(EU) 2019/2151Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151 ze dne 13. prosince 2019, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu

Publikováno: Úř. věst. L 325, 16.12.2019, s. 168-182 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 13. prosince 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 5. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2151

ze dne 13. prosince 2019,

kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na článek 281 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 6 nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, stanoví, že se veškeré výměny informací mezi celními orgány navzájem a mezi hospodářskými subjekty a celními orgány a uchovávání těchto informací mají uskutečňovat prostřednictvím elektronického zpracování dat. Článek 280 nařízení stanoví, že Komise vypracuje pracovní program pro vývoj elektronických systémů a jejich uvedení do provozu (dále jen „pracovní program“).

(2)

Komise přijala první pracovní program prostřednictvím prováděcího rozhodnutí Komise 2014/255/EU (2) a poprvé jej aktualizovala v roce 2016 prostřednictvím prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2016/578 (3). Pracovní program z roku 2016 musí být aktualizován, aby zohledňoval nové plánování pro elektronické systémy, které se zakládá na zdrojích a prioritách. Je rovněž nutné zohlednit změnu článku 278 nařízení (EU) č. 952/2013 provedenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/632 (4) za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v nařízení (EU) č. 952/2013. Za účelem zajištění stabilního a spolehlivého plánování uvedení elektronických systémů do provozu, které stanoví nařízení (EU) č. 952/2013, by pracovní program měl být v budoucnu aktualizován jen tehdy, dojde-li k dalšímu vývoji. Ustanovení vyžadující každoroční aktualizaci pracovního programu by tudíž mělo být zrušeno.

(3)

Je rovněž nezbytné dále specifikovat jisté prvky povinnosti podávat zprávy, která byla na členské státy a Komisi uvalena novým článkem 278a nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem sledování pokroku ve vývoji elektronických systémů. V souladu s odstavcem 4 uvedeného článku jsou členské státy povinny poskytnout Komisy dvakrát za rok aktualizovanou tabulku svého pokroku ve vývoji elektronických systémů a jejich uvádění do praxe. Tato tabulka by měla obsahovat termíny dokončení určitých milníků a v případě prodlení nebo rizika prodlení také opatření k jejich zmírnění podle čl. 278a odst. 3. Je rovněž nutné specifikovat termíny, do nichž musí členské státy informace poslat. To Komisi umožní na konci každého roku vypracovat a předložit svou zprávu o pokroku ve vývoji elektronických systémů Evropskému parlamentu a Radě. Členské státy musí rovněž neprodleně informovat Komisi o významných změnách svého plánování v oblasti informačních technologií. Vzhledem k povinnosti podávat zprávy stanovené v čl. 278a odst. 4 však již členské státy nemusí posílat informace 6 měsíců před uvedením nového elektronického systému do praxe.

(4)

V pracovním programu by měly být uvedeny elektronické systémy stanovené v nařízení (EU) č. 952/2013, příslušné články, které stanoví tyto systémy a termíny, do nichž by měly být zprovozněny. Pracovní program by měl rozlišovat mezi elektronickými systémy, které členské státy musí vyvinout samy („vnitrostátní systémy“) a těmi, které musí vyvinout ve spolupráci s Komisí („transevropské systémy“). Všechny tyto elektronické systémy jsou nutné k tomu, aby bylo nařízení (EU) č. 952/2013 plně účinné. Tento seznam by měl vycházet ze stávajícího plánovacího dokumentu o všech IT projektech v celní oblasti (víceletý strategický plán pro celní elektronické systémy, „MASP-C“ (5)), který je v současnosti vypracováván v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES (6), a zejména s článkem 4 a čl. 8 odst. 2 uvedeného rozhodnutí. Elektronické systémy uvedené v pracovním programu by měly být řízeny, připravovány a vyvíjeny způsobem stanoveným v MASP-C.

(5)

Jelikož přechodné období pro plné uplatnění nařízení (EU) č. 952/2013 by mělo skončit nejpozději do termínů uvedených v článku 278 tohoto nařízení, pracovní program podrobněji vymezuje skutečná data uvedení každého z elektronických systémů do praxe a jako takový stanoví datum ukončení platnosti specifických přechodných ustanovení uvedených v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 (7).

(6)

Tam, kde pracovní program členským státům umožňuje rozhodnout se pro uvedení transevropského nebo vnitrostátního systému do praxe v daném období (tj. rámci pro uvedení do provozu), příloha by měla jasně stanovit, že „datum začátku uvádění do provozu“ je prvním možným datem, kdy členské státy mohou začít nový elektronický systém provozovat, a „datum ukončení uvádění do provozu“ je posledním datem, do kterého musí všechny členské státy i hospodářské subjekty začít využívat nový nebo aktualizovaný elektronický systém. Datum ukončení uvádění do provozu by rovněž mělo být datem ukončení období přechodných ustanovení souvisejících s daným elektronickým systémem. Tato data by tudíž měla být stanovena na základě lhůt uvedených v čl. 278 odst. 1, 2 a 3 nařízení (EU) č. 952/2013. Tyto rámce pro uvedení do provozu jsou nezbytné ke zprovoznění systémů na úrovni Unie, se zohledněním potřeb každého systému. Na celní projekty bezpečnosti a zabezpečení před příchodem zboží (ICS2) by se měla vztahovat jiná pravidla ohledně rámců pro uvedení do provozu. V tomto případě by všechny členské státy měly být připraveny uvést každé vydání projektu do provozu hned v první den jeho uvádění do provozu, zatímco hospodářské subjekty by v případě souhlasu členských států měly mít možnost připojit se až v průběhu rámce pro uvedení do provozu.

(7)

Rámce pro uvedení do provozu v případě migrace vnitrostátních systémů by měly být přizpůsobeny vnitrostátnímu projektu a plánům migrace členských států a měly by zohledňovat jejich specifická vnitrostátní IT prostředí a situace. Data ukončení uvádění vnitrostátních elektronických systémů do provozu by rovněž měla znamenat ukončení období přechodných ustanovení souvisejících s těmito elektronickými systémy. Tato data by tudíž měla být stanovena na základě lhůt uvedených v čl. 278 odst. 1, 2 a 3 nařízení (EU) č. 952/2013.

(8)

Členské státy a Komise by rovněž měly zajistit, že hospodářské subjekty včas obdrží technické informace potřebné k tomu, aby aktualizovaly své vlastní elektronické systémy a připojily se k novým či aktualizovaným elektronickým systémům stanoveným v nařízení (EU) č. 952/2013. Sdělení ke změnám musí být poskytnuto ve lhůtě 12 až 24 měsíců před uvedením konkrétního systému do praxe, vyžaduje-li to rozsah a povaha tohoto systému. V případě menších změn může být lhůta kratší.

(9)

Data uvedení jistých projektů do provozu musí být upravena tak, aby byla zajištěna synchronizovanost mezi pracovním programem a MASP-C a aby byly zohledněny nové lhůty stanovené v článku 278 nařízení (EU) č. 952/2013.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pracovní program

Přijímá se pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, a jejich uvedení do provozu (dále jen „pracovní program“), který je uveden v příloze.

Článek 2

Provádění

1.   Komise a členské státy při provádění pracovního programu spolupracují.

2.   Členské státy vyvinou a uvedou do provozu příslušné elektronické systémy v rozmezí dat příslušných rámců pro uvedení do provozu stanovených v pracovním programu.

3.   Projekty uvedené v pracovním programu i příprava a zavedení souvisejících elektronických systémů jsou řízeny způsobem, který odpovídá pracovnímu programu a víceletému strategickému plánu pro oblast cel.

4.   Komise se zavazuje, že bude spolu s členskými státy usilovat o shodu a domluvu na rozsahu působnosti projektu, koncepci, požadavcích a struktuře elektronických systémů při zahájení projektů v rámci pracovního programu. V případě potřeby Komise rovněž povede konzultace s hospodářskými subjekty a přihlédne k jejich stanoviskům.

Článek 3

Aktualizace

Pracovní program je pravidelně aktualizován, aby bylo zajištěno, že je v souladu s vývojem v provádění nařízení (EU) č. 952/2013 a že je podle něj upravován, a aby byl zohledněn skutečný pokrok v přípravě a vývoji elektronických systémů. To se týká zejména dostupnosti společně dohodnutých specifikací a praktického zahájení provozu elektronických systémů.

Článek 4

Oznámení a podávání zpráv

1.   Komise a členské státy sdílí informace o plánování a pokroku při zavádění jednotlivých systémů.

2.   Členské státy předloží Komisi vnitrostátní projekt, plány migrace a tabulku svého pokroku ve vývoji elektronických systémů a jejich uvádění do praxe, stanovených v čl. 278a odst. 4 nařízení (EU) č. 952/2013, do 31. ledna a 30. června každého roku. Plány a tabulka obsahují všechny příslušné informace nezbytné pro výroční zprávu, kterou musí Komise předložit v souladu s článkem 278a nařízení (EU) č. 952/2013.

3.   Členské státy neprodleně informují Komisi o veškerých důležitých aktualizacích svého vnitrostátního projektu a plánů migrace.

4.   Členské státy včas zpřístupní hospodářským subjektům technické specifikace související s externí komunikací vnitrostátního elektronického systému

Článek 5

Zrušení

1.   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/578 se zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutí a prováděcí rozhodnutí 2014/255/EU se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 13. prosince 2019.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2014, kterým se zavádí pracovní program pro celní kodex Unie (Úř. věst. L 134, 7.5.2014, s. 46).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ze dne 11. dubna 2016, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu (Úř. věst. L 99, 15.4.2016, s. 6).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/632 ze dne 17. dubna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie (Úř. věst. L 11, 25.4.2019, s. 54).

(5)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2

(6)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod (Úř. věst. L 23, 26.1.2008, s. 21).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

Pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu

I.   ÚVOD

1.

Pracovní program poskytuje nástroj na podporu uplatňování těch ustanovení nařízení č. 952/2013, která se týkají vývoje a uvádění jeho elektronických systémů do praxe.

2.

Pracovní program též stanovuje období, během nichž budou až do zprovoznění nových nebo aktualizovaných elektronických systémů uplatňována přechodná opatření podle nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) 2015/2446 (1), nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (2).

3.

„Hlavním milníkem“ technických specifikací se rozumí datum, k němuž se zpřístupní stálá verze technických specifikací. V případě vnitrostátních systémů nebo jejich složek bude toto datum oznámeno v rámci zveřejněného vnitrostátního projektového plánu.

4.

Pracovní program stanoví pro uvedení transevropských a vnitrostátních systémů do provozu tato data:

a)

datum začátku rámce pro uvedení elektronických systémů do provozu, jímž se rozumí nejbližší datum zahájení provozu elektronického systému;

b)

datum skončení rámce pro uvedení elektronických systémů do provozu, jímž se rozumí

nejzazší datum, k němuž musí být systémy v provozu ve všech členských státech a používány všemi hospodářskými subjekty, a

datum skončení platnosti přechodných opatření.

Pro účely písmene b) je v případě, že se pro uvedení do provozu nebo migraci systémů nepočítá s časovým rámcem, toto datum shodné s datem začátku uvádění do provozu.

5.

V případě čistě vnitrostátních systémů nebo specifických vnitrostátních složek rozsáhlejšího projektu na úrovni Unie mohou členské státy stanovit data pro uvedení systémů do provozu, stejně jako datum začátku a skončení rámce pro uvedení do provozu, v souladu se svými vnitrostátními projektovými plány, podle celkových lhůt stanovených v článku 278 nařízení (EU) č. 952/2013.

První pododstavec se vztahuje na tyto vnitrostátní systémy nebo specifické vnitrostátní složky:

a)

automatizovaný systém vývozu (AES) podle kodexu – složka 2 (aktualizace vnitrostátních systémů vývozu) (část II bod 10);

b)

zvláštní režimy podle kodexu (SP IMP/SP EXP) (část II bod 12);

c)

oznámení o příjezdu, oznámení o předložení zboží a dočasné uskladnění podle kodexu (část II bod 13);

d)

aktualizace vnitrostátních systémů dovozu podle kodexu (část II bod 14);

e)

řízení záruk (GUM) podle kodexu – složka 2 (část II bod 16).

6.

V případě transevropských systémů, pro jejichž zprovoznění byl stanoven časový rámec bez jednotného data realizace, mohou členské státy, je-li to považováno za vhodné, zahájit uvádění do provozu k vhodnému datu v tomto časovém rámci a mohou hospodářským subjektům umožnit migrovat v určité lhůtě v tomto časovém rámci. Příslušná data zahájení a ukončení uvádění do provozu jsou oznámena Komisi. Bude třeba, aby Komise a členské státy pečlivě přezkoumaly aspekty týkající se společné domény.

První pododstavec se vztahuje na tyto transevropské systémy:

a)

aktualizace nového informatizovaného tranzitního systému (NCTS) podle kodexu (část II bod 9);

b)

automatizovaný systém vývozu (AES) podle kodexu – složka 1 (část II bod 10);

c)

Centralizované celní řízení pro dovoz (CCI) podle kodexu (část II bod 15).

Transevropský systém kontroly při dovozu 2 (ICS2) podle kodexu (část II bod 17) rovněž vyžaduje postupné provádění a postupný přechod. V tomto případě je však odlišný přístup, protože všechny členské státy by měly být připraveny v tutéž chvíli ke každému vydání na začátku každého rámce pro uvedení do provozu. Kromě toho, bude-li to považováno za vhodné, mohou členské státy hospodářským subjektům umožnit, aby se k systému postupně připojovaly až do konce rámce pro uvedení do provozu stanoveného pro každé vydání. Členské státy musí v koordinaci s Komisí zveřejnit na svých stránkách lhůty a pokyny pro hospodářské subjekty.

7.

V rámci realizace pracovního programu budou muset Komise a členské státy věnovat patřičnou pozornost jeho složité povaze, pokud jde o závislosti, proměnné a předpoklady. Při řízení plánování se využijí zásady stanovené ve víceletém strategickém plánu pro celní elektronické systémy (MASP-C).

Projekty budou prováděny v různých fázích počínaje přípravou a vývojem přes vytváření, testování a migraci až po závěrečné zprovoznění. Úloha Komise a členských států bude v těchto různých fázích záviset na povaze a struktuře systémů i jejich složek či služeb podrobně popsaných v projektových dokumentacích MASP-C. Společné technické specifikace budou případně určeny Komisí v těsné spolupráci s členskými státy a budou podrobeny jejich přezkumu, aby byly k dispozici 24 měsíců před cílovým datem uvedení dotyčného elektronického systému do provozu.

Členské státy a Komise by rovněž měly zajistit, že hospodářské subjekty včas obdrží technické informace potřebné k tomu, aby aktualizovaly své vlastní elektronické systémy a připojily se k novým či aktualizovaným elektronickým systémům stanoveným v nařízení (EU) č. 952/2013. Jakékoli změny musí být hospodářským subjektům sděleny ve lhůtě 12 až 24 měsíců před uvedením konkrétního systému do praxe, vyžaduje-li to rozsah a povaha této změny, s cílem umožnit hospodářským subjektům naplánovat a přizpůsobit své systémy a rozhraní. V případě menších změn může být lhůta kratší.

Členské státy a případně i Komise se budou podílet na vývoji systémů a jejich uvedení do provozu v souladu se stanovenou strukturou a specifikacemi systému. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s milníky a daty uvedenými v pracovním programu. Komise a členské státy budou spolupracovat také s hospodářskými subjekty a ostatními zainteresovanými stranami.

Hospodářské subjekty učiní opatření nezbytná k tomu, aby mohly systémy využívat, jakmile budou zavedeny, a to nejpozději k datům stanoveným v pracovním programu, nebo v příslušných případech k datům stanoveným členskými státy ve vnitrostátních plánech.

II.   SEZNAM PROJEKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE VÝVOJE ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ A JEJICH UVEDENÍ DO PROVOZU

A.   Úplný seznam

Projekty kodexu a související elektronické systémy

Seznam projektů týkajících se vývoje elektronických systémů pro uplatňování kodexu a jejich uvedení do provozu

Právní základ

Hlavní milník

Data uvedení elektronických systémů do provozu

 

 

 

Datum začátku uvádění elektronického systému do provozu (3)

Datum ukončení uvádění elektronického systému do provozu (4)=Datum skončení přechodného období

1.   Systém registrovaných vývozců (REX) podle kodexu

Projekt má za cíl zpřístupnit aktuální informace o registrovaných vývozcích usazených v zemích všeobecného systému preferencí (GSP), kteří vyvážejí zboží do Unie. Systém je transevropský a obsahuje rovněž údaje o hospodářských subjektech z EU za účelem podpory vývozu do zemí GSP. Požadované údaje byly do systému zaváděny postupně do 31. prosince 2017.

Čl. 6 odst. 1, články 16 a 64 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 1. čtvrtletí roku 2015

1. 1. 2017

1. 1. 2017

2.   Závazné informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ) podle kodexu

Projekt má za cíl modernizovat stávající transevropský systém EZISZ-3, a zajistit tak:

a)

sladění systému EZISZ-3 s požadavky CKU;

b)

rozšíření údajů v celním prohlášení požadovaných v rámci dohledu;

c)

monitorování povinného používání ZISZ;

d)

monitorování a řízení rozšířeného používání ZISZ.

Projekt je realizován ve dvou fázích.

V první fázi (etapa 1) se zavádí funkce, která umožní přijímat soubor údajů z celního prohlášení požadovaný podle kodexu od 1. března 2017 postupně až do provedení projektů uvedených v bodech 10 (nejpozději do 1. prosince 2023) a 14 (nejpozději do 31. prosince 2022). V etapě 2 je splněna povinnost kontroly používání ZISZ na základě nově požadovaného souboru údajů z celního prohlášení a uvedení do souladu s postupem rozhodování celních orgánů.

Ve druhé fázi dochází k zavedení elektronické formy žádostí a rozhodnutí ZISZ a harmonizovaného obchodního rozhraní pro hospodářské subjekty, v němž mohou podávat žádosti ZISZ a dostávat rozhodnutí ZISZ elektronicky.

Čl. 6 odst. 1, články 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 a 34 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 2. čtvrtletí roku 2016

(fáze 1)

1. 3. 2017

(fáze 1 – etapa 1)

1. 3. 2017

(fáze 1 – etapa 1)

2. 10. 2017

(fáze 1 – etapa 2)

2. 10. 2017

(fáze 1 – etapa 2)

Cílové datum technických specifikací

= 2. čtvrtletí roku 2018

(fáze 2)

1. 10. 2019

(fáze 2)

1. 10. 2019

(fáze 2)

3.   Rozhodování celních orgánů podle kodexu

Projekt má za cíl harmonizovat postupy pro podávání žádostí o rozhodnutí celních orgánů, rozhodování a řízení rozhodování prostřednictvím standardizace a elektronické správy údajů o žádostech a rozhodnutích/povoleních v celé Unii. Projekt se týká rozhodnutí přijímaných na úrovni jednoho nebo více členských států podle kodexu a zahrnuje systémové složky vyvinuté centrálně na úrovni Unie; v případě zájmu členských států do něj budou začleněny i příslušné vnitrostátní složky. Tento transevropský systém usnadňuje konzultace v průběhu rozhodování i řízení povolovacího postupu.

Čl. 6 odst. 1, články 16, 22, 23, 26, 27 a 28 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 4. čtvrtletí roku 2015

2. 10. 2017

2. 10. 2017

4.   Přímý přístup obchodníků k evropským informačním systémům (jednotná správa uživatelů a digitální podpis)

Cílem tohoto projektu je zajistit funkční řešení přímého a harmonizovaného přístupu obchodníků jakožto služby pro rozhraní mezi uživatelem a systémem, která má být začleněna do elektronických celních systémů vymezených v konkrétních projektech kodexu. Jednotná správa uživatelů a digitální podpis budou integrovány na portálech příslušných systémů a zahrnují podporu pro správu identity, přístupu a uživatelů v souladu s nezbytnými bezpečnostními politikami.

K prvnímu uvedení do provozu došlo společně se systémem rozhodování celních orgánů podle kodexu.

Tento technický prostředek pro identifikaci a správu uživatelů bude následně zpřístupněn pro použití u dalších projektů kodexu, např. závazné informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ) podle kodexu, aktualizace systému oprávněných hospodářských subjektů (AEO) podle kodexu, důkazu o statusu Unie podle kodexu (PoUS) a případně též informačních listů (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu. Data uvedení do provozu viz jednotlivé projekty.

Čl. 6 odst. 1 a článek 16 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 4. čtvrtletí roku 2015

2. 10. 2017

2. 10. 2017

5.   Aktualizace systému oprávněných hospodářských subjektů (AEO) podle kodexu

Projekt má za cíl vylepšit obchodní postupy týkající se žádostí a oprávnění AEO s přihlédnutím ke změnám právních ustanovení kodexu.

V první fázi má projekt za cíl provést nejdůležitější vylepšení systému AEO v zájmu harmonizace postupu přijímání rozhodnutí celních orgánů.

Ve druhé fázi dochází k zavedení elektronického formuláře žádostí a rozhodnutí AEO a harmonizovaného rozhraní pro hospodářské subjekty, v němž budou moci podávat žádosti AEO a dostávat rozhodnutí AEO elektronicky. Aktualizovaný systém je uváděn do praxe ve dvou vydáních: část 1 se týká podání žádosti AEO a průběhu rozhodování, část 2 pak ostatních následných postupů.

Čl. 6 odst. 1, články 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 a 39 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 1. čtvrtletí roku 2016

5. 3. 2018

(fáze 1)

5. 3. 2018

(fáze 1)

Cílové datum technických specifikací

= 4. čtvrtletí roku 2018

1. 10. 2019

(fáze 2 – část 1, základní postupy)

16. 12. 2019

(fáze 2 – část 1, ostatní postupy)

1. 10. 2019

(fáze 2 – část 1)

16. 12. 2019

(fáze 2 – část 2)

6.   Aktualizace systému registrace a identifikace hospodářských subjektů (EORI 2) podle kodexu

Cílem projektu je provést méně významnou aktualizaci stávajícího transevropského systému EORI, jenž umožňuje registraci a identifikaci hospodářských subjektů z Unie a subjektů ze třetích zemí, jakož i jiných osob než hospodářské subjekty, které jsou zapojeny do celních záležitostí v Unii..

Čl. 6 odst. 1 a článek 9 nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

Cílové datum technických specifikací

= 2. čtvrtletí roku 2016

5. 3. 2018

5. 3. 2018

7.   Surveillance 3 podle kodexu

Tento projekt má za cíl modernizovat systém Surveillance 2+, a zajistit tak jeho soulad s požadavky kodexu, například pokud jde o standardní výměnu informací pomocí metod elektronického zpracování údajů a stanovení funkcí nezbytných pro zpracování a analýzu celého souboru údajů o dohledu získaných od členských států.

Projekt proto zahrnuje další kapacity pro získávání údajů a funkce pro podávání zpráv, jež budou dostupné Komisi i členským státům.

Plné provedení tohoto projektu závisí na projektech uvedených v bodech 10 (nejpozději do 1. prosince 2023) a 14 (a nejpozději do 31. prosince 2022). Datum uvedení tohoto systému do provozu musí být stanoveno členskými státy v jejich vnitrostátních plánech.

Čl. 6 odst. 1, článek 16 a čl. 56 odst. 5 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 3. čtvrtletí roku 2016

1. 10. 2018

1. 10. 2018

8.   Důkaz o statusu Unie (PoUS) podle kodexu

Projekt má za cíl vytvořit nový transevropský systém pro uchovávání, správu a vyhledávání dokladů o statusu Unie: T2L/F a celní manifest (vydaný neschváleným vydavatelem).

Jelikož má být provádění celního manifestu spojeno s evropským jednotným námořním portálem, bude tato část projektu probíhat v samostatné fázi.

Čl. 6 odst. 1, články 16 a 153 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 1. čtvrtletí roku 2022

1. 3. 2024

(fáze 1)

2. 6. 2025

(fáze 2)

1. 3. 2024

(fáze 1)

2. 6. 2025

(fáze 2)

9.   Aktualizace nového informatizovaného tranzitního systému (NCTS) podle kodexu

Tento projekt má za cíl sladit stávající transevropský systém NCTS s novým celním kodexem Unie.

Složka 1 – „NCTS fáze 5“: tato fáze má za cíl sjednotit systém NCTS s novými požadavky kodexu s výjimkou prvků údajů pro bezpečnost a zabezpečení v prohlášení o tranzitu zboží přivezených na celní území Unie.

Tyto požadavky zahrnují registraci událostí během přepravy, sladění výměn informací s požadavky na údaje dle kodexu a aktualizace a vývoj rozhraní s ostatními systémy.

Složka 2 – „NCTS fáze 6“: tato fáze má za cíl provést specifické nové požadavky ohledně prvků údajů pro bezpečnost a zabezpečení v prohlášení o tranzitu zboží přivezených na celní území Unie, jak vyplývá z projektu 17 (UCC ISC2). Řešení ohledně rozsahu a provádění bude schváleno během zahajovací fáze projektu.

Čl. 6 odst. 1, článek 16 a články 226–236 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 4. čtvrtletí roku 2019

Cílové datum technických specifikací

= 2. čtvrtletí roku 2022

1. 3. 2021

3. 6. 2024

1. 12. 2023

2. 6. 2025

10.   Automatizovaný systém vývozu (AES) podle kodexu

Cílem projektu je provádět požadavky kodexu na vývoz a výstup.

Složka 1 – „Transevropský automatizovaný systém vývozu (AES)“. Projekt má za cíl dále rozvíjet stávající transevropský systém kontroly při vývozu, aby mohl být zaveden plně automatizovaný systém vývozu, který bude splňovat obchodní požadavky na postupy a údaje stanovené kodexem, k nimž patří zjednodušené režimy a centralizované celní řízení pro vývoz. Počítá se rovněž s vývojem rozhraní harmonizovaných se systémem pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním (EMCS) a NCTS. Automatizovaný systém vývozu umožní plnou automatizaci režimů vývozu a výstupních formalit. Některé části systému budou vyvíjeny na centrální úrovni, jiné na vnitrostátní úrovni, včetně vnitrostátních složek, v nichž jsou podána a zpracována vývozní prohlášení a které umožňují následnou výměnu informací s celními úřady prostřednictvím společných složek AES ohledně výstupu.

Složka 2 – „Aktualizace vnitrostátních systémů vývozu“. Samostatné vnitrostátní systémy, jež nespadají do působnosti AES, ale jsou s ním těsně spojeny, mají být aktualizovány, pokud jde o specifické vnitrostátní prvky související s vývozními či výstupními formalitami. Pokud tyto prvky nemají dopad na společnou oblast AES, lze je zařadit do této složky.

Čl. 6 odst. 1, články 16, 179 a 263–276 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 4. čtvrtletí roku 2019

(složka 1)

1. 3. 2021

(složka 1)

1. 12. 2023

(složka 1)

Cílové datum technických specifikací

= určí členské státy

(složka 2)

1. 3. 2021

(složka 2)

1. 12. 2023

(složka 2)

11.   Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu

Tento projekt má za cíl vyvinout nový transevropský systém pro podporu a zefektivnění postupů správy údajů INF a elektronické zpracovávání údajů INF v oblasti zvláštních režimů.

Čl. 6 odst. 1, článek 16 a články 255–262 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 2. čtvrtletí roku 2018

1. 6. 2020

1. 6. 2020

12.   Zvláštní režimy podle kodexu

Tento projekt má za cíl urychlit, usnadnit a harmonizovat zvláštní režimy v celé Unii pomocí společných modelů obchodních postupů. Vnitrostátní systémy provedou veškeré změny vyžadované dle kodexu u uskladnění v celním skladu, konečného použití, dočasného použití i aktivního a pasivního zušlechťovacího styku.

Projekt bude realizován ve dvou fázích.

Složka 1 – „Vnitrostátní zvláštní režimy pro vývoz (SP EXP)“. Zajišťuje požadovaná vnitrostátní elektronická řešení pro činnosti v rámci zvláštního režimu spojené s vývozem.

Složka 2 – „Vnitrostátní zvláštní režimy pro dovoz (SP IMP)“. Zajišťuje požadovaná vnitrostátní elektronická řešení pro činnosti v rámci zvláštního režimu spojené s dovozem.

Tyto projekty budou realizovány prostřednictvím projektů uvedených v bodech 10 a 14.

Čl. 6 odst. 1, články 16, 215, 237–242 a 250–262 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= určí členské státy (pro složku 1 a 2)

1. 3. 2021

(složka 1)

1. 12. 2023

(složka 1)

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu

(složka 2)

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu s rámcem pro provedení do 31. 12. 2022

(složka 2)

13.   Oznámení o příjezdu, oznámení o předložení zboží a dočasné uskladnění podle kodexu

Cílem projektu je stanovit postupy týkající se oznámení o příjezdu dopravního prostředku, oznámení o předložení zboží a celního prohlášení pro účely dočasného uskladnění v souladu s kodexem a podpořit harmonizaci ve všech členských státech, pokud jde o výměnu údajů mezi obchodníky a celními orgány.

Projekt zahrnuje automatizaci postupů na vnitrostátní úrovni.

Čl. 6 odst. 1, článek 16 a články 133–152 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= určí členské státy, pro oznámení o příjezdu v souladu s plánováním ICS2.

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu s rámcem pro provedení do 31. 12. 2022

14.   Aktualizace vnitrostátních systémů dovozu podle kodexu

Projekt má za cíl provést veškeré požadavky na postupy a údaje vyplývající z kodexu, které se týkají dovozu (a nevztahuje se na ně některý z ostatních projektů vymezených v pracovním programu). Jedná se především o změny v postupu propuštění do volného oběhu (standardní postup a zjednodušení), ale zohledněn je i dopad jiných systémových migrací. Projekt se týká oblasti dovozu na vnitrostátní úrovni, která zahrnuje vnitrostátní systémy pro zpracování celních prohlášení, ale také další systémy, např. vnitrostátní účetní a platební systémy.

Čl. 6 odst. 1, čl. 16 odst. 1 a články 53, 56, 77–80, 83–87, 101–105, 108–109, 158–187 a 194–195 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= určí členské státy

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu s rámcem pro provedení do 31. 12. 2022

15.   Centralizované celní řízení pro dovoz (CCI) podle kodexu

Tento projekt má za cíl zajistit proclení zboží v rámci centralizovaného celního řízení, a umožnit tak hospodářským subjektům centralizovat své obchodování z hlediska celního řízení. Zpracování celního prohlášení a samotné propuštění zboží by mělo být koordinováno příslušnými celními úřady. Jedná se o transevropský systém, jehož jednotlivé složky jsou vyvíjeny na centrální i vnitrostátní úrovni.

Projekt bude realizován ve dvou fázích.

Fáze 1: tato fáze bude zahrnovat kombinaci centralizovaného celního řízení a standardních i zjednodušených celních prohlášení a příslušných doplňkových celních prohlášení (přičemž upravuje jedno zjednodušené celní prohlášení). Kromě toho bude zahrnovat propuštění zboží do následujících celních režimů: propuštění do volného oběhu, uskladnění v celním skladu, aktivní zušlechťovací styk a konečné použití. Pokud jde o typy zboží, kterých se tato fáze bude týkat, půjde o všechny typy zboží s výjimkou zboží podléhajícího spotřební dani a zboží podléhajícího opatřením společné zemědělské politiky.

Fáze 2: tato fáze bude zahrnovat vše, co nezahrnuje fáze 1, konkrétně kombinaci centralizovaného celního řízení a celních prohlášení prostřednictvím zápisu do záznamů deklaranta a příslušných doplňkových prohlášení, doplňkových prohlášení upravujících více než jedno zjednodušené celní prohlášení, propuštění zboží do režimu dočasného použití, zboží podléhající spotřební dani a zboží podléhající opatřením společné zemědělské politiky.

Čl. 6 odst. 1, články 16 a 179 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 3. čtvrtletí roku 2020

Cílové datum technických specifikací

= 2. čtvrtletí roku 2022

1. 3. 2022

2. 10. 2023

1. 12. 2023

2. 6. 2025

16.   Řízení záruk (GUM) podle kodexu

Projekt má za cíl zajistit účelné a účinné řízení různých druhů záruk.

Složka 1 – „GUM“: Transevropský systém bude zahrnovat řízení komplexních záruk, které lze využít ve více členských státech, a monitorování referenčního množství u každého celního prohlášení, doplňkového celního prohlášení či příslušných informací o údajích nezbytných pro zaúčtování stávajících částek celního dluhu ve všech celních režimech uvedených v celním kodexu Unie, kromě tranzitu, kterým se zabývá projekt NCTS.

Složka 2 – „Vnitrostátní systémy řízení záruk“: Rovněž budou aktualizovány elektronické systémy na vnitrostátní úrovni, které řídí záruky platné v jediném členském státě.

Čl. 6 odst. 1, článek 16 a články 89–100 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací

= 3. čtvrtletí roku 2022

(složka 1)

2. 10. 2023

(složka 1)

2. 6. 2025

(složka 1)

Cílové datum technických specifikací

= určí členské státy

(složka 2)

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu

(složka 2)

Určí členské státy v rámci vnitrostátního plánu s rámcem pro provedení do 2. 6. 2025

(složka 2)

17.   Systém kontroly při dovozu 2 (ICS2) podle kodexu

Cílem tohoto programu je posílit bezpečnost a zabezpečení zboží před vstupem do Unie prostřednictvím provádění nových požadavků kodexu, pokud jde o podávání a řešení vstupních souhrnných celních prohlášení (ENS), konkrétně o poskytování údajů ENS, pokud je podávána více než jedna žádost a/nebo pokud je podávají různé osoby, a o výměnu těchto údajů a výsledků analýzy rizik mezi celními orgány. ICS2 povede ke zcela nové struktuře a postupnému nahrazení stávajícího transevropského systému ICS.

Program bude prováděn ve třech vydáních.

Vydání 1: jakožto první fáze bude toto vydání zahrnovat povinnost příslušných hospodářských subjektů (provozovatelů poštovních služeb a expresních dopravců v letecké dopravě) poskytovat minimální údaje, tj. soubor údajů ENS před naložením.

Vydání 2: jakožto druhá fáze bude toto vydání zahrnovat provádění úplných nových povinností ENS, související postupy řízení obchodu a řízení rizika u veškerého zboží v letecké dopravě.

Vydání 3: jakožto třetí fáze bude toto vydání zahrnovat provádění úplných nových povinností ENS, související postupy řízení obchodu a řízení rizika u veškerého zboží v námořní dopravě a vnitrozemské plavbě i silniční a železniční dopravě (včetně zboží v poštovních zásilkách převáženého v těchto dopravních prostředcích).

Čl. 6 odst. 1, články 16, 46, 47 a 127–132 nařízení (EU) č. 952/2013

Cílové datum technických specifikací u všech tří vydání.

= 2. čtvrtletí roku 2018

15. 3. 2021

(vydání 1)

1. 10. 2021

(vydání 1)

1. 3. 2023

(vydání 2)

1. 3. 2024

(vydání 3)

2. 10. 2023

(vydání 2)

1. 10. 2024

(vydání 3)

B.   Přehled

Projekty kodexu týkající se elektronických systémů

Data uvedení do provozu/

Rámce pro uvedení do provozu

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Systém registrovaných vývozců (REX) podle kodexu

1. 1. 2017

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Závazné informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ) podle kodexu

1. 3. 2017

(fáze 1 – etapa 1)

2. 10. 2017

(fáze 1 – etapa 2)

1. 10. 2019

(fáze 2)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

3.

Rozhodování celních orgánů podle kodexu

2. 10. 2017

X

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Přímý přístup obchodníků k evropským informačním systémům (jednotná správa uživatelů a digitální podpis)

2. 10. 2017

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Aktualizace systému oprávněných hospodářských subjektů (AEO) podle kodexu

1. 3. 2018

(fáze 1)

1. 10. 2019

(fáze 2 – část 1)

15. 12. 2019

(fáze 2 – část 2)

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

6.

Aktualizace systému registrace a identifikace hospodářských subjektů podle kodexu

(EORI 2)

1. 3. 2018

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7.

Surveillance 3 podle kodexu

1. 10. 2018

 

X

 

 

 

 

 

 

 

8.

Důkaz o statusu Unie (PoUS) podle kodexu

1. 3. 2024

(fáze 1)

2. 6. 2025

(fáze 2)

 

 

 

 

 

 

 

X

X

9.

Aktualizace nového informatizovaného tranzitního systému (NCTS) podle kodexu

1. 3. 2021–1. 12. 2023 (fáze 5)

3. 6. 2024–2. 6. 2025 (fáze 6)

 

 

 

 

X

X

X

X

X

10.

Automatizovaný systém vývozu (AES) podle kodexu –

Složka 1: transevropský automatizovaný systém vývozu

1. 3. 2021–1. 12. 2023

 

 

 

 

X

X

X

 

 

10.

Automatizovaný systém vývozu (AES) podle kodexu –

Složka 2: aktualizace vnitrostátních systémů vývozu

1. 3. 2021–1. 12. 2023

 

 

 

 

X

X

X

 

 

11.

Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu

1. 6. 2020

 

 

 

X

 

 

 

 

 

12.

Zvláštní režimy podle kodexu –

Složka 1: vnitrostátní zvláštní režimy pro vývoz (SP EXP)

vnitrostátní plány

1. 3. 2021–1. 12. 2023 – viz též projekt č. 10

X

X

X

X

X

X

X

 

 

12.

Zvláštní režimy podle kodexu –

Složka 2: vnitrostátní zvláštní režimy pro vývoz (SP IMP)

vnitrostátní plány pro SP IMP

(do 31. 12. 2022) – viz též projekt č. 14

X

X

X

X

X

X

 

 

 

13.

Oznámení o příjezdu, oznámení o předložení zboží a dočasné uskladnění podle kodexu

vnitrostátní plány

(do 31. 12. 2022)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

14.

Aktualizace vnitrostátních systémů dovozu podle kodexu

vnitrostátní plány

(do 31. 12. 2022)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

15.

Centralizované celní řízení pro dovoz (CCI) podle kodexu

1. 3. 2022–1. 12. 2023 (fáze 1)

2. 10. 2023–2. 6. 2025 (fáze 2)

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

16.

Řízení záruk (GUM) podle kodexu –

Složka 1: transevropský systém řízení záruk

2. 10. 2023–2. 6. 2025

 

 

 

 

 

 

X

X

X

16.

Řízení záruk (GUM) podle kodexu –

Složka 2: vnitrostátní systémy řízení záruk

vnitrostátní plány

(do 2. 6. 2025)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17.

Systém kontroly při dovozu (Import Control System) podle kodexu

(ICS 2)

15. 3. 2021–1. 10. 2021

(vydání 1)

1. 3. 2023–2. 10. 2023

(vydání 2)

1. 3. 2024–1. 10. 2024

(vydání 3)

 

 

 

 

X

 

X

X

 


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(3)  Toto datum začátku rámce pro uvedení elektronických systémů do provozu představuje nejbližší datum, kdy členské státy mohou zahájit provoz těchto systémů.

(4)  Toto datum skončení rámce pro uvedení elektronických systémů do provozu představuje poslední datum, k němuž by měl být systém plně zprovozněn a všechny hospodářské subjekty by měly provést migraci; v příslušných případech toto datum určí členské státy a bude se shodovat s datem skončení platnosti přechodného období.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU