(EU) 2018/2036Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2036 ze dne 18. října 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři

Publikováno: Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 27-40 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 18. října 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/2036

ze dne 18. října 2018,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 si klade za cíl postupně odstranit výměty z rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů podléhajících omezení odlovů a ve Středozemním moři rovněž úlovků druhů podléhajících minimálním velikostem stanoveným v příloze III nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 (2).

(2)

Podle čl. 15 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky vztahuje ve Středozemním moři na druhy ryb žijící při dně charakteristické pro jednotlivé druhy rybolovu nejpozději ode dne 1. ledna 2017 a na všechny ostatní druhy nejpozději ode dne 1. ledna 2019.

(3)

Za účelem provádění povinnosti vykládky zmocňuje čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komisi, aby přijala plány výmětů prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci na dobu maximálně tří roků, kterou lze prodloužit o další období celkem tří roků, na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.

(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 (3) stanovilo plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři použitelný od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019, a to na základě tří společných doporučení předložených Komisi v roce 2016 několika členskými státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu ve Středozemním moři (Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Malta a Slovinsko). Z uvedených tří společných doporučení se jedno týkalo západní části Středozemního moře, jedno Jaderského moře a jedno jihovýchodní části Středozemního moře.

(5)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 bylo změněno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/153 (4) poté, co příslušné členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předložily dvě společná doporučení týkající se jednak západní části Středozemního moře, jednak Jaderského moře.

(6)

Dne 4. června 2018 předložily Francie, Itálie a Španělsko po konzultacích v rámci regionální skupiny na vysoké úrovni Pescamed Komisi nové společné doporučení týkající se Plánu výmětů pro rybolov při dně v západní části Středozemního moře (dále jen „nové společné doporučení pro západní část Středozemního moře“). Dne 27. srpna 2018 bylo společné doporučení pozměněno.

(7)

Dne 7. června 2018 předložily Itálie, Kypr, Malta a Řecko po konzultacích v rámci regionální skupiny na vysoké úrovni Sudestmed Komisi nové společné doporučení týkající se Plánu výmětů pro rybolov při dně v jihovýchodní části Středozemního moře (dále jen „nové společné doporučení pro jihovýchodní část Středozemního moře“). Dne 28. srpna 2018 bylo společné doporučení pozměněno.

(8)

Dne 8. června 2018 předložily Chorvatsko, Itálie a Slovinsko po konzultacích v rámci regionální skupiny na vysoké úrovni Adriatica Komisi nové společné doporučení týkající se Plánu výmětů pro rybolov při dně v Jaderském moři (dále jen „nové společné doporučení pro Jaderské moře“). Dne 29. srpna 2018 bylo společné doporučení pozměněno.

(9)

Uvedená tři nová společná doporučení posoudil Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) na svém letním plenárním zasedání ve dnech 2. až 6. července 2018 (5).

(10)

Podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise zvážila posouzení výboru VTHVR i potřebu, aby členské státy ke dni 1. ledna 2019 zajistily plné provádění povinnosti vykládky. V některých případech vyžadují výjimky pokračování rybolovných činností a shromažďování údajů za účelem řešení připomínek, které předložil výbor VTHVR. V těchto případech Komise považuje za pragmatický a obezřetný přístup k řízení rybolovu povolení dočasných výjimek, neboť vychází z předpokladu, že nepovolení dočasných výjimek by zabránilo nutnému shromažďování údajů nezbytnému pro řádné a informované řízení výmětů v souvislosti s plným vstupem povinnosti vykládky v platnost.

(11)

Nové společné doporučení pro západní část Středozemního moře navrhuje prodloužit do 31. prosince 2021 uplatňování výjimek na základě míry přežití podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 u hřebenatky svatojakubské (Pecten jacobeus), tapesek (Venerupis spp.) a zaděnek (Venus spp.) ulovených mechanizovanými drapáky (HMD). Tuto výjimku na základě míry přežití zavedlo nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86. Při posuzování nového společného doporučení konstatoval výbor VTHVR, že nebyly poskytnuty žádné další podpůrné informace. V literatuře však existuje řada vědeckých důkazů dokládajících přežití u těchto druhů. Vzhledem k tomu, že míra přežití může být vysoká, a s ohledem na charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému má Komise za to, že výjimka na základě míry přežití by měla být zachována, neboť se okolnosti nezměnily.

(12)

Nové společné doporučení pro západní část Středozemního moře navrhuje prodloužit do 31. prosince 2021 uplatňování výjimky na základě míry přežití u humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného vlečnými sítěmi pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). Tuto výjimku na základě míry přežití zavedlo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/153. Nové společné doporučení původně navrhovalo uplatňovat tuto výjimku mimo měsíc červenec, srpen a září, na něž by se vztahovala nová výjimka de minimis. Výbor VTHVR byl toho názoru, že neexistuje žádný důkaz, který by výjimku de minimis během letních měsíců podporoval, a neformuloval žádné další připomínky. Existují však vědecké důkazy prokazující přežití u tohoto druhu v tomto regionu a v jiných regionech. Vzhledem k tomu, že míra přežití může být vysoká, a s ohledem na charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému má Komise za to, že výjimka na základě míry přežití platná po dobu celého roku by měla být zachována.

(13)

Nové společné doporučení pro Jaderské moře navrhuje prodloužit výjimku na základě míry přežití u jazyka obecného (Solea solea) uloveného vlečnou sítí rapido (TBB). Tuto výjimku na základě míry přežití zavedlo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86. Výbor VTHVR tuto novou žádost neposuzoval. V oblasti GSA17 v Jaderském moři však probíhá studie ad hoc, která zkoumá míru přežití u tohoto druhu. Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být zachována pouze po dobu jednoho roku. Dotčené členské státy by měly poskytnout relevantní informace do 1. května 2019, aby výbor VTHVR mohl provést další posouzení.

(14)

Uvedená tři nová společná doporučení navrhují uplatňovat výjimku na základě míry přežití u humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného pomocí vrší a vězenců (FPO, FIX) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře. Výbor VTHVR byl toho názoru, že specifické informace, které by podporovaly tuto výjimku, nebyly poskytnuty. Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být zavedena pouze na dobu jednoho roku. Dotčené členské státy by měly poskytnout dodatečné relevantní informace do 1. května 2019, aby výbor VTHVR mohl provést další posouzení.

(15)

Uvedená tři nová společná doporučení navrhují uplatňovat výjimku na základě míry přežití u růžichy šedé (Pagellus bogaraveo) ulovené pomocí háčků a šňůr (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře. Výbor VTHVR byl toho názoru, že by měly být poskytnuty další důkazy, které by navrhovanou výjimku plně podporovaly. Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být zavedena pouze na dobu jednoho roku. Dotčené členské státy by měly poskytnout dodatečné relevantní informace do 1. května 2019, aby výbor VTHVR mohl provést další posouzení.

(16)

Uvedená tři nová společná doporučení navrhují uplatňovat výjimku na základě míry přežití u humra evropského (Homarus gammarus) a langustovitých (Palinuridae) ulovených pomocí sítí (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a pomocí vrší a vězenců (FPO, FIX) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře. Výbor VTHVR byl toho názoru, že studie přežití u langustovitých poskytnutá dotčenými členskými státy je přiměřeně robustní a ukazuje míru krátkodobého přežití, byť konstatuje, že byla provedena na malém vzorku. U langustovitých i humra evropského by měly být poskytnuty další vědecké důkazy. Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být zavedena pouze na dobu jednoho roku. Dotčené členské státy by měly poskytnout dodatečné relevantní informace do 1. května 2019, aby výbor VTHVR mohl provést další posouzení.

(17)

Nové společné doporučení pro Jaderské moře a jihovýchodní část Středozemního moře navrhuje uplatňovat výjimku na základě míry přežití u humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) v Jaderském moři a v jihovýchodní části Středozemního moře. Nové společné doporučení původně navrhovalo uplatňovat tuto výjimku mimo měsíc červenec, srpen a září, na něž by se vztahovala nová výjimka de minimis. Výbor VTHVR byl toho názoru, že neexistuje žádný důkaz, který by výjimku de minimis během letních měsíců podporoval, a neformuloval žádné další připomínky. Existují však vědecké důkazy prokazující přežití u tohoto druhu v jiných regionech. Vzhledem k tomu, že míra přežití může být vysoká, a s ohledem na charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému má Komise za to, že by měla být zavedena výjimka na základě míry přežití platná po dobu celého roku.

(18)

Uvedená tři nová společná doporučení dále navrhují prodloužit uplatňování výjimky de minimis podle čl. 15 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a parmic (Mullus spp.), a to v letech 2019 a 2020 na úrovni maximálně 6 % a v roce 2021 na úrovni maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT a TX) a v letech 2019, 2020 a 2021 na úrovni maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 zavedlo pro uvedené druhy výjimku de minimis. Na základě vědeckých důkazů poskytnutých při té příležitosti ve společném doporučení a přezkoumaných výborem VTHVR a s ohledem na charakteristiky lovného zařízení, vysoký počet druhů při rybolovných operacích, způsob rybolovu a zvláštnosti Středozemního moře (např. převažující drobný rybolov) byla Komise toho názoru, že je vhodné stanovit takovéto výjimky de minimis s cílem zamezit nepřiměřeným nákladům při manipulaci s nežádoucími úlovky. Výbor VTHVR nové doporučení týkající se vlečných sítí pro lov při dně neposuzoval. Při posuzování nového společného doporučení pro tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě výbor VTHVR konstatoval, že informace poskytnuté dotčenými členskými státy nejsou dostatečně úplné. Avšak vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, Komise má za to, že by výjimka de minimis měla být zachována s výše uvedenými procentními hodnotami.

(19)

Nové společné doporučení pro Jaderské moře navrhuje prodloužit uplatňování výjimky de minimis u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a parmic (Mullus spp.) v roce 2019, 2020 a 2021, a to na úrovni maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečnou síť vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi (tzv. rapido) (TBB) a u jazyka obecného (Solea solea) v letech 2019, 2020 a 2021, a to na úrovni maximálně 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT a TX) v Jaderském moři. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 zavedlo pro uvedené druhy výjimku de minimis. Na základě vědeckých důkazů poskytnutých při té příležitosti ve společném doporučení a přezkoumaných výborem VTHVR a s ohledem na charakteristiky lovného zařízení, vysoký počet druhů při rybolovných operacích, způsob rybolovu a zvláštnosti Středozemního moře (např. převažující drobný rybolov) byla Komise toho názoru, že je vhodné stanovit takovéto výjimky de minimis (maximálně 1 % u štikozubce obecného a parmic a maximálně 3 % u jazyka obecného) s cílem zamezit nepřiměřeným nákladům při manipulaci s nežádoucími úlovky. Při posuzování nového společného doporučení byl výbor VTHVR toho názoru, že nebyly poskytnuty žádné konkrétní informace, které by podporovaly výrazné zvýšení uplatňovaných procentních hodnot. Vzhledem k tomu, že se okolnosti pro uplatňování současné procentní hodnoty nezměnily, Komise má za to, že by výjimka měla být zachována s výše uvedenými procentními hodnotami.

(20)

Nové společné doporučení pro jihovýchodní část Středozemního moře navrhuje prodloužit výjimku de minimis u garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris), a to v letech 2019 a 2020 na úrovni maximálně 6 % a v roce 2021 na úrovni maximálně 5 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT a TX) v jihovýchodní části Středozemního moře. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 zavedlo pro uvedený druh výjimku de minimis. Na základě vědeckých důkazů poskytnutých při té příležitosti ve společném doporučení a přezkoumaných výborem VTHVR a s ohledem na charakteristiky lovného zařízení, vysoký počet druhů při rybolovných operacích, způsob rybolovu a zvláštnosti Středozemního moře (např. převažující drobný rybolov) byla Komise toho názoru, že je vhodné stanovit takovouto výjimku de minimis s cílem zamezit nepřiměřeným nákladům při manipulaci s nežádoucími úlovky. Výbor VTHVR nové doporučení neposuzoval. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, Komise má za to, že by tato výjimka měla být zachována s výše uvedenými procentními hodnotami.

(21)

Nová společná doporučení pro západní část Středozemního moře navrhují uplatňovat výjimku de minimis u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea), mořana zlatého (Sparus aurata) a garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris), a to v roce 2019 na úrovni maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); v roce 2019 na úrovni maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů s výjimkou garnely hlubokomořské ulovených plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); a v roce 2019 na úrovni maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů s výjimkou růžichy šedé a garnely hlubokomořské ulovených plavidly používajícími háčky a šňůry (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(22)

Nová společná doporučení pro Jaderské moře navrhují uplatňovat výjimku de minimis u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), mořana zlatého (Sparus aurata) a garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris), a to v roce 2019 na úrovni maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); v roce 2019 na úrovni maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů s výjimkou garnely hlubokomořské, avšak včetně jazyka obecného ulovených plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); a v roce 2019 na úrovni maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů s výjimkou růžichy šedé a garnely hlubokomořské, avšak včetně jazyka obecného ulovených plavidly používajícími háčky a šňůry (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(23)

Nové společné doporučení pro jihovýchodní část Středozemního moře navrhuje uplatňovat výjimku de minimis u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata), a to v roce 2019 na úrovni maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); v roce 2019 na úrovni maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů ulovených plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); a v roce 2019 na úrovni maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů s výjimkou růžichy šedé ulovených plavidly používajícími háčky a šňůry (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(24)

V neposlední řadě uvedená tři nová společná doporučení navrhují uplatnit výjimku de minimis u sardele obecné (Engraulis encrasicolus), sardinky obecné (Sardina pilchardus), makrely (Scomber spp.) a kranase (Trachurus spp.), a to v roce 2019 na úrovni maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře.

(25)

Výbor VTHVR konstatoval, že se výjimky uvedené ve 21., 22. a 23. bodě odůvodnění vztahují na širokou skupinu druhů se širokou škálou míry výmětů a že nebyly poskytnuty konkrétní informace, které by požadované výjimky plně podpořily. Komise však připomíná, že se tyto výjimky vztahují na skupiny druhů, které představují ostatní druhy, jež podléhají minimálním velikostem stanoveným v příloze III nařízení (ES) č. 1967/2006 a jež v tuto chvíli nepodléhají omezením odlovu; ustanovení čl. 15 odst. 8 a 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 se proto nepoužijí. Kromě toho jsou uvedené druhy loveny současně a ve velmi proměnlivých množstvích a z tohoto důvodu není snadné uplatňovat přístup zaměřený na jedinou populaci. Tyto druhy navíc loví malá rybářská plavidla a vykládají je na mnoha různých místech vykládky geograficky rozložených podél pobřeží; existuje proto vysoká pravděpodobnost vzniku nepřiměřených nákladů při manipulaci s nežádoucími úlovky v prvních letech plného provádění povinnosti vykládky. Rovněž je třeba vzít v úvahu skutečnost, že výjimky jsou zpravidla nižší než maximální přípustné hodnoty. V této souvislosti se Komise domnívá, že by tyto výjimky de minimis měly být zavedeny pouze na dobu jednoho roku. Členské státy by měly do 1. května 2019 předložit relevantní informace, aby výbor VTHVR mohl plně posoudit odůvodnění výjimek a aby je Komise mohla přezkoumat.

(26)

V neposlední řadě Komise konstatuje, že se členské státy zavazují zvýšit selektivitu rybolovných zařízení v souladu s výsledky stávajících výzkumných programů za účelem snížení nežádoucích úlovků, a zejména úlovků pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů.

(27)

Komise rovněž konstatuje, že v souladu se společným doporučením pro západní část Středozemního moře dotčené členské státy vybízejí k používání vlečných sítí s kapsou a/nebo rozšíření vybaveného sítí T90 s velikostí ok 50 mm a k dalším zkouškám ukončení odlovu v reálném čase.

(28)

Opatření navržená v nových společných doporučeních jsou v souladu s čl. 15 odst. 4, čl. 15 odst. 5 písm. c) a čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013, a tudíž mohou být zahrnuta do plánu výmětů stanoveného nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/86.

(29)

Výjimky de minimis pro malé pelagické druhy v druzích rybolovu zaměřených na tyto druhy stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/161 (6). Naopak výjimky de minimis pro vedlejší úlovky malých pelagických druhů provedené při rybolovu při dně by měly být zahrnuty do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86.

(30)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(31)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Mělo by se použít ode dne 1. ledna 2019,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 se mění takto:

1)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Výjimka na základě míry přežití

1.   Výjimka z povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro druhy, u kterých vědecké důkazy prokazují vysokou míru přežití, se vztahuje na:

a)

jazyk obecný (Solea solea) ulovený vlečnou sítí vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi (tzv. rapido) (TBB) (*1) do 31. prosince 2019 v Jaderském moři;

b)

hřebenatku svatojakubskou (Pecten jacobeus) ulovenou mechanizovanými drapáky (HMD) v západní části Středozemního moře;

c)

tapesky (Venerupis spp.) ulovené mechanizovanými drapáky (HMD) v západní části Středozemního moře;

d)

zaděnky (Venus spp.) ulovené mechanizovanými drapáky (HMD) v západní části Středozemního moře;

e)

humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného všemi vlečnými sítěmi pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a v jihovýchodní část Středozemního moře;

f)

humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného pomocí vrší a vězenců (FPO, FIX) do 31. prosince 2019 v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře;

g)

růžichu šedou (Pagellus bogaraveo) ulovenou pomocí háčků a šňůr (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) do 31. prosince 2019 v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře;

h)

humra evropského (Homarus gammarus) uloveného pomocí sítí (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a pomocí vrší a vězenců (FPO, FIX) do 31. prosince 2019 v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře;

i)

langustovité (Palinuridae) ulovené pomocí sítí (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a pomocí vrší a vězenců (FPO, FIX) do 31. prosince 2019 v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře.

2.   Jazyk obecný (Solea solea), hřebenatka svatojakubská (Pecten jacobeus), tapesky (Venerupis spp.), zaděnky (Venus spp.), humr severský (Nephrops norvegicus), růžicha šedá (Pagellus bogaraveo), humr evropský (Homarus gammarus) a langustovití (Palinuridae) ulovení za okolností uvedených v odstavci 1 se okamžitě vypustí, a sice v oblasti, kde byli odloveni.

3.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu ve Středozemním moři, předloží Komisi do 1. května 2019 doplňující údaje o výmětech k údajům uvedeným ve společných doporučeních z června 2018 ve znění ze srpna 2018 a veškeré další relevantní vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. a), odst. 1 písm. f), odst. 1 písm. g), odst. 1 písm. h) a odst. 1 písm. i). Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) uvedené údaje a informace posoudí nejpozději do července 2019.

(*1)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 122, 30.4.2011, s. 1). Pro plavidla, jejichž celková délka je menší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v tomto nařízení na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.“"

2)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Výjimka de minimis

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 vyřadit následující množství druhů:

a)

v západní části Středozemního moře (bod 1 přílohy):

i)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

ii)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

iii)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea), mořana zlatého (Sparus aurata) a garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris) v roce 2019 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

iv)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v roce 2019 maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

v)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v roce 2019 maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími háčky a šňůry;

vi)

u sardele obecné (Engraulis encrasicolus), sardinky obecné (Sardina pilchardus), makrely (Scomber spp.) a kranase (Trachurus spp.) v roce 2019 maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

b)

v Jaderském moři (bod 2 přílohy):

i)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

ii)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

iii)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečnou síť vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi (tzv. rapido) (TBB);

iv)

u jazyka obecného (Solea solea) maximálně 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

v)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), mořana zlatého (Sparus aurata) a garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris) v roce 2019 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

vi)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v roce 2019 maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

vii)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v roce 2019 maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími háčky a šňůry;

viii)

u sardele obecné (Engraulis encrasicolus), sardinky obecné (Sardina pilchardus), makrely (Scomber spp.) a kranase (Trachurus spp.) v roce 2019 maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

c)

v jihovýchodní části Středozemního moře (bod 3 přílohy):

i)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

ii)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

iii)

u garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

iv)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v roce 2019 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

v)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v roce 2019 maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

vi)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v roce 2019 maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími háčky a šňůry;

vii)

u sardele obecné (Engraulis encrasicolus), sardinky obecné (Sardina pilchardus), makrely (Scomber spp.) a kranase (Trachurus spp.) v roce 2019 maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně.

2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu ve Středozemním moři, předloží Komisi do 1. května 2019 doplňující údaje o výmětech k údajům uvedeným ve společných doporučeních z června 2018 ve znění ze srpna 2018 a veškeré další relevantní vědecké informace podporující výjimky stanovené v odst. 1 písm. a) bodě iii) až vi), odst. 1 písm. b) bodě v) až viii) a odst. 1 písm. c) bodě iv) až vii). Výbor VTHVR uvedené údaje a informace posoudí nejpozději do července 2019.“

3)

V článku 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 1. ledna 2017 do dne 31. prosince 2021.“

4)

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 ze dne 20. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři (Úř. věst. L 14, 18.1.2017, s. 4).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/153 ze dne 23. října 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři (Úř. věst. L 29, 1.2.2018, s. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/161 ze dne 23. října 2017, kterým se stanoví výjimka de minimis z povinnosti vykládky pro některé druhy drobného pelagického rybolovu ve Středozemním moři (Úř. věst. L 30, 2.2.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

1.   Západní část Středozemního moře

Rybolov

Kód lovného zařízení

Popis lovného zařízení

Povinnost vykládky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Parmice (Mullus spp.)

Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

Vedlejší úlovky druhů:

 

Sardel obecná (Engraulis encrasicolus)

 

Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

 

Makrely (Scomber spp.)

 

Kranas (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Všechny vlečné sítě pro lov při dně

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Parmice (Mullus spp.)

Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Všechny dlouhé lovné šňůry

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Parmice (Mullus spp.)

Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Humr evropský (Homarus gammarus)

Langustovití (Palinuridae)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Hřebenatka svatojakubská (Pecten jacobaeus)

Tapesky (Venerupis spp.)

Zaděnky (Venus spp.)

HMD

Všechny mechanizované drapáky

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Humr evropský (Homarus gammarus)

Langustovití (Palinuridae)

FPO, FIX

Všechny vrše a vězence

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

2.   Jaderské moře

Rybolov

Kód lovného zařízení

Popis lovného zařízení

Povinnost vykládky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Parmice (Mullus spp.)

Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

Vedlejší úlovky druhů:

 

Sardel obecná (Engraulis encrasicolus)

 

Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

 

Makrely (Scomber spp.)

 

Kranas (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Všechny vlečné sítě pro lov při dně

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Všechny dlouhé lovné šňůry

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Parmice (Mullus spp.)

Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Humr evropský (Homarus gammarus)

Langustovití (Palinuridae)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis), mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo), mořan příčnopruhý (Diplodus sargus),

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus), pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Hřebenatka svatojakubská (Pecten jacobeus)

Tapesky (Venerupis spp.)

Zaděnky (Venus spp.)

HMD

Všechny mechanizované drapáky

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Humr evropský (Homarus gammarus)

Langustovití (Palinuridae)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus), pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis), mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo), mořan příčnopruhý (Diplodus sargus),

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Všechny vrše a pasti, vězence

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

3.   Jihovýchodní část Středozemního moře

Rybolov

Kód lovného zařízení

Popis lovného zařízení

Povinnost vykládky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Parmice (Mullus spp.)

Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

Vedlejší úlovky druhů:

 

Sardel obecná (Engraulis encrasicolus)

 

Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

 

Makrely (Scomber spp.)

 

Kranas (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Všechny vlečné sítě pro lov při dně

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis), mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Všechny dlouhé lovné šňůry

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Parmice (Mullus spp.)

Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Humr evropský (Homarus gammarus)

Langustovití (Palinuridae)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Humr evropský (Homarus gammarus)

Langustovití (Palinuridae)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Všechny vrše a pasti, vězence

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU