(EU) 2018/2070Nařízení Rady (EU) 2018/2070 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 331, 28.12.2018, s. 197-209 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2283 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/2070

ze dne 20. prosince 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit dostatečné a nepřerušované dodávky některého zboží, jež se v Unii produkuje v nedostatečných množstvích, a zabránit narušení trhu s ním byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013 (1) otevřeny autonomní celní kvóty. V jejich mezích mohou být produkty a výrobky do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami.

(2)

Je proto nutné od 1. ledna 2019 otevřít šest nových celních kvót s pořadovými čísly 09.2600, 09.2617, 09.2720, 09.2738, 09.2740 a 09.2742 s nulovými celními sazbami pro odpovídající objemy těchto produktů a výrobků. V případě dvou nových celních kvót s pořadovými čísly 09.2740 a 09.2742 je v zájmu Unie otevřít je pouze pro účely použití dotčených produktů a výrobků k výrobě určitého zboží vyráběného v Unii. Použití těchto dvou celních kvót by proto mělo být podmíněno zvláštním účelem dotčených produktů a výrobků v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (2).

(3)

V případě čtyř celních kvót s pořadovými čísly 09.2684, 09.2686, 09.2723 a 09.2864 je v zájmu Unie třeba zvýšit jejich objemy.

(4)

Pro celní kvótu s pořadovým číslem 09.2850 je třeba změnit zařazení produktů a výrobků, na které se vztahuje, do kombinované nomenklatury (KN).

(5)

Bylo vyjasněno zařazení produktů a výrobků, které v současnosti spadají pod celní kvótu s pořadovým číslem 09.2844, do KN. V zájmu jasnosti a právní jistoty by tato kvóta měla být nahrazena novou celní kvótou s pořadovým číslem 09.2820 označujícím příslušný kód KN.

(6)

V případě pěti celních kvót s pořadovými čísly 09.2684, 09.2728, 09.2730, 09.2734 a 09.2736 by kvótové období mělo být prodlouženo s účinkem od 1. ledna 2019 vzhledem k tomu, že celní kvóty byly otevřeny pouze na dobu šesti měsíců a je stále v zájmu Unie je zachovat.

(7)

Jelikož oblast působnosti pěti celních kvót s pořadovými čísly 09.2620, 09.2668, 09.2736, 09.2850 a 09.2908 již nedostačuje k uspokojení potřeb hospodářských subjektů Unie, měl by být popis produktů a výrobků, na něž se tyto celní kvóty vztahují, změněn. V případě dvou celních kvót s pořadovými čísly 09.2668 a 09.2850 je v zájmu Unie je zachovat pouze pro účely zapracování dotčených produktů a výrobků do určitého zboží vyráběného v Unii. Použití těchto dvou celních kvót by proto mělo být podmíněno zvláštním účelem dotčených produktů a výrobků v souladu s článkem 254 nařízení (EU) č. 952/2013.

(8)

Jelikož již není v zájmu Unie zachovat celní kvóty s pořadovými čísly 09.2695, 09.2726, 09.2732, 09.2818, 09.2836, 09.2838 a 09.2886, měly by být uzavřeny s účinkem od 1. ledna 2019.

(9)

S ohledem na změny, které je třeba provést, a v zájmu jasnosti by příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 měla být nahrazena.

(10)

Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Aby se předešlo přerušení uplatňování režimu celních kvót a byly dodrženy pokyny stanovené ve sdělení Komise o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách (3), musí se změny stanovené v tomto nařízení týkající se celních kvót na dotčené produkty a výrobky použít ode dne 1. ledna 2019. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. KÖSTINGER


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(3)  Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6.


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty

09.2637

ex 0710 40 00

20

Klasy kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata), též krájené, o průměru 10 mm nebo více, avšak nejvýše 20 mm, pro použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, ke zpracování jinému než pouhému přebalení (1)  (2)

1.1-31.12

550 tun

0 % (3)

ex 2005 80 00

30

09.2849

ex 0710 80 69

10

Boltcovitka chlupatá (Auricularia polytricha) (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená, k výrobě hotových jídel (1)  (2)

1.1-31.12

700 tun

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Třešně s přídavkem alkoholu, s obsahem cukru nejvýše 9 % hmotnostních, o průměru nejvýše 19,9 mm, s peckou, k použití v čokoládových výrobcích (2)

1.1-31.12

1 000 tun

10 %

09.2740

ex 2309 90 96

97

Sójový proteinový koncentrát obsahující:

60 % (± 10 %) hmotnostních surových proteinů,

5 % (± 3 %) hmotnostních surové vlákniny,

5 % (± 3 %) hmotnostních surového popela a

3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,9 % hmotnostních škrobu,

pro použití při výrobě krmiv (2)

1.1-31.12

30 000 tun

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 eur za 100 kg/net, určený k použití jako pojivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00  (2)

1.1-31.12

6 000 tun

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2828

2712 20 90

 

Parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje

1.1-31.12

120 000 tun

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Parafínový gáč (CAS RN 64742-61-6)

1.1-31.12

100 000 tun

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Křemičité plnivo ve formě granulí, sobsahem oxidu křemičitého 97 % hmotnostních nebo více

1.1-31.12

1 700 tun

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Oxid wolframový, včetně modrého oxidu wolframového (CAS RN 1314-35-8 nebo CAS RN 39318-18-8)

1.1-31.12

12 000 tun

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Síran cesný (CAS RN 10294-54-9) v pevné formě nebo jako vodný roztok obsahující více než 48 % hmotnostních, avšak nejvýše 52 % hmotnostních síranu cesného

1.1-31.12

160 tun

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trichlorethylen (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

15 000 tun

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5)

1.1-31.12

600 tun

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorbenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1-31.12

2 600 tun

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

1-Propanol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8)

1.1-31.12

15 000 tun

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyklopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1-31.12

20 tun

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Kresol (CAS RN 95-48-7) o čistotě nejméně 98,5 % hmotnostních

1.1-31.12

20 000 tun

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3′-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1-31.12

500 tun

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)

1.1-31.12

1 950 tun

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) pro použití při výrobě systémů stabilizátorů ve formě tablet (2)

1.1-31.12

150 tun

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyklopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)

1.1-31.12

300 tun

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Kyselina octová o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 64-19-7)

1.1-31.12

1 000 000 tun

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7)

1.1-31.12

50 000 tun

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Vinylacetát (CAS RN 108-05-4)

1.1-31.12

350 000 tun

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Ethyl-trifluoracetát (CAS RN 383-63-1)

1.1-31.12

400 tun

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS RN 24634-61-5)

1.1-31.12

8 250 tun

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-dimethylfenylacetyl-chlorid (CAS RN 55312-97-5)

1.1-31.12

400 tun

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimethylsebakát (CAS RN 106-79-6)

1.1-31.12

1 000 tun

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Kyselina dodekandiová (CAS RN 693-23-2), o čistotě vyšší než 98,5 % hmotnostních

1.1-31.12

4 600 tun

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Kyselina o-acetylsalicylová (CAS RN 50-78-2)

1.1-31.12

120 tun

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát (CAS RN 2082-79-3) s

podílem procházejícím sítem s oky o velikosti 500 μm větším než 99 % hmotnostních a

bodem tání 49 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 54 °C,

pro použití při výrobě práškových směsí přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (pudrů nebo lisovaných granulátů) (2)

1.1-31.12

380 tun

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát) (CAS RN 6683-19-8)

s podílem procházejícím sítem s oky o velikosti 250 μm větším než 75 % hmotnostních a s oky o velikosti 500 μm větším než 99 % hmotnostních a

bodem tání 110 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 125 °C,

pro použití při výrobě práškových směsí (prášků nebo granulátů pro lisování) přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (2)

1.1-31.12

140 tun

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3′,4,4′-tetrakarboxdianhydrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1-31.12

1 000 tun

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tris(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfit (CAS RN 31570-04-4)

1.1-31.12

6 000 tun

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Dimethylsulfát (CAS RN 77-78-1)

1.1-31.12

18 000 tun

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS RN 3030-47-5)

1.1-31.12

1 700 tun

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilin (CAS RN 62-53-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

1.1-31.12

150 000 tun

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-fluor-N-(1-methylethyl)benzenamin (CAS RN 70441-63-3)

1.1-31.12

500 tun

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenylendiamin (CAS RN 95-54-5)

1.1-31.12

1 800 tun

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4′-Methandiyldianilin (CAS RN 101-77-9) ve formě granulí, pro použití při výrobě předpolymerů (2)

1.1-31.12

200 tun

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Jodo-2-propynyl N-butylkarbamát (CAS RN 55406-53-6)

1.1-31.12

250 tun

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1-31.12

20 000 tun

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), pro použití při výrobě zboží kapitoly 55 a čísla 6815  (2)

1.1-31.12

50 000 tun

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1-31.12

900 tun

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monomethylhydrazin (CAS 60-34-4) ve formě vodného roztoku o obsahu monomethylhydrazinu 40 (± 5) % hmotnostních

1.1-31.12

900 tun

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)

1.1-31.12

6 500 tun

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldehyd (furfural)

1.1-31.12

10 000 tun

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1-31.12

300 tun

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.1-31.12

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.1-31.12

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1-31.12

4 000 tun

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1-31.12

220 tun

0 %

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamid INN (CAS RN 915087-33-1)

1.1-31.12

1 000 kg

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1-31.12

1 000 tun

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Chlorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1-31.12

9 000 tun

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1-31.12

5 tun

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)

1.1-31.12

600 tun

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-Acetoacetylaminobenzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1-31.12

400 tun

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-Methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl-chlorid (CAS RN 816431-72-8)

1.1-31.12

1 000 tun

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Trimethylpentan-2-aminium(3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoát (CAS RN 917805-85-7)

1.1-31.12

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylóza (CAS RN 58-86-6)

1.1-31.12

400 tun

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Barvivo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 54 99 % hmotnostních nebo více

1.1-31.12

250 tun

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Přípravky na bázi barviva C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) o obsahu barviva 60 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 85 % hmotnostních

1.1-31.12

50 tun

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Barvivo C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 4 60 % hmotnostních nebo více

1.1-31.12

150 tun

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Křemelina průtokově žíhaná sodou

1.1-31.12

35 000 tun

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonát sodný (CAS RN 8061-51-6)

1.1-31.12

40 000 tun

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfátová terpentýnová silice

1.1-31.12

25 000 tun

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kalafuna a pryskyřičné kyseliny získané z čerstvých olejopryskyřičných látek

1.1-31.12

280 000 tun

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Přípravek obsahující 38 % nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních zinečnaté soli pyrithionu (INN) (CAS RN 13463-41-7) ve vodné disperzi

1.1-31.12

500 tun

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Aditiva skládající se z reakčních produktů difenylaminu a rozvětvených nonenů obsahující:

více než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 55 % hmotnostních 4-monononyldifenylaminu a

více než 45 % hmotnostních, avšak nejvýše 65 % hmotnostních 4,4′-dinonyldifenylaminu,

celkový procentní podíl 2,4-dinonyldifenylaminu a 2,4′-dinonyldifenylaminu nejvýše 5 % hmotnostních,

pro použití při výrobě mazacích olejů (2)

1.1-31.12

900 tun

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalyzátor skládající se z oxidu titaničitého a oxidu wolframového

1.1-31.12

3 000 tun

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Směsi obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 2-chlorpropenu (CAS RN 557-98-2),

8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 14 % hmotnostních (Z)-1-chlorpropenu (CAS RN 16136-84-8),

5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních 2-chlorpropanu (CAS RN 75-29-6),

nejvýše 6 % hmotnostních 3-chlorpropenu (CAS RN 107-05-1) a

nejvýše 1 % hmotnostní ethylchloridu (CAS RN 75-00-3)

1.1-31.12

6 000 tun

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Přípravek obsahující:

55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 78 % hmotnostních dimethyl-glutarátu,

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních dimethyl-adipátu a

nejvýše 35 % hmotnostních dimethyl-sukcinátu

1.1-31.12

10 000 tun

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Směs bis[3-(triethoxysilyl)propyl]sulfidů (CAS RN 211519-85-6)

1.1-31.12

9 000 tun

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenon (CAS RN 98-86-2), o čistotě 60 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 90 % hmotnostních

1.1-31.12

2 000 tun

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Směs terciárních aminů alkyldimethylu obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních dodecyl(dimethyl)aminu (CAS RN 112-18-5) a

20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních dimethyl(tetradecyl)aminu (CAS RN 112-75-4)

1.1-31.12

16 000 tun

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Pevný extrakt zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s následujícími vlastnostmi:

obsah pryskyřičných kyselin nepřesahující 30 % hmotnostních,

číslo kyselosti nepřesahující 110 a

bod tání je 100° C nebo vyšší

1.1-31.12

1 600 tun

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Směs fytosterolů, ve formě prášku, obsahující:

75 % hmotnostních nebo více sterolů,

nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,

k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů (2)

1.1-31.12

2 500 tun

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poly(vinylalkohol), též obsahující nehydrolyzované acetátové skupiny

1.1-31.12

15 000 tun

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):

o obsahu hydroxylových skupin 17,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních, a

se střední velikostí částic (D50) vyšší než 0,6mm

1.1-31.12

12 500 tun

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce λ = 400 nm (podle ISO 13468-2)

1.1-31.12

2 000 tun

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxy-4,4′-bifenylen)

1.1-31.12

5 000 tun

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Vločky acetátu celulózy

1.1-31.12

75 000 tun

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginát sodný, získávaný z hnědých mořských řas (CAS RN 9005-38-3)

1.1-31.12

10 000 tun

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nesterilní hyaluronát sodný s:

hmotnostní průměrnou molekulovou hmotností (Mw) nejvýše 900 000 ,

hladinou endotoxinů nejvýše 0,008 endotoxinových jednotek(EU)/mg,

obsahem etanolu nejvýše 1 % hmotnostní a

obsahem isopropanolu nejvýše 0,5 % hmotnostního

1.1-31.12

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Desky z polymethylmethakrylátu splňující normy:

EN 4364 (MIL-P-5425E) a DTD5592A, nebo

EN 4365 (MIL-P-8184) a DTD5592A

1.1-31.12

100 tun

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Lehčený blok regenerované celulózy impregnovaný vodou obsahující chlorid hořečnatý a kvartérní amoniové sloučeniny, o rozměrech 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1-31.12

1 700 tun

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpad ze syntetických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) z nylonu nebo jiných polyamidů (PA6 a PA66)

1.1-31.12

10 000 tun

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tkaná a laminovaná pogumovaná textilie s těmito vlastnostmi:

textilie má tři vrstvy,

jedna vnější vrstva je z akrylové tkaniny,

druhá vnější vrstva je z polyesterové tkaniny,

střední vrstva je z chlorobutylové pryže,

střední vrstva má hmotnost 452 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 569 g/m2,

textilie má celkovou hmotnost 952 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 1 159 g/m2 a

textilie má celkovou tloušťku 0,8 mm nebo více, avšak nejvýše 4 mm,

používaná při výrobě stahovatelných střech motorových vozidel (2)

1.1-31.12

375 000 m2

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

06

Vrstvená vlákna (pramence) z S-skla:

složená z nekonečných skleněných vláken o průměru 9 μm (± 0,5 μm),

o délkové hmotnosti 200 tex nebo větší, avšak nejvýše 680 tex,

neobsahující oxid vápenatý a

s pevností v tahu větší než 3 550 Mpa stanovenou podle ASTM D2343-09

pro použití při výrobě produktů používaných v letectví (2)

1.1-31.12

1 000 tun

0 %

ex 7019 12 00

26

09.2870

ex 7019 40 00

70

Tkaniny ze skleněného vlákna typu E:

o hmotnosti 20 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 214 g/m2,

impregnované silanem,

v rolích,

o obsahu vlhkosti 0,13 % hmotnostních nebo méně a

s nejvýše 3 dutými vlákny ze 100 000 vláken,

pro výhradní použití při výrobě prepregů a laminátů plátované mědi (2)

1.1-30.6

3 000 000 m

0 %

ex 7019 52 00

30

09.2628

ex 7019 52 00

10

Skleněné tkaniny ze skleněného vlákna povrstveného plastem, o hmotnosti 120 g/m2 (± 10 g/m2), pro použití při výrobě svinovacích sítí proti hmyzu s pevným rámem

1.1-31.12

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochrom obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku a nejvýše 70 % hmotnostních chromu

1.1-31.12

50 000 tun

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

20

Fólie a pásy z rafinované mědi, elektrolyticky potažené

1.1-31.12

1 020 tun

0 %

ex 7410 11 00

30

09.2734

ex 7409 19 00

20

Desky nebo listy sestávající z

vrstvy keramiky na bázi nitridu křemičitého o tloušťce 0,32 mm (± 0,1 mm) nebo větší, avšak nejvýše 1,0 mm (± 0,1 mm),

pokryté na obou stranách fólií z rafinované mědi o tloušťce 0,8 mm (± 0,1 mm) a

na jedné straně částečně pokryté vrstvou stříbra

1.1-31.12

7 000 000 kusů

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Desky:

sestávající nejméně z jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí,

potažené na jedné nebo obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm,

s dielektrickou konstantou (DK) nižší než 5,4 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2,

se ztrátovou tangentou nižší než 0,035 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2, a

s porovnávacím indexem odolnosti proti plazivým proudům (CTI) 600 nebo více

1.1-31.12

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Tyče ze slitin hliníku o průměru 200 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 300 mm

1.1-31.12

2 000 tun

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Tyče ze slitin hliníku o průměru 300,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 533,4 mm

1.1-31.12

1 000 tun

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Pás nebo fólie ze slitiny hliníku a hořčíku:

ze slitiny odpovídající normě 5182-H19 nebo 5052-H19,

ve svitcích o vnějším průměru nejméně 1 250  mm, avšak nejvýše 1 350 mm,

o tloušťce (tolerance – 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm nebo 0,20 mm,

o šířce (tolerance ± 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm nebo 356 mm,

s tolerancí zakřivení nepřesahující 0,4 mm/750 mm,

s rovinností měřenou v jednotkách I = ± 4,

s pevností v tahu vyšší než 365 MPa (5182-H19) nebo 320 MPa (5052-H19) a

s prodloužením A50 větším než 3 % (5182-H19) nebo 2,5 % (5052-H19),

pro použití při výrobě lamel pro žaluzie (2)

1.1-31.12

600 tun

0 %

09.2906

ex 7609 00 00

20

Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, určené pro připevnění k chladičům motocyklů (2)

1.1-31.12

3 000 000 kusů

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Netvářený (surový) hořčík obsahující nejméně 99,8 % hmotnostních hořčíku

1.1-31.12

80 000 tun

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnesiový prášek:

o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99,5 % a

o velikosti částic 0,2 mm nebo více, avšak nejvýše 0,8 mm

1.1-31.12

2 000 tun

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopické hliníkové madlo pro použití při výrobě zavazadel (2)

1.1-31.12

1 500 000 kusů

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Hlava čerpadla pro dvouválcové vysokotlaké čerpadlo z kované oceli s:

frézovanými závitovými fitinky o průměru 10 mm nebo větším, avšak nejvýše 36,8 mm a

vrtanými palivovými kanálky o průměru 3,5 mm nebo větším, avšak nejvýše 10 mm,

Pro použití při výrobě systémů vstřikování motorové nafty

1.1-31.12

65 000 kusů

0 %

09.2850

ex 8414 90 00

70

Kompresorové kolo z hliníkové slitiny:

o průměru 20 mm nebo větším, avšak nejvýše 130 mm a

o hmotnosti 5 g nebo vyšší, avšak nejvýše 800 g

pro použití při výrobě turbodmychadel bez dalšího obrábění (2)

1.1-31.12

5 900 000 kusů

0 %

09.2909

ex 8481 80 85

40

Výfukový ventil pro použití při výrobě výfukových systémů motocyklů (2)

1.1-31.12

1 000 000 kusů

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

20

Mosazné klece

kontinuálně nebo odstředivě lité,

soustružené,

obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 38 % hmotnostních cínu,

obsahující 0,75 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,25 % hmotnostních olova,

obsahující 1,0 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních hliníku a

s pevností v tahu 415 Pa nebo více,

typu pro použití při výrobě kuličkových ložisek

 

35 000 kusů

0 %

09.2690

ex 8483 30 80

20

Kluzné ložisko pro axiální uložení, z oceli FeP01 (podle EN 10130-1991) s kluznou vrstvou pórovitého slinutého bronzu a poly(tetrafluorethylenu), vhodné k instalaci do systémů odpružení motocyklů

1.1-31.12

1 500 000 kusů

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

40

Komutátorový elektromotor na střídavý proud, jednofázový, s výkonem 250 W nebo vyšším, s příkonem 700 W nebo vyšším, avšak nejvýše 2 700 W, s vnějším průměrem větším než 120 mm (± 0,2 mm), avšak nejvýše 135 mm (± 0,2 mm), se jmenovitými otáčkami vyššími než 30 000 ot./min., avšak nejvýše 50 000 ot./min, vybavený sacím ventilátorem, pro použití při výrobě vysavačů (2)

1.1-31.12

2 000 000 kusů

0 %

ex 8501 40 80

30

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektrický usměrňovač s výkonem nejvýše 1 kVA pro použití při výrobě přístrojů položky 8509 80 a čísla 8510  (2)

1.1-31.12

4 500 000 kusů

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Napájecí desky pro použití při výrobě zboží čísel 8521 a 8528  (2)

1.1-31.12

15 000 000 kusů

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Sestava pro systém GPS s funkcí určování polohy, bez displeje a o hmotnosti nejvýše 2 500 g, též zabudované do pouzdra

1.1-30.6.2019

1 500 000 kusů

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

75

Deska plošných spojů s diodami vyzařujícími světlo (LED):

též vybavená hranoly/čočkou a

též opatřená konektorem (konektory)

pro použití při výrobě podsvětlovacích jednotek pro zboží čísla 8528  (2)

1.1-31.12

115 000 000 kusů

0 %

ex 9405 40 39

70

09.2003

ex 8543 70 90

63

Napětím řízený frekvenční generátor složený z pasivních a aktivních prvků namontovaných na tištěném obvodu, umístěném pod společným krytem, s rozměry nejvýše 30 mm × 30 mm

1.1-31.12

1 400 000 kusů

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Podpěrné konzoly ze slitiny hliníku s montážními otvory, též s upevňovacími maticemi, pro nepřímé upevnění převodovky ke karosérii pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

1.1-31.12

200 000 kusů

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Svorky nápravy, skříně nápravy, vidlicové můstky a upínací prvky, ze slitiny hliníku, pro použití při výrobě motocyklů

1.1-31.12

1 000 000 kusů

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Písty pro závěsné systémy, o průměru nejvýše 55 mm, ze slinuté oceli

1.1-31.12

2 000 000 kusů

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Rám jízdního kola, vyrobený z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrokol) (2)

1.1-31.12

350 000 kusů

0 %

ex 8714 91 10

31

ex 8714 91 10

75

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nezasazené skleněné čočky, hranoly a lepené prvky pro použití při výrobě nebo opravách zboží kódů KN 9002 , 9005 , 9013 10 a 9015  (2)

1.1-31.12

5 000 000 kusů

0 %

09.2932

ex 9027 10 90

20

Lambda-sondy pro trvalé zabudování do výfukových systému motocyklů (2)

1.1-31.12

1 000 000 kusů

0 %


(1)  Pozastavení cel se nicméně neuplatní, je-li zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.

(2)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)

(3)  Pozastavuje se pouze valorická (ad valorem) celní sazba. Nadále se použije sazba specifického cla.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU