jež je rovna kg m2 s– 1, kde metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím c a Δν Cs.

 

Jednotka elektrického proudu

Ampér, značka A, je jednotkou elektrického proudu v SI. Je definován stanovením pevné číselné hodnoty elementárního náboje e, která je rovna 1,602 176 634 × 10– 19, je-li vyjádřena v jednotce C, jež je rovna A s, kde sekunda je definována prostřednictvím Δν Cs.

 

Jednotka termodynamické teploty

Kelvin, značka K, je jednotkou termodynamické teploty v SI. Je definován stanovením pevné číselné hodnoty Boltzmannovy konstanty k, která je rovna 1,380 649 × 10– 23, je-li vyjádřena v jednotce J K– 1, jež je rovna kg m2 s– 2 K– 1, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím h, c a Δν Cs.

 

Jednotka látkového množství

Mol, značka mol, je jednotkou látkového množství v SI. Jeden mol obsahuje přesně 6,022 140 76 × 1023 elementárních entit. Toto číslo je pevná číselná hodnota Avogadrovy konstanty, N A, je-li vyjádřena v jednotce mol– 1, a nazývá se Avogadrovo číslo.

Látkové množství, značka n, systému je mírou počtu specifikovaných elementárních entit. Elementární entitou může být atom, molekula, iont, elektron, jakákoli jiná částice nebo specifikované seskupení částic.

 

Jednotka svítivosti

Kandela, značka cd, je jednotkou svítivosti v daném směru v SI. Je definována stanovením pevné číselné hodnoty světelné účinnosti monochromatického záření o frekvenci 540 × 1012 Hz, K cd, která je rovna 683, je-li vyjádřena v jednotce lm W– 1, jež je rovna cd sr W– 1 nebo cd sr kg– 1 m– 2 s3, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím h, c a Δν Cs.

1.1.1   Zvláštní název a značka odvozené jednotky teploty v SI pro vyjádření Celsiovy teploty

Veličina

Jednotka

Název

Značka

Celsiova teplota

stupeň Celsia

°C

Teplota vyjádřená ve stupních Celsia t je definována jako rozdíl t = T – T0 mezi dvěma termodynamickými teplotami TT 0, kde T 0 = 273,15 K. Interval nebo rozdíl teploty může být vyjádřen buď v kelvinech, nebo ve stupních Celsia. Velikost jednotky „stupeň Celsia“ je rovna velikosti jednotky „kelvin“.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU