(EU) 2019/665Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 ze dne 17. dubna 2019 o změně rozhodnutí 2005/270/ES, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem C(2019) 2805) (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 112, 26.4.2019, s. 26-46 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 26. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 23. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/665

ze dne 17. dubna 2019

o změně rozhodnutí 2005/270/ES, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

(oznámeno pod číslem C(2019) 2805)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (1), a zejména na čl. 5 odst. 4, čl. 6a odst. 9 a čl. 12 odst. 3d této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 94/62/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 (2) stanoví obecná pravidla pro výpočet dosažení cílů recyklace obalových odpadů pro roky 2025 a 2030. Členským státům ukládá povinnost vykazovat Komisi údaje o provádění cílů recyklace pro každý kalendářní rok v souladu s formátem stanoveným Komisí.

(2)

Rozhodnutí Komise 2005/270/ES (3) by mělo být pozměněno tak, aby se jeho ustanovení harmonizovala s novými pravidly směrnice 94/62/ES pro výpočet dosažení cílů, stanovenými v čl. 5 odst. 2, pokud jde o možnost zohlednění opakovaně použitelných prodejních obalů, v čl. 5 odst. 3, pokud jde o dřevěné obaly opravené za účelem opakovaného použití, a v článku 6a i v pozměněném článku 12 o předkládání údajů.

(3)

Pravidla pro výpočet dosažení cílů v oblasti obalů a obalových odpadů pro roky 2025 a 2030 stanovená v čl. 6a odst. 1 a 2 směrnice 94/62/ES jasně stanoví, že pro výpočet cíle recyklace by se měly používat pouze odpady, které vstoupí do recyklace, nebo odpady, v jejichž případě bylo dosaženo stavu, kdy odpad přestává být odpadem, a dále stanoví obecné pravidlo, že měření odpadu by mělo probíhat v místě, kde odpad vstupuje do recyklace. Aby se zajistilo jednotné uplatňování pravidel pro výpočet a srovnatelnost údajů, měla by být konkrétně uvedena místa výpočtu pro hlavní obalové materiály a procesy recyklace.

(4)

Aby se zajistilo harmonizované předkládání údajů o kovech oddělených po spálení obalového odpadu a vysoce kvalitní recyklace, je nezbytné určit společnou metodologii výpočtu množství těchto kovů. Metodologie by měla zohledňovat pouze obsah kovů v materiálech, které jsou odděleny z popele po spálení, aby byly recyklovány na kovy, a měla by zajistit, aby byly zohledňovány pouze kovy pocházející ze spálení obalových odpadů.

(5)

Podle čl. 6a odst. 3 a 8 směrnice 94/62/ES musí být vypočtené a předložené údaje podepřeny účinným systémem kontroly kvality a sledovatelnosti toků materiálů obalových odpadů. Za tímto účelem by měly členské státy přijmout opatření, která zajistí vysokou úroveň spolehlivosti a přesnosti shromážděných údajů o vzniklém a recyklovaném obalovém odpadu, a to především sběrem údajů přímo od hospodářských subjektů a za použití elektronických registrů podle čl. 35 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (4) a technických parametrů uplatňovaných na tříděný odpad.

(6)

Formáty, které mají členské státy používat pro předkládání údajů v souladu s čl. 12 odst. 3a směrnice 94/62/ES, by měly zohledňovat pravidla pro předkládání údajů o cílech recyklace obalů a o opakovaně použitelných obalech stanovená ve směrnici 94/62/ES.

(7)

Formáty pro předkládání údajů o opakovaně použitelných obalech by měly zohledňovat informace o opakovaně použitelných obalech poprvé uvedených na trh a o počtu cyklů, kterým obaly za rok projdou, což je nezbytné pro to, aby mohl být určen podíl opakovaně použitelných obalů oproti jednorázovým obalům. Vzhledem k tomu, že opakovaně použitelné prodejní obaly mohou být zohledněny v souvislosti s cíli recyklace, je také vhodné rozlišovat mezi opakovaně použitelnými prodejními obaly a jinými opakovaně použitelnými obaly.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 směrnice 94/62/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2005/270/ES se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Toto rozhodnutí stanoví formáty pro předkládání údajů v souladu s článkem 12 směrnice 94/62/ES, jakož i pravidla pro výpočet, ověřování a předkládání údajů podle uvedené směrnice v následujících oblastech:

a)

dosažení upravené úrovně cílů recyklace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) směrnice 94/62/ES zohledněním opakovaně použitelných obalů v souladu s čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice,

b)

zohlednění oprav dřevěných obalů za účelem jejich opakovaného použití v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 94/62/ES,

c)

splnění cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) směrnice 94/62/ES,

d)

kontrola kvality a opatření přijatá v souladu s čl. 6a odst. 3 a 8 směrnice 94/62/ES.“.

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pro účely tohoto rozhodnutí se kromě příslušných definic stanovených v článku 3 směrnice 94/62/ES použijí tyto definice:

a)

„dotčenými materiály“ se rozumí materiály obalových odpadů, které jsou přepracovány v rámci dané recyklace na výrobky, materiály nebo látky, které nejsou odpadem;

b)

„nedotčenými materiály“ se pro účely výpočtu cílů recyklace stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) směrnice 94/62/ES rozumí odpadové materiály, které nejsou v rámci dané recyklace přepracovány na výrobky, materiály nebo látky, které nejsou odpadem;

c)

„předběžným zpracováním“ se rozumí jakékoli zpracování, kterému jsou materiály obalových odpadů podrobeny před recyklací, při níž jsou tyto materiály přepracovány na výrobky, materiály nebo látky, které nejsou odpadem. To zahrnuje kontrolu, třídění a jiné přípravné činnosti sloužící k odstranění nedotčených materiálů a k zajištění vysoce kvalitní recyklace;

d)

„místem výpočtu“ se rozumí místo, kde materiály obalových odpadů vstupují do recyklace, kterou je odpad přepracován na výrobky, materiály nebo látky, které nejsou odpadem, nebo místo, kde odpadové materiály přestávají být odpadem v důsledku přípravných činností před přepracováním;

e)

„místem měření“ se rozumí místo, kde je provedeno měření hmotnosti odpadových materiálů s cílem určit množství odpadu v místě výpočtu;

f)

„cyklem“ se rozumí obrátka, kterou opakovaně použitelný obal provede od chvíle, kdy je uveden na trh spolu se zbožím, které má obsahovat a chránit a jehož manipulaci, dodávku nebo prezentaci má umožnit, až do chvíle, kdy je zaslán zpět k opakovanému použití do systému pro opakovaně použitelné obaly za účelem opětovného uvedení na trh spolu se zbožím;

g)

„systémem pro opakovaně použitelné obaly“ se rozumí organizační, technická nebo finanční opatření, která zajistí, aby opakovaně použitelné obaly prošly více cykly.“;

b)

v odstavci 2 se zrušuje první pododstavec.

3)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 3 se první věta nahrazuje tímto:

„3.   Pro účely výpočtu a ověření dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až e) směrnice 94/62/ES se údaje o obalech vyrobených z různých materiálů, které nelze oddělit ručně, vykazují v rámci hmotnostně převažujícího materiálu.“;

b)

v odstavci 4 se první věta nahrazuje tímto:

„4.   Pro účely výpočtu a ověření dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až e) směrnice 94/62/ES se hmotností využitého nebo recyklovaného obalového odpadu rozumí obalový odpad vstupující do účinného procesu využití či recyklace. Pokud je výstup z třídícího zařízení dodáván do procesu efektivního využití nebo recyklace bez významných ztrát, může být tento výstup považován za hmotnost využitých nebo recyklovaných obalových odpadů.“.

4)

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pro účely výpočtu a ověření dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až e) směrnice 94/62/ES se obalový odpad vyvezený mimo Unii považuje za využitý nebo recyklovaný pouze v případech, kdy existují dostatečné důkazy o tom, že využití nebo recyklace proběhly za podmínek, které jsou všeobecně srovnatelné s podmínkami stanovenými příslušnými právními předpisy Unie.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pro účely výpočtu a ověření dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až e) směrnice 94/62/ES se obalový odpad vzniklý v jiném členském státě nebo mimo Unii, který je odeslán k využití nebo recyklaci do členského státu, nepovažuje za využitý nebo recyklovaný v členském státě, do kterého byl daný obalový odpad odeslán.“.

5)

Článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„1.   Pro účely výpočtu a ověření dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až e) směrnice 94/62/ES se hmotnost využitého nebo recyklovaného obalového odpadu měří za použití míry přirozené vlhkosti obalových odpadů v porovnání s vlhkostí odpovídajícího obalu uvedeného na trh.“;

ii)

čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Významné opravy se uvedou v popisech týkajících se shromážděných údajů ve zprávě o kontrole kvality.“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„2.   Pro účely výpočtu a ověření dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až e) směrnice 94/62/ES se hmotnost využitých nebo recyklovaných obalových odpadů podle možností uvádí bez hmotnosti neobalových materiálů shromážděných společně s obalovými odpady.“;

ii)

čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Významné opravy se uvedou v popisech týkajících se shromážděných údajů ve zprávě o kontrole kvality.“;

6)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Pro účely výpočtu a ověření dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až e) směrnice 94/62/ES se ustanovení článků 3, 4 a 5 tohoto rozhodnutí o využití použijí obdobně na obalové odpady spálené ve spalovnách odpadu s energetickým využitím.“.

7)

Vkládají se nové články 6a až 6f, které znějí:

„Článek 6a

1.   Pro účely dosažení upravené úrovně cílů recyklace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) směrnice 94/62/ES při zohlednění průměrného podílu opakovaně použitelných prodejních obalů poprvé uvedených na trh a opakovaně použitých v rámci systému pro opakovaně použitelné obaly podle čl. 5 odst. 2 směrnice 94/62/ES v předchozích třech letech se množství opakovaně použitelných prodejních obalů, které je po prvním cyklu vyřazeno, odečte od celkového množství opakovaně použitelných prodejních obalů poprvé uvedených na trh v daném roce.

2.   Procentní body, které mohou být odečteny od cílů recyklace za účelem určení upravené úrovně uvedené v čl. 5 odst. 2 směrnice 94/62/ES, se vypočtou jako aritmetický průměr procentních bodů, které představují podíl opakovaně použitelných prodejních obalů v každém z předcházejících tří let. Tento podíl se vypočte vydělením množství opakovaně použitelných prodejních obalů určeného v souladu s tímto článkem, které se skládá z obalového materiálu, jehož se cíl recyklace týká, množstvím všech prodejních obalů složených z daného obalového materiálu a poprvé uvedených na trh v daném roce.

Článek 6b

1.   Pokud členský stát pro výpočet cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f), písm. g) podbodu ii), písm. h) a písm. i) podbodu ii) směrnice 94/62/ES zohlední množství dřevěných obalů opravených za účelem opětovného použití, přičte se množství dřevěných obalů opravených za účelem opětovného použití jak ke vzniklému obalovému odpadu, tak k recyklovanému obalovému odpadu.

2.   Množství dřevěných obalů opravených za účelem opětovného použití se stanoví na základě hmotnosti opravených jednotek dřevěných obalů, které jsou následně znovu použity, a nezahrnuje dřevěné obaly nebo součásti dřevěných obalů, které směřují do procesů zpracování odpadů.

Článek 6c

1.   Pro účely výpočtu a ověření splnění cílů recyklace stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) směrnice 94/62/ES se uplatní toto:

a)

Množstvím recyklovaného obalového odpadu je množství odpadu v místě výpočtu. Množství obalového odpadu vstupujícího do recyklace zahrnuje dotčené materiály. Nedotčené materiály může zahrnovat pouze v rozsahu, v jakém je jejich přítomnost pro konkrétní recyklaci přípustná.

Místa výpočtu, která se uplatní pro určité materiály obalového odpadu a určité recyklace, jsou uvedena v příloze II.

b)

Pokud místo měření souvisí s výstupem zařízení, které odesílá obalový odpad k recyklaci bez dalšího předběžného zpracování, nebo se vstupem zařízení, kde obalový odpad vstupuje do recyklace bez dalšího předběžného zpracování, nezahrne se do množství recyklovaného obalového odpadu množství tříděného obalového odpadu, které je recyklačním zařízením odmítnuto.

c)

Pokud zařízení před místem výpočtu v daném zařízení provádí předběžné zpracování, odpad, který je během předběžného zpracování odstraněn, se nezahrne do množství recyklovaného obalového odpadu, které dané zařízení vykazuje.

d)

Pokud jsou do recyklovaného množství příslušného obalového materiálu zahrnuty biologicky rozložitelné obaly podrobené aerobnímu nebo anaerobnímu zpracování, určí se množství biologicky rozložitelných obalů v biologicky rozložitelném odpadu pomocí běžných analýz složení biologicky rozložitelného odpadu vstupujícího do těchto procesů. Biologicky rozložitelné obalové odpady, k jejichž odstranění dojde před začátkem, během nebo po skončení procesu recyklace, se do množství recyklovaného obalového odpadu nezahrnou.

e)

Pokud se míra vlhkosti obalových odpadů v místě měření liší od vlhkosti obalů uvedených na trh, opraví se množství obalů v místě měření tak, aby odráželo míru přirozené vlhkosti obalového odpadu v porovnání s vlhkostí odpovídajícího obalu uvedeného na trh.

f)

Množství recyklovaného obalového odpadu nezahrnuje neobalové materiály shromážděné spolu s obalovými odpady, např. odpad ze stejného materiálu, který nepochází z obalů, a zbytky výrobků, které obaly obsahovaly.

g)

Pokud došlo před místem měření nebo místem výpočtu ke smíchání obalových odpadů vzniklých v daném členském státě s jinými odpady nebo s odpady z jiné země, určí se podíl obalových odpadů pocházejících z daného členského státu za pomoci vhodných metod, např. elektronických registrů nebo výběrového šetření. Pokud takové odpady prochází dalším předběžným zpracováním, odečte se množství nedotčených materiálů odstraněných tímto zpracováním při zohlednění podílu a případně i kvality odpadových materiálů pocházejících z obalových odpadů, které pochází z daného členského státu.

h)

Pokud vstupují materiály obalových odpadů do procesů využití, při kterých jsou tyto materiály používány především jako palivo nebo jako jiné prostředky k výrobě energie, nezahrnuje se výstup takových procesů, který podléhá využití materiálu, např. minerální frakce popele nebo slínku ze spoluspalování, do množství recyklovaných obalových odpadů s výjimkou kovů oddělených a recyklovaných po spálení obalových odpadů. Kovy zahrnuté do minerálního výstupu procesů spoluspalování obalových odpadů se nevykazují jako recyklované.

i)

Pokud materiály obalových odpadů vstoupí do procesů využití, při nichž nejsou tyto materiály využívány především jako palivo ani jako jiný prostředek k výrobě energie nebo pro využití materiálů, ale jejich výsledkem je výstup, který obsahuje významná množství recyklovaných materiálů, paliv nebo materiálů pro zasypávání, určí se množství recyklovaného odpadu přístupem hmotnostní bilance, v jehož důsledku se zohlední pouze ty odpadové materiály, které podléhají recyklaci.

2.   Pro účely výpočtu a ověření dosažení cílů recyklace stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) směrnice 94/62/ES se kompozitní obaly a jiné obaly složené z více než jednoho materiálu vypočtou a vykážou podle materiálu obsaženého v obalu. Členské státy se od tohoto požadavku mohou odchýlit v případě, že daný materiál představuje nevýznamnou část obalové jednotky a v žádném případě nepředstavuje více než 5 % celkové hmotnosti obalové jednotky.

Článek 6d

1.   Pro účely výpočtu a ověření dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) směrnice 94/62/ES se množstvím recyklovaných kovů oddělených od popele ze spalování rozumí hmotnost kovů v koncentrátu kovů, který je oddělen od surového popele ze spalování pocházejícího z obalových odpadů, a toto množství nezahrnuje jiné materiály obsažené v koncentrátu kovů, např. minerální shluky nebo kovy, které nepochází z obalových odpadů.

2.   Členské státy pro výpočet hmotnosti recyklovaných kovů oddělených od popele ze spalování uplatní metodologii stanovenou v příloze III.

Článek 6e

Pro účely výpočtu a ověření dosažení cílů stanovených čl. 6 odst. 1 v písm. a) až e) směrnice 94/62/ES mohou členské státy uplatnit pravidla pro výpočet stanovená v článcích 6a až 6d.

Článek 6f

1.   Členské státy přijmou vhodná opatření, aby zajistily spolehlivost a přesnost údajů vykázaných podle tohoto rozhodnutí. Zejména množství vzniklých obalových odpadů podléhá ověřování a křížové kontrole, a to i za použití údajů o množství obalů uvedených na trh, příslušných údajů o odpadech a analýz složení směsného komunálního odpadu. Členské státy informují Komisi o provedení takového ověření a v příslušných případech o jakýchkoli významných zjištěných rozporech a zamýšlených nebo přijatých opravných opatřeních.

2.   Členské státy získávají údaje přímo od zařízení, případně podniků pro nakládání s odpady.

3.   Členské státy zváží využití elektronických registrů.

4.   Pokud vychází sběr dat z průzkumů, a to včetně průzkumů, ze kterých vychází vzorkové metodologie, jsou tyto průzkumy prováděny za použití minimálního standardu, který zahrnuje následující minimální požadavky:

a)

průzkumy jsou prováděny v pravidelných, stanovených intervalech, aby vhodným způsobem odrážely změny údajů, na které je průzkum zaměřen;

b)

průzkumy vychází z reprezentativního vzorku populace, na který se jejich výsledky uplatňují.

5.   Pro obalové materiály vyskytující se v malých množstvích a pro materiály neuvedené v tomto rozhodnutí mohou být využity odhady. Takové odhady vychází z nejlepších dostupných informací a jsou popsány ve zprávách o kontrole kvality, které jsou přiloženy k údajům o vzniku a recyklaci obalových odpadů.“.

8)

Články 7 a 8 se zrušují.

9)

Článek 9 se mění takto:

a)

odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   Členské státy předkládají údaje o vzniku a zpracování obalových odpadů a opakovaně použitelných obalech za použití formátů stanovených v tabulkách 1, 2 a 3 přílohy I.

2.   Členské státy poskytují údaje o spotřebě lehkých plastových nákupních tašek ve formátu, který je stanoven v tabulce 4, resp. 5 přílohy I, pro účely předkládání údajů na základě počtu, a ve formátu, který je stanoven v tabulce 6, resp. 7 přílohy I, pro účely předkládání údajů na základě hmotnosti.“;

b)

doplňují se nové odstavce 3 až 7, které znějí:

„3.   Členské státy vyplňují formáty pro předkládání údajů uvedené v příloze I každý rok a Komisi je předloží do 18 měsíců od konce referenčního roku v elektronické podobě podle standardu pro výměnu informací, který Komise stanoví. Údaje se předkládají za celý kalendářní rok.

4.   Členské státy předkládají zprávu o kontrole kvality za použití formátu uvedeného v příloze IV.

5.   Pokud členský stát pro účely ověření splnění cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až e) směrnice 94/62/ES neuplatní pravidla pro výpočet stanovená v článcích 6a až 6d, předloží tento členský stát údaje pro ověření splnění cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až e) směrnice 94/62/ES zvlášť ve formátu stanoveném v tabulce 1 přílohy.

6.   Členské státy, které se pro daný rok rozhodnou dosáhnout upravené úrovně cíle v souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice 94/62/ES, vyplní pro daný rok pro příslušný obalový materiál formát pro předkládání údajů uvedený v tabulce 2 přílohy I tohoto rozhodnutí a předloží jej Komisi do 18 měsíců od konce referenčního roku v elektronické podobě prostřednictvím standardu pro výměnu informací, který Komise stanoví.

7.   Komise údaje, které jí byly v souladu s přílohami tohoto rozhodnutí předloženy, zveřejní, s výjimkou případů, kdy členský stát pro informace zahrnuté ve zprávách o kontrole kvality stanovených v příloze IV poskytne odůvodněnou žádost o nezveřejnění určitých údajů.“

10)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. dubna 2019.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 141).

(3)  Rozhodnutí Komise 2005/270/ES ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 86, 5.4.2005, s. 6).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2005/270/ES se mění takto:

1)

Název se nahrazuje názvem „PŘÍLOHA I“.

2)

Tabulky 1, 2 a 3 se nahrazují těmito:

„Tabulka 1

Předkládání údajů o cílech recyklace stanovených v článku 6 směrnice 94/62/ES

(v tunách)

Materiál obalových odpadů

Vzniklý odpad

Recyklace

Opravy dřevěných obalů

Energetické využití (1)

Jiné využití (2)

Recyklace v členském státě

Recyklace v jiných členských státech

Recyklace mimo EU

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

Plasty

 

 

 

 

 

 

 

Dřevo

 

 

 

 

 

 

 

Kovy (celkem)

 

 

 

 

 

 

 

Železné kovy

 

 

 

 

 

 

 

Železné kovy z popele ze spalování (3)

 

 

 

 

 

 

 

Hliník

 

 

 

 

 

 

 

Hliník z popele ze spalování (4)

 

 

 

 

 

 

 

Sklo

 

 

 

 

 

 

 

Papír a lepenka

 

 

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.

Tmavé kolonky: předkládání údajů se na tuto položku nevztahuje.

2.

Světlé kolonky: podávání zpráv je povinné pouze pro členské státy, které tato množství zahrnují do úrovní recyklace. Pokud členské státy předkládají údaje o kovech ze zbytkového popele ze spalování (incineration bottom ash, IBA), vyplní kolonky jak o recyklaci v členském státě, tak o recyklaci mimo členský stát.


Tabulka 2

Formát pro předkládání údajů pro účely úpravy míry recyklace v souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice 94/62/ES

(v %)

1

2

3

4

5

Materiál obalových odpadů

Podíl opakovaně použitelných prodejních obalů ze všech prodejních obalů v roce n-3

Podíl opakovaně použitelných prodejních obalů ze všech prodejních obalů v roce n-2

Podíl opakovaně použitelných prodejních obalů ze všech prodejních obalů v roce n-1

Průměrný podíl opakovaně použitelných prodejních obalů ve třech letech předcházejících roku n

Plasty

 

 

 

 

Dřevo

 

 

 

 

Železné kovy

 

 

 

 

Hliník

 

 

 

 

Sklo

 

 

 

 

Papír a lepenka

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

Poznámky:

1.

Světlé kolonky: údaje jsou povinné pouze pro materiál, pro který se členský stát rozhodl dosáhnout upraveného cíle.

2.

Tmavé kolonky: výpočet údajů je automatický a představuje aritmetický průměr sloupců 2, 3 a 4.


Tabulka 3

Formát pro předkládání údajů o opakovaně použitelných obalech

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Obalový materiál

Obaly poprvé uvedené na trh

Opakovaně použitelné obaly poprvé uvedené na trh

Cykly (7)

Veškeré obaly (5)

Prodejní obaly (6)

Veškeré opakovaně použitelné obaly

(t)

Opakovaně použitelné prodejní obaly

(t)

Veškeré opakovaně použitelné obaly

Opakovaně použitelné prodejní obaly

(t)

(jednotky)

(t)

(jednotky)

(t) (8)

(počet)

(t) (8)

(počet)

Plasty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dřevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Železné kovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hliník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papír a lepenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Světlé kolonky: poskytnutí údajů je dobrovolné.

3)

Doplňují se tyto přílohy II, III a IV, které zní:

„PŘÍLOHA II

Místa výpočtu zmíněná v čl. 6c odst. 1 písm. a)

Obalový materiál

Místo výpočtu

Sklo

Tříděné sklo, které neprochází dalším zpracováním před vstupem do sklářské pece nebo do výroby filtračních médií, abrazivních materiálů, izolací ze skleněných vláken a stavebních materiálů.

Kovy

Tříděné kovy, které neprochází dalším zpracováním před vstupem do tavicí pece.

Papír a lepenka

Tříděný papír, který neprochází dalším zpracováním před zahájením procesu rozvláknění.

Plasty

Plasty rozdělené podle polymerů, které neprochází dalším zpracováním před zahájením procesů peletizace, extruze nebo lisování.

Plastové vločky, které neprochází dalším zpracováním před použitím v konečném výrobku.

Dřevo

Tříděné dřevo, které neprochází dalším zpracováním před použitím ve výrobě dřevotřískových desek a jiných výrobků.

Tříděné dřevo vstupující do procesu kompostování.

Textilie

Tříděné textilie, které neprochází dalším zpracováním před využitím pro výrobu textilních vláken, hadrů nebo granulátů.

Kompozitové obaly a obaly složené z více než jednoho materiálu

Plast, sklo, kovy, dřevo, papír a lepenka a jiné materiály, které vznikly v důsledku zpracování kompozitních obalů nebo obalů složených z více než jednoho materiálu, které před dosažením místa výpočtu určeného pro daný materiál neprochází dalším zpracováním.

PŘÍLOHA III

Metodologie pro výpočet recyklovaných kovů oddělených po spálení obalových odpadů

1.

V souvislosti se vzorci uvedenými v této příloze se uplatní tyto pojmy:

m IBA Fe/Al celkem

celková hmotnost železných kovů nebo hliníku v popelu ze spalování v daném roce,

m IBA koncentrátů Fe/nFe

hmotnost koncentrátu železných kovů nebo koncentrátu neželezných kovů odděleného ze surového popele ze spálení odpadu v daném roce,

c IBA Fe/Al

koncentrace železných kovů nebo hliníku v příslušném koncentrátu kovů,

m IBA Fe/Al

hmotnost železných kovů nebo hliníku v koncentrátu železných kovů nebo koncentrátu neželezných kovů odděleného z popele ze spálení odpadu v daném roce,

m nekovové materiály

hmotnost nekovového materiálu obsaženého v koncentrátu konkrétních železných kovů nebo koncentrátu hliníku,

r Al

podíl hliníku v neželezných kovech obsaženého v koncentrátu neželezných kovů odděleného z popele po spálení,

m PW Fe/Al

hmotnost železných kovů nebo hliníku z obalových odpadů, které v daném roce vstoupily do spalovacích procesů,

m W Fe/Al

hmotnost všech železných kovů nebo hliníku, které v daném roce vstoupily do spalovacích procesů, a

m PW IBA Fe/Al

hmotnost recyklovaných železných kovů nebo hliníku, které v daném roce pochází z obalových odpadů.

2.

Po oddělení koncentrátu železných nebo neželezných kovů ze surového popele ze spalování se obsah železných kovů / hliníku v koncentrátu kovů vypočte pomocí následujícího vzorce:

m IBA Fe/Al celkem = m IBA koncentrátů Fe/nFe · c IBA Fe/Al

3.

Údaje o hmotnosti koncentrátů železných/neželezných kovů poskytnou zařízení, která provádí oddělení koncentrátů kovů ze surového popele ze spalování.

4.

Koncentrace železných kovů a hliníku pocházejících ze zpracování surového popele ze spalování se vypočtou za použití údajů, které byly shromážděny v rámci pravidelných průzkumů v zařízeních, která zpracovávají koncentráty kovů, a zařízeních, která používají kovy oddělené z popela ze spalování k výrobě kovových výrobků, pomocí následujících vzorců:

a)

pro železné kovy

Formula

b)

pro hliník

Formula

5.

Hmotnost recyklovaných železných kovů / hliníku, jež pochází z obalových odpadů, oproti všem recyklovaným železným kovům / hliníku, jež byly odděleny z popele ze spalování, se určí pomocí průzkumů vzorků odpadů, které vstupují do procesu spalování. Tyto průzkumy se provádí alespoň jednou za pět let a v případech, kdy existují důvody se domnívat, že se složení spalovaných odpadů významným způsobem změnilo. Hmotnost železných kovů / hliníku pocházejících z obalových odpadů se vypočte pomocí tohoto vzorce:

Formula.

PŘÍLOHA IV

Formát pro kontrolu kvality

I.   Cíle zprávy

Cíle zprávy o kontrole kvality jsou následující:

1.

vyhodnotit metodologii pro předkládání údajů o roční spotřebě lehkých plastových nákupních tašek;

2.

vyhodnotit kvalitu údajů o opakovaně použitelných obalech;

3.

zkontrolovat rozsah uplatňování definice obalových odpadů členskými státy, zejména pokud jde o údaje o vzniku obalových odpadů;

4.

vyhodnotit kvalitu postupů sběru údajů, včetně rozsahu a ověřování správních zdrojů údajů a statistické platnosti přístupů v oblasti průzkumů;

5.

porozumět důvodům pro významné změny ve vykazovaných údajích mezi referenčními roky a zajistit důvěru v přesnost těchto údajů;

6.

zajistit uplatňování pravidel a společných metodologií k měření kovů oddělených po spálení obalových odpadů; a

7.

ověřit dodržování konkrétních požadavků stanovených v pravidlech pro výpočet cílů recyklace pro obalové odpady.

II.   Obecné informace

1.

Členský stát:

2.

Organizace předkládající údaje a popis:

3.

Kontaktní osoba / kontaktní údaje:

4.

Referenční rok:

5.

Datum doručení / verze:

6.

Odkaz na zveřejnění údajů členským státem (pokud k němu došlo):

III.   Roční spotřeba lehkých plastových nákupních tašek

1.   Popis stran zapojených do sběru údajů

Název instituce

Popis klíčových povinností

 

 

V případě potřeby vložte další řádky

2.   Popis použitých postupů

3.   Přesnost údajů

3.1.   Popis hlavních problémů, které mají vliv na přesnost údajů o roční spotřebě lehkých plastových nákupních tašek, včetně chyb souvisejících s odběrem vzorků, pokrytím, měřením, zpracováním a neobdržením odpovědi

3.2.   Vysvětlení rozsahu a platnosti průzkumů pro sběr údajů o roční spotřebě lehkých plastových nákupních tašek

3.3.   Statistické průzkumy využité s ohledem na roční spotřebu lehkých plastových nákupních tašek

Rozsah průzkumu

Rok

Statistické jednotky

Procento populace, které se průzkumu zúčastnilo

Údaje

(t)

Míra důvěry

Statistická chyba

Úpravy z roku provedení průzkumu oproti současnému roku

Další podrobnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro každý využitý průzkum přidejte řádky.

3.4.   Rozdíly oproti údajům z předchozích let

Významné metodologické změny v postupu výpočtu pro současný referenční rok, pokud k nim došlo (uveďte, prosím, zejména zpětné opravy, jejich charakter a to, zda je pro určitý rok zapotřebí označit přerušení).

IV.   Opakovaně použitelné obaly

1.   Strany zapojené do sběru údajů

Název instituce

Popis klíčových povinností

 

 

V případě potřeby vložte další řádky

2.   Popis uplatnění definice opakovaně použitelných obalů ve vnitrostátním systému pro sběr údajů, včetně zajištění toho, aby byly opakovaně použitelné obaly poprvé uvedené na trh v rámci systému pro opakovaně použitelné obaly opakovaně používané a aby byly zaznamenány všechny cykly opakovaně použitelných obalů

3.   Metody sběru a shromažďování údajů z různých kategorií, typů obalů a systémů pro opakovaně použitelné obaly

Obalový materiál

Kategorie zahrnutých obalů (prodejní, skupinové nebo přepravní obaly)

Typ obalů (např. láhve, přepravky, kontejnery)

Popis systému pro opakované použití (systém otevřené nebo uzavřené recyklace)

Podrobný popis postupů sběru a shromažďování údajů, včetně zdrojů informací, pokrytí a jakýchkoli využitých odhadů, pokud možno pro každou kombinaci obalového materiálu, kategorie, typu obalu a systému opakovaného použití zvlášť

Plasty

 

 

 

 

Dřevo

 

 

 

 

Železné kovy

 

 

 

 

Hliník

 

 

 

 

Sklo

 

 

 

 

Papír a lepenka

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

V případě potřeby za každý materiál přidejte řádky

4.   Ověřování údajů

Obalový materiál

Podrobný popis postupů ověřování údajů o opakovaně použitelných obalech, pokud možno pro každou kombinaci obalového materiálu, kategorie, typu obalu a systému opakovaného použití zvlášť

Plasty

 

Dřevo

 

Železné kovy

 

Hliník

 

Sklo

 

Papír a lepenka

 

Jiné

 

5.   Přesnost údajů

5.1.   Popis hlavních problémů, které mají vliv na přesnost údajů o opakovaně použitelných obalech, včetně chyb souvisejících s odběrem vzorků, pokrytím, měřením, zpracováním a neobdržením odpovědi

5.2.   Vysvětlení rozsahu a platnosti průzkumů pro sběr údajů o opakovaně použitelných obalech

5.3.   Statistické průzkumy využité s ohledem na opakovaně použitelné obaly

Obalový materiál

Rok

Statistické jednotky

Procento populace, které se průzkumu zúčastnilo

Údaje (tuny)

Míra důvěry

Statistická chyba

Podrobnosti o úpravách z roku provedení průzkumu oproti současnému roku

Další podrobnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro každý využitý průzkum přidejte řádky.

5.4.   Rozdíly oproti údajům z předchozích let

Významné metodologické změny v postupu výpočtu pro současný referenční rok, pokud k nim došlo (uveďte, prosím, zejména zpětné opravy, jejich charakter a to, zda je pro určitý rok zapotřebí označit přerušení)

V.   Obalové odpady

1.   Popis stran zapojených do sběru údajů

Název instituce

Popis klíčových povinností

 

 

V případě potřeby vložte další řádky

2.   Popis použitých postupů

2.1.   Vznik obalových odpadů

2.1.1.   Metody určení vzniku obalových odpadů (označte křížkem všechny příslušné kolonky)

Materiál obalových odpadů / Metody shromažďování údajů

Celkem

Plasty

Dřevo

Železné kovy

Hliník

Sklo

Papír a lepenka

Jiné

Využití údajů o obalech uvedených na trh

 

 

 

 

 

 

 

 

Správní vykazování

 

 

 

 

 

 

 

 

Průzkumy

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronický registr

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza odpadů

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje od provozovatelů zařízení pro nakládání s odpady

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje od obcí

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje ze systémů rozšířené odpovědnosti výrobců

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika výroby a zahraničního obchodu

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné (uveďte)

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis postupů ověřování údajů o vzniklých obalových odpadech v případě použití údajů o obalech uvedených na trh

2.1.2.   Vysvětlení použití odhadů v případě použití údajů o obalech uvedených na trh (např. pokud sběr údajů nepokrývá celý trh nebo s cílem zohlednit parazitování, soukromé dodávky do nebo ze země a internetové prodeje)

2.1.3.   Údaj, zda byl odhad vypočten a přičten (ano/ne), a pokud „ano”, přičtený objem v % celkového objemu

Materiál obalových odpadů / Ověření

Celkem

Plasty

Dřevo

Železné kovy

Hliník

Sklo

Papír a lepenka

Jiné

Obecné odhady (vycházející např. z průzkumů)

 

 

 

 

 

 

 

 

Parazitování

 

 

 

 

 

 

 

 

Soukromé dodávky

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetové prodeje

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.   Popis metodologie a ověřování údajů o vzniklých obalových odpadech v případě použití údajů o obalových odpadech, včetně způsobů, jakými se zohlední a) neobalový odpad sebraný spolu s obalovým odpadem a b) obalové materiály v jiných odpadech (toky směsných odpadů).

2.1.5.   Popis metodologie pro předkládání údajů o kompozitních obalech, včetně případů, kdy materiály obsažené v kompozitních obalech a představující méně než 5 % hmotnosti obalové jednotky nejsou vykazovány zvlášť.

2.1.6.   Ověření údajů o vzniklých obalových odpadech

Materiál obalových odpadů

Křížové kontroly

(ano/ne)

Kontrola časových řad

(ano/ne)

Audit

(ano/ne)

Postup ověření

Plasty

 

 

 

 

Dřevo

 

 

 

 

Železné kovy

 

 

 

 

Hliník

 

 

 

 

Sklo

 

 

 

 

Papír a lepenka

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

Další podrobnosti týkající se ověření údajů o vzniklých obalových odpadech

2.2.   Nakládání s obalovými odpady

2.2.1.   Klasifikace procesů zpracování

Informace o použité klasifikaci procesů zpracování (zda je použita standardní klasifikace, např. kódy způsobů odstraňování nebo způsobů využívání stanovené v přílohách I a II směrnice 2008/98/ES, které odkazují na jeho název nebo uvádí a popisují veškeré příslušné použité kategorie).

2.2.2.   Popis postupů pro určení zpracování obalových odpadů (označte křížkem)

Materiál obalových odpadů / Metody shromažďování údajů

Celkem

Plasty

Dřevo

Železné kovy

Hliník

Sklo

Papír a lepenka

Jiné

Správní vykazování

 

 

 

 

 

 

 

 

Průzkumy

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronický registr

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza odpadů

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje od provozovatelů zařízení pro nakládání s odpady

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje od obcí

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje ze systémů rozšířené odpovědnosti výrobců

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné (uveďte)

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace o postupech, včetně kombinace použitých postupů

2.2.3.   Místa měření pro recyklaci uplatněná členskými státy

Materiál obalových odpadů

Popis použitých míst měření (v místě výpočtu nebo u výstupu z třídicího procesu s případným odečtením nedotčených materiálů, kritéria pro to, kdy odpad přestává být odpadem atd.), včetně rozdílů na regionální a místní úrovni

Plasty

 

Dřevo

 

Železné kovy

 

Hliník

 

Sklo

 

Papír a lepenka

 

Jiné

 

Podrobný popis metodologie pro výpočet případného množství nedotčených materiálů odstraněných mezi místem měření a místem výpočtu

2.2.4.   Popis metodologie k určení množství recyklovaných materiálů obsažených v kompozitních obalech nebo v obalech složených z více než jednoho materiálu pro každý materiál zvlášť a informace o veškerých výjimkách uplatněných pro materiály představující méně než 5 % celkové hmotnosti obalové jednotky.

2.2.5.   Použití průměrné míry ztrát

Popis tříděných obalových odpadů, na které se uplatní průměrné míry ztrát, typy třídících zařízení, na které se uplatní různé průměrné míry ztrát, metodologický přístup k výpočtu průměrné míry ztrát na takových místech, včetně statistické přesnosti jakýchkoli použitých průzkumů nebo charakteru jakýchkoli technických parametrů.

Tříděný odpadový materiál a typ třídícího zařízení

Uplatněná průměrná míra ztrát (v %)

Popis

 

 

 

V případě potřeby vložte další řádky

2.2.6.   Přiřazení odpadu k obalovému nebo neobalovému typu a oprava vlhkosti

Případný popis metodologie k vyloučení neobalových odpadů z vykázaného množství recyklovaných obalových odpadů a metodologie k opravě množství obalových odpadů v místě měření, aby odráželo míru přirozené vlhkosti obalů (a to i pomocí příslušných evropských norem). Rozdělení údajů napříč zařízeními podobného typu je přípustné.

Materiál obalových odpadů

Typ zařízení

Podíl obalových odpadů (%)

Popis metodologií uplatněných ke zjištění procentního podílu

 

 

 

 

V případě potřeby vložte další řádky

2.2.7.   Přiřazení odpadů k jednotlivým členským státům

Případný popis metodologie k vyloučení odpadů pocházejících z jiných zemí. Rozdělení údajů napříč zařízeními podobného typu je přípustné.

Materiál obalových odpadů

Typ zařízení

Podíl odpadů z členského státu (%)

Popis metodologií uplatněných ke zjištění procentního podílu

 

 

 

 

V případě potřeby vložte další řádky

2.2.8.   Další využití odpadů

Popis zpracování odpadu vykázaného v kategorii jiného využití a podíl odpadu (%) podléhajícího takovému zpracování

2.2.9.   Informace o relevantnosti dočasného skladování obalových odpadů s ohledem na množství zpracovaného odpadu v daném roce a jakékoli odhady recyklovaného odpadu v současném referenčním roce po dočasném uskladnění v předchozím referenčním roce a odpad mířící do dočasného uskladnění v současném referenčním roce

2.2.10.   Ověření údajů o recyklaci obalových odpadů

Materiál obalových odpadů

Křížové kontroly

(ano/ne)

Kontrola časových řad

(ano/ne)

Audit

(ano/ne)

Postup ověření

Plasty

 

 

 

 

Dřevo

 

 

 

 

Železné kovy

 

 

 

 

Hliník

 

 

 

 

Směsný odpad

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

2.2.11.   Výpočet recyklace kovů z popela ze spalování

Podrobný popis postupu sběru údajů pro výpočet množství kovů oddělených z popele ze spalování v souladu s prováděcím aktem Komise přijatým v souladu s čl. 37 odst. 7 směrnice 2008/98/ES

Údaje

Popis postupu měření k získání údajů

Celkové množství koncentrátu kovů získaného z popele ze spalování

 

Průměrná míra kovového obsahu v celkovém množství koncentrátu kovů, včetně spolehlivosti jakýchkoli provedených průzkumů

 

Podíl odpadů vstupujících do spaloven, které jsou obalovými odpady, včetně spolehlivosti jakýchkoli provedených průzkumů

 

2.3.   Přesnost údajů

2.3.1.   Popis hlavních problémů, které mají vliv na přesnost údajů o vzniku a zpracování obalových odpadů, včetně chyb souvisejících s odběrem vzorků, pokrytím, měřením, zpracováním a neobdržením odpovědi

2.3.2.   Vysvětlení rozsahu a platnosti průzkumů pro sběr údajů o vzniku a zpracování obalových odpadů

2.3.3.   Statistické průzkumy využité v souvislosti se vznikem a zpracováním obalových odpadů

Složka obalových odpadů

Rok

Statistické jednotky

Procento populace, které se průzkumu zúčastnilo

Údaje (tuny)

Míra důvěry

Statistická chyba

Podrobnosti o úpravách z roku provedení průzkumu oproti současnému roku

Další podrobnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro každý využitý průzkum přidejte řádky.

2.3.4.   Rozdíly oproti údajům z předchozích let

Významné metodologické změny v postupu výpočtu pro současný referenční rok, pokud k nim došlo (uveďte, prosím, zejména zpětné opravy, jejich charakter a to, zda je pro určitý rok zapotřebí označit přerušení)

2.3.5.   Podrobné vysvětlení příčin rozdílu v hmotnosti (v souvislosti s níž způsobily toky odpadů, odpadové sektory nebo odhady daný rozdíl, a co je toho hlavní příčinou) pro jakoukoli složku vzniklého a recyklovaného obalového odpadu, která vykazuje větší než 10 % odchylku od údajů předložených v předchozím roce

Materiál

Odchylka (%)

Hlavní příčina odchylky

 

 

 

V případě potřeby vložte další řádky

VI.   Sledovatelnost odpadů a zajištění jejich zpracování v podmínkách, které jsou všeobecně srovnatelné s požadavky právních předpisů eu v oblasti ochrany životního prostředí

1.   Podrobný popis systému kontroly kvality a sledovatelnosti obalových odpadů v souladu s čl. 6a odst. 3 a 8 směrnice 94/62/ES

2.   Odpady zpracované mimo členský stát

Materiál obalových odpadů

podléhající konečnému zpracování v členském státě

(ano/ne)

odeslaný do jiného členského státu EU

(ano/ne)

vyvezený mimo EU

(ano/ne)

Popis konkrétních opatření pro kontrolu kvality a sledovatelnost obalových odpadů, zejména s ohledem na sledování a ověřování údajů

Plasty

 

 

 

 

Dřevo

 

 

 

 

Železné kovy

 

 

 

 

Hliník

 

 

 

 

Sklo

 

 

 

 

Papír a lepenka

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

3.   Popis opatření k zajištění toho, aby v souladu s čl. 6a odst. 8 směrnice 94/62/ES mohl vývozce prokázat, že zásilka odpadu splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 (9) a že zpracování odpadu mimo Unii proběhlo za podmínek, které jsou všeobecně srovnatelné s požadavky příslušných právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí

VII.   Důvěrnost informací

Odůvodnění pro nezveřejnění konkrétních částí této zprávy:

VIII.   Hlavní vnitrostátní internetové stránky, referenční dokumenty a publikace


(1)  Zahrnuje spalování s energetickým využitím a přepracování odpadů k použití jako palivo nebo jako jiný prostředek k výrobě energie.

(2)  Nezahrnuje opravy dřevěných obalů, recyklaci a energetické využití a zahrnuje zasypávání.

(3)  Železné kovy recyklované po oddělení ze zbytkového popele ze spalování se vykazují zvlášť a nezahrnují se do řádku pro vykazování železných kovů.

(4)  Hliník recyklovaný po oddělení ze zbytkového popele ze spalování se vykazuje zvlášť a nezahrnuje se do řádku pro vykazování hliníku.

(5)  Tj. veškeré opakovaně použitelné a jednorázové obaly zahrnující prodejní, přepravní a skupinové obaly.

(6)  Tj. opakovaně použitelné a jednorázové prodejní obaly.

(7)  Tj. počet cyklů, které opakovaně použitelný obal dokončí v daném roce.

(8)  Tj. počet cyklů, které opakovaně použitelný obal dokončí v daném roce, vynásobený jeho hmotností.“.

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU