(EU) 2019/177Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/177 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 33, 5.2.2019, s. 29-31 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 16. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. února 2019 Nabývá účinnosti: 25. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/177

ze dne 16. listopadu 2018,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2011/65/EU musí členské státy zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahovala některé nebezpečné látky uvedené v příloze II zmíněné směrnice. Na použití uvedená v příloze III směrnice 2011/65/EU se však tato povinnost nevztahuje.

(2)

Jednotlivé kategorie elektrických a elektronických zařízení, na něž se směrnice 2011/65/EU vztahuje, jsou uvedeny v její příloze I.

(3)

Olovo je omezená látka uvedená v příloze II směrnice 2011/65/EU. Používání olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku (nejvýše 1 % hmotnostní olova) výbojek, jsou-li používány jako zářiče v soláriích obsahující luminofory, jako je například BSP (BaSi2O5: Pb), bylo nicméně vyňato z omezení a jako takové je v současné době uvedeno v bodě 18b) přílohy III uvedené směrnice. V případě kategorií 1 až 7 a kategorie 10 bylo původní datum vypršení platnosti této výjimky 21. července 2016, v souladu s druhým pododstavcem čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice.

(4)

Před 21. lednem 2015, tedy v souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU, Komise obdržela žádost o prodloužení uvedené výjimky. V souladu s druhým pododstavcem uvedeného článku zůstává uvedená výjimka v platnosti, dokud nebude přijato rozhodnutí o této žádosti.

(5)

Kromě toho obdržela Komise v lednu 2015 žádost č. 2015–3 o novou výjimku, která má být doplněna do přílohy IV pro výbojky, jsou-li používány jako lampy na fototerapii (zdravotnické vybavení) obsahující luminofory. Vzhledem k tomu, že posouzení prokázalo, že je mechanicky možné zářivku určenou k lékařskému použití namontovat do opalovacích zařízení a naopak, bylo rozhodnuto, že se tyto žádosti o výjimku budou posuzovat společně v rámci bodu 18b) přílohy III.

(6)

Olověný aktivátor ve fluorescenčním prášku umožňuje fosforu na bázi křemičitanu barnatého fluoreskovat. Záření o vlnové délce 254 nm mění na požadované UV záření (290 nm–400 nm) a používá se ve více než 95 % nízkotlakých rtuťových výbojek určených do vnitřních prostor na opalování a na některé zdravotnické aplikace. Umožňuje intenzitu UV záření o vlnové délce 350 nm, která je nezbytná k zahájení pigmentace pokožky.

(7)

V Unii jsou opalovací zařízení přísně regulována a všechny možné alternativy k olovu by musely splňovat kritéria týkající se spolehlivosti, bezpečnosti a ochrany zdraví. V současnosti nejsou žádné alternativy k dispozici.

(8)

Vzhledem k absenci spolehlivých náhrad je nahrazení nebo odstranění olova v případě některých výbojek obsahující luminofory z vědeckého a technického hlediska stále neproveditelné. Tato výjimka je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2), a neoslabí se tedy ochrana životního prostředí a zdraví zajišťovaná Komisí. Výjimka pro používání olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku (nejvýše 1 % hmotnostní olova) výbojek, jsou-li používány jako zářiče v soláriích obsahující luminofory, by proto měla být obnovena.

(9)

Vzhledem k tomu, že v případě dotčených použití v současné době nejsou k dispozici dostatečně spolehlivé alternativy, je oprávněné prodloužení platnosti výjimky v případě kategorií 1 až 7 a kategorie 10 přílohy I směrnice 2011/65/EU na období nejvýše pěti let do 21. července 2021. S ohledem na výsledky probíhajícího úsilí o nalezení spolehlivé náhrady je nepravděpodobné, že by doba trvání výjimky měla negativní dopady na inovace.

(10)

Pro kategorie jiné než 1 až 7 a 10 přílohy I směrnice 2011/65/EU zůstává stávající výjimka v platnosti po dobu stanovenou v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 2011/65/EU. Z důvodu jasnosti by mělo být v příloze III uvedené směrnice specifikováno, do kdy výjimka platí.

(11)

Vzhledem k žádosti č. 2015–3 a skutečnosti, že je mechanicky možné zářivku určenou k lékařskému použití namontovat do opalovacích zařízení a naopak, měla by být do přílohy III směrnice 2011/65/EU doplněna nová podpoložka 18 b)-I specifická pro lékařské aplikace, s výjimkou spadající pod položku 34 přílohy IV směrnice 2011/65/EU. Tato podpoložka by se měla vztahovat na kategorie 5 a 8 a být platná do 21. července 2021.

(12)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 29. února 2020. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí ode dne 1. března 2020.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze III se položka 18b) nahrazuje tímto:

„18b)

Olovo jakožto aktivátor ve fluorescenčním prášku (nejvýše 1 % hmotnostní olova) výbojek, jsou-li používány jako zářiče v soláriích obsahující luminofory, jako je například BSP (BaSi2O5:Pb)

Platí do:

21. července 2021 pro kategorie 1 až 7 a 10,

21. července 2021 pro kategorie 8 a 9, s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů,

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro kategorie 8,

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje kategorie 9 a pro kategorii 11.

18b)-I

Olovo jakožto aktivátor ve fluorescenčním prášku (nejvýše 1 % hmotnostní olova) výbojek, obsahujících luminofory, jako je například BSP (BaSi2O5: Pb), jsou-li používány ve zdravotnickém fototerapeutickém vybavení

Platí pro kategorie 5 a 8 (s výjimkou použití, na něž se vztahuje bod 34 přílohy IV) do 21. července 2021.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU