(EU) 2019/170Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/170 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 33, 5.2.2019, s. 8-10 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 16. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. února 2019 Nabývá účinnosti: 25. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/170

ze dne 16. listopadu 2018,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2011/65/EU musí členské státy zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahovala některé nebezpečné látky uvedené v příloze II zmíněné směrnice. Na použití uvedená v její příloze III se však tato povinnost nevztahuje.

(2)

Jednotlivé kategorie elektrických a elektronických zařízení, na něž se směrnice 2011/65/EU vztahuje (kategorie 1 až 11), jsou uvedeny v její příloze I.

(3)

Olovo je omezená látka uvedená v příloze II směrnice 2011/65/EU. Použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) pro kondenzátory, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů, však bylo z omezení vyňato a je v současné době uvedeno v položce 7 c)-IV v příloze III uvedené směrnice. Tato výjimka měla platit do 21. července 2016.

(4)

Před 21. lednem 2015, tedy v souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU, Komise obdržela žádost o prodloužení uvedené výjimky. Výjimka tak zůstává v platnosti, dokud nebude o této žádosti rozhodnuto.

(5)

Keramické kondenzátory, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů, využívají dielektrické keramické materiály na bázi keramiky PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu). Keramika PZT s obsahem olova má vysokou permitivitu a dobré piezoelektrické, pyroelektrické a feroelektrické vlastnosti.

(6)

Úplné nahrazení nebo odstranění olova je u těchto kondenzátorů pro nedostatek spolehlivých náhrad stále vědecky a technicky neproveditelné. Touto výjimkou se neoslabí ochrana životního prostředí a zdraví poskytovaná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2). Platnost výjimky umožňující použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro kondenzátory, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů, by tudíž měla být prodloužena.

(7)

Vzhledem k tomu, že pro příslušná použití nejsou v současnosti na trhu dostupné spolehlivé alternativy a nebudou pravděpodobně dostupné ani v blízké budoucnosti, platnost výjimky pro kategorie 1 až 7 a 10 by měla být prodloužena na maximální dobu trvání pěti let do dne 21. července 2021. S ohledem na výsledky probíhajícího úsilí o nalezení spolehlivé náhrady je nepravděpodobné, že by doba trvání výjimky měla negativní dopady na inovace.

(8)

Pro kategorie jiné než 1 až 7 a 10 zůstává stávající výjimka v platnosti po dobu stanovenou v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 2011/65/EU. Z důvodu jasnosti by mělo být do přílohy III uvedené směrnice doplněno, do kdy výjimka platí.

(9)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 29. února 2020. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. března 2020.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze III se položka 7 c)-IV nahrazuje tímto:

„7 c)-IV

Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) pro kondenzátory, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů

Platí do:

21. července 2021 pro kategorie 1 až 7 a 10,

21. července 2021 pro kategorie 8 a 9, s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů,

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro kategorie 8,

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje kategorie 9 a pro kategorii 11.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU