(EU) 2019/1159Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1159 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 94-105 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 20. června 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 1. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano (od 17. července 2022 zrušen předpisem (EU) 2022/993) Pozbývá platnosti: 17. července 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1159

ze dne 20. června 2019,

kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro zachování vysoké úrovně námořní bezpečnosti a zabránění znečištění moří a za účelem dalšího zlepšení v této oblasti je zásadní udržet a pokud možno zlepšit úroveň znalostí a dovedností námořníků Unie rozvojem námořního výcviku a vydáváním průkazů způsobilosti v souladu s mezinárodními pravidly a technologickým pokrokem a podniknout další kroky k posílení základny evropských námořních dovedností.

(2)

Výcvik a vydávání průkazů způsobilosti námořníků jsou na mezinárodní úrovni upraveny mezinárodní úmluvou Mezinárodní námořní organizace (dále jen „IMO“) o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků z roku 1978 (dále jen „úmluva STCW“) v pozměněném znění, která byla naposledy podstatně revidována v roce 2010. Další změny úmluvy STCW týkající se požadavků na výcvik a kvalifikaci námořníků pracujících na lodích podléhajících Mezinárodnímu předpisu pro bezpečnost lodí používajících plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem vzplanutí (dále jen „předpis IGF“) byly přijaty v roce 2015. V roce 2016 byly přijaty změny úmluvy STCW týkající se výcviku a kvalifikace námořníků pracujících na osobních lodích a lodích, které působí v polárních vodách.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES (3) začleňuje úmluvu STCW do práva Unie. Všechny členské státy jsou signatáři úmluvy STCW, a proto se harmonizovaného provedení jejich mezinárodních závazků dosáhne sladěním pravidel Unie o výcviku a vydávání průkazů způsobilosti s úmluvou STCW. Několik ustanovení směrnice 2008/106/ES by tudíž mělo být pozměněno, aby odrážela nejnovější změny úmluvy STCW, pokud jde o výcvik a kvalifikaci námořníků pracujících na lodích, na které se vztahuje předpis IGF, na osobních lodích a na lodích, které působí v polárních vodách.

(4)

Předpis o výcviku námořníků, vydávání průkazů způsobilosti a strážní službě námořníků, přijatý usnesením č. 2 konference smluvních stran STCW v roce 2010 v platném znění (dále jen „předpis STCW“), již obsahuje pokyny pro předcházení únavě (oddíl B-VIII/1), jakož i pro způsobilost ke službě (oddíl A-VIII/1). V zájmu bezpečnosti je naprosto nezbytné, aby požadavky článku 15 směrnice 2008/106/ES byly vymáhány a dodržovány bez výjimky a aby se k těmto pokynům řádně přihlíželo.

(5)

Jedním z cílů společné dopravní politiky v oblasti námořní dopravy je usnadnit pohyb námořníků v rámci Unie. Tento pohyb mimo jiné přispívá ke zvyšování atraktivity unijního odvětví námořní dopravy pro budoucí generace, aby evropská námořní doprava nečelila nedostatku kvalifikovaných pracovních sil s vhodnou kombinací dovedností a znalostí. Pro usnadnění volného pohybu námořníků je vzájemné uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy klíčové. Se zřetelem k právu na řádnou správu by rozhodnutí členských států o přijetí průkazů odborné způsobilosti vydaných námořníkům jinými členskými státy pro účely vydání vnitrostátních průkazů kompetence mělo být založeno na důvodech, které lze v případě dotčeného námořníka ověřit.

(6)

Směrnice 2008/106/ES rovněž obsahuje centralizovaný systém pro uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných třetími zeměmi. Hodnocení programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) ukázalo, že členské státy od zavedení centralizovaného systému dosáhly značných úspor nákladů. Nicméně pokud jde o některé uznané třetí země, hodnocení rovněž odhalilo, že pouze velmi malý počet potvrzení ověřujících uznání průkazů byl vydán k průkazům kompetence nebo průkazům odborné způsobilosti vydaným těmito třetími zeměmi. Pro účinnější využívání dostupných lidských a finančních zdrojů by tedy postup pro uznávání třetích zemí měl být založen na analýze potřeby takového uznání, včetně mimo jiné uvedení odhadovaného počtu velitelů, důstojníků a radistů z dané země, kteří budou pravděpodobně sloužit na lodích plujících pod vlajkami členských států. Tato analýza by měla být předložena k posouzení Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS).

(7)

S ohledem na zkušenosti získané při použití postupu uznání třetích zemí z hodnocení REFIT vyplynulo, že stávající časový rámec 18 měsíců nezohledňuje složitost postupu, který zahrnuje kontrolu v terénu provedenou Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost. Nutné diplomatické dohody k naplánování a provedení takové kontroly vyžadují více času. Kromě toho není toto osmnáctiměsíční období dostačující, pokud třetí země musí provést nápravná opatření a učinit právní změny ve svém systému, aby splnila požadavky úmluvy STCW. Vzhledem k těmto důvodům by lhůta pro přijetí rozhodnutí Komise měla být prodloužena z 18 na 24 měsíců, a pokud třetí země musí provést významná nápravná opatření včetně změn právních ustanovení, lhůta by měla být dále prodloužena na 36 měsíců. Dále by měla být zachována možnost žádajícího členského státu dočasně uznat systém norem výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků třetí země, aby byla zachována flexibilita postupu uznávání.

(8)

S cílem zajistit právo všech námořníků na důstojné zaměstnání a omezit narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu, mělo by budoucí uznávání třetích zemí vzít v úvahu, zda tyto třetí země ratifikovaly Mezinárodní úmluvu o práci na moři z roku 2006.

(9)

S cílem dále zvýšit účinnost centralizovaného systému pro uznávání třetích zemí by přehodnocení třetích zemí, které lodím plujícím pod vlajkami členských států poskytují nízký počet námořníků, mělo být prováděno v delších intervalech, jež by se měly prodloužit na deset let. Nicméně tato delší lhůta pro přehodnocení systému těchto třetích zemí by měla být spojena s prioritními kritérii, která zohledňují otázky bezpečnosti a zajišťují rovnováhu potřeby účinnosti a efektivního ochranného mechanismu pro případ zhoršení kvality výcviku námořníků poskytovaného v příslušných třetích zemích.

(10)

Informace o námořnících zaměstnaných z třetích zemí jsou na úrovni Unie dostupné prostřednictvím sdělení členských států o příslušných informacích uchovávaných v jejich vnitrostátních registrech týkajících se vydaných průkazů způsobilosti a jejich potvrzení. Tyto informace by měly být využity za účelem vytváření statistik a politik, především za účelem zlepšování účinnosti centralizovaného systému uznávání třetích zemí. Uznání třetích zemí, které na základě informací od členských států neposkytly lodím plujícím pod vlajkami členských států námořníky po dobu nejméně osmi let, by měla být podrobena opětovnému přezkumu. Proces opětovného přezkumu by měl zahrnovat možnost zachování či odejmutí uznání dotčené třetí země. Tyto informace poskytnuté členskými státy by navíc měly být použity pro vymezení priorit, pokud jde o přehodnocení uznaných třetích zemí.

(11)

Za účelem zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni a zaručení včasného přizpůsobení pravidel Unie těmto změnám by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o začleňování změn úmluvy STCW a části A předpisu STCW aktualizováním technických požadavků na výcvik a vydávání průkazů způsobilosti námořníků a sladěním všech příslušných ustanovení směrnice 2008/106/ES ve vztahu k digitálním průkazům způsobilosti námořníků. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (4). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(12)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení ustanovení této směrnice o uznávání třetích zemí by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (5).

(13)

Ustanovení o uznávání odborných kvalifikací stanovená ve směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES (6) se nevztahují na uznávání průkazů způsobilosti námořníků podle směrnice 2008/106/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES (7) upravovala vzájemné uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy. Nicméně definice průkazů způsobilosti námořníků, které jsou uvedeny ve směrnici 2005/45/ES, se po změnách úmluvy STCW v roce 2010 staly zastaralými. Režim vzájemného uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy by tudíž měl být pozměněn tak, aby odrážel mezinárodní změny a definice průkazů způsobilosti námořníků obsažené ve směrnici 2008/106/ES. Kromě toho by do režimu vzájemného uznávání měly být zahrnuty rovněž průkazy zdravotní způsobilosti námořníků vydané subjekty pověřenými členskými státy. S cílem odstranit nejednoznačnost a riziko nesrovnalostí mezi směrnicemi 2005/45/ES a 2008/106/ES by vzájemné uznávání průkazů způsobilosti námořníků měla upravovat výhradně směrnice 2008/106/ES. S cílem snížit administrativní zátěž členských států by měl být zaveden elektronický systém pro předkládání průkazů způsobilosti námořníků, jakmile budou přijaty příslušné změny úmluvy STCW.

(14)

Digitalizace údajů je přirozenou součástí technologického vývoje v oblasti shromažďování a předávání údajů a jejím cílem je přispět k úspoře nákladů a účinnému využívání lidských zdrojů. Komise by měla zvážit opatření na zvýšení účinnosti státní přístavní inspekce, mezi které patří mimo jiné hodnocení proveditelnosti a přidané hodnoty zřízení a správy centrální databáze průkazů způsobilosti námořníků, která by byla propojena s inspekční databází uvedenou v článku 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES (8) a k níž by byly připojeny všechny členské státy. Tato centrální databáze by měla obsahovat veškeré informace uvedené v příloze V směrnice 2008/106/ES ohledně průkazů kompetence a potvrzení prokazujících uznání průkazů odborné způsobilosti vydaných v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 úmluvy STCW.

(15)

Vzdělávání a výcvik evropských námořníků pro pozice velitelů a důstojníků by měly být podporovány studentskými výměnami mezi institucemi námořního vzdělávání a výcviku v celé Unii. Pro pěstování a rozvoj dovedností a kvalifikací námořníků plujících pod evropskou vlajkou je nezbytná výměna osvědčených postupů mezi členskými státy. Vzdělávání a výcvik námořníků by měl plně využívat příležitosti poskytované programem Erasmus+.

(16)

Komise by měla navázat dialog se sociálními partnery a členskými státy za účelem vypracování iniciativ v oblasti námořního výcviku, jež by doplňovaly mezinárodně dohodnutou minimální úroveň výcviku námořníků a jež by mohly být vzájemně uznávány členskými státy jako evropské námořní diplomy vynikající kvality. Tyto iniciativy by měly vycházet z doporučení probíhajících pilotních projektů a strategií uvedených v plánu Komise pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností a být vypracovávány v souladu s nimi.

(17)

V zájmu větší právní srozumitelnosti a jednotnosti by směrnice 2005/45/ES měla být zrušena.

(18)

Směrnice 2008/106/ES by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2008/106/ES

Směrnice 2008/106/ES se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňují nové body, které znějí:

„43)

„hostitelským členským státem“ členský stát, v němž námořníci usilují o přijetí nebo uznání svých průkazů kompetence, průkazů odborné způsobilosti nebo dokladů;

44)

„předpisem IGF“ Mezinárodní předpis pro bezpečnost lodí používajících jako palivo plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem vzplanutí, jak je definováno v pravidlu II-1/2.29 úmluvy SOLAS 74;

45)

„polárním předpisem“ Mezinárodní předpis pro lodě působící v polárních vodách, jak je definováno v pravidle XIV/1.1 úmluvy SOLAS 74;

46)

„polárními vodami“ arktické vody nebo antarktická oblast, jak je definováno v pravidlech XIV/1.2 až XIV/1.4 úmluvy SOLAS 74.“

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

v jediném odstavci se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Tato směrnice se vztahuje na námořníky uvedené v této směrnici sloužící na námořních lodích plujících pod vlajkou členského státu s výjimkou:“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„2.   Článek 5b se vztahuje na námořníky, kteří jsou držiteli průkazu vydaného některým členským státem, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.“

3)

Článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 10 se nahrazuje tímto:

„10.   S výhradou čl. 19 odst. 7 se musí originál každého průkazu způsobilosti požadovaného touto směrnicí nacházet na lodi, na které držitel průkazu způsobilosti slouží, v tištěné podobě nebo v digitální podobě, přičemž jeho pravost a platnost mohou být ověřeny v rámci postupu podle odst. 12 písm. b) tohoto článku.“

b)

odstavec 13 se nahrazuje tímto:

„13.   „Okamžikem, kdy vstoupí příslušné změny úmluvy STCW a části A předpisu STCW týkající se digitálních průkazů způsobilosti pro námořníky v platnost, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a, kterými se mění tato směrnice, aby byla sladěna příslušná ustanovení této směrnice se změnami úmluvy STCW a části A předpisu STCW za účelem digitalizace způsobilosti námořníků a jejich potvrzení.“

4)

Článek 5a se nahrazuje tímto:

„Článek 5a

Informování Komise

Pro účely čl. 20 odst. 8 a čl. 21 odst. 2 a výhradně pro využití členskými státy a Komisí v rámci tvorby politik a pro statistické účely předloží členské státy každoročně Komisi informace uvedené v příloze V této směrnice, které se týkají průkazů kompetence a potvrzení ověřujících jejich uznání. Členské státy rovněž mohou dobrovolně poskytnout informace o průkazech odborné způsobilosti vydaných členům mužstva v souladu s kapitolami II, III a VII přílohy úmluvy STCW, například informace uvedené v příloze V této směrnice.“

5)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 5b

Vzájemné uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy

1.   Každý členský stát akceptuje průkazy odborné způsobilosti a doklady vydané jiným členským státem nebo subjekty pověřenými členským státem, v tištěné podobě nebo v digitální podobě, s cílem povolit námořníkům sloužit na lodích plujících pod jeho vlajkou.

2.   Každý členský stát uzná průkazy kompetence vydané jiným členským státem nebo průkazy odborné způsobilosti vydané jiným členským státem velitelům a důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 přílohy I této směrnice potvrzením uvedených průkazů způsobilosti na důkaz jejich uznání. Potvrzení ověřující uznání se omezuje na postavení, funkce a úrovně kompetence nebo odborné způsobilosti, které jsou v něm stanovené. Toto potvrzení se vydává pouze v případě, že byly splněny všechny požadavky úmluvy STCW v souladu s pravidlem I/2 odst. 7 uvedené úmluvy. Použitý vzor potvrzení musí být v souladu se vzorem uvedeným v oddíle A-I/2 odst. 3 předpisu STCW.

3.   Každý členský stát přijme, a to za účelem povolit námořníkům sloužit na lodích plujících pod jeho vlajkou, průkazy zdravotní způsobilosti vydané subjekty pověřenými jiným členským státem v souladu s článkem 11.

4.   Hostitelské členské státy zajistí, že rozhodnutí uvedená v odstavcích 1, 2 a 3 budou vydána v přiměřené lhůtě. Hostitelské členské státy rovněž v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy zajistí, že námořníci mají právo na odvolání proti jakémukoli odmítnutí potvrdit nebo přijmout platný průkaz způsobilosti nebo proti neobdržení žádné odpovědi, a že námořníci mají k dispozici odpovídající poradenství a podporu, pokud jde o tato odvolání, v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a postupy.

5.   Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, mohou příslušné orgány hostitelského členského státu rozhodnout o dalších omezeních pro postavení, funkce a úrovně kompetence nebo odborné způsobilosti vztahující se k příbřežním plavbám uvedeným v článku 7, nebo pro jiné průkazy způsobilosti vydané podle pravidla VII/1 přílohy I.

6.   Aniž je dotčen odstavec 2, může hostitelský členský stát v případě potřeby povolit námořníkovi sloužit po dobu nejvýše tří měsíců na lodi plující pod jeho vlajkou, pokud má tento námořník platný odpovídající průkaz způsobilosti vydaný a potvrzený jiným členským státem, ale dosud nepotvrzený pro uznání dotčeným hostitelským členským státem.

Vždy musí být snadno k dispozici písemný důkaz o tom, že žádost o potvrzení byla předána příslušným orgánům.

7.   Hostitelský členský stát zajistí, aby námořníci, kteří předloží k uznání průkaz způsobilosti pro funkce na řídící úrovni, měli odpovídající znalosti námořních právních předpisů tohoto členského státu, které jsou důležité pro funkce, jež budou smět vykonávat.“

6)

Článek 12 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Každý velitel, důstojník nebo radista mající průkaz způsobilosti vydaný nebo uznaný podle kterékoli kapitoly přílohy I kromě kapitoly V pravidla V/3 nebo kapitoly VI, který slouží na moři nebo má v úmyslu vrátit se na moře po období na pevnině, musí, aby mohl být nadále uznán schopným pro námořní službu, musí v intervalech nejvýše pěti let:

a)

vyhovět požadavkům na zdravotní způsobilost předepsaným článkem 11 a

b)

zajistit zachování své odborné způsobilosti v souladu s oddílem A-I/11 předpisu STCW.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2b.   K tomu, aby mohl pokračovat v námořní službě na lodích působících v polárních vodách, musí každý velitel nebo důstojník splňovat požadavky odstavce 1 tohoto článku a v intervalech nejvýše pěti let prokázat zachování své odborné způsobilosti pro lodě působící v polárních vodách v souladu s oddílem A-I/11 odst. 4 předpisu STCW.“;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Každý členský stát porovná požadavky na způsobilost, které jsou vyžadovány od uchazečů o průkazy kompetence nebo průkazy odborné způsobilosti vydané do 1. ledna 2017, s těmi, které jsou pro získání odpovídajícího průkazu kompetence nebo průkazu odborné způsobilosti blíže určeny v části A předpisu STCW, a určí, zda je nezbytné požadovat na držitelích těchto průkazů kompetence nebo průkazů odborné způsobilosti, aby absolvovali opakovací a aktualizační výcvik nebo hodnocení způsobilosti.“;

d)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Každý členský stát porovná požadavky na způsobilost, které platily pro osoby sloužící na lodích používajících jako palivo plyn před 1. lednem 2017, s požadavky na způsobilost uvedenými v oddíle A-V/3 předpisu STCW a určí, zda je případně třeba, aby si tyto osoby aktualizovaly svou kvalifikaci.“

7)

V článku 19 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Členský stát, který má úmyslu vydáním potvrzení uznat průkazy kompetence nebo průkazy odborné způsobilosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku, které třetí země vydala veliteli lodě, důstojníkovi nebo radistovi pro službu na lodích plujících pod vlajkou tohoto státu, podá Komisi svou žádost o uznání této třetí země spolu s předběžnou analýzou, jak tento třetí stát dodržuje požadavky úmluvy STCW, tím, že shromáždí informace uvedené v příloze II této směrnice. V této předběžné analýze členský stát na podporu své žádosti uvede další informace týkající se odůvodnění uznání třetí země.

Po předložení žádosti členským státem Komise neprodleně zpracuje žádost předloženou žádajícím členským státem a rozhodne přezkumným postupem podle čl. 28 odst. 2 o zahájení hodnocení systému výcviku a vydávání průkazů způsobilosti v dané třetí zemi, a to v přiměřené lhůtě a s řádným zohledněním lhůty uvedené v odstavci 3 tohoto článku.

Po přijetí kladného rozhodnutí o zahájení hodnocení shromáždí Komise s pomocí Evropské agentury pro námořní bezpečnost a s možným zapojením členského státu, který podal žádost, a jakýchkoli jiných zainteresovaných členských států informace uvedené v příloze II této směrnice a posoudí, jaké jsou v této třetí zemi systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti, s cílem ověřit, že tato země splňuje všechny požadavky úmluvy STCW, že jsou přijata vhodná opatření k zabránění vydání podvodných průkazů způsobilosti a vezme v úvahu, zda tato země ratifikovala Úmluvu o práci na moři z roku 2006.

3.   Pokud na základě hodnocení uvedeného v odstavci 2 tohoto článku Komise shledá, že všechny tyto požadavky jsou splněny, přijme prováděcí akty, kterými stanoví rozhodnutí o uznání třetí země. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 28 odst. 2 do 24 měsíců ode dne předložení žádosti členským státem podle odstavce 2 tohoto článku.

Musí-li dotčená třetí země ke splnění požadavků úmluvy STCW provést významná nápravná opatření, včetně změn právních předpisů, systémů vzdělávání, výcviku a průkazů způsobilosti, budou prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce přijaty do 36 měsíců ode dne předložení žádosti členským státem podle odstavce 2 tohoto článku.

Členský stát podávající žádost může rozhodnout, že uzná třetí zemi jednostranně, dokud není prováděcí akt podle tohoto odstavce přijat. Členský stát v případě takového jednostranného uznání sděluje Komisi počet potvrzení ověřujících uznání vydaných v souvislosti s průkazy kompetence a průkazy odborné způsobilosti vydanými třetí zemí podle odstavce 1, dokud není přijat prováděcí akt týkající se uznání této třetí země.“

8)

V článku 20 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„8.   Pokud členský stát nevydá žádná potvrzení ověřující uznání průkazů kompetence nebo průkazů odborné způsobilosti podle čl. 19 odst. 1 vydaných třetí zemí po dobu delší než osm let, uznání průkazů způsobilosti této země bude podrobeno opětovnému přezkumu. Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví toto rozhodnutí o opětovném přezkumu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 28 odst. 2 poté, co jsou členské státy i dotčená třetí země uvědomeny alespoň šest měsíců předem.“

9)

V článku 21 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Třetí země, které byly uznány postupem podle čl. 19 odst. 3 prvního pododstavce, včetně zemí uvedených v čl. 19 odst. 6, Komise s pomocí Evropské agentury pro námořní bezpečnost pravidelně, nejméně však do deseti let od posledního hodnocení, přehodnocuje s cílem ověřit, zda plní odpovídající kritéria stanovená v příloze II a zda přijaly vhodná opatření k zabránění vydávání podvodných průkazů způsobilosti.

2.   Komise s pomocí Evropské agentury pro námořní bezpečnost přehodnotí třetí země na základě prioritních kritérii. Tato prioritní kritéria zahrnují následující:

a)

údaje o plnění požadavků zjištěných státní přístavní inspekcí podle článku 23;

b)

počet potvrzení ověřujících uznání vydaných třetí zemí v souvislosti s průkazy kompetence, nebo s průkazy odborné způsobilosti vydanými v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 úmluvy STCW;

c)

počet institucí námořního vzdělávání a výcviku akreditovaných třetí zemí;

d)

počet programů výcviku a profesního rozvoje námořníků schválených třetí zemí;

e)

datum posledního hodnocení třetí země Komisí a počet nedostatků v zásadních procesech, které byly zjištěny během tohoto hodnocení;

f)

jakékoli významné změny v systému námořního výcviku a vydávání průkazů způsobilosti třetí země;

g)

celkový počet námořníků, jimž byl vydán průkaz způsobilosti třetí zemí, sloužících na lodích plujících pod vlajkami členských států, a úroveň výcviku a kvalifikace těchto námořníků;

h)

informace týkající se standardů vzdělávání a odborného výcviku v dané třetí zemi poskytované kterýmikoliv dotčenými orgány nebo jinými zúčastněnými stranami, jsou-li k dispozici.

V případě, že třetí země nesplňuje požadavky úmluvy STCW podle článku 20 této směrnice, bude mít nové hodnocení této země ve vztahu k ostatním třetím zemím přednost.“

10)

V článku 25a se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy sdělují Komisi informace uvedené v příloze V pro účely čl. 20 odst. 8 a čl. 21 odst. 2 a pro využití členskými státy a Komisí v rámci tvorby politik.“

11)

Článek 26 se nahrazuje tímto:

„Článek 26

Hodnotící zpráva

Nejpozději 2. srpna 2024 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu, včetně návrhů na navazující opatření, jež mají být s ohledem na uvedené hodnocení přijata. V této hodnotící zprávě Komise analyzuje provádění režimu vzájemného uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a případný vývoj ohledně digitálních průkazů způsobilosti pro námořníky na mezinárodní úrovni. Komise rovněž vyhodnotí případný vývoj ohledně budoucího zvážení evropských námořních diplomů vynikající kvality, a to na základě doporučení poskytnutých sociálními partnery.“

12)

Článek 27 se nahrazuje tímto:

„Článek 27

Změna

1.   Komisi je v souladu s článkem 27a svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny přílohy I této směrnice a souvisejících ustanovení této směrnice za účelem sladění této přílohy a těchto ustanovení s novými změnami úmluvy STCW a části A předpisu STCW.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem změny přílohy V této směrnice, pokud jde o specifický a příslušný obsah a podrobnosti informací, které jsou členské státy povinny oznámit, za podmínky, že jsou tyto akty omezeny pouze na zohlednění změn úmluvy STCW a části A předpisu STCW a že respektují záruky ochrany údajů. Tyto akty v přenesené pravomoci nesmějí měnit ustanovení o anonymizaci údajů uvedená v čl. 25a odst. 3.“

13)

Článek 27a se nahrazuje tímto:

„Článek 27a

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 13 a v článku 27 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 1. srpna 2019. Komise vyhotoví zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 13 a článku 27 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 13 a článku 27 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

14)

Příloha I směrnice 2008/106/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Zrušení

Směrnice 2005/45/ES se zrušuje.

Článek 3

Provedení

1.   Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 2. srpna 2021. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob provedení tohoto odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. června 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Úř. věst. C 110, 22.3.2019, s. 125.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 6. června 2019.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků (Úř. věst. L 323, 3.12.2008, s. 33).

(4)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 160).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57).


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 2008/106/ES se kapitola V mění takto:

1)

Pravidlo V/2 se nahrazuje tímto:

Pravidlo V/2

Povinné minimální požadavky na výcvik a kvalifikaci velitelů, důstojníků, členů mužstva a dalších členů posádky na osobních lodích

1.

Toto pravidlo se vztahuje na velitele, důstojníky, členy mužstva a ostatní posádku sloužící na osobních lodích provozujících mezinárodní plavbu. Členské státy rozhodnou, zda se tyto požadavky vztahují na posádku sloužící na osobních lodích provozujících vnitrostátní plavbu.

2.

Před přidělením do služby na osobní lodi musí všechny osoby sloužící na osobní lodi splňovat požadavky stanovené v oddíle A-VI/1 odst. 1 předpisu STCW.

3.

Velitelé, důstojníci, členové mužstva a ostatní členové posádky sloužící na osobních lodích musí absolvovat výcvik a úvodní výcvik požadované odstavcích 5 až 9, které odpovídají jejich služebnímu postavení, úkolům a odpovědnostem.

4.

Velitelé, důstojníci, členové mužstva a ostatní členové posádky, u nichž je vyžadován výcvik podle odstavců 7 až 9, musí v intervalech nejvýše pěti let vykonat příslušný opakovací výcvik nebo musí předložit doklad o tom, že příslušný požadavek na způsobilost během posledních pěti let splnili.

5.

Posádka sloužící na osobních lodích musí ukončit výcvik týkající se nouzových situací na osobních lodích, který je přiměřený jejich služebnímu postavení, úkolům a odpovědnostem, stanovený v oddíle A-V/2 odst. 1 předpisu STCW.

6.

Posádka poskytující přímé služby cestujícím v prostorách pro cestující na osobních lodích musí mít ukončen bezpečnostní výcvik stanovený v oddíle A-V/2 odst. 2 předpisu STCW.

7.

Velitelé, důstojníci a členové mužstva kvalifikovaní podle kapitol II, III a VII této přílohy a ostatní posádka, která je na poplachovém rozpisu určena k tomu, aby na osobních lodích pomáhala cestujícím v nouzových situacích, musí absolvovat výcvik v řízení velkého množství lidí na osobních lodích stanovený v oddíle A-V/2 odst. 3 předpisu STCW.

8.

Velitelé, první strojní důstojníci, první palubní důstojníci, druzí strojní důstojníci a každá osoba na poplachovém rozpisu, jíž byla svěřena odpovědnost za bezpečnost cestujících v nouzových situacích na osobních lodích, musí absolvovat schválený výcvik v oblasti zvládání krizových situací a chování lidí stanovený v oddíle A-V/2 odst. 4 předpisu STCW.

9.

Velitelé, první strojní důstojníci, první palubní, důstojníci, druzí strojní důstojníci a každá osoba, která přímo odpovídá za nastupování a vystupování cestujících, nakládku, vykládku a zabezpečování nákladů nebo uzavírání otvorů v lodním trupu na osobních lodích typu ro-ro, musí absolvovat schválený výcvik v oblasti bezpečnosti cestujících, bezpečnosti nákladu a neporušenosti lodního trupu stanovený v oddíle A-V/2 odst. 5 předpisu STCW.

10.

Členské státy zajistí, aby každé osobě, která byla shledána jako kvalifikovaná v souladu s odstavci 6 až 9 tohoto pravidla, byly vydány doklady o absolvovaném výcviku.“

2)

Doplňují se nová pravidla, která znějí:

Pravidlo V/3

Povinné minimální požadavky na výcvik a kvalifikaci velitelů, důstojníků, členů mužstva a dalších členů posádky na lodích podléhajících předpisu IGF

1.

Toto pravidlo se vztahuje na velitele, důstojníky, členy mužstva a ostatní posádku sloužící na lodích podléhajících předpisu IGF.

2.

Před přidělením do služby na palubě lodi podléhající předpisu IGF musí mít námořníci absolvovaný výcvik požadovaný v odstavcích 4 až 9, který odpovídá jejich funkcím, úkolům a odpovědnostem.

3.

Všichni námořníci, kteří slouží na lodích podléhajících předpisu IGF, obdrží před přidělením do služby náležitý úvodní výcvik specifický pro loď a vybavení, jak je stanoveno v čl. 14 odst. 1 písm. d) této směrnice.

4.

Námořníci odpovědní za bezpečnostní povinnosti spojené s péčí o palivo, jeho použití nebo při nouzových reakcích souvisejících s palivem na lodích podléhajících předpisu IGF musí být držiteli průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku pro lodě podléhající předpisu IGF.

5.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování základního výcviku pro lodě podléhající předpisu IGF musí absolvovat základní výcvik v souladu s ustanoveními oddílu A-V/3 odst. 1 předpisu STCW.

6.

U námořníků odpovědných za bezpečnostní povinnosti spojené s péčí o palivo, jeho použití nebo při nouzových reakcích souvisejících s palivem na lodích podléhajících předpisu IGF, kteří mají kvalifikaci a byl jim vydán průkaz způsobilosti v souladu s pravidlem V/1-2 odst. 2 a 5 nebo pravidlem V/1-2 odst. 4 a 5 týkajícím se tankerů pro přepravu zkapalněného plynu, se má za to, že splnili požadavky na základní výcvik pro službu na lodích podléhajících předpisu IGF, které jsou uvedeny v oddíle A-V/3 odst. 1 předpisu STCW.

7.

Velitelé, strojní důstojníci a ostatní členové posádky bezprostředně odpovídající za péči o palivo a jeho použití a palivové systémy na lodích podléhajících předpisu IGF musí být držiteli průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování pokročilého výcviku pro službu na lodích podléhajících předpisu IGF.

8.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování pokročilého výcviku pro službu na lodích podléhajících předpisu IGF musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti uvedeného v odstavci 4 a musí mít:

8.1

absolvovaný schválený pokročilý výcvik pro lodě podléhající předpisu IGF a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/3 odst. 2 předpisu STCW a

8.2

vykonanou schválenou námořní službu v délce nejméně jednoho měsíce, která zahrnuje nejméně tři operace týkající se zásobování palivem na lodích podléhajících předpisu IGF. Dvě ze tří operací týkající se zásobování palivem mohou být nahrazeny schváleným výcvikem na simulátoru pro tyto operace jako součást výcviku uvedeného v odstavci 8.1.

9.

U velitelů, strojních důstojníků a každé osoby bezprostředně odpovídající za péči o palivo a jeho použití na lodích podléhajících předpisu IGF, kteří mají kvalifikaci a byl jim vydán průkaz způsobilosti v souladu s požadavkem na způsobilost pro službu na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu stanoveným v oddíle A-V/1-2 odst. 2 předpisu STCW, se má za to, že splnili požadavky na pokročilý výcvik pro službu na lodích podléhajících předpisu IGF, které jsou uvedené v oddíle A-V/3 odst. 2 předpisu STCW, pokud rovněž:

9.1

splňují požadavky uvedené v odstavci 6

9.2

splňují požadavky odstavce 8.2 týkající se zásobování palivem nebo se účastnili tří manipulací s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu a

9.3

absolvovali námořní službu v délce tří měsíců během posledních pěti let na:

9.3.1

lodích podléhajících předpisu IGF;

9.3.2

tankerech přepravujících jako náklad paliva uvedená v předpisu IGF, nebo

9.3.3

lodích používajících jako palivo plyny nebo palivo s nízkým bodem vzplanutí.

10.

Členské státy zajistí, aby námořníkům, kteří jsou kvalifikováni v souladu s odstavcem 4 nebo 7, byl vydán průkaz odborné způsobilosti.

11.

Námořníci, kterým byl vydán průkaz odborné způsobilosti v souladu s výše uvedenými odstavci 4 nebo 7, musí v intervalech nejvýše pěti let vykonat příslušný opakovací výcvik nebo musí předložit doklad o tom, že příslušný požadavek na způsobilost během posledních pěti let splnili.

Pravidlo V/4

Povinné minimální požadavky na výcvik a kvalifikaci velitelů a palubních důstojníků na lodích působících v polárních vodách

1.

Velitelé, první palubní důstojníci a důstojníci strážní navigační služby na lodích působících v polárních vodách musí být držiteli průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku pro lodě působící v polárních vodách, jak vyžaduje polární předpis.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování základního výcviku pro lodě působící v polárních vodách musí mít absolvovaný schválený základní výcvik pro lodě působící v polárních vodách a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/4 odst. 1 pravidla STCW.

3.

Velitelé a první palubní důstojníci na lodích působících v polárních vodách musí být držiteli průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování pokročilého výcviku pro lodě působící v polárních vodách, jak vyžaduje polární předpis.

4.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování pokročilého výcviku pro lodě působící v polárních vodách musí:

4.1

splňovat požadavky na vydání průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku pro lodě působící v polárních vodách;

4.2

mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvou měsíců v palubním oddělení, na řídící úrovni nebo při plnění strážní služby na provozní úrovni na lodích působících v polárních vodách nebo jinou rovnocennou schválenou námořní službu a

4.3

mít absolvovaný schválený pokročilý výcvik pro lodě působící v polárních vodách a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/4 odst. 2 předpisu STCW.

5.

Členské státy zajistí, aby námořníkům, kteří jsou kvalifikováni v souladu s odstavcem 2 nebo 4, byl vydán průkaz odborné způsobilosti.

6.

Až do 1. července 2020 musí být námořníci, kteří zahájili výkon schválené námořní služby v polárních vodách před 1. červencem 2018, schopni prokázat, že splňují požadavky odstavce 2 tím, že:

6.1

vykonali schválenou námořní službu na lodi, která působí v polárních vodách, nebo rovnocennou schválenou námořní službu plněním povinností na palubním oddělení na provozní nebo řídící úrovni v celkové délce nejméně tří měsíců během předchozích pěti let, nebo

6.2

úspěšně absolvovali výcvikový kurz organizovaný v souladu s pokyny pro výcvik stanovenými IMO pro lodě působící v polárních vodách.

7.

Až do 1. července 2020 musí být námořníci, kteří zahájili výkon schválené námořní služby v polárních vodách před 1. červencem 2018, schopni prokázat, že splňují požadavky odstavce 4 tím, že:

7.1

vykonali schválenou námořní službu na lodi, která působí v polárních vodách, nebo rovnocennou schválenou námořní službu plněním povinností v palubním oddělení na řídící úrovni v celkové délce nejméně tří měsíců během předchozích pěti let, nebo

7.2

úspěšně absolvovali výcvikový kurz, který splňuje pokyny pro výcvik na lodích působících v polárních vodách stanovené IMO, a vykonali schválenou námořní službu na lodi, která působí v polárních vodách, nebo rovnocennou schválenou námořní službu plněním povinností v palubním oddělení na řídící úrovni v celkové délce nejméně dvou měsíců během předchozích pěti let.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU