(EU) 2019/68Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/68 ze dne 16. ledna 2019, kterou se stanoví technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 15, 17.1.2019, s. 18-21 Druh předpisu: Prováděcí směrnice
Přijato: 16. ledna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. února 2019 Nabývá účinnosti: 6. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/68

ze dne 16. ledna 2019,

kterou se stanoví technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (1), a zejména na čl. 4 odst. 2a uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice 91/477/EHS musí členské státy zajistit, aby palné zbraně a jejich hlavní části, ať už tvoří součást palné zbraně, nebo jsou uváděny na trh zvlášť, byly opatřeny jasným, trvalým a jedinečným označením. V čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice jsou stanoveny informace, které má označení obsahovat s cílem zvýšit sledovatelnost palných zbraní a jejich hlavních částí a usnadnit jejich volný pohyb. U příliš malých hlavních částí se informace, jež má označení obsahovat, omezí na výrobní číslo nebo alfanumerický nebo digitální kód. Ustanovení čl. 4 odst. 4 uvedené směrnice ukládá členským státům, aby vedly systém evidence údajů, v němž se zaznamenávají veškeré informace nezbytné ke sledování a identifikaci palných zbraní, včetně informací o označení, jímž jsou palná zbraň a její hlavní části opatřeny, a informací o veškerých přeměnách nebo úpravách palné zbraně vedoucích ke změně její kategorie či podkategorie, mj. o subjektu, který přeměnu nebo úpravu hlavní části provedl.

(2)

V případě převodu z vládních zásob na trvalé civilní použití musí být v označení rovněž uvedena totožnost subjektu provádějícího tento převod. Není-li již totožnost součástí stávajícího označení, musí být do něj zahrnuta při převodu na civilní použití.

(3)

Podle směrnice 91/477/EHS musí také členské státy zajistit, aby každé jednotlivé základní balení kompletního střeliva bylo označeno tak, aby označení uvádělo jméno výrobce, identifikační číslo série (šarže), ráži a druh střeliva. S ohledem na stávající tržní praxi při balení střeliva a současný stav technologií není v této fázi nezbytné stanovit technické specifikace pro takové označování. Tato směrnice by se proto měla vztahovat pouze na označování palných zbraní a jejich hlavních části (včetně velmi malých základních částí).

(4)

Náležitá velikost písma označení má zásadní význam pro dosažení cíle zvýšené sledovatelnosti palných zbraní a jejich hlavních částí. Technické specifikace by proto měly stanovit minimální hodnoty pro velikost písma, jimiž by se členské státy měly řídit při stanovení velikosti písma pro taková označení ve svých vnitrostátních právních předpisech.

(5)

S ohledem na mezinárodní normu OSN v oblasti kontroly ručních palných zbraní (ISACS) týkající se označování a evidence by se mělo vyžadovat, aby rámy a pouzdra závěru z nekovových materiálů takového druhu, jenž může nepříznivě ovlivnit zřetelnost a trvalost označení (např. rámy a pouzdra závěru z některých druhů polymerů), byly opatřeny označením na kovovém štítku, který se trvale zapustí do materiálu, z něhož jsou rám či pouzdro závěru vyrobeny. Členské státy by měly mít možnost povolit použití některé jiné techniky, jako je např. hluboké laserové gravírování, jež zajišťuje rovnocennou míru zřetelnosti a trvalosti označení na rámech a pouzdrech závěru z nekovových materiálů.

(6)

S cílem usnadnit sledovatelnost palných zbraní a jejich hlavních částí v systémech evidence údajů členských států by měly mít členské státy při stanovení, jaký typ či typy abecedy mohou být použity k označení palných zbraní a jejich hlavních částí, možnost zvolit pouze latinku, cyrilici nebo řeckou abecedu. Obdobně by měly být typy čísel, jež mohou být v závislosti na rozhodnutí každého členského státu použity k označování palných zbraní a jejich hlavních částí, omezeny pouze na arabské nebo římské číslice.

(7)

Touto směrnicí není dotčen článek 3 směrnice 91/477/EHS.

(8)

V souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne 28. září 2011 (2) se členské státy zavázaly, že v odůvodněných případech k oznámení svých prováděcích opatření přiloží jeden nebo více dokumentů, v nichž vysvětlí vztah mezi ustanoveními směrnice a odpovídajícími částmi nástrojů k jejímu provedení ve vnitrostátním právu.

(9)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 13b odst. 1 směrnice 91/477/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na palné zbraně a jejich hlavní části, avšak nikoli na základní balení kompletního střeliva.

Článek 2

Technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí

Členské státy zajistí, aby označení požadované podle článku 4 směrnice 91/477/EHS splňovalo technické specifikace stanovené v příloze této směrnice.

Článek 3

Prováděcí ustanovení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 17. ledna 2020. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.


PŘÍLOHA

Technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí

1.

Velikost písma, jež má být použita v označení, stanoví členský stát. Velikost či minimální velikost, kterou členské státy stanoví, musí činit alespoň 1,6 mm. V případě potřeby lze k označení hlavních částí, které jsou příliš malé, aby mohly být označeny v souladu s článkem 4 směrnice 91/477/EHS, použít menší velikost písma.

2.

U rámů a pouzder závěru z nekovového materiálu, jehož druh upřesní členský stát, se označení provede na kovovém štítku, který se trvale zapustí do materiálu, z něhož jsou rám či pouzdro závěru vyrobeny, takovým způsobem, aby:

a)

štítek nemohl být snadno či rychle odstraněn a

b)

odstranění štítku mělo za následek poškození části rámu nebo pouzdra závěru.

Členské státy rovněž mohou pro označení takových rámů nebo pouzder závěru povolit použití jiných technik, pokud tyto techniky zajistí rovnocennou míru zřetelnosti a trvalosti označení.

Při určení, na které nekovové materiály by se tato specifikace měla vztahovat, vezmou členské státy v úvahu, do jaké míry může daný materiál nepříznivě ovlivnit zřetelnost a trvalost označení.

3.

Typ abecedy, jenž má být použit v označení, stanoví členský stát. Povolenými typy abecedy, které členské státy mohou stanovit, jsou latinka, cyrilice nebo řecká abeceda.

4.

Typ číslic, jenž má být použit v označení, stanoví členský stát. Povolenými typy číslic, které členské státy mohou stanovit, jsou arabské nebo římské číslice.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU