(EU) 2018/2025Nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie

Publikováno: Úř. věst. L 325, 20.12.2018, s. 7-17 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. prosince 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 21. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/2025

ze dne 17. prosince 2018,

kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 43 odst. 3 Smlouvy se stanoví, že Rada má přijmout na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.

(2)

V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) se požaduje, aby byla s přihlédnutím k dostupnému vědeckému, technickému a ekonomickému poradenství, případně včetně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR), přijata opatření pro zachování zdrojů.

(3)

Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. Rybolovná práva by měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci nebo druh rybolovu, s náležitým ohledem na cíle společné rybářské politiky stanovené v nařízení (EU) č. 1380/2013.

(4)

Celkové přípustné odlovy (TAC) by měly být stanoveny na základě dostupných vědeckých doporučení s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty a současně by měly odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; rovněž je nezbytné zohlednit názory vyjádřené při konzultacích se zúčastněnými stranami, zejména na jednáních dotčených poradních sborů.

(5)

V případech, kdy se TAC určité populace přidělí pouze jednomu členskému státu, je vhodné tento členský stát v souladu s čl. 2 odst. 1 Smlouvy zmocnit, aby určil úroveň tohoto odlovu. Je třeba přijmout ustanovení k zajištění toho, aby při stanovení úrovně TAC dotčený členský stát jednal v naprostém souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky.

(6)

Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (2) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě podle článku 3 uvedeného nařízení pro populace, na něž se vztahuje preventivní TAC, a podle článku 4 uvedeného nařízení pro populace, na něž se vztahuje analytický TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení Rada při stanovení TAC rozhodne, na jaké populace se nevztahují články 3 nebo 4 uvedeného nařízení, a to zejména na základě biologického stavu těchto populací. Poměrně nedávno byl ustanovením čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 u všech populací, na něž se vztahuje povinnost vykládky, zaveden další mechanismus meziroční flexibility. Ve snaze zabránit nadměrně vysoké flexibilitě, jež by ohrozila zásadu racionálního a odpovědného využívání mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršila biologický stav populací, by se články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 měly použít na analytický TAC pouze tehdy, pokud není využita meziroční flexibilita stanovená v čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(7)

Povinnost vykládky uvedená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 je zaváděna individuálně pro jednotlivé druhy rybolovu. V regionech, na které se vztahuje toto nařízení, by měly být od 1. ledna 2019 vykládány všechny druhy, jichž se týká omezení odlovu. V čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že je-li zavedena povinnost vykládky pro určitou rybí populaci, mají být rybolovná práva stanovena s ohledem na to, že se ze způsobu stanovení rybolovných práv na základě vykládky přešlo na způsob stanovení těchto práv na základě úlovků. Nicméně v souladu s čl. 15 odst. 4 až 7 uvedeného nařízení jsou uděleny zvláštní výjimky z povinnosti vykládky. Na základě společných doporučení předložených členskými státy a v souladu s článkem 15 uvedeného nařízení Komise přijala řadu nařízení v přenesené pravomoci, kterými se pro počáteční období nejvýše tří let s možností prodloužení o další celkové období tří let stanoví zvláštní plány výmětů, čímž se provádí povinnost vykládky.

(8)

Rybolovná práva by měla být v souladu s mezinárodními dohodami a zásadami, například s dohodou OSN o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995 (3) a podrobnými zásadami řízení stanovenými v mezinárodních pokynech Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) pro řízení lovu hlubinných druhů na volném moři z roku 2008, podle nichž by měl regulační orgán zejména zvýšit obezřetnost v případech, kdy jsou informace neurčité, nespolehlivé nebo nedostatečné. Nedostatek odpovídajících vědeckých informací by neměl být použit jako důvod pro odklad nebo nepřijetí opatření pro zachování a řízení zdrojů.

(9)

Při stanovování TAC a kvót Unie pro tkaničnici tmavou ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí 5, 6, 7 a 12 by se měl brát ohled na skutečnost, že dochází k odlovu této populace ze strany třetích zemí a že Unie by měla disponovat rybolovnými právy odpovídajícími podílu historického odlovu této populace.

(10)

S ohledem na doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) týkající se snížení rybolovných práv, na vysoké čerpání kvót, jakož i na zavedení povinnosti vykládky v roce 2019 pro všechny druhy je vhodné, aby nebyl dovolen cílený lov pilonoše rodu Beryx v podoblastech 3 až10, 12 a 14 (Severním moři, severozápadních vodách a jihozápadních vodách) a aby se pro něj TAC vztahoval pouze na vedlejší úlovky.

(11)

Podle doporučení ICES prokazují omezená pozorování na palubách plavidel, že procentní podíl hlavouna severního byl nižší než 1 % vykázaných úlovků hlavouna tuponosého. Na základě výše uvedeného ICES doporučuje, aby již nebyl prováděn cílený lov hlavouna severního a vedlejší úlovky byly započteny do TAC pro hlavouna tuponosého s cílem minimalizovat potenciál pro nesprávné vykazování druhů. ICES uvádí, že existují značné řádové rozdíly (více než desetinásobné) mezi relativními podíly hlavouna tuponosého a hlavouna severního vykazovanými v oficiálních záznamech o vykládkách a mezi pozorovanými úlovky a vědeckými průzkumy v oblastech, ve kterých se v současnosti lov hlavouna severního provádí. O tomto druhu jsou k dispozici jen velmi omezené informace a některé z vykazovaných údajů o vykládkách považuje ICES za případy nesprávného vykazování druhů. V důsledku toho není možné zjistit přesnou statistiku dosavadního odlovu hlavouna severního. V souladu s vědeckými doporučeními by proto měly být veškeré vedlejší úlovky hlavouna severního omezeny na 1 % kvóty pro hlavouna tuponosého každého členského státu a do této kvóty započteny. Je-li hlavoun severní považována za pouze vedlejší úlovek hlavouna tuponosého a patří do téhož TAC, nebude již docházet k nesprávnému vykazování.

(12)

S ohledem na doporučení ICES je vhodné, aby se TAC pro růžichu šedou v podoblastech ICES 6, 7 a 8 (severozápadní vody) i nadále vztahoval pouze vedlejší úlovky.

(13)

Odlov růžichy šedé se provádí v příslušných oblastech Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF) a Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM), které hraničí s podoblastí ICES 9. Vzhledem k tomu, že údaje ICES pro tyto přilehlé oblasti jsou neúplné, by měl rozsah TAC zůstat omezen na podoblast ICES 9. Nicméně aby se zajistilo, že se bude při přijímání rozhodnutí v oblasti řízení vycházet z nejlepšího dostupného základu, byla vypracována ustanovení k vykazování údajů v daných přilehlých podoblastech.

(14)

Pro růžichu šedou v podoblasti ICES 10 nebylo poskytnuto doporučení ICES na rok 2020. Nicméně rybolovná práva by měla být stanovena jak pro rok 2019, tak 2020. Je možné, že po vydání vědeckého doporučení na rok 2020 bude zapotřebí rybolovná práva stanovená nařízením příslušně upravit.

(15)

Vzhledem k nízkému čerpání kvóty a s ohledem na skutečnost, že nedochází k cílenému rybolovu této populace, by již neměl být stanoven TAC pro tkaničnici tmavou v podoblastech ICES 1 až 4 (Severní moře a Skagerrak).

(16)

Dále by již neměly být stanoveny TAC pro hlavouna tuponosého v podoblastech ICES 1, 2 a 4 (Severní moře) a mníkovce velkookého v podoblastech ICES 1–10, 12 a 14. Z doporučení ICES vyplývá, že absencí TAC by nevzniklo žádné riziko neudržitelného využívání nebo by toto riziko bylo nízké.

(17)

ICES doporučuje, aby až do roku 2020 nebyl prováděn odlov červenice obecné. Odlov tohoto druhu a jeho uchovávání na palubě, překládku a vykládku je vhodné zakázat, protože tato populace je vyčerpaná a neobnovuje se. ICES připomíná, že od roku 2010 není červenice obecná v severovýchodním Atlantiku plavidly Unie cíleně lovena.

(18)

Dle doporučení ICES by měla být úmrtnost hlubinných druhů žraloků při rybolovu minimalizována a neměl by být povolen žádný cílený rybolov. Hlubinné druhy žraloků jsou dlouhověkými druhy s nízkou mírou reprodukce, jejichž populace začaly být rychle nadměrně využívány. Rybolovná práva pro tyto druhy by proto měla být zcela omezena prostřednictvím všeobecného zákazu lovu těchto druhů. Při cíleném drobném hlubinném rybolovu tkaničnice tmavé za použití dlouhých lovných šňůr navíc nevyhnutelně dochází k vedlejším úlovkům hlubinných druhů žraloků, kteří jsou v současnosti vhazováni mrtví zpět do moře. Dlouhé lovné šňůry jsou v rámci tohoto rybolovu považovány za selektivní rybolovné zařízení. Ukázalo se, že i s tímto zařízením nevyhnutelně dochází k náhodnému odlovu hlubinných druhů žraloků. Restriktivní TAC pro nevyhnutelné vedlejší úlovky těchto druhů v rámci cíleného rybolovu tkaničnice tmavé za použití dlouhých lovných šňůr by proto měl zůstat zachován. Dotčené členské státy by měly dále rozpracovat regionální opatření pro řízení rybolovu tkaničnice tmavé s cílem snížit množství vedlejších úlovků hlubinných druhů žraloků. Kromě toho by měly k zajištění důkladného monitorování těchto populací zavést opatření v oblasti shromažďování údajů specificky zaměřená na hlubinné druhy žraloků. Stanovením unijního povolení vedlejších úlovků hlubinných druhů žraloků ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 5–9, ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblasti ICES 10 a ve vodách Unie oblastí CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2 není dotčena zásada relativní stability, pokud jde o hlubinné druhy žraloků v uvedených oblastech.

(19)

Aby nedošlo k přerušení rybolovných činností a aby byla zajištěna obživa rybářů v Unii, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2019. Aby mohly členské státy zajistit včasné uplatňování tohoto nařízení, mělo by vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se pro roky 2019 a 2020 stanoví roční rybolovná práva na populace ryb některých hlubinných druhů pro rybářská plavidla Unie ve vodách Unie a v některých vodách mimo Unii, které podléhají omezením odlovů.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013. Kromě toho se rozumí:

a)

„celkovým přípustným odlovem (TAC)“:

i)

v případě rybolovu, na nějž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 4 až 7 nařízení (EU) č. 1380/2013, množství ryb, které lze každoročně z každé populace odlovit;

ii)

v případě všech ostatních druhů rybolovu množství ryb, které lze každoročně z každé populace odlovit;

b)

„kvótou“ podíl TAC přidělený Unii nebo členskému státu;

c)

„mezinárodními vodami“ vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu;

d)

„analytickým posouzením“ kvantitativní posouzení trendů dané populace založené na údajích o biologii a využívání této populace, které mají podle vědeckého přezkumu dostatečnou kvalitu, aby z nich vycházela vědecká doporučení o možnostech budoucích úlovků.

2.   Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice oblastí:

a)

„oblastmi ICES“ (Mezinárodní rada pro průzkum moří) se rozumějí zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 (4);

b)

„oblastmi CECAF“ (Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku) se rozumějí zeměpisné oblasti vymezené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 (5).

Článek 3

TAC a jejich rozdělení

TAC pro hlubinné druhy lovené rybářskými plavidly Unie ve vodách Unie nebo v některých vodách mimo Unii a rozdělení těchto TAC mezi členské státy a případně podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty, jsou stanoveny v příloze.

Článek 4

TAC, které určí členské státy

1.   TAC pro tkaničnici tmavou ve vodách oblasti CECAF 34.1.2 určí Portugalsko.

2.   TAC, jejž určí Portugalsko:

a)

musí být v souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky, zejména se zásadou udržitelného využívání populací; a

b)

musí vést:

i)

s co největší pravděpodobností k využívání populace v souladu s maximálním udržitelným výnosem od roku 2019, je-li k dispozici analytické posouzení, nebo

ii)

k využívání populace v souladu s přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, není-li analytické posouzení k dispozici nebo je-li neúplné.

3.   Při uplatňování tohoto nařízení předloží Portugalsko Komisi do 15. března každého roku tyto informace:

a)

přijatý TAC;

b)

údaje shromážděné a posouzené Portugalskem, z nichž přijatý TAC vychází;

c)

údaje o tom, jakým způsobem je přijatý TAC v souladu s odstavcem 2.

Článek 5

Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv

1.   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (6);

c)

přerozdělení provedená podle čl. 12 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (7);

d)

vykládky dodatečných množství povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 a podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

e)

množství převedená podle článku 4 nařízení (ES) č. 847/96 a čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

f)

odpočty provedené podle článků 105, 106 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.   Pro účely meziročního řízení TAC a kvót stanoveného v nařízení (ES) č. 847/96 jsou populace, na které se vztahují preventivní nebo analytické TAC, uvedeny v příloze tohoto nařízení.

3.   Není-li v příloze tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahují preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení se použije na populace, na které se vztahují analytické TAC.

4.   Články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát využívá meziroční flexibilitu podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 6

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

Úlovky, které nepodléhají povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, se uchovávají na palubě nebo vykládají pouze tehdy, pokud:

a)

byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána, nebo

b)

představují tu část kvóty Unie, která nebyla v podobě kvót rozdělena mezi členské státy, a uvedená kvóta Unie není vyčerpána.

Článek 7

Zákaz

1.   Je zakázáno, aby rybářská plavidla Unie lovila červenici obecnou (Hoplostethus atlanticus) ve vodách Unie a v mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 až 10, 12 a 14 a červenici obecnou odlovenou v uvedené oblasti uchovávala na palubě, překládala nebo vykládala.

2.   Je zakázáno, aby rybářská plavidla Unie lovila hlubinné druhy žraloků v podoblastech ICES 5 až 9, ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblasti ICES 10, v mezinárodních vodách podoblasti ICES 12 a ve vodách Unie oblastí CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2 a hlubinné druhy žraloků odlovené v těchto oblastech uchovávala na palubě, překládala, přemísťovala nebo vykládala, s výjimkou případů, kdy se TAC vztahují na vedlejší úlovky při rybolovu tkaničnice tmavé za použití dlouhých lovných šňůr, jak jsou stanoveny v příloze.

Článek 8

Předávání údajů

Předkládají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje vztahující se k vykládkám objemů odlovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze tohoto nařízení.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. KÖSTINGER


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).

(3)  Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací (Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 16).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


PŘÍLOHA

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES.

ČÁST 1

Definice druhů a skupin druhů

1.

Na seznamu uvedeném v části 2 této přílohy jsou populace ryb vyjmenovány v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Hlubinné druhy žraloků jsou však uvedeny na začátku tohoto seznamu. Pro účely tohoto nařízení je níže uvedena srovnávací tabulka obecných a latinských názvů:

Obecný název

Třímístný písmenný kód

Vědecký název

Tkaničnice tmavá

BSF

Aphanopus carbo

Pilonoši rodu Beryx

ALF

Beryx spp.

Hlavoun tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

Hlavoun severní

RHG

Macrourus berglax

Růžicha šedá

SBR

Pagellus bogaraveo

2.

Pro účely tohoto nařízení se „hlubinnými druhy žraloků“ rozumějí druhy uvedené v tomto seznamu:

Obecný název

Třímístný písmenný kód

Vědecký název

Máčky rodu Apristurus

API

Apristurus spp.

Žralok límcový

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Bezkýlovci rodu Centrophorus

CWO

Centrophorus spp.

Světloun bělooký

CYO

Centroscymnus coelolepis

Světloun dlouhonosý

CYP

Centroscymnus crepidater

Světloun grónský

CFB

Centroscyllium fabricii

Bezkýlovec lopatonosý

DCA

Deania calcea

Světloun Bonnaterrův

SCK

Dalatias licha

Světloun velký

ETR

Etmopterus princeps

Světloun trnitý

ETX

Etmopterus spinax

Máčka myší

GAM

Galeus murinus

Žralok šedý

SBL

Hexanchus griseus

Světloun podivný

OXN

Oxynotus paradoxus

Světloun nožozubý

SYR

Scymnodon ringens

Světloun malohlavý

GSK

Somniosus microcephalus

ČÁST 2

Roční rybolovná práva (v tunách živé hmotnosti)

Druh:

Hlubinné druhy žraloků

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6, 7, 8 a 9

(DWS/56789-)

Rok

2019

2020

 

 

Unie

7 (1)

7 (1)

 

 

TAC

7 (1)

7 (1)

 

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Hlubinné druhy žraloků

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 10

(DWS/10-)

Rok

2019

2020

 

 

Portugalsko

7 (2)

7 (2)

 

 

Unie

7 (2)

7 (2)

 

 

TAC

7 (2)

7 (2)

 

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Hlubinné druhy žraloků

Oblast:

Vody Unie oblastí CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2

(DWS/F3412C)

Rok

2019

2020

 

 

Unie

7 (3)

7 (3)

 

 

TAC

7 (3)

7 (3)

 

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Tkaničnice tmavá

Aphanopus carbo

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6, 7 a 12

(BSF/56712-)

Rok

2019

2020

 

 

Německo

28

28

 

 

Estonsko

14

14

 

 

Irsko

71

71

 

 

Španělsko

140

140

 

 

Francie

1 976

1 976

 

 

Lotyšsko

92

92

 

 

Litva

1

1

 

 

Polsko

1

1

 

 

Spojené království

140

140

 

 

Ostatní

7 (4)

7 (4)

 

 

Unie

2 470

2 470

 

 

TAC

2 470

2 470

 

Preventivní TAC


Druh:

Tkaničnice tmavá

Aphanopus carbo

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 8, 9 a 10

(BSF/8910-)

Rok

2019

2020

 

 

Španělsko

9

9

 

 

Francie

22

22

 

 

Portugalsko

2 801

2 801

 

 

Unie

2 832

2 832

 

 

TAC

2 832

2 832

 

Preventivní TAC


Druh:

Tkaničnice tmavá

Aphanopus carbo

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti CECAF 34.1.2

(BSF/C3412-)

Rok

2019

2020

 

 

Portugalsko

Bude určeno.

Bude určeno.

 

 

Unie

Bude určeno. (5)

Bude určeno. (5)

 

 

TAC

Bude určeno. (5)

Bude určeno. (5)

 

Preventivní TAC

Použije se článek 4 tohoto nařízení.


Druh:

Pilonoši rodu Beryx

Beryx spp.

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12 a 14

(ALF/3X14-)

Rok

2019

2020

 

 

Irsko

8 (6)

8 (6)

 

 

Španělsko

57 (6)

57 (6)

 

 

Francie

15 (6)

15 (6)

 

 

Portugalsko

164 (6)

164 (6)

 

 

Spojené království

8 (6)

8 (6)

 

 

Unie

252 (6)

252 (6)

 

 

TAC

252 (6)

252 (6)

 

Preventivní TAC


Druh:

Hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 3

(RNG/03-)

Rok

2019

2020

 

 

Dánsko

48 (7)  (8)

48 (7)  (8)

 

 

Německo

0 (7)  (8)

0 (7)  (8)

 

 

Švédsko

2 (7)  (8)

2 (7)  (8)

 

 

Unie

50 (7)  (8)

50 (7)  (8)

 

 

TAC

50 (7)  (8)

50 (7)  (8)

 

Preventivní TAC


Druh:

Hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7

(RNG/5B67-)

Rok

2019

2020

 

 

Německo

5 (9)  (10)

5 (9)  (10)

 

 

Estonsko

37 (9)  (10)

37 (9)  (10)

 

 

Irsko

166 (9)  (10)

166 (9)  (10)

 

 

Španělsko

41 (9)  (10)

41 (9)  (10)

 

 

Francie

2 108  (9)  (10)

2 108  (9)  (10)

 

 

Litva

48 (9)  (10)

48 (9)  (10)

 

 

Polsko

24 (9)  (10)

24 (9)  (10)

 

 

Spojené království

124 (9)  (10)

124 (9)  (10)

 

 

Ostatní

5 (9)  (10)  (11)

5 (9)  (10)  (11)

 

 

Unie

2 558  (9)  (10)

2 558  (9)  (10)

 

 

TAC

2 558  (9)  (10)

2 558  (9)  (10)

 

Preventivní TAC


Druh:

Hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 8, 9, 10, 12 a 14

(RNG/8X14-)

Rok

2019

2020

 

 

Německo

15 (12)  (13)

15 (12)  (13)

 

 

Irsko

3 (12)  (13)

3 (12)  (13)

 

 

Španělsko

1 638  (12)  (13)

1 638  (12)  (13)

 

 

Francie

76 (12)  (13)

76 (12)  (13)

 

 

Lotyšsko

26 (12)  (13)

26 (12)  (13)

 

 

Litva

3 (12)  (13)

3 (12)  (13)

 

 

Polsko

513 (12)  (13)

513 (12)  (13)

 

 

Spojené království

7 (12)  (13)

7 (12)  (13)

 

 

Unie

2 281  (12)  (13)

2 281  (12)  (13)

 

 

TAC

2 281  (12)  (13)

2 281  (12)  (13)

 

Preventivní TAC


Druh:

Růžicha šedá

Pagellus bogaraveo

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6, 7 a 8

(SBR/678-)

Rok

2019

2020

 

 

Irsko

3 (14)

3 (14)

 

 

Španělsko

94 (14)

84 (14)

 

 

Francie

5 (14)

4 (14)

 

 

Spojené království

12 (14)

11 (14)

 

 

Ostatní

3 (14)

3 (14)

 

 

Unie

117 (14)

105 (14)

 

 

TAC

117 (14)

105 (14)

 

Preventivní TAC


Druh:

Růžicha šedá

Pagellus bogaraveo

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 9 (15)

(SBR/9-)

Rok

2019

2020

 

 

Španělsko

117

117

 

 

Portugalsko

32

32

 

 

Unie

149

149

 

 

TAC

149

149

 

Preventivní TAC


Druh:

Růžicha šedá

Pagellus bogaraveo

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 10

(SBR/10-)

Rok

2019

2020

 

 

Španělsko

5

5

 

 

Portugalsko

566

566

 

 

Spojené království

5

5

 

 

Unie

576

576

 

 

TAC

576

576

 

Preventivní TAC

(1)  Výlučně pro vedlejší úlovky při rybolovu tkaničnice tmavé za použití dlouhých lovných šňůr. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(2)  Výlučně pro vedlejší úlovky při rybolovu tkaničnice tmavé za použití dlouhých lovných šňůr. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(3)  Výlučně pro vedlejší úlovky při rybolovu tkaničnice tmavé za použití dlouhých lovných šňůr. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(4)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(5)  Stanoveno na úrovni stejného množství, jako je kvóta pro Portugalsko.

(6)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(7)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(8)  Cílený lov hlavouna severního není povolen. Vedlejší úlovky hlavouna severního (RHG/03-) musejí být započteny do této kvóty. Nesmějí překročit 1 % dané kvóty.

(9)  Nejvýše 10 % každé kvóty může být uloveno ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 8, 9, 10, 12 a 14 (RNG/*8X14- pro hlavouna tuponosého; RHG/*8X14- pro vedlejší úlovky hlavouna severního).

(10)  Cílený lov hlavouna severního není povolen. Vedlejší úlovky hlavouna severního (RHG/5B67-) musejí být započteny do této kvóty. Nesmějí překročit 1 % dané kvóty.

(11)  Pouze pro vedlejší úlovky. Není povolen cílený rybolov.

(12)  Nejvýše 10 % každé kvóty může být uloveno ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 5b, 6, 7 (RNG/*5B67- pro hlavouna tuponosého; RHG/*5B67- pro vedlejší úlovky hlavouna severního).

(13)  Cílený lov hlavouna severního není povolen. Vedlejší úlovky hlavouna severního (RHG/8X14-) musejí být započteny do této kvóty. Nesmějí překročit 1 % dané kvóty.

(14)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(15)  Odlovy v oblasti GFCM 37.1.1 se však vykazují (SBR/F3711). Odlovy v oblasti CECAF 34.1.11 se však vykazují (SBR/F34111).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU