(SZBP) 2019/1894Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1894 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří

Publikováno: Úř. věst. L 291, 12.11.2019, s. 47-53 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 11. listopadu 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 13. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 13. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/1894

ze dne 11. listopadu 2019

o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. června 2019 Rada připomněla a potvrdila předchozí závěry Rady a Evropské rady, včetně závěrů Evropské rady ze dne 22. března 2018, v nichž byly ostře odsouzeny pokračující protiprávní akce Turecka v oblasti východního Středomoří a Egejského moře. Rada vyjádřila vážné znepokojení nad protiprávními vrtnými činnostmi Turecka ve východním Středomoří, jakož i politování nad tím, že Turecko dosud nereagovalo na opakované výzvy Unie k ukončení těchto činností. Vyzvala také Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby neprodleně předložily možná vhodná opatření.

(2)

Dne 20. června 2019 Evropská rada připomněla a potvrdila předchozí závěry Rady a Evropské rady, v nichž byly ostře odsouzeny pokračující protiprávní akce Turecka v oblasti východního Středomoří a Egejského moře. Potvrdila také výzvu Komisi a ESVČ, aby neprodleně předložily možná vhodná opatření, včetně opatření cílených.

(3)

Dne 15. července 2019 přijala Rada závěry, v nichž vyjádřila politování nad tím, že i přes opakované výzvy Unie k ukončení protiprávních činností ve východním Středomoří pokračovalo Turecko v provádění vrtných činností západně od Kypru a v kyperských teritoriálních vodách severovýchodně od Kypru zahájilo další vrtné činnosti. Zopakovala, že tyto protiprávní činnosti mají závažný bezprostřední negativní dopad na celé spektrum vztahů mezi Unií a Tureckem, a opětovně Turecko vyzvala, aby se zdrželo takových kroků, jednalo v duchu dobrých sousedských vztahů a respektovalo svrchovanost a svrchovaná práva Kypru v souladu s mezinárodním právem. Rada uvítala pozvání kyperské vlády na jednání s Tureckem a uvedla, že vymezení výlučných ekonomických zón a kontinentálního šelfu by mělo být řešeno prostřednictvím dialogu a jednání v dobré víře v plném souladu s mezinárodním právem a v souladu se zásadou dobrých sousedských vztahů.

(4)

S ohledem na pokračující a nové protiprávní vrtné činnosti Turecka Rada dále rozhodla pozastavit jednání o komplexní dohodě o letecké dopravě a dohodla se prozatím nepořádat zasedání Rady přidružení a další zasedání dialogů EU–Turecko na vysoké úrovni. Rada dále potvrdila návrh Komise na snížení předvstupní pomoci Turecku na rok 2020 a vyzvala Evropskou investiční banku, aby přezkoumala své úvěrové činnosti v Turecku, zejména s ohledem na poskytování státem zajištěných úvěrů.

(5)

V uvedených závěrech bylo také zdůrazněno, že Rada bude této záležitosti nadále věnovat pozornost, a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoká představitelka“) a Komise byly vyzvány, aby s ohledem na pokračující vrtné činnosti Turecka ve východním Středomoří pokračovaly v práci na možnostech cílených opatření.

(6)

Dne 14. října 2019 Rada s ohledem na pokračující protiprávní vrtné činnosti Turecka ve východním Středomoří znovu potvrdila svou plnou solidaritu s Kyprem, pokud jde o respektování jeho svrchovanosti a svrchovaných práv v souladu s mezinárodním právem. Připomněla své závěry ze dne 15. července 2019, a zejména to, že vymezení výlučných ekonomických zón a kontinentálního šelfu by mělo být řešeno prostřednictvím dialogu a jednání v dobré víře v plném souladu s mezinárodním právem a v souladu se zásadou dobrých sousedských vztahů.

(7)

Rada se dále dohodla na zavedení rámce pro omezující opatření zaměřená na fyzické a právnické osoby, které jsou odpovědné za protiprávní těžbu uhlovodíků ve východním Středomoří nebo jsou do ní zapojeny, a vyzvala vysokou představitelku a Komisi, aby za tímto účelem urychleně předložily návrhy.

(8)

Dne 18. října 2019 potvrdila Evropská rada závěry Rady ze dne 14. října 2019 o protiprávních vrtných činnostech Turecka v kyperské výlučné ekonomické zóně, opětovně vyjádřila Kypru svou solidaritu a uvedla, že bude této záležitosti nadále věnovat pozornost.

(9)

Výše uvedené vrtné činnosti porušují svrchovanost nebo svrchovaná práva a jurisdikci Kyperské republiky v jejích teritoriálních vodách, výlučné ekonomické zóně a kontinentálním šelfu, a pokud jsou takové činnosti prováděny v oblastech, kde výlučná ekonomická zóna a kontinentální šelf nebyly vymezeny podle mezinárodního práva se státem s protilehlým pobřežím, ohrožují dosažení dohody o vymezení nebo mu brání. Toto jednání je v rozporu se zásadami Charty OSN, včetně mírového urovnávání sporů, a představuje hrozbu pro zájmy a bezpečnost Unie.

(10)

V této souvislosti by měla být uložena cílená omezující opatření vůči fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům, které jsou odpovědné za vrtné činnosti související s průzkumem a těžbou uhlovodíků nebo za extrakci uhlovodíků v důsledku těchto činností nebo se na těchto činnostech podílejí mimo jiné tím, že je plánují, připravují, například prostřednictvím seismických průzkumů, účastní se jich, řídí je nebo jsou při nich nápomocny, nebo poskytují finanční, technickou či materiální podporu pro tyto činnosti, které nebyly Kyperskou republikou povoleny a jsou prováděny v jejích teritoriálních vodách, její výlučné ekonomické zóně nebo jejím kontinentálním šelfu. V případech, kdy výlučná ekonomická zóna nebo kontinentální šelf nebyly vymezeny v souladu s mezinárodním právem se státem s protilehlým pobřežím, se tím rozumějí i činnosti, které mohou ohrozit dosažení dohody o vymezení nebo mu bránit.

(11)

Toto rozhodnutí by nemělo bránit dodávkám či usnadňování dodávek humanitární pomoci. Toto rozhodnutí by mělo být změněno tak, aby podle potřeby zahrnovalo výjimku, pokud se ukáže, že by uplatňování omezujících opatření vůči označené osobě nebo subjektu mohlo bránit dodávkám humanitární pomoci.

(12)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby zabránily ve vstupu na své území nebo průjezdu přes své území:

a)

fyzickým osobám, které jsou odpovědné za vrtné činnosti související s průzkumem a těžbou uhlovodíků nebo za extrakci uhlovodíků v důsledku těchto činností nebo se na těchto činnostech podílejí mimo jiné tím, že je plánují, připravují, například prostřednictvím seismických průzkumů, účastní se jich, řídí je nebo jsou při nich nápomocny, přičemž tyto činnosti nebyly Kyperskou republikou povoleny a jsou prováděny v jejích teritoriálních vodách, její výlučné ekonomické zóně nebo jejím kontinentálním šelfu.

V případech, kdy výlučná ekonomická zóna nebo kontinentální šelf nebyly vymezeny v souladu s mezinárodním právem se státem s protilehlým pobřežím, se tím rozumějí i činnosti, které mohou ohrozit dosažení dohody o vymezení nebo mu bránit;

b)

fyzickým osobám, které poskytují finanční, technickou nebo materiální podporu pro účely vrtných činností souvisejících s průzkumem a těžbou uhlovodíků nebo extrakce uhlovodíků v důsledku těchto činností uvedených v písmeni a);

c)

fyzickým osobám spojeným s fyzickými osobami uvedenými v písmenech a) a b),

které jsou uvedeny v příloze.

2.   Odstavec 1 neukládá členským státům povinnost odmítnout vstup na své území svým státním příslušníkům.

3.   Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, zejména:

a)

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace;

b)

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané nebo konané pod záštitou Organizace spojených národů;

c)

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách nebo

d)

na základě smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.

4.   Odstavec 3 se vztahuje rovněž na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

5.   Rada je řádně informována o všech případech, kdy členský stát udělí výjimku podle odstavce 3 nebo 4.

6.   Členské státy mohou udělit výjimky z opatření stanovených v odstavci 1, pokud je cesta dotyčné osoby odůvodněna naléhavou humanitární potřebou nebo účastí na mezivládních zasedáních a na zasedáních podporovaných nebo pořádaných Unií nebo členským státem vykonávajícím předsednictví v rámci OBSE, na nichž je veden politický dialog, který přímo podporuje politické cíle sledované omezujícími opatřeními.

7.   Členské státy také mohou udělit výjimky z opatření uložených podle odstavce 1, pokud je vstup nebo průjezd nezbytný z důvodu soudního řízení.

8.   Členský stát, který hodlá udělit výjimky uvedené v odstavci 6 nebo 7, tuto skutečnost oznámí písemně Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.

9.   Pokud členský stát povolí podle odstavce 3, 4, 6, 7 nebo 8 osobám uvedeným na seznamu v příloze vstup na své území nebo průjezd přes ně, je toto povolení striktně omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, jichž se přímo týká.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží:

a)

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům, které jsou odpovědné za vrtné činnosti související s průzkumem a těžbou uhlovodíků nebo za extrakci uhlovodíků v důsledku těchto činností nebo se na těchto činnostech podílejí mimo jiné tím, že je plánují, připravují, například prostřednictvím seismických průzkumů, účastní se jich, řídí je nebo jsou při nich nápomocny, přičemž tyto činnosti nebyly Kyperskou republikou povoleny a jsou prováděny v jejích teritoriálních vodách, její výlučné ekonomické zóně nebo jejím kontinentálním šelfu.

V případech, kdy výlučná ekonomická zóna nebo kontinentální šelf nebyly vymezeny v souladu s mezinárodním právem se státem s protilehlým pobřežím, se tím rozumějí i činnosti, které mohou ohrozit dosažení dohody o vymezení nebo mu bránit;

b)

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům, které poskytují finanční, technickou nebo materiální podporu pro účely vrtných činností souvisejících s průzkumem a těžbou uhlovodíků nebo extrakce uhlovodíků v důsledku těchto činností uvedených v písmeni a);

c)

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům spojeným s fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v písmenech a) a b),

jak jsou uvedeny na seznamu v příloze, nebo které jsou těmito osobami, subjekty či orgány vlastněny, drženy či ovládány.

2.   Fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu v příloze ani v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 může příslušný orgán členského státu povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považuje za vhodné, pokud shledá, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených na seznamu v příloze a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splátek hypoték, plateb za léky a lékařskou péči a plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámí příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, proč se domnívá, že by konkrétní povolení mělo být uděleno, nebo

e)

určené k platbě na účet nebo z účtu diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto platby použity pro služební účely této diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

4.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu podle odstavce 1 na seznam uvedený v příloze, nebo předmětem soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě před tímto dnem nebo po něm;

b)

tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných za platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c)

nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu v příloze a

d)

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

5.   Odstavec 1 nebrání fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům zařazeným na seznam uvedený v příloze provést platbu vyplývající ze smlouvy, jež byla uzavřena před jejich zařazením, jestliže dotčený členský stát shledá, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán uvedené v odstavci 1.

6.   Odstavec 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a)

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů;

b)

platby splatné podle smluv či dohod uzavřených nebo závazků vzniklých přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují opatření podle odstavců 1 a 2, nebo

c)

platby splatné na základě soudního či správního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu, které byly vydány v Unii nebo jsou vykonatelné v dotčeném členském státě;

pokud se na veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují opatření podle odstavce 1.

Článek 3

1.   Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) jednomyslně rozhoduje o sestavení nebo změně seznamu obsaženého v příloze.

2.   Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu svá rozhodnutí podle odstavce 1 včetně důvodů zařazení na seznam buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k věci vyjádřit.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.

Článek 4

1.   V příloze jsou uvedeny důvody pro zařazení fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článků 1 a 2 na seznam.

2.   V příloze jsou rovněž uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů. V případě fyzických osob mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně dalších používaných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. V případě právnických osob, subjektů nebo orgánů mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 5

Nesmí být uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto rozhodnutím, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v příloze;

b)

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmeni a).

Článek 6

1.   Rada a vysoký představitel mohou zpracovávat osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto rozhodnutí:

a)

pokud jde o Radu, za účelem přípravy a provádění změn přílohy;

b)

pokud jde o vysokého představitele, za účelem přípravy změn přílohy.

2.   Rada a vysoký představitel mohou v příslušných případech zpracovávat relevantní údaje, které se týkají trestných činů spáchaných fyzickými osobami zařazenými na seznam, odsouzení těchto osob za spáchání trestného činu nebo bezpečnostních opatření vztahujících se na tyto osoby, pouze v takovém rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné pro přípravu přílohy.

3.   Pro účely tohoto rozhodnutí jsou Rada a vysoký představitel určeni „správci“ ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (1) s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725.

Článek 7

Pro dosažení co největšího účinku opatření stanovených v tomto rozhodnutí podporuje Unie třetí státy v přijímání omezujících opatření podobných těm, která jsou stanovena v tomto rozhodnutí.

Článek 8

Toto rozhodnutí se použije do 12. listopadu 2020 a je průběžně přezkoumáváno. Bude-li mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, odpovídajícím způsobem prodlouží jeho použitelnost nebo je změní.

Článek 9

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 11. listopadu 2019.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ UVEDENÝCH V ČLÁNCÍCH 1 A 2

[…]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU