(EU) 2019/475Směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES

Publikováno: Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 42-43 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 1. ledna 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 14. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY (EU) 2019/475

ze dne 18. února 2019,

kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve svém dopise ze dne 18. července 2017 požádala Itálie o začlenění italské obce Campione d'Italia a italských vod jezera Lugano do celního území Unie, jak je vymezené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3), a do územní oblasti působnosti směrnice Rady 2008/118/ES (4) pro účely spotřební daně a zároveň o zachování těchto území mimo územní působnost směrnice Rady 2006/112/ES (5) pro účely daně z přidané hodnoty.

(2)

Italská obec Campione d'Italia, která je italskou exklávou na území Švýcarska, a italské vody jezera Lugano by měly být zahrnuty do celního území Unie, protože historické důvody pro jejich vyloučení, jako například jejich izolace a hospodářské znevýhodnění, již neplatí. Ze stejných důvodů by tato území měla být zahrnuta do územní působnosti směrnice 2008/118/ES.

(3)

Itálie si však přeje, aby tato území byla i nadále vyloučena z územní působnosti směrnice 2006/112/ES, neboť je to nezbytné pro zachování rovných podmínek pro hospodářské subjekty usazené ve Švýcarsku a v italské obci Campione d'Italia prostřednictvím místního režimu nepřímého zdanění v souladu se švýcarským systémem daně z přidané hodnoty.

(4)

Tato směrnice je striktně spjata s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/474 (6). Proto by se vnitrostátní prováděcí předpisy nezbytné k zajištění souladu s touto směrnicí měly použít od stejného data jako změny uvedeného nařízení.

(5)

Směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Článek 6 směrnice 2006/112/ES se mění takto:

1)

V odstavci 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

„f)

Campione d'Italia;

g)

italské vody jezera Lugano.“

2)

V odstavci 2 se zrušují písmena f) a g).

Článek 2

V čl. 5 odst. 3 směrnice 2008/118/ES se zrušují písmena f) a g).

Článek 3

1.   Členské státy do 31. prosince 2019 přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy od 1. ledna 2020.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. února 2019.

Za Radu

předseda

N. BĂDĂLĂU


(1)  Stanovisko ze dne 2. října 2018 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 11. července 2018 (Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 117).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(4)  Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).

(5)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/474 ze dne 19. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (viz strana 38 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU