(EU) 2018/2033Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2033 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách

Publikováno: Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 1-7 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 18. října 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/2033

ze dne 18. října 2018,

kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje Komisi, aby přijala plány výmětů prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci na počáteční období nejvýše tří let, jež může být prodlouženo na další celkovou dobu tří let, na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.

(3)

Na řízení rybolovu v jihozápadních vodách mají přímý zájem Belgie, Španělsko, Francie, Nizozemsko a Portugalsko. Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/2439 (2) zavedla Komise na období 2016-2018 plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách, které bylo na základě společného doporučení předloženého Belgií, Španělskem, Francií, Nizozemskem a Portugalskem v roce 2016 zrušeno a nahrazeno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 (3). Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 bylo změněno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/44 (4).

(4)

Dne 31. května 2018 předložily Belgie, Španělsko, Francie, Nizozemsko a Portugalsko Komisi po konzultaci s poradním sborem pro jihozápadní vody nové společné doporučení. Příslušné vědecké subjekty poskytly vědecké posudky, jež byly přezkoumány Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) (5). Dne 11. září 2018 se konalo zasedání expertní skupiny za účasti zástupců 28 členských států, Komise a Evropského parlamentu jako pozorovatele, na kterém byla projednána dotčená opatření.

(5)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 obsahovalo výjimku z povinnosti vykládky humra severského odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně v podoblastech Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) 8 a 9, jelikož stávající vědecké důkazy naznačovaly při zohlednění vlastností zařízení pro lov uvedeného druhu, rybolovných postupů a ekosystému možnou vysokou míru přežití. Ve svém hodnocení (6) dospěl výbor VTHVR k závěru, že nejnovější poznatky a studie dokončené v letech 2016–2018 ukazují míru přežití nevybočující z rozmezí míry přežití pozorované během předchozích prací. S ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, by proto dotyčná výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití měla být zachována v plánu výmětů druhů žijících při dně v jihozápadních vodách na roky 2019–2021.

(6)

Pro rejnokovité odlovené pomocí všech lovných zařízení v podoblastech ICES 8 a 9 nejsou k dispozici podrobné vědecké důkazy o mírách přežití pro všechny skupiny a kombinace loďstva, které mají z výjimky prospěch. Míry přežití jsou však s několika málo výjimkami považovány za obecně vydatné, ale další podrobnosti jsou nezbytné. Aby se shromáždily tyto údaje, musel by rybolov pokračovat, a Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být udělena, ale že by členské státy měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení v oblasti rybolovu, by měly co nejdříve, nejpozději do 31. května každého roku, předložit: a) plán vypracovaný za účelem zvýšení míry přežití a doplnění nedostatků v údajích zjištěných VTHVR, který každoročně posoudí VTHVR, a b) výroční zprávy o pokroku a veškerých změnách či úpravách provedených v programech pro míry přežití.

(7)

Při posuzování měr přežití rejnokovitých bylo zjištěno, že rejnoci dvouskvrnní (Leucoraja naevus) mají značně nižší míru přežití než jiné druhy, přičemž chybí robustnější vědecké poznatky. Vyloučit tento druh zcela z výjimky by však bránilo rybolovu a pokračování přesného shromažďování údajů. Komise se proto domnívá, že by tato výjimka měla být udělena pouze na 1 rok a že by měly být urychleně vypracovány nové studie a opatření pro zlepšení míry přežití a co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, poskytnuty výboru VTHVR k posouzení.

(8)

Nové společné doporučení rovněž navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro růžichu šedou odlovenou tradičním vybavením „voracera“ v divizi ICES 9a. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití výmětů růžichy šedé. Důkazy byly předloženy VTHVR, jenž dospěl k závěru, že výjimka je řádně odůvodněná. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do nového plánu výmětů na roky 2019–2021.

(9)

Nové společné doporučení rovněž navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro růžichu šedou odlovenou pomocí háčků a šňůr v podoblasti ICES 10. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití růžichy šedé při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy VTHVR, jenž dospěl k závěru, že výjimka je řádně odůvodněná. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do nového plánu výmětů na roky 2019–2021.

(10)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 obsahovalo výjimky de minimis z povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro jazyka obecného odloveného pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi a vlečných sítí pro lov při dně v divizích ICES 8a a 8b a pro jazyka obecného odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí a tenatových sítí v divizích ICES 8a a 8b. Důkazy poskytnuté členskými státy pro tyto výjimky v novém společném doporučení přezkoumal VTHVR (7). Výbor VTHVR dospěl k závěru, že společné doporučení obsahuje argumenty odůvodňující obtížnost zvýšení selektivity ve spojení s nepřiměřenými náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky. S ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, by tedy výjimky de minimis měly být zachovány v plánu výmětů druhů žijících při dně v jihozápadních vodách na období 2019–2021.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 obsahovalo výjimku de minimis z povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro štikozubce obecného odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9. Důkazy poskytnuté členskými státy pro tuto výjimku přezkoumal VTHVR, jenž dospěl k závěru (8), že by mělo být provedeno více hodnocení s cílem posoudit zlepšení selektivity. Aby se shromáždily tyto údaje, musel by rybolov pokračovat, a Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být prozatímně udělena, ale že by členské státy měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Proto by výjimka de minimis měla být udělena prozatímně do 31. prosince 2019. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, informace pro posouzení VTHVR.

(12)

Nové společné doporučení obsahuje novou výjimku de minimis pro:

pilonoše rodu Beryx odlovené pomocí háčků a šňůr v podoblasti ICES 10,

mníkovce velkookého odloveného pomocí háčků a šňůr v podoblasti ICES 10,

kranase (rodu Trachurus) odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

kranase obecného odloveného pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8, 9 a 10 a v oblastech Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF) 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0,

makrelu obecnou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

makrelu obecnou odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8, 9 a 10 a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0,

sardel obecnou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

drsnatce obecného odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

pakambalu rodu Lepidorhombus odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

pakambalu rodu Lepidorhombus odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9,

platýse evropského odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

platýse evropského odloveného pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9,

ďasa mořského odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

ďasa mořského odloveného pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9,

tresku bezvousou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

tresku bezvousou odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9,

tresku sajdu odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

tresku sajdu odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9,

mníkovce velkookého odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v divizi ICES 9a,

růžichu šedou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v divizi ICES 9a,

jazyka obecného odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v divizi ICES 9a.

(13)

Členské státy poskytly informace pro výjimky de minimis pro pilonoše rodu Beryx a mníkovce velkookého odlovené pomocí háčků a šňůr v podoblasti ICES 10. Výbor VTHVR uvedené důkazy přezkoumal a dospěl k závěru, že dokumenty předložené členskými státy obsahují odůvodněné argumenty prokazující, že dalších zlepšení selektivity je obtížné dosáhnout nebo jsou spojena s nepřiměřenými náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky. Je proto vhodné zahrnout tyto výjimky de minimis do nového plánu výmětů na roky 2019–2021.

(14)

Informace poskytnuté členskými státy je nutné jednotlivě doplnit, pokud jde o nové výjimky de minimis pro tyto druhy:

kranas (rodu Trachurus), makrela obecná, sardel obecná, drsnatec obecný, pakambala rodu Lepidorhombus, platýs evropský, ďas mořský, treska bezvousá a treska sajda odlovené pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9;

pakambala rodu Lepidorhombus, platýs evropský, ďas mořský, treska bezvousá a treska sajda odlovené pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9;

kranas (rodu Trachurus) a makrela obecná odlovené pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8, 9 a 10 a oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0; a

mníkovec velkooký, růžicha šedá a jazyk obecný odlovení pomocí vlečných sítí a nevodů v divizi ICES 9a.

Za těchto okolností by jednotlivé výjimky pro každý druh měly být omezeny na 1 rok a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Tyto výjimky de minimis by měly být uděleny prozatímně do 31. prosince 2019. Dotčené členské státy by měly provést další hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, informace pro posouzení VTHVR.

(15)

Aby se zajistily spolehlivé odhady výše výmětů za účelem stanovení celkových přípustných odlovů (TAC), měly by členské státy v případech, kdy je výjimka de minimis založena na extrapolaci situací, pro něž není dostatek údajů, a na částečných informacích o loďstvu, zajistit poskytnutí přesných a ověřitelných údajů pro celé loďstvo, na které se vztahuje dané ustanovení de minimis.

(16)

Opatření navržená v novém společném doporučení jsou v souladu s čl. 15 odst. 4, čl. 15 odst. 5 písm. c) a čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013, a mohou být tudíž zahrnuta do tohoto nařízení.

(17)

Podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise zohlednila posouzení výboru VTHVR i potřebu toho, aby členské státy zajistily plné provádění povinnosti vykládky ke dni 1. ledna 2019. Výjimky v několika případech vyžadují pokračování rybolovných činností a shromažďování údajů za účelem řešení připomínek vznesených výborem VTHVR. V těchto případech se Komise domnívá, že povolení dočasné výjimky představuje pragmatický a obezřetný přístup k řízení rybolovu, neboť v opačném případě by to bránilo nezbytnému shromažďování údajů nutnému pro řádné a informované řízení výmětů s ohledem na plný vstup v platnost povinnosti vykládky.

(18)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na související ekonomické činnosti a plánování rybolovného období pro rybářská plavidla Unie, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Mělo by se použít ode dne 1. ledna 2019,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Provádění povinnosti vykládky

V podoblastech ICES 8, 9, 10 a v oblastech Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF) 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 se povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 použije v období 2019–2021 na druhy žijící při dně v souladu s tímto nařízení.

Článek 2

Definice

 

Pojmem „voracera“ se rozumí tradiční lovné vybavení, místně navržená a vytvořená mechanizovaná šňůra s háčky používaná loďstvem pro drobný rybolov růžichy šedé v jižním Španělsku v divizi ICES 9a.

Článek 3

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u humra severského

1.   Výjimka z povinnosti vykládky pro druhy, pro které vědecké důkazy prokazují vysoké míry přežití, stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného v podoblastech ICES 8 a 9 pomocí vlečných sítí pro lov při dně (kódy lovných zařízení (9): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT a TX).

2.   Při výmětu humra severského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí kompletně, a to ihned a v oblasti, kde byl odloven.

Článek 4

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u rejnokovitých

1.   Výjimka z povinnosti vykládky pro druhy, pro které vědecké důkazy prokazují vysoké míry přežití, stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na rejnokovité (Rajiformes) odlovené pomocí všech lovných zařízení v podoblastech ICES 8 a 9. Při výmětu rejnokovitých odlovených v uvedené oblasti se tyto ryby vypustí ihned.

2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží další vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna každého roku poskytnuté vědecké informace posoudí.

3.   Výjimka uvedená v odstavci 1 se použije na rejnoka dvouskvrnného do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující dotyčnou výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

Článek 5

Výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití u růžichy šedé

1.   Výjimka z povinnosti vykládky pro druhy, pro které vědecké důkazy prokazují vysoké míry přežití, stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013, se použije na růžichu šedou (Pagellus bogaraveo) odlovenou tradičním vybavením voracera používaným v divizi ICES 9a a na růžichu šedou (Pagellus bogaraveo) odlovenou pomocí háčků a šňůr v podoblasti ICES 10.

2.   Při výmětu růžichy šedé odlovené v případech uvedených v odstavci 1 se růžichy vypustí ihned.

Článek 6

Výjimky de minimis

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty vyřadit následující množství podle čl. 15 odst. 5 písm. c) uvedeného nařízení:

a)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) v roce 2019 do maximální výše 6 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě a nevody (kódy lovných zařízení: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

b)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi a vlečné sítě pro lov při dně (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT a TX) v divizích ICES 8a a 8b;

c)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR a GEN) v divizích ICES 8a a 8b;

d)

u pilonošů rodu Beryx (Beryx spp.) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají háčky a šňůry (kódy lovných zařízení: LHP, LHM, LLS, LLD) v podoblasti ICES 10;

e)

u mníkovce velkookého (Phycis blennoides) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají háčky a šňůry (kódy lovných zařízení: LHP, LHM, LLS, LLD) v podoblasti ICES 10;

f)

u kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

g)

u kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.) v roce 2019 do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8, 9 a 10 a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0;

h)

u makrely obecné (Scomber scombrus) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

i)

u makrely obecné (Scomber scombrus) v roce 2019 do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8, 9 a 10 a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0;

j)

u sardele obecné (Engraulis encrasicolus) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

k)

u drsnatcovitých (Caproidae) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

l)

u pakambaly rodu Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.) v roce 2019 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

m)

u pakambaly rodu Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.) v roce 2019 do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9;

n)

u platýse evropského (Pleuronectes platessa) v roce 2019 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

o)

u platýse evropského (Pleuronectes platessa) v roce 2019 do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9;

p)

u ďasovitých (Lophiidae) v roce 2019 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

q)

u ďasovitých (Lophiidae) v roce 2019 do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9;

r)

u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) v roce 2019 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

s)

u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) v roce 2019 do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9;

t)

u tresky sajdy (Pollachius pollachius) v roce 2019 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

u)

u tresky sajdy (Pollachius pollachius) v roce 2019 do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9;

v)

u mníkovce velkookého (Phycis blennoides) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v divizi ICES 9a;

w)

u růžichy šedé (Pagellus bogaraveo) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v divizi ICES 9a;

x)

u jazyků rodu Solea (Solea spp.) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v divizi ICES 9a.

2.   Výjimky de minimis stanovené v odst. 1 písm. a) a písm. f) až x) jsou prozatímně použitelné do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2439 ze dne 12. října 2015, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (Úř. věst. L 336, 23.12.2015, s. 36).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 ze dne 12. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (Úř. věst. L 352, 23.12.2016, s. 33).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/44 ze dne 20. října 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (Úř. věst. L 7, 12.1.2018, s. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky. Pro plavidla, jejichž celková délka je nižší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v této tabulce na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU