(EU) 2018/2016Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2016 ze dne 18. prosince 2018, kterým se povoluje uvedení loupaných zrn Digitaria exilis na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 323, 19.12.2018, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 8. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2016

ze dne 18. prosince 2018,

kterým se povoluje uvedení loupaných zrn Digitaria exilis na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie. Tradiční potravina ze třetí země je novou potravinou definovanou v článku 3 nařízení (EU) 2015/2283.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2015/2283 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2), kterým se zřizuje seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(3)

Podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) 2015/2283 rozhoduje Komise o povolení a o uvedení tradiční potraviny z třetí země na trh Unie.

(4)

Dne 23. ledna 2018 společnost Obà Food Srl. (dále jen „žadatel“) předložila Komisi oznámení o záměru uvést na trh Unie loupaná zrna Digitaria exilis (Kippist) Stapf (fonio / rosička útlá) jako tradiční potravinu z třetí země ve smyslu článku 14 nařízení (EU) 2015/2283. Žadatel žádá, aby loupaná zrna Digitaria exilis (Kippist) Stapf byla běžnou populací konzumována samotná nebo jako složka potravin.

(5)

Dokumentované údaje, které žadatel předložil, prokazují historii bezpečného používání loupaných zrn Digitaria exilis (Kippist) Stapf v zemích západní Afriky, zvláště v Guineji, Nigérii a Mali.

(6)

V souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 Komise dne 28. února 2018 zaslala platné oznámení členským státům a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(7)

Členské státy nebo úřad v rámci čtyřměsíční lhůty stanovené v čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 nepředložily Komisi žádné řádně odůvodněné námitky týkající se uvedení loupaných zrn Digitaria exilis (Kippist) Stapf na trh v Unii.

(8)

Komise by tedy měla povolit uvedení loupaných zrn Digitaria exilis (Kippist) Stapf na trh v Unii a aktualizovat seznam Unie pro nové potraviny.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Loupaná zrna Digitaria exilis (Kippist) Stapf uvedená v příloze tohoto nařízení se zařazují na seznam Unie pro povolené nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470.

2.   Zápis do seznamu Unie zmíněný v odstavci 1 zahrnuje podmínky použití a požadavky na označování, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

Do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se v abecedním pořadí vkládá nová položka, která zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

„Loupaná zrna Digitaria exilis (Kippist) Stapf

(Tradiční potravina ze třetí země)

Neuvedeno

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „loupaná zrna fonia / rosičky útlé (Digitaria exilis)““

 

2)

Do tabulky 2 (Specifikace) se v abecedním pořadí vkládá nová položka, která zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

„Loupaná zrna Digitaria exilis (Kippist) Stapf (fonio)

(Tradiční potravina ze třetí země)

Popis/definice

Tradiční potravinou jsou loupaná zrna (zbavená otrub) Digitaria exilis (Kippist) Stapf.

Digitaria exilis (Kippist) Stapf je jednoletá bylina patřící do čeledi Poaceae.

Typické nutriční složky loupaného zrna rosičky

Sacharidy: 76,1 g/100 g fonia

Voda: 12,4 g/100 g fonia

Bílkoviny: 6,9 g/100 g fonia

Tuk: 1,2 g/100 g fonia

Vláknina: 2,2 g/100 g fonia

Popel: 1,2 g/100 g fonia

Obsah fytátu: ≤ 2,1 mg/g“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU