(EU) 2018/2019Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví předběžný seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů ve smyslu článku 42 nařízení (EU) 2016/2031 a seznam rostlin, pro něž nejsou za účelem dovozu do Unie vyžadována rostlinolékařská osvědčení ve smyslu článku 73 uvedeného nařízení

Publikováno: Úř. věst. L 323, 19.12.2018, s. 10-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2019

ze dne 18. prosince 2018,

kterým se stanoví předběžný seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů ve smyslu článku 42 nařízení (EU) 2016/2031 a seznam rostlin, pro něž nejsou za účelem dovozu do Unie vyžadována rostlinolékařská osvědčení ve smyslu článku 73 uvedeného nařízení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 42 odst. 3 a článek 73 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 42 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031 musí Komise na základě předběžného posouzení přijmout prováděcí akty, v nichž se předběžně stanoví seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, které představují pro území Unie nepřijatelné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů.

(2)

Od přijetí nařízení (EU) 2016/2031 bylo provedeno několik předběžných posouzení s cílem zjistit, zda určité rostliny a rostlinné produkty pocházející ze třetích zemí představují pro území Unie nepřijatelné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů. Z uvedených posouzení vyplynulo, že vzhledem k tomu, že určité rostliny a rostlinné produkty splňují jedno nebo více kritérií stanovených v příloze III uvedeného nařízení, mohou být považovány za „vysoce rizikové rostliny“ nebo „vysoce rizikové rostlinné produkty“ ve smyslu článku 42 uvedeného nařízení. Z těchto předběžných posouzení rizika rovněž vyplynulo, že osivo a materiál in vitro uvedených „vysoce rizikových rostlin“ by neměly spadat do působnosti tohoto nařízení, neboť představují přijatelné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů. Kromě toho přirozeně nebo uměle zakrslé dřeviny k pěstování by rovněž neměly spadat do působnosti tohoto nařízení, neboť na jejich dovoz se vztahují zvláštní požadavky směrnice Rady 2000/29/ES (2), které riziko zavlečení škodlivých organismů snižují na přijatelnou úroveň, a rovněž proto, že se na ně budou ode dne 14. prosince 2019 vztahovat zvláštní požadavky článku 41 nařízení (EU) 2016/2031.

(3)

Rostliny k pěstování, kromě osiva, materiálu in vitro a přirozeně nebo uměle zakrslých dřevin k pěstování, Acacia Mill., Acer L., Albizia Durazz., Alnus Mill., Annona L., Bauhinia L., Berberis L., Betula L., Caesalpinia L., Cassia L., Castanea Mill., Cornus L., Corylus L., Crataegus L., Diospyros L., Fagus L., Ficus carica L., Fraxinus L., Hamamelis L., Jasminum L., Juglans L., Ligustrum L., Lonicera L., Malus Mill., Nerium L., Persea Mill., Populus L., Prunus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., Sorbus L., Taxus L., Tilia L., Ulmus L. a rostliny Ullucus tuberosus Loz. jsou hostiteli běžně se vyskytujících škodlivých organismů, o nichž je známo, že mají významný dopad na druhy rostlin, které mají pro Unii zásadní hospodářský, sociální nebo environmentální význam. O uvedených rostlinách je rovněž známo, že na nich běžně přežívají škodlivé organismy bez známek napadení nebo s obdobím latence těchto známek. To snižuje možnost zjistit výskyt takových škodlivých organismů při prohlídkách, které se provádějí při dovozu uvedených rostlin na území Unie. Uvedené rostliny k pěstování jsou navíc zpravidla do Unie dovezeny ve formě křoviny nebo dřeviny a obvykle se v této formě v Unii vyskytují. Z toho důvodu se stávající opatření, která regulují dovoz rostlin k pěstování uvedených v příloze I tohoto nařízení a rostlin Ullucus tuberosus Loz. pocházejících ze třetích zemí, nepovažují za dostatečná pro zabránění vstupu škodlivých organismů. Proto by rostliny k pěstování uvedené v příloze I a rostliny Ullucus tuberosus Loz. měly být uvedeny na seznamu vysoce rizikových rostlin ve smyslu čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 a jejich dovoz na území Unie by měl být dočasně zakázán.

(4)

O plodech Momordica L. je známo, že jsou hostiteli škodlivého organismu Thrips palmi Karny a prostředkem jeho zavlékání a trvalého usídlení; o uvedeném škodlivém organismu je známo, že má potenciální významný dopad na druhy rostlin, které mají pro území Unie zásadní hospodářský, sociální nebo environmentální význam. Tento škodlivý organismus se však nevyskytuje ve všech třetích zemích ani ve všech oblastech určité třetí země, v níž byl jeho výskyt zjištěn. Některé třetí země rovněž s ohledem na uvedený škodlivý organismus zavedly účinná opatření ke zmírnění rizika. Z tohoto důvodu jsou plody Momordica L. pocházející ze třetích zemí nebo částí třetích zemí, v nichž se uvedený škodlivý organismus vyskytuje a v nichž nejsou zavedena účinná opatření ke zmírnění rizika s ohledem na tento škodlivý organismus, považovány za vysoce rizikové rostliny ve smyslu čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, a proto by měl být dovoz těchto rostlin do Unie dočasně zakázán.

(5)

O dřevu Ulmus L. je známo, že je hostitelem škodlivého organismu Saperda tridentata Olivier a prostředkem jeho zavlékání a trvalého usídlení. O tomto škodlivém organismu je známo, že má významný dopad na druhy rostlin, které mají pro území Unie zásadní hospodářský, sociální nebo environmentální význam. Tento škodlivý organismus se však nevyskytuje ve všech třetích zemích ani v určitých oblastech třetí země, v níž byl jeho výskyt zjištěn. Z tohoto důvodu je dřevo Ulmus L. pocházející ze třetích zemí nebo oblastí třetích zemí, v nichž se vyskytuje Saperda tridentata Olivier, považováno za vysoce rizikový rostlinný produkt ve smyslu čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031. Proto by měl být dovoz tohoto dřeva do Unie dočasně zakázán.

(6)

Rostliny a rostlinné produkty uvedené v 3., 4. a 5. bodě odůvodnění nejsou uvedeny na seznamu podle článku 40 nařízení (EU) 2016/2031, nebo jsou uvedeny pouze s ohledem na určité třetí země. Podle příslušných předběžných posouzení se na ně navíc nedostatečně vztahují požadavky článku 41 uvedeného nařízení, pokud jde o všechny třetí země, a nevztahují se na ně dočasná opatření stanovená v článku 49 zmíněného nařízení.

(7)

Rostliny a rostlinné produkty uvedené v 3., 4. a 5. bodě odůvodnění dosud nepodléhají kompletnímu posouzení rizika, kterého je zapotřebí, aby se zjistilo, zda tyto rostliny představují nepřijatelně vysokou míru rizika z důvodu pravděpodobnosti, že jsou hostiteli karanténního škodlivého organismu pro Unii, nebo zda je možné toto riziko snížit na přijatelnou úroveň. Pokud se zjistí, že existuje poptávka po dovozu takových rostlin a rostlinných produktů, provede se u nich posouzení rizik v souladu s prováděcím aktem, který se přijme podle čl. 42 odst. 6 nařízení (EU) 2016/2031.

(8)

Podle článku 73 nařízení (EU) 2016/2031 má Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanovit, že za účelem dovozu na území Unie se pro jiné rostliny, než jsou rostliny zařazené do seznamu podle čl. 72 odst. 1, vyžaduje rostlinolékařské osvědčení.

(9)

Tyto prováděcí akty však mají stanovit, že rostlinolékařské osvědčení se nevyžaduje pro ty rostliny, u nichž posouzení vycházející z důkazů o rizicích z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů a ze zkušeností s obchodem prokáže, že toto osvědčení není zapotřebí.

(10)

Od přijetí uvedeného nařízení byla provedena různá posouzení týkající se rizika zavlečení škodlivých organismů a zkušeností s obchodem u několika rostlin jiných než rostliny k pěstování pocházejících ze třetích zemí.

(11)

Podle uvedených posouzení plody Ananas comosus (L.) Merrill, Cocos nucifera L., Durio zibethinus Murray, Musa L. a Phoenix dactylifera L. nejsou hostiteli karanténních škodlivých organismů pro Unii, škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle článku 30 nařízení (EU) 2016/2031, ani běžně se vyskytujících škodlivých organismů, které mohou mít dopad na druhy rostlin pěstované v Unii. Kromě toho s dovozem těchto plodů z jedné nebo více třetích zemí nebyla spojena ohniska výskytu škodlivých organismů. Uvedené plody rovněž nebyly během dovozu na území Unie opakovaně zachyceny z důvodu zjištění výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii nebo škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle článku 30 uvedeného nařízení.

(12)

Vzhledem k tomu, že uvedené plody splňují všechna kritéria uvedená v příloze VI nařízení (EU) 2016/2031, nemělo by být pro jejich dovoz na území Unie vyžadováno rostlinolékařské osvědčení.

(13)

Oba seznamy, které mají být stanoveny podle čl. 42 odst. 3 a článku 73 nařízení (EU) 2016/2031, se týkají pravidel dovozu vycházejících z obdobných kritérií pro posouzení rizik, jako jsou kritéria uvedená v příloze III a VI uvedeného nařízení. Tato kritéria se zaměřují na rizika, která představují příslušné rostliny a rostlinné produkty, a nikoli na rizika konkrétních škodlivých organismů. Byla vypracována podle metodiky pro společné posuzování rizik a budou podle stejné metodiky aktualizována na základě dostupných technických a vědeckých důkazů. Je proto vhodné začlenit uvedená kritéria do jediného nařízení.

(14)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2016/2031 je použitelné ode dne 14. prosince 2019, a aby se zajistilo jednotné uplatňování všech pravidel týkajících se dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Unie, mělo by se toto nařízení použít od stejného dne.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vysoce rizikové rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze I jsou považovány za vysoce rizikové rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty ve smyslu čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 a jejich dovoz na území Unie se zakazuje, dokud se neprovede posouzení rizika.

Článek 2

Rostlinolékařské osvědčení za účelem dovozu určitých rostlin do Unie

Za účelem dovozu jiných rostlin, než jsou rostliny zařazené do seznamu uvedeného v čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, do Unie se vyžaduje rostlinolékařské osvědčení.

Tento požadavek se však nevztahuje na plody uvedené v příloze II.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).


PŘÍLOHA I

Seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ve smyslu čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031

1.

Rostliny k pěstování, kromě osiva, materiálu in vitro a přirozeně nebo uměle zakrslých dřevin k pěstování, pocházející ze všech třetích zemí a patřící do těchto rodů nebo druhů:

Kód KN

Popis

ex 0602

Acacia Mill.

ex 0602

Acer L.

ex 0602

Albizia Durazz.

ex 0602

Alnus Mill.

ex 0602

Annona L.

ex 0602

Bauhinia L.

ex 0602

Berberis L.

ex 0602

Betula L.

ex 0602

Caesalpinia L.

ex 0602

Cassia L.

ex 0602

Castanea Mill.

ex 0602

Cornus L.

ex 0602

Corylus L.

ex 0602

Crataegus L.

ex 0602

Diospyros L.

ex 0602

Fagus L.

ex 0602

Ficus carica L.

ex 0602

Fraxinus L.

ex 0602

Hamamelis L.

ex 0602

Jasminum L.

ex 0602

Juglans L.

ex 0602

Ligustrum L.

ex 0602

Lonicera L.

ex 0602

Malus Mill.

ex 0602

Nerium L.

ex 0602

Persea Mill.

ex 0602

Populus L.

ex 0602

Prunus L.

ex 0602

Quercus L.

ex 0602

Robinia L.

ex 0602

Salix L.

ex 0602

Sorbus L.

ex 0602

Taxus L.

ex 0602

Tilia L.

ex 0602

Ulmus L.

2.

Rostliny Ullucus tuberosus Loz. pocházející ze všech třetích zemí.

Kód KN

Popis

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0714 90 20

Ullucus tuberosus Loz.

3.

Plody Momordica L. pocházející ze třetích zemí nebo oblastí třetích zemí, v nichž se vyskytuje Thrips palmi Karny a v nichž nejsou zavedena účinná opatření ke zmírnění rizika s ohledem na tento škodlivý organismus.

Kód KN

Popis

ex 0709 99 90

Momordica L.

4.

Dřevo Ulmus L. pocházející ze třetích zemí nebo oblastí třetích zemí, v nichž se vyskytuje Saperda tridentata Olivier.

Kód KN

Popis

ex 4403 12 00

ex 4401 22 00

ex 4401 39 00

ex 4403 99 00

ex 4407 99

Ulmus L.


PŘÍLOHA II

Seznam plodů, pro které nejsou za účelem dovozu do Unie vyžadována rostlinolékařská osvědčení ve smyslu článku 73 nařízení (EU) 2016/2031

Kód KN

Popis

ex 0804 30 00

Ananas comosus (L.) Merrill

ex 0801 12 00 , ex 0801 19 00

Cocos nucifera L.

ex 0810 60 00

Durio zibethinus Murray

ex 0803 10 10 , ex 0803 90 10

Musa L.

ex 0804 10 00

Phoenix dactylifera L.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU