(EU) 2019/1956Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1956 ze dne 26. listopadu 2019 o harmonizovaných normách pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU

Publikováno: Úř. věst. L 306, 27.11.2019, s. 26-34 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 3. srpna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 27. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.27.11.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/26


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1956

ze dne 26. listopadu 2019

o harmonizovaných normách pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU (2) se předpokládá, že elektrická zařízení, která jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě s bezpečnostními zásadami uvedenými v článku 3 a stanovenými v příloze I uvedené směrnice, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

(2)

Dopisem M/511 ze dne 8. listopadu 2012 požádala Komise Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI) o první úplný seznam názvů harmonizovaných norem a o vypracování, revizi a doplnění harmonizovaných norem pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí na podporu směrnice 2014/35/EU. Bezpečnostní zásady uvedené v článku 3 směrnice 2014/35/EU a stanovené v příloze I uvedené směrnice se od předložení žádosti pro CEN, Cenelec a ETSI nezměnily.

(3)

Na základě žádosti M/511 výbory CEN a Cenelec vypracovaly tyto harmonizované normy a jejich změny: EN 60204–1:2018 pro elektrická zařízení strojů; EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-4:2010/A11:2018, EN 60335-2-15:2016, EN 60335-2-16:2003/A11:2018, EN 60335-2-28:2003/A11:2018, EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-2-55:2003/A11:2018, EN 60335-2-59:2003/A11:2018, EN 60335-2-74:2003/A11:2018, EN 60335-2-85:2003/A11:2018, EN 60335-2-109:2010/A1:2018 a EN 60335-2-109:2010/A2:2018 pro domácnost a podobné elektrické spotřebiče; EN 60715:2017, EN 60947–2:2017, EN 60947–5-1:2017 a EN 60947–5-5:1997/A2:2017 pro spínací a řídicí přístroje nízkého napětí; EN 60898–1:2019, EN 61008–1:2012/A12:2017, EN 62606:2013/A1:2017 a EN 63024:2018 pro jističe a podobná zařízení pro domácnost a podobné aplikace; EN IEC 61010–2-201:2018 pro měřicí, kontrolní a laboratorní zařízení; EN IEC 61058–1:2018 pro spínače pro spotřebiče; EN 61643–11:2012/A11:2018 pro ochrany před přepětím nízkého napětí; a EN 62560: 2012/A11:2019 pro světelné zdroje a související zařízení.

(4)

Komise spolu s výbory CEN a Cenelec posoudila, zda tyto normy a jejich změny, vypracované výbory CEN a CENELEC, odpovídají žádosti M/511.

(5)

Tyto normy a jejich změny splňují bezpečnostní cíle, které si kladou za cíl splnit a které jsou stanoveny ve směrnici 2014/35/EU. Je proto vhodné zveřejnit odkazy na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)

Některými harmonizovanými normami, které vypracovaly výbory CEN a Cenelec, se nahrazují tyto harmonizované normy, včetně jejich změn, na něž jsou zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie (3): norma EN 50557:2011 nahrazena normou EN 63024:2018; norma EN 60204–1:2006 nahrazena normou EN 60204–1:2018; norma EN 60335–2-15:2002 nahrazena normou EN 60335–2-15:2016; norma EN 60715:2001 nahrazena normou EN 60715:2017; norma EN 60898–1:2003 nahrazena normou EN 60898–1:2019; norma EN 60947-2:2006 nahrazena normou EN 60947-2:2017; norma EN 60947-5-1:2004 nahrazena normou EN 60947-5-1:2017; norma EN 61010–2-201:2013 nahrazena normou EN 61010–2-201:2018 a norma EN 61058–1:2002 nahrazena normou EN 61058–1:2018.

(7)

Změnami, které vypracovaly výbory CEN a Cenelec, se mění tyto harmonizované normy: EN 60335-1:2012, EN 60335-2-4:2010, EN 60335-2-16:2003, EN 60335-2-28:2003, EN 60335-2-29:2004, EN 60335-2-55:2003, EN 60335-2-59:2003, EN 60335-2-74:2003, EN 60335-2-85:2003, EN 60335-2-109:2010, EN 60947-5-5:1997, EN 61008-1:2012, EN 61643-11:2012 a EN 62560:2012, EN 62606:2013, na něž jsou zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie (4) , stejně jako EN 60335–2-15: 2016, na kterou dosud není zveřejněn odkaz.

(8)

Výbory CEN a Cenelec rovněž vypracovaly tyto opravy: oprava EN 60529:1991/AC:2016–12, kterou se opravuje harmonizovaná norma EN 60529:1991, a oprava EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019–02, kterou se opravuje harmonizovaná norma EN 60529:1991/A2:2013 pro kryty, na něž jsou zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie (5); opravy EN 60598–2-22:2014/AC:2016–05 a EN 60598–2-22:2014/AC: 2016–09, kterými se opravuje harmonizovaná norma EN 60598–2-22:2014 pro světelné zdroje a související zařízení, na niž je zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie (6); oprava EN 61008–1:2012/A1:2014/AC:2016–06, kterou se opravuje harmonizovaná norma EN 61008–1:2012/A1 pro jističe a podobná zařízení pro domácnost a podobné aplikace, na niž je zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie (7); a oprava EN 61851–23:2014/AC:2016–06, kterou se opravuje harmonizovaná norma EN 61851–23:2014 pro elektrické systémy pro elektrická silniční vozidla, na niž je zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie (8). Vzhledem k tomu, že tyto opravy zavádějí technické opravy, a aby bylo zajištěno správné a důsledné uplatňování harmonizovaných norem, na něž byly odkazy dříve zveřejněny, je vhodné odkazy na tyto harmonizované normy zveřejnit spolu s odkazy na opravy v Úředním věstníku Evropské unie.

(9)

Je proto nutné v Úředním věstníku Evropské unie zrušit odkazy na normy, které jsou nahrazeny, změněny nebo opraveny. Aby měli výrobci dostatek času připravit se na uplatňování harmonizovaných norem, kterými se nahrazují, mění a opravují normy stávající, je nezbytné odložit zrušení harmonizovaných norem, které jsou nahrazeny, změněny nebo opraveny.

(10)

Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky, včetně bezpečnostních zásad, stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odkazy na harmonizované normy pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí vypracované na podporu směrnice 2014/35/EU, které jsou uvedeny v příloze I tohoto rozhodnutí, se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Odkazy na harmonizované normy pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí vypracované na podporu směrnice 2014/35/EU, které jsou uvedeny v příloze II tohoto rozhodnutí, se zrušují v Úředním věstníku Evropské unie od dat stanovených v uvedené příloze.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. listopadu 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 357).

(3)  Úř. věst. C 326, 14.9.2018, s. 4.

(4)  Úř. věst. C 326, 14.9.2018, s. 4.

(5)  Úř. věst. C 326, 14.9.2018, s. 4.

(6)  Úř. věst. C 326, 14.9.2018, s. 4.

(7)  Úř. věst. C 326, 14.9.2018, s. 4.

(8)  Úř. věst. C 326, 14.9.2018, s. 4.


PŘÍLOHA I

Číslo

Odkaz na normu

1.

EN 60204-1:2018

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky IEC 60204-1:2016 (Modifikovaná)

2.

EN 60335-1:2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky IEC 60335-1:2010 (Modifikovaná)

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

3.

EN 60335-2-4:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla IEC 60335-2-4:2008 (Modifikovaná)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

4.

EN 60335-2-15:2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin IEC 60335-2-15:2012 (Modifikovaná)

EN 60335-2-15:2016/A11:2018

5.

EN 60335-2-16:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin IEC 60335-2-16:2002 (Modifikovaná)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

EN 60335-2-16:2003/A11:2018

6.

EN 60335-2-28:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje IEC 60335-2-28:2002 (Modifikovaná)

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

EN 60335-2-28:2003/A11:2018

7.

EN 60335-2-29:2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

EN 60335-2-29:2004/A11:2018

8.

EN 60335-2-55:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-55: Zvláštní

požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech IEC 60335–2-55:2002

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

EN 60335-2-55:2003/A11:2018

9.

EN 60335-2-59:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu IEC 60335-2-59:2002 (Modifikovaná)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

EN 60335-2-59:2003/A11:2018

10.

EN 60335-2-74:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

EN 60335-2-74:2003/A11:2018

11.

EN 60335-2-85:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek IEC 60335-2-85:2002

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

12.

EN 60335-2-109:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením IEC 60335-2-109:2010

EN 60335-2-109:2010/A1:2018

EN 60335-2-109:2010/A2:2018

13.

EN 60529:1991

Stupně ochrany krytem (IP kód) IEC 60529:1989

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/AC:2016-12

EN 60529:1991/A2 :2013/AC:2019-02

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

14.

EN 60598-2-22:2014

Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení IEC 60598-2-22:2014

EN 60598-2-22/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

15.

EN 60715:2017

Rozměry spínacích a řídicích zařízení nízkého napětí - Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění spínacích a řídicích zařízení a příslušenství IEC 60715:2017

16.

EN 60898-1:2019

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) IEC 60898–1:2015 (Modifikovaná)

17.

EN 60947-2:2017

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe IEC 60947–2:2016

18.

EN 60947-5-1:2017

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů IEC 60947-5-1:2016

19.

EN 60947-5-5:1997

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

20.

EN 61008-1:2012

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla IEC 61008-1:2010 (Modifikovaná)

EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A2:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A12:2017

21.

EN IEC 61010-2-201:2018

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení IEC 61010-2-201:2017

22.

EN IEC 61058-1:2018

Spínače pro spotřebiče – Část 1: Všeobecné požadavky IEC 61058-1:2016

23.

EN 61643-11:2012

Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkušební metody IEC 61643-11:2011 (Modifikovaná)

EN 61643-11:2012/A11:2018

24.

EN 61851-23:2014

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice IEC 61851–23:2014

EN 61851-23:2014/AC:2016-06

25.

EN 62560:2012

Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s vlastním předřadníkem na napětí > 50 V – Požadavky na bezpečnost IEC 62560:2011 (Modifikovaná)

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A11:2019

26.

EN 62606:2013

Obecné požadavky pro obloukové ochrany IEC 62606:2013 (Modifikovaná)

EN 62606:2013/A1:2017

27.

EN 63024:2018

Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a

RCCB pro domácnost a podobné použití IEC 63024:2017 (Modifikovaná)


PŘÍLOHA II

Číslo

Odkaz na normu

Datum zrušení

1.

EN 50557:2011

Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití

27. května 2021

2.

EN 60204-1:2006

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky IEC 60204-1:2005 (Modifikovaná)

EN 60204-1:2006/A1:2009

27. května 2021

3.

EN 60335-1:2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky IEC 60335-1:2010 (Modifikovaná)

EN 60335-1:2012/A11:2014

27. května 2021

4.

EN 60335-2-4:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla IEC 60335-2-4:2008 (Modifikovaná)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

27. května 2021

5.

EN 60335-2-15:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin IEC 60335-2-15:2002

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

27. května 2021

6.

EN 60335-2-16:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin IEC 60335-2-16:2002 (Modifikovaná)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

27. května 2021

7.

EN 60335-2-28:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje IEC 60335-2-28:2002 (Modifikovaná)

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

27. května 2021

8.

EN 60335-2-29:2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

27. května 2021

9.

EN 60335-2-55:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-55: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech IEC 60335–2-55:2002

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

27. května 2021

10.

EN 60335-2-59:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu IEC 60335-2-59:2002 (Modifikovaná)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

27. května 2021

11.

EN 60335-2-74:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače (IEC 60335-2-74:2002 Modifikovaná)

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

27. května 2021

12.

EN 60335-2-85:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek IEC 60335-2-85:2002 (Modifikovaná)

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

27. května 2021

13.

EN 60335-2-109:2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením IEC

60335-2-109:2010

27. května 2021

14.

EN 60529:1991

Stupně ochrany krytem (IP kód) IEC 60529:1989

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

27. května 2020

15.

EN 60598-2-22:2014

Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení IEC 60598-2-22:2014

EN 60598-2-22/AC:2015

27. května 2020

16.

EN 62560:2012

Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s vlastním předřadníkem na napětí > 50 V – Požadavky na bezpečnost IEC 62560:2011 (Modifikovaná)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27. května 2021

17.

EN 60715:2001

Rozměry spínacích a řídicích zařízení nízkého napětí - Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění elektrických zařízení v rozváděčích nn IEC 60715:1981 + A1:1995

27. května 2021

18.

EN 60898-1:2003

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) IEC 60898–1:2002 (Modifikovaná)

EN 60898-1:2003/A1:2004

EN 60898-1:2003/A11:2005

EN 60898-1:2003/A13:2012

27. května 2021

19.

EN 60947-2:2006

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe IEC 60947–2:2006

EN 60947-2:2006/A1:2009

EN 60947-2:2006/A2:2013

27. května 2021

20.

EN 60947-5-1:2004

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů IEC 60947-5-1:2003

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

27. května 2021

21.

EN 60947-5-5:1997

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

27. května 2021

22.

EN 61008-1:2012

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla IEC 61008-1:2010 (Modifikovaná)

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A2:2014

27. května 2021

23.

EN 61010-2-201:2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení IEC 61010-2-201:2013 (Modifikovaná)

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

27. května 2021

24.

EN 61058-1:2002

Spínače pro spotřebiče – Část 1: Všeobecné požadavky IEC 61058-1:2000 (Modifikovaná) + A1:2001

EN 61058-1:2002/A2:2008

27. května 2021

25.

EN 61643-11:2012

Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkušební metody IEC 61643-11:2011 (Modifikovaná)

27. května 2021

26.

EN 61851-23:2014

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice IEC 61851–23:2014

27. května 2020

27.

EN 62560:2012

Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s vlastním předřadníkem na napětí > 50 V – Požadavky na bezpečnost IEC 62560:2011 (Modifikovaná)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27. května 2021

28.

EN 62606:2013

Obecné požadavky pro obloukové ochrany IEC 62606:2013 (Modifikovaná)

27. května 2021


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU