(EU) 2018/2056Nařízení Rady (EU) 2018/2056 ze dne 6. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 216/2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie

Publikováno: Úř. věst. L 329, 27.12.2018, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. prosince 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 16. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/2056

ze dne 6. prosince 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 216/2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 352 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 (1) stanoví, že elektronické vydání Úředního věstníku má být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaných osvědčeních a vytvořeným prostředky pro bezpečné vytváření podpisů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES (2).

(2)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (3) se stanoví právní rámec pro elektronické podpisy, elektronické pečeti, elektronické časové razítko, elektronické dokumenty, službu elektronického doporučeného doručování a certifikátů pro autentizaci internetových stránek.

(3)

Autentizace elektronickou pečetí poskytuje srovnatelné záruky jako elektronický podpis. Použití elektronické pečeti pro autentizaci Úředního věstníku dále urychlí postup vydávání Úředního věstníku na internetových stránkách EUR-Lex.

(4)

Nařízení (EU) č. 216/2013 by proto mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 2 nařízení (EU) č. 216/2013 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Elektronické vydání Úředního věstníku je opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (*1), nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí ve smyslu nařízení (EU) č. 910/2014. Kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy nebo elektronické pečeti a jejich obnovení se zveřejňují na webové stránce EUR-Lex, aby veřejnost mohla ověřit daný kvalifikovaný elektronický podpis nebo kvalifikovanou elektronickou pečeť i pravost elektronického vydání Úředního věstníku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2018.

Za Radu

předseda

H. KICKL


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (Úř. věst. L 69, 13.3.2013, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU