(EU) 2019/173Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/173 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 33, 5.2.2019, s. 17-19 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 16. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. února 2019 Nabývá účinnosti: 25. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/173

ze dne 16. listopadu 2018,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2011/65/EU musí členské státy zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahovala některé nebezpečné látky uvedené v příloze II zmíněné směrnice. Na použití uvedená v její příloze III se však tato povinnost nevztahuje.

(2)

Jednotlivé kategorie elektrických a elektronických zařízení, na něž se směrnice 2011/65/EU vztahuje (kategorie 1 až 11), jsou uvedeny v její příloze I.

(3)

Olovo a kadmium jsou omezené látky uvedené v příloze II směrnice 2011/65/EU. Použití olova a kadmia v některých aplikacích tisku na sklo však bylo z omezení vyňato a je v současné době uvedeno v položce 21 v příloze III uvedené směrnice. Pro kategorie 1 až 7 a 10 měla tato výjimka platit do 21. července 2016.

(4)

Před 21. lednem 2015, tedy v souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU, Komise obdržela žádost o prodloužení uvedené výjimky. Výjimka tak zůstává v platnosti, dokud nebude o této žádosti rozhodnuto.

(5)

Olovo a kadmium v tiskových barvách aplikovaných na sklo slouží k trvanlivému značení výrobků, zejména na skleněných baňkách žárovek. Značení má různé účely: může jít o evropské označení shody (CE) nebo označení odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), údaj o výrobci a typu a příkonu žárovky, což je důležité pro bezpečnost, správnou výměnu žárovky a její recyklaci. Trvanlivost značení je důležitá pro zachování čitelnosti označení výrobků během celé jejich životnosti, jak vyžadují právní předpisy a normy v oblasti bezpečnosti výrobků.

(6)

Olovo zajišťuje specifické vlastnosti, mezi něž patří dobrá adheze, nižší teploty výpalu a větší trvanlivost a zákal.

(7)

Kadmium se používá k dosažení určitých odstínů smaltu v různých oblastech použití, mimo jiné pro bezpečnostní a výstražné účely, u kterých se má za to, že určité odstíny zvyšují viditelnost. Zajišťuje také důležité filtrační funkce.

(8)

U některých použití, na která se vztahuje stávající výjimka, pokud jde o kategorie 1 až 7 a 10, je nahrazení nebo odstranění olova pro nedostatek spolehlivých náhrad stále vědecky a technicky neproveditelné. Touto výjimkou se neoslabí ochrana životního prostředí a zdraví poskytovaná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2). Její platnost by tudíž měla být pro tato konkrétní použití a tyto kategorie prodloužena.

(9)

U některých použití, na která se vztahuje stávající výjimka, pokud jde o kategorie 1 až 7 a 10, je nahrazení nebo odstranění kadmia pro nedostatek spolehlivých náhrad stále vědecky a technicky neproveditelné. Touto výjimkou se neoslabí ochrana životního prostředí a zdraví poskytovaná nařízením (ES) č. 1907/2006. Její platnost by tudíž měla být pro tato konkrétní použití a tyto kategorie prodloužena.

(10)

V případě všech ostatních použití, na která se výjimka v současnosti vztahuje, podmínky pro prodloužení platnosti splněny nejsou. Výjimka pro tato použití by měla v souladu s čl. 5 odst. 6 směrnice 2011/65/EU platit ještě po dobu 12 měsíců od vstupu této směrnice v přenesené pravomoci v platnost.

(11)

Vzhledem k tomu, že v případě použití olova, pro která se platnost výjimky prodlužuje, nejsou na trhu dostupné spolehlivé alternativy, platnost výjimky vztahující se na tato použití by měla být pro kategorie 1 až 7 a 10 prodloužena na maximální dobu trvání pěti let do dne 21. července 2021. S ohledem na výsledky probíhajícího úsilí o nalezení spolehlivé náhrady je nepravděpodobné, že by doba trvání výjimky měla negativní dopady na inovace.

(12)

Vzhledem k tomu, že v případě použití kadmia, pro která se platnost výjimky prodlužuje, nejsou na trhu dostupné spolehlivé alternativy, platnost výjimky vztahující se na tato použití by měla být pro kategorie 1 až 7 a 10 prodloužena na maximální dobu trvání pěti let do dne 21. července 2021. S ohledem na výsledky probíhajícího úsilí o nalezení spolehlivé náhrady je nepravděpodobné, že by doba trvání výjimky měla negativní dopady na inovace.

(13)

Pro kategorie jiné než 1 až 7 a 10 zůstává stávající výjimka v platnosti po dobu stanovenou v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 2011/65/EU. Z důvodu jasnosti by mělo být do přílohy III uvedené směrnice doplněno, do kdy výjimka platí.

(14)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 29. února 2020. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. března 2020.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze III se položka 21 nahrazuje tímto:

„21

Olovo a kadmium v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo, jako je borosilikátové sklo nebo sodnovápenaté sklo

Týká se kategorií 8, 9 a 11 a platí do:

21. července 2021 pro kategorie 8 a 9, s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů,

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro kategorie 8,

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje kategorie 9 a pro kategorii 11.

21 a)

Kadmium používané k zajištění filtračních funkcí v barevně potištěném skle, které tvoří součást systémů vizualizace v displejích a ovládacích panelech EEZ

Týká se kategorií 1 až 7 a 10, s výjimkou použití spadajících do položek 21 b) nebo 39, a platí do 21. července 2021.

21 b)

Kadmium v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo, jako je borosilikátové sklo nebo sodnovápenaté sklo

Týká se kategorií 1 až 7 a 10, s výjimkou použití spadajících do položek 21 a) nebo 39, a platí do 21. července 2021.

21 c)

Olovo v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na jiné než borosilikátové sklo

Týká se kategorií 1 až 7 a 10 a platí do 21. července 2021.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU