(EU) 2019/520Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 45-76 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. března 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 18. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 18. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/520

ze dne 19. března 2019

o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES (4) byla podstatně změněna. Vzhledem k potřebě provést další změn by uvedená směrnice měla být v zájmu přehlednosti přepracována.

(2)

V členských státech a sousedních zemích je žádoucí dosáhnout v co nejširším měřítku zavedení elektronických systémů pro výběr mýtného a mít k dispozici co nejvíce spolehlivé, uživatelky přívětivé a nákladově efektivní systémy, které vyhoví budoucímu vývoji politiky zpoplatňování silnic na úrovni Unie a budoucímu technickému rozvoji. Je proto nezbytné, aby se systémy pro výběr mýtného staly interoperabilními s cílem snížit náklady a zatížení spojené s placením mýtného v rámci Unie.

(3)

Interoperabilní elektronické systémy pro výběr mýtného přispívají k dosažení cílů stanovených v právních předpisech Unie upravujících výběr mýtného.

(4)

Nedostatečná interoperabilita je u elektronických systémů pro výběr mýtného značným problémem, pokud výše silničního poplatku závisí na vzdálenosti ujeté vozidlem (mýtné za ujetou vzdálenost) nebo na průjezdu vozidla určitým bodem (například zpoplatnění vjezdu). Ustanovení týkající se interoperability elektronických systémů pro výběr mýtného by se proto měla vztahovat pouze na tyto systémy, a nikoliv na systémy, u nichž výše silničního poplatku závisí na době strávené vozidlem na zpoplatněné infrastruktuře (například časové poplatky, jako jsou známky).

(5)

Přeshraniční vymáhání povinnosti zaplatit silniční poplatky v Unii činí značný problém ve všech druzích systémů, ať již za ujetou vzdálenost, za vjezd, nebo za časový úsek, elektronických či manuálních. Za účelem řešení problému přeshraničního vymáhání povinnosti v případě nezaplacení silničního poplatku by se proto ustanovení týkající se přeshraniční výměny informací měla vztahovat na všechny tyto systémy.

(6)

Podle vnitrostátního práva lze skutek spočívající v nezaplacení silničního poplatku kvalifikovat jako správní delikt nebo jako trestný čin. Tato směrnice by se měla uplatňovat bez ohledu na kvalifikaci daného skutku.

(7)

Vzhledem k tomu, že poplatky za parkování nejsou v rámci Unie jednotně klasifikovány a s používáním infrastruktury souvisí nepřímo, měly by zůstat mimo oblast působnosti této směrnice.

(8)

Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného vyžaduje harmonizaci použité technologie a rozhraní mezi prvky interoperability.

(9)

Harmonizace technologií a rozhraní by měla být podporována vývojem a údržbou vhodných otevřených a veřejných norem, které budou dostupné všem dodavatelům systému na nediskriminačním základě.

(10)

Za účelem pokrytí požadovaných komunikačních technologií jejich palubními zařízeními by poskytovatelům evropské služby elektronického mýtného (dále jen „EETS“) mělo být umožněno používat jiné hardwarové a softwarové systémy, které se již ve vozidle nacházejí, jako jsou družicové navigační systémy nebo přenosná zařízení, a napojit se na ně.

(11)

Měly by být zohledněny specifické vlastnosti elektronických systémů pro výběr mýtného, které jsou v současnosti používány u lehkých osobních či užitkových vozidel. Vzhledem k tomu, že žádný z těchto elektronických systémů pro výběr mýtného v současné době nevyužívá družicové určování polohy nebo mobilní komunikace, mělo by být poskytovatelům EETS umožněno, aby po omezenou dobu vybavovali uživatele lehkých osobních či užitkových vozidel palubními zařízeními, která mohou využívat mikrovlnnou technologii výhradně v pásmu 5,8 GHz. Touto výjimkou by nemělo být dotčeno právo členských států zavést družicový systém pro výběr mýtného pro lehká osobní či užitková vozidla.

(12)

Systémy pro výběr mýtného založené na technologii automatického rozpoznávání poznávacích značek (ANPR) vyžadují více manuálních kontrol transakcí mýtného v obslužném oddělení než systémy využívající palubní zařízení. Systémy s palubními zařízeními jsou účinnější pro rozsáhlejší oblasti výběru elektronického mýtného, kdežto systémy využívající technologii ANPR jsou vhodnější pro malé oblasti, jako je městské mýtné, kde by používání palubního zařízení vedlo k neúměrným nákladům nebo administrativní zátěži. Technologie ANPR může být užitečná v kombinaci s jinými technologiemi.

(13)

Vzhledem k technickému vývoji v oblasti řešení založených na technologii ANPR by měly být normalizační subjekty vybídnuty, aby stanovily nezbytné technické normy.

(14)

Konkrétní práva a povinnosti poskytovatelů EETS by se měly vztahovat na subjekty, které prokáží, že splnily určité požadavky a získaly registraci jako poskytovatelé EETS v členských státech, v nichž jsou usazeny.

(15)

Práva a povinnosti hlavních aktérů EETS, totiž poskytovatelů EETS, subjektů pro výběr mýtného a uživatelů EETS, by měly být jasně vymezeny, aby se zajistilo spravedlivé a účinné fungování trhu.

(16)

Je zejména důležité ochránit určitá práva poskytovatelů EETS, jako je právo na ochranu obchodně citlivých údajů, aniž by se to negativně odrazilo na kvalitě služeb poskytovaných subjektům pro výběr mýtného a uživatelům EETS. Subjekt pro výběr mýtného by měl mít povinnost neposkytovat obchodně citlivé údaje žádnému konkurentovi poskytovatele EETS. Množství a druh údajů, které poskytovatelé EETS sdělují subjektům pro výběr mýtného pro účely výpočtu a účtování mýtného nebo ověření výpočtu mýtného účtovaného vozidlům uživatelů EETS ze strany poskytovatelů EETS, by měly být omezeny na přísné minimum.

(17)

Poskytovatelé EETS by při vymáhání mýtného měli mít povinnost plně spolupracovat se subjekty pro výběr mýtného, aby se zvýšila celková účinnost elektronických systémů pro výběr mýtného. Proto by mělo být subjektům pro výběr mýtného umožněno požadovat po poskytovateli EETS, aby v případě podezření z nezaplacení silničního poplatku poskytl údaje týkající se vozidla a jeho vlastníka či držitele, který je zákazníkem poskytovatele EETS, za předpokladu, že tyto údaje nebudou použity pro jakýkoli jiný účel, než je vymáhání mýtného.

(18)

Aby poskytovatelé EETS mohli soutěžit nediskriminačním způsobem o všechny zákazníky v dané oblasti EETS, je důležité umožnit jim akreditovat se pro tuto oblast s dostatečným předstihem, aby mohli nabízet své služby uživatelům od prvního dne provozu systému pro výběr mýtného.

(19)

Subjekty pro výběr mýtného by měly poskytnout poskytovatelům EETS přístup do své oblasti EETS na nediskriminačním základě.

(20)

Za účelem zajištění transparentnosti a nediskriminačního přístupu ke všem oblastem EETS pro všechny poskytovatele EETS by subjekty pro výběr mýtného měly v přehledu o oblasti EETS zveřejnit veškeré potřebné informace týkající se přístupových práv.

(21)

Veškeré rabaty nebo slevy na mýtném, které uživatelům palubního zařízení poskytuje členský stát nebo subjekt pro výběr mýtného, by měly být transparentní, veřejně oznamované a dostupné za stejných podmínek zákazníkům poskytovatelů EETS.

(22)

Poskytovatelé EETS by měli mít nárok na spravedlivou odměnu vypočítanou na základě transparentní, nediskriminační a jednotné metodiky.

(23)

Subjektům pro výběr mýtného by mělo být umožněno odečíst od odměny pro poskytovatele EETS přiměřené náklady, které jim vznikly při poskytování, provozu a údržbě prvků elektronického systému pro výběr mýtného souvisejících s EETS.

(24)

Poskytovatelé EETS by měli zaplatit subjektu pro výběr mýtného veškeré mýtné, které mají zaplatit jejich zákazníci. Poskytovatelé EETS by však neměli nést odpovědnost za mýtné, které jejich zákazníci nezaplatili, pokud jsou tito zákazníci vybaveni palubním zařízením, o němž bylo subjektu pro výběr mýtného ohlášeno, že bylo zneplatněno.

(25)

Pokud právní subjekt, který je poskytovatelem služby mýtného, plní také další úkoly v rámci elektronického systému pro výběr mýtného nebo vykonává další činnosti, které s elektronickým výběrem mýtného přímo nesouvisejí, měl by mít povinnost vést účetní záznamy, které umožňují jasně odlišovat náklady a příjmy související s poskytováním služeb mýtného od nákladů a příjmů souvisejících s jinými činnostmi, a poskytovat na žádost příslušnému smírčímu nebo soudnímu orgánu informace o nákladech a příjmech, které souvisejí s poskytováním služeb mýtného. Křížové dotace mezi činnostmi prováděnými ve funkci poskytovatele služby mýtného a jinými činnostmi by neměly být povoleny.

(26)

Uživatelé by měli mít možnost stát se účastníky EETS prostřednictvím kteréhokoli poskytovatele EETS bez ohledu na jejich státní příslušnost, členský stát pobytu nebo členský stát, ve kterém je vozidlo registrováno.

(27)

Za účelem zamezení dvojí úhradě a zajištění právní jistoty pro uživatele by měla být platba mýtného poskytovateli EETS považována za splnění povinností uživatele vůči příslušnému subjektu pro výběr mýtného.

(28)

Smluvní vztah mezi subjektem pro výběr mýtného a poskytovatelem EETS by měl mimo jiné zajistit, aby bylo mýtné řádně uhrazeno.

(29)

Je třeba zavést postup mediace pro řešení sporů mezi subjekty pro výběr mýtného a poskytovateli EETS při sjednávání smluv a v rámci jejich smluvních jednání. Subjekty pro výběr mýtného a poskytovatelé EETS usilující o vyřešení sporu souvisejícího s právem na přístup k oblastem EETS bez diskriminace by měli konzultovat vnitrostátní smírčí orgány.

(30)

Smírčí orgány by měly být zmocněny k ověření toho, zda smluvní podmínky, které se vztahují na jakéhokoli poskytovatele EETS, jsou nediskriminační povahy. Zejména by měly být zmocněny k ověření toho, zda jsou odměny nabízené poskytovatelům EETS subjektem pro výběr mýtného v souladu se zásadami stanovenými v této směrnici.

(31)

Dopravní údaje o uživatelích EETS představují zásadní příspěvek pro zdokonalování dopravních politik členských států. Členské státy by proto měly mít možnost si takové údaje od poskytovatelů služby mýtného, včetně poskytovatelů EETS, vyžádat pro účely tvorby dopravních politik a zdokonalení řízení dopravy nebo pro jiné nekomerční využití daným státem, a to při dodržení příslušných pravidel pro ochranu osobních údajů.

(32)

Je potřeba zavést rámec, který stanoví postupy pro akreditaci poskytovatelů EETS pro oblast EETS a který zajistí spravedlivý přístup na trh, přičemž zaručí patřičnou úroveň služeb. V přehledu o oblasti EETS by měl být podrobně uveden postup pro akreditaci poskytovatele EETS pro oblast EETS, a zejména postup pro kontrolu souladu se specifikacemi a vhodností pro použití prvků interoperability. Tento postup by měl být stejný pro všechny poskytovatele EETS.

(33)

V zájmu zajištění snadného přístupu k informacím ze strany účastníků trhu EETS by měly být členské státy povinny shromažďovat a zveřejňovat veškeré významné údaje týkající se EETS ve veřejně přístupných národních rejstřících.

(34)

Má-li se otevřít cesta technickému pokroku, je důležité, aby subjekty pro výběr mýtného měly možnost zkoušet nové technologie nebo koncepty pro výběr mýtného. Takové zkoušky by však měly být omezené a poskytovatelé EETS by neměli být povinni se jich zúčastnit. Komise by měla mít možnost zkoušky nepovolit, jestliže by mohly mít dopad na řádné fungování běžných elektronických systémů pro výběr mýtného nebo EETS.

(35)

Velké rozdíly mezi technickými specifikacemi elektronických systémů pro výběr mýtného by mohly ztížit dosažení celounijní interoperability těchto systémů, a tím i přispět k trvání současné situace, kdy uživatelé potřebují několik palubních zařízení, aby uhradili mýtné v Unii. Tento stav negativně ovlivňuje účinnost dopravních činností, nákladovou efektivnost systémů pro výběr mýtného a dosahování cílů dopravní politiky. Je proto zapotřebí řešit příčiny tohoto stavu.

(36)

Zatímco se přeshraniční interoperabilita v rámci Unie posiluje, je střednědobým až dlouhodobým cílem umožnit dopravu přes celou Unii za použití jediného palubního zařízení. Za účelem zamezení vzniku administrativní zátěže a nákladů pro uživatele silnic je proto důležité, aby Komise vypracovala plán pro dosažení tohoto cíle a aby se usnadnil volný pohyb osob a zboží v Unii, aniž by to negativně ovlivnilo soutěž na trhu.

(37)

EETS je služba založená na tržních pravidlech, a proto by neměli být poskytovatelé EETS povinni poskytovat tuto službu v celé Unii. V zájmu uživatelů by však poskytovatelé EETS měli mít povinnost pokrývat všechny oblasti EETS v kterémkoli členském státě, v němž se rozhodnou své služby poskytovat. Komise by měla kromě toho posoudit, zda flexibilita pro poskytovatele EETS nevede k vyloučení malých či okrajových oblastí EETS z EETS, a pokud k takovému zjištění dospěje, měla by případně zasáhnout.

(38)

V přehledu o oblasti EETS je třeba podrobně uvést rámcové obchodní podmínky pro činnosti poskytovatelů EETS v příslušné oblasti EETS. Zejména je v něm třeba popsat metodiku použitou pro výpočet odměny pro poskytovatele EETS.

(39)

Spouští-li se nový elektronický systém pro výběr mýtného nebo upravuje-li se podstatně stávající systém, měl by subjekt pro výběr mýtného zveřejnit nové či aktualizované přehledy o oblasti EETS v dostatečném předstihu, aby poskytovatelé EETS mohli být akreditováni nebo opětovně akreditováni pro systém, a to nejpozději jeden měsíc přede dnem zahájení provozu systému. Subjekt pro výběr mýtného by měl vypracovat a dodržovat postup pro akreditaci či opětovnou akreditaci poskytovatelů EETS tak, aby tento postup mohl být dokončen nejpozději měsíc před zahájením provozu nového nebo podstatně upraveného systému. Subjekty pro výběr mýtného by měly mít povinnost dodržovat svou část plánovaného postupu, jak je stanoveno v přehledu o oblasti EETS.

(40)

Subjekty pro výběr mýtného by neměly po poskytovatelích EETS požadovat žádná konkrétní technická řešení, jež by mohla ohrozit interoperabilitu s ostatními oblastmi EETS a se stávajícími prvky interoperability poskytovatele EETS.

(41)

EETS má potenciál výrazně snížit administrativní náklady a zátěž pro provozovatele mezinárodní silniční dopravy a řidiče.

(42)

Poskytovatelé EETS by měli mít možnost vystavovat uživatelům EETS faktury. Subjekty pro výběr mýtného by však měly mít možnost žádat, aby faktury byly vystavovány jejich jménem, neboť vystavování faktur přímo jménem poskytovatele EETS může v určitých oblastech EETS vést k negativním důsledkům v administrativní a daňové oblasti.

(43)

Každý členský stát s alespoň dvěma oblastmi EETS by měl určit kontaktní kancelář, na niž se budou moci obrátit poskytovatelé EETS, kteří chtějí poskytovat EETS na jeho území, s cílem usnadnit jejich kontakty se subjekty pro výběr mýtného.

(44)

Elektronické mýtné a jiné služby, například spolupracující aplikace ITS (C-ITS), používají podobné technologie a sousedící kmitočtová pásma pro komunikaci s krátkým dosahem mezi vozidly navzájem a mezi vozidly a infrastrukturou. Po důkladném posouzení nákladů, přínosů, technických překážek a jejich možných řešení by bylo vhodné, aby byl v budoucnu prozkoumán potenciál pro zavedení dalších nových technologií pro elektronický systém pro výběr mýtného. Je důležité zavést opatření na ochranu stávajících investic do mikrovlnné technologie v pásmu 5,8 GHz před vlivem jiných technologií.

(45)

Aniž jsou dotčeny právní předpisy v oblasti státní podpory či hospodářské soutěže, mělo by být členským státům umožněno navrhnout opatření na podporu elektronického výběru mýtného a fakturace.

(46)

Při přezkumu norem týkajících se EETS normalizačními organizacemi by měla platit přiměřená přechodná opatření k zajištění kontinuity EETS a kompatibility prvků interoperability, které jsou v době revize norem již používány, se systémy pro výběr mýtného.

(47)

EETS by měl umožnit rozvoj intermodality při dodržení zásad „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“.

(48)

Problémy s určováním totožnosti pachatelů nerezidentů v souvislosti s elektronickými systémy pro výběr mýtného brání dalšímu rozvoji těchto systémů a širšímu uplatnění zásad „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“ na silnicích Unie, a je proto zapotřebí nalézt způsob jak určit totožnost těchto osob a zpracovávat jejich osobní údaje.

(49)

Z důvodů soudržnosti a účinného využívání zdrojů by systém pro výměnu informací o osobách, které nezaplatí silniční poplatek, a o jejich vozidlech měl používat stejné nástroje jako systém používaný pro výměnu informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu stanovený ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 (5).

(50)

V některých členských státech je nezaplacení silničního poplatku konstatováno až poté, co byla uživateli oznámena povinnost silniční poplatek uhradit. Vzhledem k tomu, že tato směrnice neharmonizuje v tomto ohledu vnitrostátní právní předpisy, měly by členské státy mít možnost použít tuto směrnici k určení totožnosti uživatelů a vozidel pro účely oznámení uvedené povinnosti. Takové rozšířené použití by však mělo být povoleno, pouze pokud jsou splněny určité podmínky.

(51)

Postupy zahájené v návaznosti na nezaplacení silničního poplatku nejsou v Unii harmonizovány. Uživateli silnic, jehož totožnost byla zjištěna, je často dána možnost uhradit nezaplacený silniční poplatek či pevnou částku jako náhradu přímo subjektu odpovědnému za výběr silničního poplatku před tím, než orgány členského státu zahájí následné správní nebo trestní řízení. Je zapotřebí, aby byl za obdobných podmínek všem uživatelům silnic k dispozici účinný postup, jehož cílem bude ukončení závadného stavu spočívajícího v nezaplacení silničního poplatku. Za tímto účelem by členským státům mělo být umožněno poskytnout subjektu odpovědnému za výběr silničního poplatku údaje nezbytné k určení vozidla, k němuž se váže nezaplacení silničního poplatku, jakož i ke zjištění totožnosti jeho vlastníka či držitele, a to za předpokladu, že bude zajištěna řádná ochrana osobních údajů. V této souvislosti by členské státy měly zajistit, aby vyhověním platebnímu rozkazu, jenž vydal dotyčný subjekt, řízení o nezaplacení silničního poplatku skončilo.

(52)

V některých členských státech se nepřítomnost palubního zařízení ve vozidle či jeho nefunkčnost považují za nezaplacení silničního poplatku, pokud tento poplatek může být uhrazen pouze prostřednictvím palubního zařízení.

(53)

Členské státy by měly poskytovat Komisi informace a údaje nezbytné pro posouzení účinnosti a efektivity systému pro výměnu informací o osobách, které nezaplatí silniční poplatek. Komise by měla obdržené údaje a informace posoudit a v případě potřeby navrhnout změny této směrnice.

(54)

Při přezkoumávání možných opatření k dalšímu usnadnění přeshraničního vymáhání povinnosti zaplatit silniční poplatek v Unii by Komise měla rovněž ve své zprávě posoudit, zda je zapotřebí vzájemné pomoci mezi členskými státy.

(55)

Vymáhání povinnosti zaplatit silniční poplatek, určení vozidla a totožnosti vlastníka nebo držitele vozidla, u nějž bylo konstatováno nezaplacení silničního poplatku, a shromažďování informací o uživateli za účelem zajištění splnění povinností ze strany subjektu pro výběr mýtného vůči daňovým orgánům zahrnují zpracovávání osobních údajů. Toto zpracování údajů je třeba provádět v souladu s pravidly Unie, která jsou mimo jiné stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (6), ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 (7) a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (8). Právo na ochranu osobních údajů je výslovně uznáno článkem 8 Listiny základních práv Evropské unie.

(56)

Touto směrnicí není dotčena svoboda členských států stanovit pravidla upravující zpoplatnění silniční infrastruktury a daňové záležitosti.

(57)

Za účelem usnadnění přeshraniční výměny informací o vozidlech a o vlastnících nebo držitelích vozidel, u nichž došlo k nezaplacení silničních poplatků, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), pokud jde o změnu přílohy I v souvislosti s jejím přizpůsobením změnám v právu Unie. Pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU by měla být přenesena na Komisi rovněž tehdy, pokud jde o stanovení podrobných prvků klasifikace vozidel pro účely zřízení platného tarifního režimu, v němž budou dále vymezeny povinnosti uživatelů EETS týkající se poskytování údajů poskytovateli EETS a užívání a nakládání s palubním zařízením, stanoveny požadavky pro prvky interoperability ve vztahu k bezpečnosti a zdraví, spolehlivosti a dostupnosti, ochrany životního prostředí, technické slučitelnosti, zabezpečení, ochrany soukromí, provozu a řízení a rovněž vymezeny obecné požadavky na infrastrukturu, které se týkají prvků interoperability, stejně jako minimální kritéria způsobilosti pro oznámené subjekty. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (9). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(58)

Provedení této směrnice vyžaduje, aby v členských státech byly jednotné podmínky pro uplatňování technických a administrativních specifikací pro zavedení postupů pro aktéry EETS a rozhraní mezi nimi s cílem usnadnit interoperabilitu a zajistit, aby se vnitrostátní trhy výběru mýtného řídily rovnocennými pravidly. Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení této směrnice a vymezení těchto technických a administrativních specifikací by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (10).

(59)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůty pro provedení směrnice uvedené v příloze III části B ve vnitrostátním právu.

(60)

Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané v Listině základních práv Evropské unie, především ochranu osobních údajů.

(61)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (11),

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tato směrnice stanoví podmínky nezbytné pro tyto účely:

a)

zajištění interoperability elektronických systémů pro výběr mýtného na celé unijní městské a meziměstské silniční síti, na dálnicích, hlavních a vedlejších silnicích a na různých stavbách, jako jsou tunely nebo mosty a trajekty, a

b)

usnadnění přeshraniční výměny údajů o registraci vozidel, které se týkají vozidel a vlastníků nebo držitelů vozidel, u nichž došlo k nezaplacení jakýchkoli silničních poplatků v Unii.

Za účelem dodržování zásady subsidiarity se tato směrnice použije, aniž jsou dotčena rozhodnutí přijatá členskými státy za účelem výběru silničních poplatků z určitých typů vozidel, určení výše těchto poplatků a stanovení účelu, za kterým jsou tyto poplatky vybírány.

2.   Články 3 až 22 se nevztahují na:

a)

systémy pro výběr mýtného, které nejsou elektronické ve smyslu čl. 2 bodu 10;

b)

malé, čistě místní systémy pro výběr mýtného, pro které by byly náklady na splnění požadavků článků 3 až 22 nepřiměřené dosaženým přínosům.

3.   Tato směrnice se nevztahuje na poplatky za parkování.

4.   Cíle interoperability elektronických systémů pro výběr mýtného v Unii se dosáhne prostřednictvím evropské služby elektronického mýtného (EETS), která doplňuje vnitrostátní služby elektronického mýtného členských států.

5.   Pokud vnitrostátní právo vyžaduje, aby uživateli byla oznámena povinnost zaplatit silniční poplatek předtím, než lze konstatovat jeho nezaplacení, mohou členské státy tuto směrnici rovněž použít pro účely určení totožnosti vlastníka nebo držitele vozidla a vozidla samotného pouze pro účely oznámení uvedené povinnosti, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

neexistuje jiný způsob, jak určit totožnost vlastníka nebo držitele vozidla, a

b)

oznámení určené vlastníku nebo držiteli vozidla o povinnosti zaplatit silniční poplatek je podle vnitrostátního práva povinnou součástí postupu pro zaplacení silničního poplatku.

6.   Pokud členský stát použije odstavec 5, přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby jakékoli následné řízení v souvislosti s povinností zaplatit silniční poplatek bylo prováděno veřejnými orgány. Odkazy na nezaplacení silničního poplatku v této směrnici zahrnují případy podle odstavce 5, pokud členský stát, v němž k nezaplacení silničního poplatku došlo, uvedený odstavec použije.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„službou mýtného“ služba, která umožňuje uživatelům používat vozidlo v jedné nebo více oblastech EETS na základě jediné smlouvy, a v nezbytných případech s jednou sadou palubního zařízení, a která zahrnuje:

a)

je-li to nutné, poskytování palubního zařízení upraveného podle potřeby uživatelům a udržování jeho funkčnosti;

b)

záruky, že uživatel zaplatí subjektu pro výběr mýtného příslušné mýtné;

c)

poskytnutí prostředků pro zaplacení uživateli nebo přijetí již existujícího prostředku;

d)

výběr mýtného od uživatele;

e)

obstarání zákaznických vztahů s uživatelem, a

f)

provádění a dodržování bezpečnostní politiky a politiky ochrany soukromí u systémů pro výběr mýtného;

2)

„poskytovatelem služby mýtného“ právní subjekt poskytující služby mýtného v jedné či více oblastech EETS u jedné či více tříd vozidel;

3)

„subjektem pro výběr mýtného“ veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt, který vybírá mýtné za pohyb vozidel v oblasti EETS;

4)

„určeným subjektem pro výběr mýtného“ veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt, který byl jmenován jako subjekt pro výběr mýtného v budoucí oblasti EETS;

5)

„evropskou službou elektronického mýtného (EETS)“ služba mýtného, kterou poskytovatel EETS poskytuje uživateli EETS na základě smlouvy týkající se jedné nebo více oblastí EETS;

6)

„poskytovatelem EETS“ subjekt, který uživateli EETS na základě samostatné smlouvy uděluje přístup k EETS, převádí mýtné příslušnému subjektu pro výběr mýtného a je registrován členským státem, v němž je usazen;

7)

„uživatelem EETS“ fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu s poskytovatelem EETS, aby získala přístup k EETS;

8)

„oblastí EETS“ silnice, silniční síť, stavba jako most nebo tunel, nebo trajekt, kde se vybírá mýtné prostřednictvím elektronického systému pro výběr mýtného;

9)

„systémem splňujícím požadavky EETS“ soubor prvků elektronického systému pro výběr mýtného, které jsou zvláště zapotřebí pro začlenění poskytovatelů EETS do systému a pro provoz EETS;

10)

„elektronickým systémem pro výběr mýtného“ systém pro výběr mýtného, v němž je povinnost uživatele zaplatit mýtné aktivována výlučně automatickým zjištěním přítomnosti vozidla v určité oblasti prostřednictvím dálkové komunikace s palubním zařízením umístěným ve vozidle nebo automatickým rozpoznáním poznávací značky a je s tímto zjištěním spojena;

11)

„palubním zařízením“ úplný soubor částí hardwarového a softwarového vybavení k použití v rámci služby mýtného, který je nainstalován nebo se nachází na palubě vozidla za účelem shromažďování, ukládání, zpracování a příjmu či předávání údajů na dálku, a to buď jako samostatné zařízení, nebo zařízení zabudované ve vozidle;

12)

„hlavním poskytovatelem služby“ poskytovatel služby mýtného se zvláštními povinnostmi, jako je povinnost uzavírat smlouvy se všemi zainteresovanými uživateli, nebo se zvláštními právy, jako je zvláštní odměna či garantovaná dlouhodobá smlouva, které se liší od práv a povinností jiných poskytovatelů služby;

13)

„prvkem interoperability“ jakákoliv základní konstrukční část, skupina konstrukčních částí, podsestava nebo úplná sestava zařízení, která jsou nebo mají být zahrnuty do EETS a na nichž přímo nebo nepřímo závisí interoperabilita služby, včetně hmotných předmětů i nehmotných předmětů, jako je programové vybavení;

14)

„vhodností pro použití“ schopnost prvku interoperability reprezentativně zabudovaného do EETS v souvislosti se systémem subjektu pro výběr mýtného dosáhnout určené výkonnosti při provozu a tuto výkonnost udržet;

15)

„kontextovými údaji mýtného“ informace stanovené odpovědným subjektem pro výběr mýtného, které jsou nezbytné pro stanovení výše mýtného, jež má být uhrazeno za pohyb vozidla v určité oblasti výběru mýtného, a k ukončení mýtné transakce;

16)

„výkazem o mýtném“ prohlášení určené subjektu pro výběr mýtného, které potvrzuje přítomnost vozidla v oblasti EETS ve formátu dohodnutém mezi poskytovatelem služby mýtného a subjektem pro výběr mýtného;

17)

„parametry klasifikace vozidel“ informace týkající se vozidla, podle nichž se na základě kontextových údajů mýtného vypočítává mýtné;

18)

„obslužným oddělením“ centrální elektronický systém používaný subjektem pro výběr mýtného, skupinou subjektů pro výběr mýtného, které vytvořily ústřední bod pro interoperabilitu, či poskytovatelem EETS ke shromažďování, zpracování a zasílání informací v rámci elektronického systému pro výběr mýtného;

19)

„podstatně upraveným systémem“ stávající elektronický systém pro výběr mýtného, jenž prošel nebo prochází změnou, která od poskytovatelů EETS vyžaduje provedení změn u prvků interoperability, které jsou v provozu, například přeprogramování nebo přizpůsobení rozhraní jejich obslužného oddělení, a to v takovém rozsahu, že je vyžadována opětovná akreditace;

20)

„akreditací“ postup vymezený a řízený subjektem pro výběr mýtného, jejž musí poskytovatel EETS podstoupit, aby získal povolení k poskytování EETS v oblasti EETS;

21)

„mýtným“ nebo „silničním poplatkem“ poplatek, který musí uživatel silnic zaplatit za pohyb po dané silnici, silniční síti, stavbě jako například mostu či tunelu, nebo trajektu;

22)

„nezaplacením silničního poplatku“ delikt spočívající v nezaplacení silničního poplatku uživatelem silnice v členském státě, jak je vymezen v příslušných právních předpisech dotyčného členského státu;

23)

„členským státem registrace“ členský stát, v němž je registrováno vozidlo, na které se vztahuje povinnost zaplatit silniční poplatek;

24)

„národním kontaktním místem“ určený příslušný orgán členského státu pro přeshraniční výměnu údajů o registraci vozidel;

25)

„automatizovaným vyhledáváním“ on-line přístup za účelem nahlédnutí do databází jednoho, více než jednoho nebo všech členských států;

26)

„vozidlem“ motorové vozidlo nebo jízdní souprava, které jsou určeny nebo používány pro přepravu osob nebo zboží po silnici;

27)

„držitelem vozidla“ osoba, na jejíž jméno je vozidlo registrováno, jak vymezují právní předpisy členského státu registrace;

28)

„těžkým osobním či užitkovým vozidlem“ vozidlo s maximální přípustnou hmotností přesahující 3,5 tuny;

29)

„lehkým osobním či užitkovým vozidlem“ vozidlo s maximální přípustnou hmotností nepřesahující 3,5 tuny.

Článek 3

Technologická řešení

1.   Všechny nové elektronické systémy pro výběr mýtného, které vyžadují instalaci nebo použití palubních zařízení, musí užívat pro provádění transakcí elektronického mýtného jednu nebo více z těchto technologií:

a)

družicové určování polohy;

b)

mobilní komunikace;

c)

mikrovlnnou techniku na 5,8 GHz.

Stávající elektronické systémy pro výběr mýtného, které vyžadují instalaci nebo použití palubního zařízení a používají jiné technologie, musí splňovat požadavky stanovené v prvním pododstavci tohoto odstavce, pokud jsou provedena jejich podstatná technologická zlepšení.

2.   Postupem stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 (12) požádá Komise příslušné normalizační subjekty, aby s ohledem na technologie uvedené v odst. 1 prvním pododstavci a technologie systémů automatického rozpoznávání poznávacích značek urychleně přijaly normy použitelné pro elektronické systémy pro výběr mýtného a v případě potřeby je aktualizovaly. Komise požádá, aby normalizační orgány zajistily soustavnou kompatibilitu prvků interoperability.

3.   Palubní zařízení, které užívá technologii družicového určování polohy a je uvedeno na trh po 19. říjnu 2021, musí být kompatibilní se službami určování polohy, které poskytují systémy Galileo a EGNOS (evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací).

4.   Aniž je dotčen odstavec 6, provozovatelé EETS poskytnou uživatelům EETS palubní zařízení, která jsou vhodná pro užívání a jsou interoperabilní a schopná komunikace s příslušnými elektronickými systémy pro výběr mýtného, které jsou v provozu v členských státech a užívají technologie uvedené v odst. 1 prvním pododstavci.

5.   Palubní zařízení může používat vlastní hardware a software, prvky jiného hardwaru a softwaru nacházející se ve vozidle nebo obojí. Za účelem komunikace s jinými hardwarovými systémy nacházejícími se ve vozidle může palubní zařízení používat jiné technologie než technologie uvedené v odst. 1 prvním pododstavci za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost, kvalita služeb a ochrana soukromí.

Palubní zařízení EETS může usnadňovat i jiné služby než je výběr mýtného za předpokladu, že provozování takových služeb nenarušuje služby mýtného v některé z oblastí EETS.

6.   Aniž je dotčeno právo členských států zavést elektronické systémy pro výběr mýtného pro lehká osobní či užitková vozidla založené na družicovém určování polohy nebo mobilní komunikaci, mohou poskytovatelé EETS uživatelům lehkých osobních či užitkových vozidel poskytovat do 31. prosince 2027 palubní zařízení, která mohou využívat výhradně mikrovlnnou techniku na 5,8 GHz, k použití v oblastech EETS, které nevyžadují technologie družicového určování polohy nebo mobilních komunikací.

KAPITOLA II

OBECNÉ ZÁSADY EETS

Článek 4

Registrace poskytovatelů EETS

Každý členský stát stanoví postup pro registraci poskytovatelů EETS. Uděluje registraci subjektům, které jsou usazeny na jeho území, požádají o registraci a mohou prokázat, že splňují tyto požadavky:

a)

mají certifikaci podle normy EN ISO 9001 nebo rovnocennou certifikaci;

b)

mají k dispozici technické vybavení a prohlášení ES či osvědčení ES dokládající, že prvky interoperability splňují specifikace;

c)

jsou způsobilé pro poskytování služeb elektronického mýtného nebo v jiných příslušných oblastech;

d)

jsou finančně způsobilé;

e)

udržují celkový plán řízení rizik, který nejméně každé dva roky podléhá auditu, a

f)

mají dobrou pověst.

Článek 5

Práva a povinnosti poskytovatelů EETS

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby poskytovatelé EETS, kterým udělily registraci, uzavřeli smlouvy EETS pokrývající všechny oblasti EETS na území alespoň čtyř členských států do 36 měsíců od jejich registrace v souladu s článkem 4. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby tito poskytovatelé EETS uzavřeli smlouvy pokrývající všechny oblasti EETS v daném členském státě do 24 měsíců od uzavření první smlouvy v tomto členském státě, s výjimkou těch oblastí EETS, v nichž odpovědné subjekty pro výběr mýtného nedodržují čl. 6 odst. 3.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby poskytovatelé EETS, jimž udělily registraci, zajistili nepřetržité pokrytí všech oblastí EETS od okamžiku uzavření smluv o tomto pokrytí. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby pokud není poskytovatel EETS schopen zachovat nepřetržité pokrytí některé oblasti EETS, jelikož subjekt pro výběr mýtného nedodržuje tuto směrnici, bylo toto pokrytí dotyčné oblasti co nejrychleji obnoveno.

3.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby poskytovatelé EETS, jimž udělily registraci, zveřejnili informace o jejich pokrytí oblastí EETS a o veškerých změnách tohoto pokrytí, jakož i, do jednoho měsíce ode dne registrace, podrobné plány týkající se případného rozšíření jejich služby na další oblasti EETS a tyto údaje každoročně aktualizovali.

4.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby poskytovatelé EETS, jimž udělily registraci nebo kteří poskytují EETS na jejich území, poskytli v nezbytných případech uživatelům EETS palubní zařízení, které splňuje požadavky stanovené v této směrnici a ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU (13) a 2014/30/EU (14). Od dotyčných poskytovatelů EETS mohou požadovat důkaz o tom, že jsou tyto požadavky splněny.

5.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby poskytovatelé EETS, kteří poskytují EETS na jejich území, vedli seznamy zneplatněných palubních zařízení týkající se jejich smluv EETS s uživateli EETS. Přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby takové seznamy byly vedeny za důsledného dodržování pravidel Unie o ochraně osobních údajů, jak jsou stanoveny mimo jiné v nařízení (EU) 2016/679 a ve směrnici 2002/58/ES.

6.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby poskytovatelé EETS, jimž udělily registraci, zveřejnili svou smluvní politiku ve vztahu k uživatelům EETS.

7.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby poskytovatelé EETS, kteří poskytují EETS na jejich území, poskytli subjektům pro výběr mýtného informace potřebné pro výpočet a uplatňování mýtného na vozidla uživatelů EETS nebo poskytli subjektům pro výběr mýtného veškeré nezbytné informace, které jim umožní ověření výpočtu mýtného uplatněného na vozidla uživatelů EETS poskytovateli EETS.

8.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby poskytovatelé EETS, kteří poskytují EETS na jejich území, spolupracovali se subjekty pro výběr mýtného při jejich úsilí o určení totožnosti podezřelých. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby existuje-li podezření, že nebyl zaplacen silniční poplatek, byl subjekt pro výběr mýtného schopen získat od poskytovatele EETS údaje o vozidle, jež bylo zapojeno do údajného nezaplacení silničního poplatku, a o vlastníkovi či držiteli tohoto vozidla, jenž je zákazníkem tohoto poskytovatele EETS. Takové údaje poskytovatel EETS zpřístupní okamžitě.

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby subjekt pro výběr mýtného takové údaje neposkytoval žádnému jinému poskytovateli služby mýtného. Přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby v případě, kdy je subjekt pro výběr mýtného spojen s poskytovatelem služby mýtného v jednom subjektu, se tyto údaje používaly pouze k určení totožnosti podezřelých, nebo v souladu s čl. 27 odst. 3.

9.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby subjekt pro výběr mýtného odpovědný za oblast EETS na jejich území byl schopen od poskytovatele EETS získat údaje týkající se všech vozidel vlastněných nebo držených zákazníky poskytovatele EETS, která byla v daném období používána k jízdě v oblasti EETS, za niž je subjekt pro výběr mýtného odpovědný, jakož i údaje týkající se vlastníků nebo držitelů těchto vozidel, pokud subjekt pro výběr mýtného tyto údaje potřebuje, aby splnil své povinnosti vůči daňovým orgánům. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby poskytovatel EETS poskytl požadované údaje nejpozději dva dny po obdržení žádosti. Přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby subjekt pro výběr mýtného takové údaje neposkytoval žádnému jinému poskytovateli služby mýtného. Přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby v případě, kdy je subjekt pro výběr mýtného spojen s poskytovatelem služby mýtného v jednom subjektu, se tyto údaje používaly pouze ke splnění povinností subjektu pro výběr mýtného vůči daňovým orgánům.

10.   Údaje, které poskytovatelé EETS poskytli subjektům pro výběr mýtného, musí být zpracovávány v souladu s pravidly Unie o ochraně osobních údajů, jak jsou stanovena v nařízení (EU) 2016/679, jakož i s vnitrostátními právními a správními předpisy, jimiž se provádějí směrnice 2002/58/ES a (EU) 2016/680.

11.   Komise přijme do 19. října 2019 prováděcí akty, kterými podrobně vymezí povinnosti poskytovatelů EETS, pokud jde o:

a)

sledování plnění jejich úrovně služeb a spolupráce se subjekty pro výběr mýtného při ověřovacích auditech;

b)

spolupráci se subjekty pro výběr mýtného při provádění zkoušek systémů subjektů pro výběr mýtného;

c)

služby a technickou podporu pro uživatele EETS a personalizaci palubního zařízení;

d)

fakturaci uživatelům EETS;

e)

informace, které musí poskytovatelé EETS poskytovat subjektům pro výběr mýtného a na něž se odkazuje v odstavci 7, a

f)

informování uživatele EETS o zjištěném nevykázání mýtného.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 31 odst. 2.

Článek 6

Práva a povinnosti subjektů pro výběr mýtného

1.   Nesplňuje-li oblast EETS technické a procedurální podmínky pro interoperabilitu EETS stanovené touto směrnicí, přijme členský stát, na jehož území se tato oblast EETS nachází, opatření nezbytná k zajištění toho, aby odpovědný subjekt pro výběr mýtného posoudil problém s dotčenými zúčastněnými stranami, a spadá-li tento problém do jeho oblasti působnosti, přijal nápravná opatření s cílem zajistit interoperabilitu EETS se systémem výběru mýtného. Dotyčný členský stát v případě potřeby aktualizuje rejstřík uvedený v čl. 21 odst. 1, pokud jde o informace uvedené v písmenu a) uvedeného odstavce.

2.   Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění toho, aby každý subjekt pro výběr mýtného odpovědný za oblast EETS na území tohoto členského státu vypracoval a udržoval aktuální přehled o oblasti EETS stanovující obecné podmínky pro poskytovatele EETS pro přístup do jejich oblastí EETS, v souladu s provádějícími akty uvedenými v odstavci 9.

Pokud je na území některého členského státu zaveden nový elektronický systém pro výběr mýtného, přijme tento členský stát opatření nezbytná k zajištění toho, aby určený subjekt pro výběr mýtného odpovědný za tento systém zveřejnil přehled o oblasti EETS v dostatečném předstihu a umožnil tak zainteresovaným poskytovatelům EETS získat akreditaci nejpozději jeden měsíc před zahájením provozu nového systému, přičemž je třeba řádně zohlednit délku postupu posuzování shody prvků interoperability podle čl. 15 odst. 1 se specifikacemi a jejich vhodnosti pro použití.

Je-li elektronický systém pro výběr mýtného na území některého členského státu podstatně upraven, přijme tento členský stát opatření nezbytná k zajištění toho, aby subjekt pro výběr mýtného odpovědný za tento systém zveřejnil aktualizovaný přehled o oblasti EETS v dostatečném předstihu a umožnil tak již akreditovaným poskytovatelům EETS přizpůsobit jejich prvky interoperability novým požadavkům a opětovně získat akreditaci nejpozději jeden měsíc před zahájením provozu upraveného systému, přičemž je třeba řádně zohlednit délku postupu posuzování shody prvků interoperability podle čl. 15 odst. 1 se specifikacemi a jejich vhodnosti pro použití.

3.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby subjekty pro výběr mýtného odpovědné za oblasti EETS na svém území akceptovaly na nediskriminačním základě jakéhokoli poskytovatele EETS žádajícího o poskytování EETS v uvedených oblastech EETS.

Akceptace poskytovatele EETS v určité oblasti EETS je podmíněna splněním povinností a obecných podmínek stanovených v přehledu o oblasti EETS tímto poskytovatelem.

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby subjekty pro výběr mýtného od poskytovatelů EETS nevyžadovaly používání zvláštních technických řešení nebo postupů, které brání interoperabilitě prvků interoperability určitého poskytovatele EETS s elektronickými systémy pro výběr mýtného v jiných oblastech EETS.

Nemohou-li subjekt pro výběr mýtného a poskytovatel EETS dosáhnout dohody, může být věc postoupena smírčímu orgánu odpovědnému za příslušnou oblast výběru mýtného.

4.   Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění toho, aby smlouvy mezi subjektem pro výběr mýtného a poskytovatelem EETS týkající se poskytování EETS na území daného členského státu dovolovaly poskytovateli EETS vystavit fakturu za mýtné přímo uživateli EETS.

Subjekt pro výběr mýtného může žádat, aby poskytovatel EETS uživateli vystavoval faktury jeho jménem a na jeho účet, a poskytovatel EETS této žádosti vyhoví.

5.   Mýtné účtované subjekty pro výběr mýtného uživatelům EETS nesmí překročit odpovídající celostátní nebo místní mýtné. Tím není dotčeno právo členských států zavést rabaty nebo slevy na podporu využívání elektronických plateb mýtného. Veškeré rabaty a slevy uživatelů palubního zařízení z mýtného, které jim poskytuje členský stát nebo subjekt pro výběr mýtného, musí být transparentní, veřejně oznamované a za stejných podmínek dostupné zákazníkům poskytovatelů EETS.

6.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby subjekty pro výběr mýtného přijaly ve svých oblastech EETS jakékoli funkční palubní zařízení od poskytovatelů EETS, s nimiž mají smluvní vztah, které získalo osvědčení v souladu s postupem vymezeným v prováděcích aktech podle čl. 15 odst. 7 a které není uvedeno na seznamu zneplatněných palubních zařízení podle čl. 5 odst. 5.

7.   V případě poruchy EETS, kterou lze přičíst subjektu pro výběr mýtného, zajistí subjekt pro výběr mýtného poskytování služby za zhoršených podmínek, umožňující vozidlům se zařízením uvedeným v odstavci 6 bezpečný pohyb s minimální prodlevou a bez toho, aby byli vlastník nebo držitel vozidla podezřelí z toho, že nezaplatily silniční poplatek.

8.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby subjekty pro výběr mýtného spolupracovaly nediskriminačním způsobem s poskytovateli EETS, výrobci nebo oznámenými subjekty s cílem posoudit vhodnost prvků interoperability pro použití v jejich oblastech EETS.

9.   Komise přijme do 19. října 2019 prováděcí akty, kterými stanoví minimální obsah přehledu o oblasti EETS, včetně:

a)

požadavků na poskytovatele EETS;

b)

procedurálních podmínek, včetně obchodních podmínek;

c)

postupu akreditace poskytovatelů EETS, a

d)

kontextových údajů mýtného.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 31 odst. 2.

Článek 7

Odměna

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby poskytovatelé EETS měli nárok na odměnu od subjektu pro výběr mýtného.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby metodika pro vymezení odměny poskytovatelů EETS byla transparentní, nediskriminační a jednotná pro všechny poskytovatele EETS s akreditací pro danou oblast EETS. Přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byla metodika zveřejněna jako součást obchodních podmínek v přehledu o oblasti EETS.

3.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby se v oblastech EETS s hlavním poskytovatelem služby metodika pro výpočet odměny poskytovatelů EETS řídila touž strukturou jako odměna srovnatelných služeb stanovená hlavním poskytovatelem služby. Výše odměny poskytovatelů EETS se může lišit od odměny hlavního poskytovatele služby, je-li odůvodněna:

a)

náklady vyplývajícími ze specifických požadavků a povinností hlavního poskytovatele služby, které neplatí pro poskytovatele EETS, a

b)

potřebou odečíst od odměny poskytovatelů EETS pevné poplatky uložené subjektem pro výběr mýtného na základě nákladů, jež tomuto subjektu vznikají při poskytování, provozování a údržbě systému splňujícího požadavky EETS v jeho oblasti výběru mýtného, včetně nákladů na akreditaci, pokud nejsou takové náklady zahrnuty do mýtného.

Článek 8

Mýtné

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby v případě, kdy ke stanovení tarifu mýtného platného pro určité vozidlo používá poskytovatel EETS odlišnou klasifikaci vozidla než subjekt pro výběr mýtného, platila klasifikace používaná subjektem pro výběr mýtného, ledaže lze prokázat chybu.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byl subjekt pro výběr mýtného oprávněn požadovat od poskytovatele EETS platbu za veškeré doložené výkazy o mýtném a za veškeré doložené nevykázání mýtného ve vztahu k jakémukoli uživatelskému účtu EETS, který tento poskytovatel EETS spravuje.

3.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby poskytovatel EETS nenesl odpovědnost za jakékoli další mýtné vzniklé v důsledku použití zneplatněného palubního zařízení v případě, že zaslal subjektu pro výběr mýtného seznam těchto zneplatněných palubních zařízení uvedený v čl. 5 odst. 5. Počet záznamů v seznamu zneplatněných palubních zařízení, formát tohoto seznamu a frekvence jeho aktualizací jsou dohodnuty mezi subjekty pro výběr mýtného a poskytovateli EETS.

4.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby subjekty pro výběr mýtného v systémech pro výběr mýtného založených na mikrovlnné technologii předaly poskytovatelům EETS doložené výkazy o mýtném, které vzniklo jejich uživatelům EETS.

5.   Komise přijme do 19. října 2019 akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 30, kterými stanoví podrobnosti pro klasifikaci vozidel pro účely stanovení platných tarifních režimů, včetně veškerých postupů nezbytných pro stanovení takových režimů. Tento soubor parametrů klasifikace vozidel podporovaný EETS nesmí omezovat volbu tarifních režimů subjekty pro výběr mýtného. Komise zajistí dostatečnou flexibilitu s cílem umožnit, aby se tento soubor parametrů klasifikace podporovaný EETS rozvíjel podle předvídatelných budoucích potřeb. Těmito akty není dotčena definice parametrů, na jejichž základě se mění mýtné, obsažená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES (15).

Článek 9

Účetnictví

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby právní subjekty, které poskytují služby mýtného, vedly účetní záznamy, které umožňují jasně odlišovat náklady a výnosy vztahující se k poskytování služby mýtného od nákladů a výnosů vztahujících se k jiným činnostem. Informace o nákladech a výnosech vztahujících se k poskytování služby mýtného se na žádost poskytnou příslušnému smírčímu orgánu nebo soudnímu orgánu. Členské státy rovněž přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby nebyly povoleny křížové dotace mezi činnostmi prováděnými ve funkci poskytovatele služby mýtného a jinými činnostmi.

Článek 10

Práva a povinnosti uživatelů EETS

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby se uživatelé EETS mohli stát účastníky EETS prostřednictvím kteréhokoli poskytovatele EETS, bez ohledu na jejich státní příslušnost, členský stát pobytu nebo členský stát, v němž je vozidlo registrováno. Při uzavírání smlouvy musí být uživatelé EETS řádně informováni o přípustných platebních prostředcích a v souladu s nařízením (EU) 2016/679 rovněž o zpracování svých osobních údajů a o právech vyplývajících z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

2.   Platba mýtného uživatelem EETS poskytovateli EETS je považována za plnění platebních povinností uživatele EETS vůči příslušnému subjektu pro výběr mýtného.

Pokud jsou ve vozidle nainstalovány nebo přepravovány dvě nebo více palubních zařízení, je za použití nebo aktivaci příslušného palubního zařízení pro konkrétní oblast EETS odpovědný uživatel EETS.

3.   Komise přijme do 19. října 2019 akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 30, kterými podrobně vymezí povinnosti uživatelů EETS, pokud jde o:

a)

poskytování údajů poskytovateli EETS, a

b)

používání a obsluhu palubního zařízení.

KAPITOLA III

SMÍRČÍ ORGÁN

Článek 11

Zřízení a pravomoci

1.   Každý členský stát s nejméně jednou oblastí EETS určí nebo zřídí smírčí orgán, aby usnadnil mediaci mezi subjekty pro výběr mýtného s oblastí EETS nacházející se na jeho území a poskytovateli EETS, kteří mají s těmito subjekty pro výběr mýtného uzavřeny smlouvy či s nimi vedou smluvní jednání.

2.   Smírčí orgán má zejména pravomoc ověřovat, zda smluvní podmínky uložené subjektem pro výběr mýtného poskytovatelům EETS nejsou diskriminační. Dále má pravomoc ověřovat, zda jsou poskytovatelé EETS odměňováni v souladu se zásadami stanovenými v článku 7.

3.   Členské státy uvedené v odstavci 1 přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byl jejich smírčí orgán nezávislý ve své organizaci a právní struktuře na obchodních zájmech subjektů pro výběr mýtného a poskytovatelů služby mýtného.

Článek 12

Postup mediace

1.   Každý členský stát s nejméně jednou oblastí EETS stanoví postup mediace, aby subjekt pro výběr mýtného nebo poskytovatel EETS měli možnost požádat příslušný smírčí orgán, aby vstoupil do sporu týkajícího se jejich smluvních vztahů nebo jednání.

2.   Postup mediace uvedený v odstavci 1 vyžaduje, aby smírčí orgán ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti o vstup do sporu uvedl, zda má k dispozici všechny dokumenty nezbytné pro mediaci.

3.   Postup mediace uvedený v odstavci 1 vyžaduje, aby smírčí orgán vydal stanovisko ke sporu nejpozději do šesti měsíců od obdržení žádosti o vstup do něj.

4.   Za účelem usnadnění výkonu úkolů smírčího orgánu jej členské orgány zmocní k tomu, aby si od subjektů pro výběr mýtného, poskytovatelů EETS a případných třetích stran aktivně se podílejících na poskytování EETS v dotčeném členském státě mohl vyžádat příslušné informace.

5.   Členské státy s nejméně jednou oblastí EETS a Komise přijmou nezbytná opatření k zajištění výměny informací mezi smírčími orgány týkajících se jejich práce a zásad a postupů, jimiž se řídí.

KAPITOLA IV

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Jediná nepřetržitá služba

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byla EETS poskytována uživatelům EETS jako jediná nepřetržitá služba.

Tím se rozumí, že:

a)

jakmile jsou parametry klasifikace vozidel, včetně proměnných parametrů, uloženy nebo ohlášeny, není během jízdy nutný žádný další zásah člověka ve vozidle, nedojde-li ke změně vlastností vozidla, a

b)

interakce člověka s konkrétním palubním zařízením je ve všech oblastech EETS stejná.

Článek 14

Další prvky týkající se EETS

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byla interakce uživatelů EETS se subjekty pro výběr mýtného v rámci EETS v příslušných případech omezena na fakturaci v souladu s čl. 6 odst. 4 a na postup vymáhání. Interakce mezi uživateli EETS a poskytovateli EETS nebo jejich palubním zařízením mohou být pro každého poskytovatele EETS specifické, aniž by byla ohrožena interoperabilita EETS.

2.   Členské státy mohou vyžadovat, aby poskytovatelé služby mýtného, včetně poskytovatelů EETS, na žádost orgánů členských států poskytli dopravní údaje týkající se jejich zákazníků, s výhradou dodržení platných pravidel pro ochranu údajů. Členské státy mohou tyto údaje použít pouze pro účely dopravních politik a zdokonalení řízení dopravy a tyto údaje nesmějí být použity k určení totožnosti zákazníků.

3.   Komise přijme do 19. října 2019 prováděcí akty, kterými stanoví specifikace elektronických rozhraní mezi prvky interoperability subjektů pro výběr mýtného, poskytovatelů EETS a uživatelů EETS, včetně obsahu případných zpráv, které si zúčastněné strany prostřednictvím těchto rozhraní vyměňují. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 31 odst. 2.

Článek 15

Prvky interoperability

1.   Pokud je na území některého členského státu zaveden nový elektronický systém pro výběr mýtného, přijme tento členský stát opatření nezbytná k zajištění toho, aby určený subjekt pro výběr mýtného odpovědný za tento systém stanovil a zveřejnil v přehledu o oblasti EETS podrobný plán postupu posuzování shody prvků interoperability se specifikacemi a vhodnosti těchto prvků pro použití, a umožnil tak zainteresovaným poskytovatelům EETS získat akreditaci nejpozději jeden měsíc před zahájením provozu nového systému.

Je-li elektronický systém pro výběr mýtného na území některého členského státu podstatně upraven, přijme tento členský stát opatření nezbytná k zajištění toho, aby subjekt pro výběr mýtného odpovědný za tento systém stanovil a zveřejnil v přehledu o oblasti EETS kromě prvků uvedených v prvním pododstavci také podrobný plán opětovného posuzování shody prvků interoperability se specifikacemi a vhodnosti těchto prvků pro použití v případě poskytovatelů EETS, kteří již pro tento systém byly akreditováni před jeho podstatnou úpravou. Tento plán umožní dotyčným poskytovatelům EETS opětovně získat akreditaci nejpozději jeden měsíc před zahájením provozu upraveného systému.

Subjekt pro výběr mýtného musí tento plán dodržovat.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby každý subjekt pro výběr mýtného odpovědný za některou oblast EETS na území tohoto členského státu vytvořil zkušební prostředí, v němž poskytovatel EETS nebo jeho pověření zástupci mohou ověřit, zda je jeho palubní zařízení vhodné pro použití v oblasti EETS subjektu pro výběr mýtného, a získat certifikaci o úspěšném dokončení příslušných zkoušek. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby subjektům pro výběr mýtného umožnily zavést jediné zkušební prostředí pro více než jednu oblast EETS a aby jednomu pověřenému zástupci umožnily ověřit vhodnost pro použití jednoho druhu palubního zařízení jménem více než jednoho poskytovatele EETS.

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby subjektům pro výběr mýtného bylo umožněno požadovat od poskytovatelů EETS nebo jejich pověřených zástupců úhradu nákladů na příslušné zkoušky.

3.   Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění prvků interoperability pro použití v EETS na trh, pokud nesou označení CE nebo pro ně bylo vydáno prohlášení o shodě se specifikacemi nebo prohlášení o vhodnosti pro použití. Členské státy nesmějí zejména vyžadovat kontroly, které již byly provedeny v rámci postupu ověření shody se specifikacemi nebo vhodnosti pro použití.

4.   Komise přijme do 19. října 2019 akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 30, kterými stanoví požadavky pro prvky interoperability týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, spolehlivosti a dostupnosti, ochrany životního prostředí, technické slučitelnosti, zabezpečení, ochrany soukromí, provozu a řízení.

5.   Komise přijme do 19. října 2019 akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 30, kterými stanoví obecné požadavky na infrastrukturu, pokud jde o:

a)

přesnost údajů výkazu o mýtném s cílem zajistit rovné zacházení s uživateli EETS ohledně mýtného a poplatků;

b)

určení totožnosti příslušného poskytovatele EETS prostřednictvím palubního zařízení;

c)

využívání otevřených standardů pro prvky interoperability zařízení EETS;

d)

začlenění palubního zařízení ve vozidle a

e)

signalizaci, která řidiče informuje o povinnosti zaplatit silniční poplatek.

6.   Komise přijme do 19. října 2019 prováděcí akty, kterými stanoví tyto specifické požadavky na infrastrukturu:

a)

požadavky na společné komunikační protokoly mezi zařízením subjektů pro výběr mýtného a poskytovatelů EETS;

b)

požadavky na mechanismy umožňující subjektům pro výběr mýtného zjistit, zda je vozidlo pohybující se v jejich oblasti EETS vybaveno platným a funkčním palubním zařízením;

c)

požadavky na rozhraní člověk-stroj v palubním zařízení;

d)

požadavky týkající se konkrétně prvků interoperability u systémů pro výběr mýtného založených na mikrovlnné technologii a

e)

konkrétní požadavky na systémy pro výběr mýtného založené na globálním družicovém navigačním systému (GNSS).

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 31 odst. 2.

7.   Komise přijme do 19. října 2019 prováděcí akty, kterými stanoví postup, jež mají členské státy používat pro posuzování shody prvků interoperability se specifikacemi a jejich vhodnosti pro použití, včetně obsahu a formátu prohlášení ES. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 31 odst. 2.

KAPITOLA V

OCHRANNÉ DOLOŽKY

Článek 16

Ochranný postup

1.   Pokud má některý členský stát důvod domnívat se, že prvky interoperability, které nesou označení CE a byly uvedeny na trh, při používání v souladu se svým určením pravděpodobně nesplňují příslušné požadavky, přijme veškerá nezbytná opatření, aby omezil jejich oblast použití, jejich používání zakázal nebo je stáhl z trhu. Tento členský stát o přijatých opatřeních neprodleně informuje Komisi a uvede důvody pro své rozhodnutí, zejména zda je nedodržení shody důsledkem:

a)

nesprávného použití technických specifikací, nebo

b)

nepřiměřenosti technických specifikací.

2.   Komise co nejdříve konzultuje s dotyčným členským státem, výrobcem, poskytovatelem EETS nebo jejich pověřenými zástupci usazenými v Unii. Pokud po této konzultaci Komise zjistí, že je dané opatření odůvodněné, neprodleně o tom informuje dotyčný členský stát i ostatní členské státy. Zjistí-li však Komise po této konzultaci, že je dané opatření nedůvodné, neprodleně o tom informuje dotyčný členský stát, jakož i výrobce nebo jeho pověřeného zástupce usazeného v Unii a ostatní členské státy.

3.   Pokud prvky interoperability s označením CE nesplňují požadavky na interoperabilitu, příslušný členský stát požádá výrobce nebo jeho pověřeného zástupce usazeného v Unii, aby za podmínek stanovených tímto členským státem tento prvek interoperability opětovně uvedl do shody se specifikacemi nebo do stavu vhodnosti pro použití, a informuje o tom Komisi a ostatní členské státy.

Článek 17

Transparentnost posuzování

Každé rozhodnutí přijaté některým členským státem nebo subjektem pro výběr mýtného týkající se posuzování shody prvků interoperability se specifikacemi nebo jejich vhodnosti pro použití a každé rozhodnutí přijaté podle článku 16 musí podrobně uvádět důvody, na nichž je založeno. Oznámí se co nejdříve dotčenému výrobci, poskytovateli EETS nebo jejich pověřeným zástupcům, přičemž se uvede, jaké opravné prostředky lze uplatnit podle platných právních předpisů dotyčného členského státu, a uvedou se lhůty pro výkon práva podat tyto opravné prostředky.

KAPITOLA VI

SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

Článek 18

Jednotné kontaktní místo

Každý členský stát s nejméně dvěma oblastmi EETS na svém území určí jednotné kontaktní místo pro poskytovatele EETS. Členský stát zveřejní kontaktní údaje tohoto místa a na žádost je poskytne zainteresovaným poskytovatelům EETS. Členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění toho, aby kontaktní místo na žádost poskytovatele EETS usnadňovalo a koordinovalo počáteční administrativní kontakty mezi poskytovatelem EETS a subjekty pro výběr mýtného odpovědnými za oblasti EETS na území daného členského státu. Kontaktním místem může být fyzická osoba nebo veřejnoprávní či soukromoprávní subjekt.

Článek 19

Oznámené subjekty

1.   Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům veškeré subjekty, jež jsou oprávněny provádět postup pro posuzování shody se specifikacemi nebo vhodnosti pro použití uvedený v prováděcích aktech podle čl. 15 odst. 7 nebo na tento postup dohlížet, přičemž u každého subjektu uvedou oblast jeho působnosti a identifikační čísla, která předem obdržely od Komise. Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie seznam subjektů, jejich identifikační čísla a oblasti jejich působnosti a tento seznam pravidelně aktualizuje.

2.   Členské státy uplatňují k posuzování subjektů, které mají být oznámeny, kritéria stanovená v aktu v přenesené pravomoci podle odstavce 5 tohoto článku. Subjekty, které splňují kritéria pro posuzování stanovená v příslušných evropských normách, jsou považovány za subjekty splňující uvedená kritéria.

3.   Členský stát odejme schválení subjektu, který již nesplňuje kritéria stanovená v aktu v přenesené pravomoci uvedeném v odstavci 5 tohoto článku. Neprodleně o tom informuje Komisi a ostatní členské státy.

4.   Pokud se některý členský stát nebo Komise domnívají, že subjekt oznámený jiným členským státem nesplňuje kritéria stanovená v aktu uvedeném v odstavci 5 tohoto článku, postoupí tuto věc Výboru pro elektronické mýtné uvedenému v čl. 31 odst. 1, který do tří měsíců vydá stanovisko. Komise s ohledem na stanovisko výboru informuje členský stát, který dotyčný subjekt oznámil, o veškerých změnách nezbytných k tomu, aby si tento oznámený subjekt mohl zachovat udělený status.

5.   Komise přijme do 19. října 2019 akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 30, kterými stanoví minimální kritéria způsobilosti pro oznámené subjekty.

Článek 20

Koordinační skupina

Zřizuje se koordinační skupina subjektů oznámených podle čl. 19 odst. 1 (dále jen „koordinační skupina“) jako pracovní skupina Výboru pro elektronické mýtné uvedeného v čl. 31 odst. 1 v souladu s jednacím řádem tohoto výboru.

Článek 21

Rejstříky

1.   Pro účely provádění této směrnice vede každý členský stát národní elektronický rejstřík těchto údajů:

a)

oblastí EETS na svém území, včetně informací týkajících se:

i)

příslušných subjektů pro výběr mýtného,

ii)

použitých technologií pro výběr mýtného,

iii)

kontextových údajů mýtného,

iv)

přehledu o oblasti EETS a

v)

poskytovatelů EETS, kteří mají se subjekty pro výběr mýtného působícími na území daného členského státu uzavřeny smlouvy na EETS;

b)

poskytovatelů EETS, kterým udělil registraci v souladu s článkem 4, a

c)

podrobných údajů o jediném kontaktním místě pro EETS podle článku 18, včetně kontaktní elektronické adresy a telefonního čísla.

Není-li stanoveno jinak, členské státy nejméně jednou ročně ověří, zda jsou nadále splněny požadavky stanovené v čl. 4 písm. a), d), e) a f), a odpovídajícím způsobem rejstřík aktualizují. Rejstřík obsahuje rovněž závěry auditu stanoveného v čl. 4 písm. e). Členský stát nenese odpovědnost za činnost poskytovatelů EETS uvedených v jeho rejstříku.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby všechny údaje obsažené v národním elektronickém rejstříku byly aktuální a přesné.

3.   Rejstříky jsou elektronicky přístupné veřejnosti.

4.   Rejstříky se zpřístupní od 19. října 2021.

5.   Na konci každého kalendářního roku sdělí orgány členských států pověřené vedením rejstříků elektronicky Komisi registry oblastí EETS a poskytovatelů EETS. Komise tyto informace zpřístupní ostatním členským státům. Na jakékoli nesrovnalosti se situací v určitém členském státu jsou upozorněny členský stát registrace a Komise.

KAPITOLA VII

PILOTNÍ SYSTÉMY

Článek 22

Pilotní systémy pro výběr mýtného

1.   Za účelem umožnění technického rozvoje EETS mohou členské státy dočasně povolit v omezených částech své oblasti výběru mýtného a souběžně se systémem splňujícím požadavky EETS pilotní systémy pro výběr mýtného se zabudovanými novými technologiemi nebo koncepcemi, které nesplňují jedno čí více ustanovení této směrnice.

2.   Poskytovatelé EETS se pilotních systémů pro výběr mýtného účastnit nemusí.

3.   Než dotyčný členský stát zahájí pilotní systém pro výběr mýtného, požádá Komisi o povolení. Komise povolení vydá, nebo odmítne vydat formou rozhodnutí ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy obdržela žádost. Komise může vydání povolení odmítnout, pokud by pilotní systém výběru mýtného mohl narušit správné fungování běžného elektronického systému pro výběr mýtného nebo fungování EETS. Počáteční doba platnosti tohoto povolení nepřesáhne tři roky.

KAPITOLA VIII

VÝMĚNA INFORMACÍ O NEZAPLACENÍ SILNIČNÍCH POPLATKŮ

Článek 23

Postup pro výměnu informací mezi členskými státy

1.   Za účelem umožnit určení vozidla a totožnosti vlastníka nebo držitele tohoto vozidla, u něhož bylo konstatováno nezaplacení silničního poplatku, udělí každý členský stát národním kontaktním místům jiných členských států přístup pouze k těmto vnitrostátním údajům o registraci vozidel s oprávněním provádět automatizované vyhledávání:

a)

údajům o vozidlech a

b)

údajům o vlastníkovi nebo držiteli vozidla.

Údaje uvedené v písmenech a) a b), jichž je zapotřebí k provedení automatizovaného vyhledávání, musí být v souladu s přílohou I.

2.   Pro účely výměny údajů podle odstavce 1 určí každý členský stát své národní kontaktní místo. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby výměna informací mezi členskými státy probíhala pouze v rámci těchto národních kontaktních míst. Pravomoci národních kontaktních míst se řídí platnými právními předpisy dotyčného členského státu. V rámci tohoto postupu výměny údajů je třeba věnovat zvláštní pozornost náležité ochraně osobních údajů.

3.   Při automatizovaném vyhledávání formou odchozích žádostí používá národní kontaktní místo členského státu, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, úplné registrační číslo.

Tato automatizovaná vyhledávání jsou prováděna v souladu s postupy uvedenými v kapitole 3 bodech 2 a 3 přílohy rozhodnutí Rady 2008/616/SVV (16) a v souladu s požadavky přílohy I této směrnice.

Členské státy, na jejichž území došlo k nezaplacení silničního poplatku, používají získané údaje za účelem zjištění osoby odpovědné za nezaplacení uvedeného poplatku.

4.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby se výměna informací prováděla za použití softwarové aplikace Evropského informačního systému vozidel a řidičských oprávnění (Eucaris) a aktualizovaných verzí tohoto softwaru, v souladu s přílohou I této směrnice a kapitolou 3 body 2 a 3 přílohy rozhodnutí 2008/616/SVV.

5.   Každý členský stát nese své vlastní náklady, které vyplývají ze správy, používání a údržby softwarových aplikací uvedených v odstavci 4.

Článek 24

Informační dopis o nezaplacení silničního poplatku

1.   Členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, se rozhodne, zda zahájí následné řízení ve vztahu k nezaplacení silničního poplatku.

Pokud se členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, rozhodne takové řízení zahájit, informuje v souladu se svým vnitrostátním právem vlastníka vozidla, držitele vozidla či jinak zjištěnou osobu podezřelou z nezaplacení silničního poplatku.

Tyto informace v souladu s vnitrostátním právem zahrnují právní důsledky, které má nezaplacení silničního poplatku na území členského státu, v němž k tomuto porušení jeho právních předpisů došlo.

2.   Členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, sdělí v informačním dopise vlastníku vozidla, držiteli vozidla či jinak zjištěné osobě podezřelé z nezaplacení silničního poplatku v souladu se svým vnitrostátním právem veškeré relevantní informace, zejména povahu nezaplacení silničního poplatku, místo, den a čas nezaplacení silničního poplatku, název porušeného vnitrostátního právního předpisu, právo vznést námitku a mít přístup k informacím a příslušnou sankci, a případně i údaje o zařízení, jehož bylo ke zjištění nezaplacení silničního poplatku použito. Za tímto účelem vychází v tomto informačním dopise členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, z formuláře uvedeného v příloze II.

3.   Pokud se členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, rozhodne zahájit v souvislosti s nezaplacením silničního poplatku následné řízení, zašle s ohledem na zajištění dodržování základních práv informační dopis v jazyce dokladu o registraci vozidla, je-li k dispozici, nebo v jednom z úředních jazyků členského státu registrace.

Článek 25

Následná řízení vedená subjekty vybírajícími poplatky

1.   Členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, může subjektu odpovědnému za výběr silničního poplatku poskytnout údaje získané postupem podle čl. 23 odst. 1 jen tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

jsou předávány jen ty údaje, které tento subjekt potřebuje k vybrání nezaplaceného silničního poplatku;

b)

postup pro vybrání nezaplaceného silničního poplatku je v souladu s postupem stanoveným v článku 24;

c)

dotčený subjekt je odpovědný za provedení tohoto postupu a

d)

splněním povinnosti uložené v platebním rozkazu, jenž vydal subjekt přijímající údaje, řízení o nezaplacení silničního poplatku končí.

2.   Členské státy zajistí, aby byly údaje poskytnuté odpovědnému subjektu použity pouze k vybrání nezaplaceného silničního poplatku a aby byly neprodleně vymazány, jakmile bude tento silniční poplatek zaplacen, nebo trvá-li toto nezaplacení, v přiměřené lhůtě po jejich předání, kterou stanoví dotyčný členský stát.

Článek 26

Podávání zpráv členskými státy Komisi

Každý členský stát zašle Komisi do 19. dubna 2023 a poté každé tři roky souhrnnou zprávu.

V souhrnné zprávě se uvede počet automatizovaných vyhledávání provedených členským státem, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, a směřovaných na národní kontaktní místo členského státu registrace v návaznosti na případy nezaplacení silničního poplatku, k nimž došlo na jeho území, spolu s počtem nevyřízených žádostí.

Souhrnná zpráva rovněž obsahuje popis situace na vnitrostátní úrovni, pokud jde o následné kroky týkající se případů nezaplacení silničního poplatku, založený na podílu těchto případů nezaplacení silničního poplatku, na které bylo reagováno informačními dopisy.

Článek 27

Ochrana údajů

1.   Na osobní údaje zpracovávané podle této směrnice se použijí nařízení (EU) 2016/679 a vnitrostátní právní a správní předpisy, kterými se provádějí směrnice 2002/58/ES a (EU) 2016/680.

2.   Členské státy přijmou v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany údajů opatření nezbytná k zajištění toho, aby:

a)

zpracování osobních údajů pro účely článků 23, 24 a 25 bylo omezeno na ty druhy údajů, které jsou uvedeny v příloze I této směrnice;

b)

osobní údaje byly přesné a aktuální a aby žádosti o opravu nebo výmaz údajů byly vyřizovány bez zbytečného prodlení a

c)

byla stanovena lhůta pro uchovávání osobních údajů.

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osobní údaje zpracovávané podle této směrnice byly používány pouze pro účely:

a)

určení totožnosti podezřelých s ohledem na povinnost platit silniční poplatky v oblasti působnosti čl. 5 odst. 8;

b)

zajištění plnění povinností, které mají subjekty pro výběr mýtného vůči daňovým orgánům v oblasti působnosti čl. 5 odst. 9, a

c)

určení vozidla a totožnosti vlastníka nebo držitele vozidla, u něhož bylo konstatováno nezaplacení silničního poplatku v oblasti působnosti článků 23 a 24.

Členské státy rovněž přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby subjekty údajů měly stejná práva na informace, na přístup, na opravu, výmaz a omezení zpracování, na podání stížnosti u dozorového úřadu pro ochranu údajů, na náhradu újmy a na účinnou soudní ochranu, jako stanoví nařízení (EU) 2016/679 či případně směrnice (EU) 2016/680.

3.   Tímto článkem není dotčena možnost, aby členské státy omezily rozsah povinností a práv stanovených některými ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 v souladu s článkem 23 uvedeného nařízení pro účely uvedené v odstavci 1 uvedeného článku.

4.   Každá dotčená osoba má právo obdržet bez zbytečného prodlení informace o tom, jaké osobní údaje zaznamenané v členském státě registrace byly předány členskému státu, v němž došlo k nezaplacení silničního poplatku, včetně informací o datu podání žádosti a o příslušném orgánu členského státu, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku.

KAPITOLA IX

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 28

Podávání zpráv

1.   Komise předloží do 19. dubna 2023 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění a účincích této směrnice, zejména pokud jde o rozvoj a zavádění EETS a účinnost a efektivnost mechanismu pro výměnu údajů v rámci šetření případů nezaplacení silničních poplatků.

Ve zprávě se analyzuje zejména:

a)

dopad čl. 5 odst. 1 a 2 na zavádění EETS s důrazem zejména na dostupnost služby v malých či okrajových oblastech EETS;

b)

účinnost článků 23, 24 a 25, pokud jde o snížení počtu případů nezaplacení silničních poplatků v Unii, a

c)

pokrok, jehož bylo dosaženo u aspektů interoperability mezi elektronickými systémy pro výběr mýtného využívajícími družicového určování polohy a mikrovlnnou techniku na 5,8 GHz.

2.   Ke zprávě se v případě potřeby připojí návrh na další změnu této směrnice Evropskému parlamentu a Radě, zejména pokud jde o tyto prvky:

a)

další opatření, která zajistí dostupnost EETS ve všech oblastech EETS, včetně malých a okrajových oblastí;

b)

opatření pro další usnadnění přeshraničního vymáhání povinnosti zaplatit silniční poplatky v Unii, včetně mechanismu vzájemné pomoci, a

c)

rozšíření ustanovení usnadňujících přeshraniční vymáhání na nízkoemisní zóny, zóny s omezeným přístupem či další režimy regulace vjezdu vozidel do měst.

Článek 29

Akty v přenesené pravomoci

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 30, kterými se aktualizuje příloha I s cílem zohlednit příslušné změny provedené v rozhodnutích Rady 2008/615/SVV (17) a 2008/616/SVV nebo pokud je to vyžadováno jinými relevantními právními akty Unie.

Článek 30

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 5, čl. 10 odst. 3, čl. 15 odst. 4 a 5, čl. 19 odst. 5 a v článku 29 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 18. dubna 2019. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 5, čl. 10 odst. 3, čl. 15 odst. 4 a 5, čl. 19 odst. 5 a v článku 29 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 5, čl. 10 odst. 3, čl. 15 odst. 4 a 5, čl. 19 odst. 5 a článku 29 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 31

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro elektronické mýtné.

Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011. Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise návrh prováděcího aktu nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 32

Provedení ve vnitrostátním právu

1.   Členské státy do 19. října 2021 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 1 až 27 a přílohami I a II. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 19. října 2021.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnici zrušenou touto směrnicí se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 33

Zrušení

Směrnice 2004/52/ES se zrušuje s účinkem od 20. října 2021, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůty pro provedení směrnice uvedené v příloze III části B ve vnitrostátním právu.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 34

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 35

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Úř. věst. C 81, 2.3.2018, s. 181.

(2)  Úř. věst. C 176, 23.5.2018, s. 66.

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. března 2019.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 124).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu (Úř. věst. L 68, 13.3.2015, s. 9).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(9)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 62).

(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 79).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 20.7.1999, s. 42).

(16)  Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).

(17)  Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1).


PŘÍLOHA I

Údaje potřebné k provedení automatizovaného vyhledávání podle čl. 23 odst. 1

Položka

P/N (1)

Poznámky

Údaje týkající se vozidla

P

 

Členský stát registrace

P

 

Registrační číslo vozidla

P

(A (2))

Údaje o nezaplacení silničního poplatku

P

 

Členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku

P

 

Referenční datum události

P

 

Referenční čas události

P

 

Údaje poskytované jako výsledek automatizovaného vyhledávání provedeného podle čl. 23 odst. 1

Část I.   Údaje týkající se vozidla

Položka

P/N (3)

Poznámky

Registrační číslo vozidla

P

 

Číslo podvozku/VIN

P

 

Členský stát registrace

P

 

Tovární značka

P

(D.1 (4)) např. Ford, Opel, Renault

Obchodní typ vozidla

P

(D.3) např. Focus, Astra, Megane

Kód kategorie EU

P

(J) např. mopedy, motocykly, automobily

Emisní třída EURO

P

např. Euro 4, Euro 6

Část II.   Údaje o vlastníkovi či držiteli vozidla

Položka

P/N (5)

Poznámky

Údaje o držiteli vozidla

 

(C.1 (6))

Údaje se týkají držitele konkrétního osvědčení o registraci.

Příjmení držitele registrace (případně název společnosti)

P

(C.1.1)

Pro příjmení, dodatky za jménem, tituly atd. se použijí samostatné kolonky a příjmení bude uvedeno v tisknutelném formátu.

Jméno

P

(C.1.2)

Pro jméno či jména a iniciály se použijí samostatné kolonky a jméno bude uvedeno v tisknutelném formátu.

Adresa

P

(C.1.3)

Pro ulici, číslo domu a dodatek, poštovní směrovací číslo, místo bydliště (sídla), zemi bydliště (sídla) atd. se použijí samostatné kolonky a adresa bude uvedena v tisknutelném formátu.

Pohlaví

N

Muž, žena

Datum narození

P

 

Právní subjekt

P

Fyzická osoba, sdružení, společnost, firma atd.

Místo narození

N

 

Identifikační číslo

N

Identifikační údaj, který jednoznačným způsobem určuje osobu nebo společnost.

Údaje týkající se vlastníka vozidla

 

(C.2) Údaje týkající se vlastníka vozidla.

Příjmení vlastníka (případně název společnosti)

P

(C.2.1)

Jméno

P

(C.2.2)

Adresa

P

(C.2.3)

Pohlaví

N

Muž, žena

Datum narození

P

 

Právní subjekt

P

Fyzická osoba, sdružení, společnost, firma atd.

Místo narození

N

 

Identifikační číslo

N

Identifikační údaj, který jednoznačným způsobem určuje osobu nebo společnost.

 

 

V případě sešrotovaných vozidel, odcizených vozidel nebo registračních značek nebo v případě propadlé registrace vozidla nebudou poskytnuty žádné informace o vlastníkovi či držiteli vozidla. Namísto nich se vrátí zpráva „Tuto informaci nelze poskytnout“.


(1)  P = povinné, pokud jsou k dispozici v národním registru, N = nepovinné.

(2)  Harmonizovaný kód Unie, viz směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57).

(3)  P = povinné, pokud jsou k dispozici v národním registru, N = nepovinné.

(4)  Harmonizovaný kód Unie, viz směrnice 1999/37/ES.

(5)  P = povinné, pokud jsou k dispozici v národním registru, N = nepovinné.

(6)  Harmonizovaný kód Unie, viz směrnice 1999/37/ES.


PŘÍLOHA II

VZOR INFORMAČNÍHO DOPISU

podle článku 24

[Titulní strana]

[Název, adresa a telefonní číslo odesílatele]

[Jméno (název) a adresa adresáta]

INFORMAČNÍ DOPIS

týkající se nezaplacení silničního poplatku, k němuž došlo v …

[název členského státu, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku]

Strana 2

Dne … bylo zjištěno nezaplacení silničního poplatku u vozidla s registračním

[datum]

číslem … tovární značky … typu …

orgánem …

[název příslušného orgánu]

[Varianta 1] (1)

Jste registrován/a jako držitel/ka osvědčení o registraci výše uvedeného vozidla.

[Varianta 2] (1)

Držitel/ka osvědčení o registraci výše uvedeného vozidla uvedl/a, že jste v době, kdy došlo k nezaplacení silničního poplatku, řídil/a uvedené vozidlo.

Příslušné údaje o nezaplacení silničního poplatku jsou uvedeny dále na straně 3.

Výše pokuty za nezaplacení silničního poplatku činí … EUR/národní měny. (1)

Výše nezaplaceného silničního poplatku činí … EUR/národní měny. (1)

Pokuta je splatná do …

Neuhradíte-li tuto pokutu (1)/silniční poplatek (1), doporučujeme Vám vyplnit připojený formulář odpovědi (strana 4) a zaslat jej na uvedenou adresu.

Tento dopis se vyřizuje podle vnitrostátních právních předpisů …

[název členského státu, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku].

Strana 3

Příslušné údaje o nezaplacení silničního poplatku

a)

Údaje o vozidle, za které nebyl zaplacen silniční poplatek:

 

Registrační číslo: …

 

Členský stát registrace: …

 

Tovární značka a typ: .…

b)

Údaje o nezaplacení silničního poplatku:

 

Místo, datum a čas nezaplacení silničního poplatku:

 

Povaha a právní kvalifikace nezaplacení silničního poplatku:

 

Podrobný popis nezaplacení silničního poplatku:

 

Odkaz na příslušný právní předpis (předpisy):

 

Popis důkazů týkajících se nezaplacení silničního poplatku nebo odkaz na ně:

c)

Údaje o zařízení, které bylo použito ke zjištění nezaplacení silničního poplatku (2):

 

Specifikace zařízení:

 

Identifikační číslo zařízení:

 

Poslední kalibrace je platná do:

(1)

Nehodící se škrtněte.

(2)

Neuvede se, pokud žádné zařízení nebylo použito.

Strana 4

Formulář odpovědi

(vyplňte prosím velkým tiskacím písmem)

A.

Totožnost řidiče:

Příjmení a jméno:

Místo a datum narození:

Číslo řidičského průkazu: … vydaného (datum): … v (místo): …

Adresa: …

B.

Seznam otázek:

1.

Je vozidlo tovární značky … a s registračním číslem … registrováno na Vaše jméno? … ano/ne (1)

Pokud ne, držitelem osvědčení o registraci je:

(příjmení, jméno (případně název), adresa)

2.

Přiznáváte, že jste nezaplatil/a silniční poplatek? ano/ne (1)

3.

Pokud to nepřiznáváte, vysvětlete prosím proč:

Zašlete prosím vyplněný formulář do 60 dnů od data tohoto informačního dopisu tomuto orgánu či subjektu: …

na tuto adresu: …

INFORMACE

(V případě, že je informační dopis zasílán subjektem odpovědným za výběr silničního poplatku podle článku 25):

 

Pokud nebude nezaplacený silniční poplatek uhrazen ve lhůtě stanovené v tomto informačním dopise, bude tento případ předán k posouzení příslušnému orgánu …

[název členského státu, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku].

 

Nebude-li tento případ dále řešen, budete o tom informován/a do 60 dnů od obdržení formuláře odpovědi nebo dokladu o zaplacení. (1)

/

(V případě, že je informační dopis zasílán příslušným orgánem členského státu):

 

Tento případ posoudí příslušný orgán …

[název členského státu, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku].

 

Nebude-li tento případ dále řešen, budete o tom informován/a do 60 dnů od obdržení formuláře odpovědi nebo dokladu o zaplacení. (1)

(1)

Nehodící se škrtněte.

Bude-li tento případ dále řešen, použije se tento postup:

[vyplní členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku – jaký bude další postup, včetně údajů o možnosti a postupu pro podání opravného prostředku proti rozhodnutí případ stíhat. Uvedené údaje v každém případě zahrnují: název a adresu orgánu či subjektu odpovědného za stíhání případu, lhůtu splatnosti, název a adresu příslušného odvolacího orgánu, lhůtu pro podání opravného prostředku].

Tento dopis samotný nemá žádné právní důsledky.

Prohlášení o ochraně údajů

 

[Pokud se použije nařízení (EU) 2016/679:

V souladu s nařízením (EU) 2016/679 máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování, nebo vznést námitku proti jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u [název a adresa příslušného dozorového úřadu].]

 

[Pokud se použije směrnice (EU) 2016/680:

V souladu s [název právního předpisu členského státu, kterým se provádí směrnice (EU) 2016/680] máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování. Máte také právo podat stížnost u [název a adresa příslušného dozorového úřadu].]


PŘÍLOHA III

ČÁST A

Zrušená směrnice a její změna

(uvedená v článku 33)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES

Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 124.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009

Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 109.

ČÁST B

Lhůta pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedená v článku 33)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Směrnice 2004/52/ES

20. listopadu 2005


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka

Směrnice 2004/52/ES

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1 první pododstavec písm. a)

Čl. 1 odst. 1 první pododstavec písm. b)

Čl. 3 odst. 2, první věta

Čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 2 návětí

Čl. 1 odst. 2 návětí

Čl. 1 odst. 2 písm. a)

Čl. 1 odst. 2 písm. a)

Čl. 1 odst. 2 písm. b)

Čl. 1 odst. 2 písm. c)

Čl. 1 odst. 2 písm. b)

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 4

Čl. 1 odst. 5

Čl. 1 odst. 6

Článek 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 2 první věta

Čl. 4 odst. 7

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Čl. 2 odst. 2 druhá a třetí věta

Čl. 3 odst. 4

Čl. 2 odst. 2 čtvrtá věta

Čl. 3 odst. 5

Čl. 3 odst. 6

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 4

Čl. 2 odst. 5.

Čl. 2 odst. 6.

Čl. 2 odst. 7.

Článek 27

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2 první věta

Čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 2 druhá věta

Čl. 3 odst. 2 třetí věta

 

Čl. 3 odst. 3

 

Čl. 3 odst. 4

Čl. 4 odst. 1

 

Čl. 4 odst. 2.

Čl. 4 odst. 3

 

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 5

Čl. 4 odst. 7

Čl. 3 odst. 2

Čl. 4 odst. 8

Čl. 5 odst. 4

Článek 23

Článek 24

Článek 26

Čl. 2 odst. 7

Článek 27

Článek 28

Článek 29

Článek 30

Článek 5

Článek 31

Článek 6

Čl. 32 odst. 1

Čl. 32 odst. 2

Článek 33

Článek 7

Článek 34

Článek 8

Článek 35

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III

Příloha IV


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU