(EU) 2019/114Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/114 ze dne 24. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 23, 25.1.2019, s. 35-40 Druh předpisu: Prováděcí směrnice
Přijato: 24. ledna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. února 2019 Nabývá účinnosti: 14. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/114

ze dne 24. ledna 2019,

kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2003/90/ES (3) a 2003/91/ES (4) byly přijaty s cílem zajistit, aby odrůdy, které členské státy zařadí do svých národních katalogů, vyhovovaly protokolům stanoveným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO), pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky různých druhů vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové protokoly byly stanoveny. Druhy, na něž se protokoly CPVO nevztahují, podléhají podle uvedených směrnic obecným zásadám Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

(2)

Od doby, kdy byly směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES naposledy změněny prováděcí směrnicí (EU) 2018/100 (5), stanovily CPVO a UPOV další protokoly a obecné zásady a stávající aktualizovaly.

(3)

Směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se nahrazují zněním uvedeným v části A přílohy této směrnice.

Článek 2

Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují zněním uvedeným v části B přílohy této směrnice.

Článek 3

Pro zkoušky zahájené před 1. zářím 2019 mohou členské státy použít směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES ve zněních, která byla v platnosti před jejich pozměněním touto směrnicí.

Článek 4

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. srpna 2019. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. září 2019.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 24. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7).

(4)  Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 11).

(5)  Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/100 ze dne 22. ledna 2018, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Úř. věst. L 17, 23.1.2018, s. 34).


PŘÍLOHA

ČÁST A

„PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s technickými protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)  (1)

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Festuca arundinacea Schreb.

Kostřava rákosovitá

TP 39/1 ze dne 1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

Kostřava vláskovitá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca ovina L.

Kostřava ovčí

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

Kostřava luční

TP 39/1 ze dne 1.10.2015

Festuca rubra L.

Kostřava červená

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Kostřava drsnolistá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Jílek mnohokvětý

TP 4/1 ze dne 23.6.2011

Lolium perenne L.

Jílek vytrvalý

TP 4/1 ze dne 23.6.2011

Lolium x hybridum Hausskn.

Jílek hybridní

TP 4/1 ze dne 23.6.2011

Pisum sativum L. (partim)

Hrách polní

TP 7/2 rev. 2 ze dne 15.3.2017

Poa pratensis L.

Lipnice luční

TP 33/1 ze dne 15.3.2017

Vicia sativa L.

Vikev setá

TP 32/1 ze dne 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Tuřín

TP 89/1 ze dne 11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ředkev olejná

TP 178/1 ze dne 15.3.2017

Brassica napus L. (partim)

Řepka olejka

TP 36/2 ze dne 16.11.2011

Cannabis sativa L.

Konopí seté

TP 276/1 částečná rev. ze dne 21.3.2018

Glycine max (L.) Merr.

Sója

TP 80/1 ze dne 15.3.2017

Gossypium spp.

Bavlník

TP 88/1 ze dne 19.4.2016

Helianthus annuus L.

Slunečnice roční

TP 81/1 ze dne 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Len setý přadný/len setý olejný

TP 57/2 ze dne 19.3.2014

Sinapis alba L.

Hořčice bílá

TP 179/1 ze dne 15.3.2017

Avena nuda L.

Oves nahý

TP 20/2 ze dne 1.10.2015

Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)

Oves setý

TP 20/2 ze dne 1.10.2015

Hordeum vulgare L.

Ječmen

TP 19/4 ze dne 1.10.2015

Oryza sativa L.

Rýže setá

TP 16/3 ze dne 1.10.2015

Secale cereale L.

Žito

TP 58/1 ze dne 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Triticum s druhy rodu Secale

TP 121/2 rev. 1 ze dne 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Pšenice setá

TP 3/4 rev. 2 ze dne 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Pšenice tvrdá

TP 120/3 ze dne 19.3.2014

Zea mays L. (partim)

Kukuřice

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Brambor

TP 23/3 ze dne 15.3.2017

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)  (2)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Beta vulgaris L.

Řepa krmná

TG/150/3 ze dne 4.11.1994

Agrostis canina L.

Psineček psí

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth

Psineček veliký

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Psineček výběžkatý

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Psineček tenký

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Sveřep samužníkovitý

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Sveřep sitkovský

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Srha laločnatá

TG/31/8 ze dne 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Festuca s druhy rodu Lolium

TG/243/1 ze dne 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Bojínek hlíznatý

TG/34/6 ze dne 7.11.1984

Phleum pratense L.

Bojínek luční

TG/34/6 ze dne 7.11.1984

Lotus corniculatus L.

Štírovník růžkatý

TG/193/1 ze dne 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupina bílá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupina úzkolistá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupina žlutá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

Medicago doliata Carmign.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

Medicago italica (Mill.) Fiori

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Tolice pobřežní

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago lupulina L.

Tolice dětelová

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago murex Willd.

Medicago murex Willd.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

Tolice mnohotvará

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

Medicago rugosa Desr.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago sativa L.

Vojtěška setá

TG/6/5 ze dne 6.4.2005

Medicago scutellata (L.) Mill.

Medicago scutellata (L.) Mill.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

Medicago truncatula Gaertn.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago x varia T. Martyn

Vojtěška proměnlivá

TG/6/5 ze dne 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Jetel luční

TG/5/7 ze dne 4.4.2001

Trifolium repens L.

Jetel plazivý

TG/38/7 ze dne 9.4.2003

Vicia faba L.

Bob polní

TG/8/6 ze dne 17.4.2002

Phacelia tanacetifolia Benth.

Svazenka vratičolistá

TG/319/1 ze dne 5.4.2017

Arachis hypogaea L.

Podzemnice olejná

TG/93/4 ze dne 9.4.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Řepice

TG/185/3 ze dne 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Světlice barvířská

TG/134/3 ze dne 12.10.1990

Papaver somniferum L.

Mák setý

TG/166/4 ze dne 9.4.2014

Sorghum bicolor (L.) Moench

Čirok

TG/122/4 ze dne 25.3.2015

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Čirok súdánská tráva

TG 122/4 ze dne 25.3.2015

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Hybridy vzniklé křížením druhů Sorghum bicolor a Sorghum sudanense

TG 122/4 ze dne 25.3.2015

ČÁST B

„PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s technickými protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)  (3)

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Allium cepa L. (skupina Cepa)

Cibule a echalion

TP 46/2 ze dne 1.4.2009

Allium cepa L. (skupina Aggregatum)

Šalotka

TP 46/2 ze dne 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Cibule sečka

TP 161/1 ze dne 11.3.2010

Allium porrum L.

Pór

TP 85/2 ze dne 1.4.2009

Allium sativum L.

Česnek

TP 162/1 ze dne 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Pažitka

TP 198/2 ze dne 11.3.2015

Apium graveolens L.

Celer řapíkatý

TP 82/1 ze dne 13.3.2008

Apium graveolens L.

Celer bulvový

TP 74/1 ze dne 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Chřest

TP 130/2 ze dne 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Řepa salátová včetně „Cheltenham beet“

TP 60/1 ze dne 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Mangold

TP 106/1 ze dne 11.3.2015

Brassica oleracea L.

Kadeřávek

TP 90/1 ze dne 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Květák

TP 45/2 rev. 2 ze dne 21.3.2018

Brassica oleracea L.

Brokolice

TP 151/2 rev. ze dne 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Kapusta růžičková

TP 54/2 rev. ze dne 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Kedluben

TP 65/1 rev. ze dne 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Kapusta hlávková, zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červené

TP 48/3 rev. ze dne 15.3.2017

Brassica rapa L.

Zelí pekingské

TP 105/1 ze dne 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Chilli nebo paprika

TP 76/2 rev. ze dne 15.3.2017

Cichorium endivia L.

Endivie kadeřavá a eskariol

TP 118/3 ze dne 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Čekanka průmyslová

TP 172/2 ze dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Čekanka hlávková

TP 154/1 ze dne 21.3.2018

Cichorium intybus L.

Čekanka pro puky

TP 173/2 ze dne 21.3.2018

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Meloun vodní

TP 142/2 ze dne 19.3.2014

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

TP 104/2 ze dne 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Okurka salátová a okurka nakládačka

TP 61/2 rev. ze dne 21.3.2018

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

TP 155/1 ze dne 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Tykev obecná

TP 119/1 rev. ze dne 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Artyčok a karda

TP 184/2 ze dne 27.2.2013

Daucus carota L.

Mrkev a mrkev krmná

TP 49/3 ze dne 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenykl

TP 183/1 ze dne 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Salát

TP 13/6 ze dne 21.3.2018

Solanum lycopersicum L.

Rajče

TP 44/4 rev. 3 ze dne 21.3.2018

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petržel

TP 136/1 ze dne 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fazol šarlatový

TP 9/1 ze dne 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fazol obecný keříčkový a fazol obecný pnoucí

TP 12/4 ze dne 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Hrách dřeňový, hrách kulatosemenný a hrách cukrový

TP 7/2 rev. 2 ze dne 15.3.2017

Raphanus sativus L.

Ředkvička a ředkev

TP 64/2 rev. ze dne 11.3.2015

Rheum rhabarbarum L

Reveň

TP 62/1 ze dne 19.4.2016

Scorzonera hispanica L.

Hadí mord španělský neboli černý kořen

TP 116/1 ze dne 11.3.2015

Solanum melongena L.

Lilek vejcoplodý

TP 117/1 ze dne 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Špenát

TP 55/5 rev. 2 ze dne 15.3.2017

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Kozlíček polníček

TP 75/2 ze dne 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob zahradní

TP Broadbean/1 ze dne 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Kukuřice cukrová a kukuřice pukancová

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Podnože rajčat

TP 294/1 rev. 3 ze dne 21.3.2018

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Mezidruhové hybridy druhů Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne používané jako podnože

TP 311/1 ze dne 15.3.2017

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)  (4)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Brassica rapa L.

Vodnice

TG/37/10 ze dne 4.4.2001


(1)  Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).

(2)  Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).

(3)  Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).

(4)  Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU