(EU) 2018/1883Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1883 ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

Publikováno: Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 30-40 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 11. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1883

ze dne 3. prosince 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola V nařízení (ES) č. 1005/2008 stanoví postupy pro určení plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (dále jen „rybolov NNN“), jakož i postupy pro vytvoření seznamu Unie s těmito plavidly (dále jen „seznam Unie“). Článek 37 uvedeného nařízení stanoví, jaká opatření budou vůči rybářským plavidlům zařazeným na tento seznam přijata.

(2)

Seznam Unie byl sestaven v nařízení Komise (EU) č. 468/2010 (2) a následně pozměněn prováděcími nařízeními (EU) č. 724/2011 (3), (EU) č. 1234/2012 (4), (EU) č. 672/2013 (5), (EU) č. 137/2014 (6), (EU) 2015/1296 (7), (EU) 2016/1852 (8) a (EU) 2017/2178 (9).

(3)

Na seznam Unie se podle čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 zařazují plavidla zařazená na seznamy plavidel provádějících rybolov NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

(4)

Všechny regionální organizace pro řízení rybolovu vypracovávají a pravidelně aktualizují seznamy plavidel provádějících rybolov NNN na základě svých předpisů (10).

(5)

Podle článku 30 nařízení (ES) č. 1005/2008 má Komise poté, co obdrží od regionálních organizací pro řízení rybolovu seznamy rybářských plavidel, u nichž se předpokládá nebo je potvrzeno, že jsou zapojena do rybolovu NNN, aktualizovat seznam Unie. Jelikož Komise obdržela od regionálních organizací pro řízení rybolovu nové seznamy, seznam Unie by měl být nyní aktualizován.

(6)

Vzhledem k tomu, že stejné plavidlo může být uvedeno na seznamu pod různými názvy a/nebo vlajkami podle toho, kdy bylo na seznamy regionálních organizací pro řízení rybolovu zařazeno, měl by aktualizovaný seznam Unie obsahovat tyto různé názvy a/nebo vlajky podle toho, jak jsou uváděny příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

(7)

Plavidla „Itziar II“ (11) a „Tchaw“ (12), která jsou v současné době zařazena na seznamu Unie, byla vyňata ze seznamu stanoveného Komisí pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR), neboť byla vyřazena z provozu. Uvedená plavidla by tudíž měla být vyňata ze seznamu Unie, navzdory skutečnosti, že dosud nebyla odstraněna ze seznamu stanoveného Generální komisí pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM).

(8)

Plavidlo „Xin Shi Ji 16“ (13), které je v současnosti zařazeno na seznamu Unie, bylo odstraněno ze seznamu stanoveného Meziamerickou komisí pro tropické tuňáky (IATTC) v souladu s rezolucí C-15-01 uvedené regionální organizace pro řízení rybolovu. Uvedené plavidlo by tudíž mělo být vyňato ze seznamu Unie, navzdory skutečnosti, že dosud nebylo odstraněno ze seznamu stanoveného Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).

(9)

Nařízení (EU) č. 468/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část B přílohy nařízení (EU) č. 468/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 131, 29.5.2010, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 194, 26.7.2011, s. 14.

(4)  Úř. věst. L 350, 20.12.2012, s. 38.

(5)  Úř. věst. L 193, 16.7.2013, s. 6.

(6)  Úř. věst. L 43, 13.2.2014, s. 47.

(7)  Úř. věst. L 199, 29.7.2015, s. 12.

(8)  Úř. věst. L 284, 20.10.2016, s. 5.

(9)  Úř. věst. L 307, 23.11.2017, s. 14.

(10)  Poslední aktualizace: komise CCAMLR: seznam plavidel provádějících rybolov NNN ze zemí, které nejsou smluvními stranami, schválený na 37. výročním zasedání CCAMLR-XXXVII ve dnech 22. října až 2. listopadu 2018; komise GFCM: seznam plavidel provádějících rybolov NNN schválený na 41. zasedání ve dnech 16. až 20. října 2017; komise IATTC: seznam pro rok 2017 schválený na 93. zasedání IATTC ve dnech 24. srpna, 27. až 30. srpna 2018; komise ICCAT: seznam plavidel provádějících rybolov NNN pro rok 2017 schválený na 25. zasedání komise ve dnech 14. až 21. listopadu 2017; komise IOTC: seznam plavidel provádějících rybolov NNN pro rok 2018 schválený na 22. zasedání IOTC ve dnech 21. až 25. května 2018; organizace NAFO: seznam plavidel provádějících rybolov NNN dle organizace NAFO schválený na 40. výročním zasedání ve dnech 17. až 21. září 2018; komise NEAFC: část B seznamu plavidel provádějících rybolov NNN AM 2017-18 schválená na 36. výročním zasedání ve dnech 13. až 17. listopadu 2017; komise NPFC: seznam plavidel provádějících rybolov NNN dle komise NPFC schválený na 4. zasedání komise ve dnech 3. až 5. července 2018; organizace SEAFO: seznam plavidel provádějících rybolov NNN dle organizace SEAFO schválený na 14. výročním zasedání komise ve dnech 27. až 30. listopadu 2017; dohoda SIOFA: seznam plavidel provádějících rybolov NNN dle SIOFA schválený na 5. zasedání smluvních stran ve dnech 25. až 29. června 2018; organizace SPRFMO: seznam plavidel provádějících rybolov NNN pro rok 2018 schválený na 6. zasedání komise ve dnech 30. ledna až 3. února 2018; komise WCPFC: seznam plavidel provádějících rybolov NNN dle WCPFC pro rok 2018 (s účinností od 7. února 2018) schválený na 14. pravidelném zasedání komise ve dnech 3. až 7. prosince 2017.

(11)  Identifikační číslo lodi podle IMO: 6803961.

(12)  Identifikační číslo lodi podle IMO: 6818930.

(13)  Odkazy na regionální organizace pro řízení rybolovu: 20140001 [ICCAT] a 15579 [IATTC].


PŘÍLOHA

Identifikační číslo lodi podle IMO (1) / Označení podle regionální organizace pro řízení rybolovu

Název plavidla (2)

Stát vlajky nebo území vlajky (2)

Zařazení na seznamu regionální organizace pro řízení rybolovu (2)

20150046 [ICCAT]

ABUNDANT 1 (dřívější název podle ICCAT: YI HONG 6; dřívější název podle IOTC: YI HONG 06)

Není známo

IOTC, ICCAT

20150042 [ICCAT]

ABUNDANT 12 (dřívější název: YI HONG 106)

Není známo

IOTC, ICCAT

20150044 [ICCAT]

ABUNDANT 3 (dřívější název: YI HONG 16)

Není známo

IOTC, ICCAT

20170013 [ICCAT]

ABUNDANT 6 (dřívější název: YI HONG 86)

Není známo

IOTC, ICCAT

20150043 [ICCAT]

ABUNDANT 9 (dřívější název: YI HONG 116)

Není známo

IOTC, ICCAT

20060010 [ICCAT]

ACROS No. 2

Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)

ICCAT, GFCM

20060009 [ICCAT]

ACROS No. 3

Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)

ICCAT, GFCM

Nepoužije se.

AL'AMIR MUHAMMAD

Egypt

GFCM

7306570

ALBORAN II (dřívější název podle NAFO, NEAFC: WHITE ENTERPRISE; dřívější názvy podle SEAFO, GFCM: WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR)

Není známo [podle NAFO, NEAFC, SEAFO], Panama [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle NAFO, NEAFC, SEAFO: Panama, Svatý Kryštof a Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

7036345

AMORINN (dřívější názvy podle CCAMLR, GFCM: ICEBERG II, LOME, NOEMI)

Není známo [podle CCAMLR, GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO, GFCM

7236634

ANTONY (dřívější názvy podle CCAMLR: URGORA, ATLANTIC OJI MARU No. 33, OJI MARU No. 33)

Není známo [podle CCAMLR] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Indonésie, Belize, Panama, Honduras, Venezuela)

CCAMLR, SEAFO

2015001 [ICCAT]

ANEKA 228

Není známo

IOTC, ICCAT

2015002 [ICCAT]

ANEKA 228; KM.

Není známo

IOTC, ICCAT

7322897/20150024 [ICCAT]

ASIAN WARRIOR [podle CCAMLR, SEAFO], KUNLUN [podle ICCAT, IOTC], HUANG HE 22 [podle GFCM] (dřívější názvy podle CCAMLR: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; dřívější název podle ICCAT, IOTC: TAISHAN; dřívější názvy podle GFCM: SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS)

Svatý Vincenc a Grenadiny [podle CCAMLR, SEAFO], Rovníková Guinea [podle ICCAT, IOTC] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Indonésie, Tanzanie, Severní Korea (KLDR), Panama, Sierra Leone, Rovníková Guinea, Svatý Vincenc a Grenadiny, Uruguay)

CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT

9042001 [CCAMLR, SEAFO, GFCM]/90420011 [IOTC]/20150047 [ICCAT]

ATLANTIC WIND [podle CCAMLR, SEAFO], SHAANXI HENAN 33 [podle GFCM], YONGDING [podleICCAT, IOTC] (dřívější názvy podle CCAMLR: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN; dřívější názvy podle GFCM: XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1; dřívější název podle ICCAT, IOTC: JIANGFENG)

Není známo [podle CCAMLR], Rovníková Guinea [podle ICCAT, IOTC], Tanzanie [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Tanzanie, Rovníková Guinea, Indonésie, Tanzanie, Kambodža, Panama, Sierra Leone, Severní Korea (KLDR), Togo, Korejská republika, Uruguay)

CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT

9037537

BAROON [podle CCAMLR, SEAFO], LANA [podle GFCM] (dřívější názvy podle CCAMLR: LANA, ZEUS, TRITON I; dřívější názvy podle GFCM: ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU No. 18)

Tanzanie [podle CCAMLR, SEAFO], není známo [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Nigérie, Mongolsko, Togo, Sierra Leone)

CCAMLR, SEAFO, GFCM

2017003 [ICCAT]

BENAIAH

Indie

IOTC, ICCAT

2017004 [ICCAT]

BEO HINGIS

Indie

IOTC, ICCAT

12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT]

BHASKARA No. 10

Není známo (poslední známý stát vlajky podle IATTC, ICCAT: Indonésie)

IATTC, ICCAT, GFCM

12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT]

BHASKARA No. 9

Není známo (poslední známý stát vlajky podle IATTC, ICCAT: Indonésie)

IATTC, ICCAT, GFCM

20060001 [ICCAT]

BIGEYE

Není známo

ICCAT, GFCM

20040005 [ICCAT]

BRAVO

Není známo

ICCAT, GFCM

9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT]

CAMELOT

Není známo (poslední známý stát vlajky podle IATTC: Belize)

IATTC, ICCAT, GFCM

7330399

CAPE FLOWER (dřívější název podle NEAFC, SEAFO: CAPE WRATH II)

Bolívie (poslední známé státy vlajky podle NEAFC, SEAFO: Svatý Tomáš a Princův ostrov, Jižní Afrika, Panama, Kanada)

NEAFC, SEAFO

2017005 [ICCAT]

CARMAL MATHA

Indie

IOTC, ICCAT

71 [IOTC]

CHAICHANACHOKE 8

Není známo (poslední známé státy vlajky: Džibutsko, Thajsko)

IOTC

72 [IOTC]

CHAINAVEE 54

Není známo (poslední známé státy vlajky: Džibutsko, Thajsko)

IOTC

73 [IOTC]

CHAINAVEE 55

Není známo (poslední známé státy vlajky: Džibutsko, Thajsko)

IOTC

6622642

CHALLENGE (dřívější názvy podle CCAMLR: PERSEVERANCE, MILA; dřívější názvy podle GFCM: MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE)

Není známo [podle CCAMLR], Panama [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Panama, Rovníková Guinea, Spojené království)

CCAMLR, SEAFO, GFCM

20150003 [ICCAT]

CHI TONG

Není známo

IOTC, ICCAT

125 [IATTC]/20110014 [ICCAT]

CHIA HAO No. 66

Není známo (poslední známý stát vlajky podle IATTC: Belize; poslední známý stát vlajky podle ICCAT: Belize / Rovníková Guinea)

IATTC, ICCAT, GFCM

7913622

DAMANZAIHAO (dřívější název: LAFAYETTE)

Peru (poslední známý stát vlajky: Rusko)

SPRFMO

20080001 [ICCAT]

DANIAA (dřívější název: CARLOS)

Není známo [podle ICCAT], Guinea [podle GFCM] (poslední známý stát vlajky podle ICCAT: Guinea)

ICCAT, GFCM

2017006 [ICCAT]

DIGNAMOL 1

Indie

IOTC, ICCAT

6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT]

DRAGON III

Není známo (poslední známý stát vlajky podle IATTC: Kambodža)

IATTC, ICCAT, GFCM

2017007 [ICCAT]

EPHRAEEM

Indie

IOTC, ICCAT

8604668

EROS DOS (dřívější název: FURABOLOS)

Není známo [podle NAFO, NEAFC, SEAFO], Panama [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle NAFO, NEAFC, SEAFO: Panama, Seychely)

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

20150004 [ICCAT]

FU HSIANG FA 18

Není známo

IOTC, ICCAT

20150005 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 01

Není známo

IOTC, ICCAT

20150006 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 02

Není známo

IOTC, ICCAT

20150007 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 06

Není známo

IOTC, ICCAT

20150008 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 08

Není známo

IOTC, ICCAT

20150009 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 09

Není známo

IOTC, ICCAT

20150010 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 11

Není známo

IOTC, ICCAT

20150011 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 13

Není známo

IOTC, ICCAT

20150012 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 17

Není známo

IOTC, ICCAT

20150013 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 20

Není známo

IOTC, ICCAT

20150014 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 21

Není známo

IOTC, ICCAT

20130003 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 21 [podle ICCAT, IOTC], FU HSIANG FA [podle GFCM]

Není známo

IOTC, ICCAT, GFCM

20150015 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 23

Není známo

IOTC, ICCAT

20150016 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 26

Není známo

IOTC, ICCAT

20150017 [ICCAT]

FU HSIANG FA No. 30

Není známo

IOTC, ICCAT

7355662/20130001 [ICCAT]/M-01432 [WCPFC]

FU LIEN No. 1

Není známo [podle WCPFC], není známo / Gruzie [podle ICCAT], Gruzie [podle GFCM] (poslední známý stát vlajky podle WCPFC, ICCAT: Gruzie)

WCPFC, ICCAT, GFCM

20130004 [ICCAT]

FULL RICH

Není známo (poslední známý stát vlajky podle IOTC: Belize)

IOTC, ICCAT, GFCM

20080005 [ICCAT]

GALA I (dřívější názvy: MANARA II, ROAGAN)

Není známo (poslední známé státy vlajky podle ICCAT: Libye, Ostrov Man)

ICCAT, GFCM

6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT]

GOIDAU RUEY No. 1 (dřívější názvy podle IATTC, ICCAT: GOIDAU RUEY 1)

Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)

IATTC, ICCAT, GFCM

7020126

GOOD HOPE (dřívější název podle CCAMLR: TOTO; dřívější názvy podle GFCM: TOTO, SEA RANGER V)

Nigérie

CCAMLR, SEAFO, GFCM

6719419 [NEAFC, SEAFO]/6714919 [NAFO]

GORILERO (dřívější název: GRAN SOL)

Není známo (poslední známé státy vlajky podle GFCM, NAFO, NEAFC: Sierra Leone, Panama)

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

2009003 [ICCAT]

GUNUAR MELYAN 21

Není známo

IOTC, ICCAT, GFCM

13 [NPFC]

HAI DA 705

Není známo

NPFC

6607666

HAI LUNG [podle CCAMLR], RAY [podle NEAFC, GFCM], RAY/YELE [podle SEAFO] (dřívější názvy podle CCAMLR: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; dřívější názvy podle NEAFC: KILLY, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT; dřívější názvy podle SEAFO: KILLY, TROPICS, ISLA, GRACIOSA, CONSTANT; dřívější názvy podle GFCM: KILLY, TROPIC, CONSTANT, ISLA RACIOSA)

Není známo [podle CCAMLR], Belize [podle NEAFC], Belize / Sierra Leone [podle SEAFO], Belize / není známo [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Sierra Leone, Belize, Rovníková Guinea, Jižní Afrika; poslední známé státy vlajky podle NEAFC: Jižní Afrika, Rovníková Guinea, Mongolsko; poslední známé státy vlajky podle GFCM: Belize, Mongolsko, Rovníková Guinea, Jižní Afrika)

CCAMLR, NEAFC, SEAFO, GFCM

7322926

HEAVY SEA (dřívější názvy podle CCAMLR: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO; dřívější názvy podle GFCM: DUERO, KETA, SHERPA UNO)

Není známo [podle CCAMLR], Panama [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Panama, Svatý Kryštof a Nevis, Belize)

CCAMLR, SEAFO, GFCM

20150018 [ICCAT]

HOOM XIANG 101

Není známo (poslední známý stát vlajky: Malajsie)

IOTC, ICCAT

20150019 [ICCAT]

HOOM XIANG 103

Není známo (poslední známý stát vlajky: Malajsie)

IOTC, ICCAT

20150020 [ICCAT]

HOOM XIANG 105

Není známo (poslední známý stát vlajky: Malajsie)

IOTC, ICCAT

20100004 [ICCAT]

HOOM XIANG II [podle ICCAT, IOTC], HOOM XIANG 11 [podle GFCM, ICCAT]

Není známo (poslední známý stát vlajky podle ICCAT, IOTC: Malajsie)

IOTC, ICCAT, GFCM

7332218

IANNIS 1 [podle NEAFC], IANNIS I [podle GFCM, NAFO, SEAFO] (dřívější názvy podle GFCM: MOANA MAR, CANOS DE MECA)

Není známo [podle NEAFC, NAFO, SEAFO], Panama / není známo [podle GFCM] (poslední známý stát vlajky podle NAFO, NEAFC, SEAFO: Panama)

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT]

JYI LIH 88

Není známo

IATTC, ICCAT, GFCM

20150021 [ICCAT]

KIM SENG DENG 3

Bolívie [podle IOTC], není známo [podle ICCAT] (poslední známý stát vlajky podle ICCAT: Bolívie

IOTC, ICCAT

2017008 [ICCAT]

KING JESUS

Indie

IOTC, ICCAT

7905443

KOOSHA 4 (dřívější název podle GFCM: EGUZKIA)

Írán

CCAMLR, SEAFO, GFCM

20150022 [ICCAT]

KUANG HSING 127

Není známo

IOTC, ICCAT

20150023 [ICCAT]

KUANG HSING 196

Není známo

IOTC, ICCAT

7325746

LABIKO [podle NEAFC, SEAFO], MAINE [podle GFCM] (dřívější názvy podle SEAFO: MAINE, CLAUDE MOINIER, CHEVALIER D'ASSAS; dřívější název podle NAFO, NEAFC: MAINE; dřívější názvy podle GFCM: MAPOSA NOVENO, GUINESPA I)

Není známo [podle NAFO, NEAFC, SEAFO], Guinea [podle GFCM] (poslední známý stát vlajky podle NAFO, NEAFC: Guinea)

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

1 [NPFC]

LIAO YUAN YU 071

Není známo

NPFC

2 [NPFC]

LIAO YUAN YU 072

Není známo

NPFC

3 [NPFC]

LIAO YUAN YU 9

Není známo

NPFC

20060007 [ICCAT]

LILA No. 10

Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)

ICCAT, GFCM

7388267

LIMPOPO (dřívější názvy podle CCAMLR: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; dřívější názvy podle GFCM: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO)

Není známo (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Togo, Ghana, Seychely, Francie; poslední známé státy vlajky podle GFCM: Togo, Ghana, Seychely)

CCAMLR, SEAFO, GFCM

14 [NPFC]

LU RONG YU 1189

Není známo

NPFC

24 [NPFC]

LU RONG YU 612

Není známo

NPFC

17 [NPFC]

LU RONG YUAN YU 101

Není známo

NPFC

18 [NPFC]

LU RONG YUAN YU 102

Není známo

NPFC

19 [NPFC]

LU RONG YUAN YU 103

Není známo

NPFC

20 [NPFC]

LU RONG YUAN YU 105

Není známo

NPFC

21 [NPFC]

LU RONG YUAN YU 106

Není známo

NPFC

22 [NPFC]

LU RONG YUAN YU 108

Není známo

NPFC

23 [NPFC]

LU RONG YUAN YU 109

Není známo

NPFC

25 [NPFC]

LU RONG YUAN YU 787

Není známo

NPFC

27 [NPFC]

LU RONG YUAN YU 797

Není známo

NPFC

26 [NPFC]

LU RONG YUAN YU YUN 958

Není známo

NPFC

20150025 [ICCAT]

MAAN YIH HSING

Není známo

IOTC, ICCAT

20040007 [ICCAT]

MADURA 2

Není známo

ICCAT, GFCM

20040008 [ICCAT]

MADURA 3

Není známo

ICCAT, GFCM

20060002 [ICCAT]

MARIA

Není známo

ICCAT, GFCM

20060005 [ICCAT]

MELILLA No. 101

Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)

ICCAT, GFCM

20060004 [ICCAT]

MELILLA No. 103

Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)

ICCAT, GFCM

7385174

MURTOSA

Není známo (poslední známý stát vlajky podle NAFO, NEAFC, SEAFO: Togo; poslední známé státy vlajky podle GFCM: Togo, Portugalsko)

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

9009918

MYS MARII

Rusko

SPRFMO

M-00545 [WCPFC]/14613 [IATTC]/C-00545, 20110003 [ICCAT]

NEPTUNE

Není známo [podle WCPFC], Gruzie [podle IATTC, GFCM], Gruzie / není známo [podle ICCAT] (poslední známý stát vlajky podle WCPFC, ICCAT: Gruzie)

IATTC, ICCAT, WCPFC, GFCM

20160001 [ICCAT]

NEW BAI I No. 168 (dřívější název: SAMUDERA)

Není známo (poslední známé státy vlajky: Libérie, Indonésie)

ICCAT

20060003 [ICCAT]

No. 101 GLORIA (dřívější název: GOLDEN LAKE)

Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)

ICCAT, GFCM

20060008 [ICCAT]

No. 2 CHOYU

Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)

ICCAT, GFCM

20060011 [ICCAT]

No. 3 CHOYU

Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)

ICCAT, GFCM

8808903

NORTHERN WARRIOR (dřívější názvy podle CCAMLR: MILLENNIUM, SIP 3)

Angola [podle CCAMLR, SEAFO] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Curaçao, Nizozemské Antily, Jižní Afrika, Belize, Maroko)

CCAMLR, SEAFO

20040006 [ICCAT]

OCEAN DIAMOND

Není známo

ICCAT, GFCM

7826233/20090001 [ICCAT]

OCEAN LION

Není známo (poslední známý stát vlajky: Rovníková Guinea)

IOTC, ICCAT, GFCM

7816472

OKAPI MARTA

Belize

GFCM

11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT]

ORCA

Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)

IATTC, ICCAT, GFCM

20060012 [ICCAT]

ORIENTE No. 7

Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)

ICCAT, GFCM

5062479

PERLON (dřívější názvy podle CCAMLR: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; dřívější názvy podle GFCM: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA)

Není známo [podle CCAMLR, GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR, GFCM: Mongolsko, Togo, Uruguay)

CCAMLR, SEAFO, GFCM

9319856/20150033 [ICCAT]

PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 [podle CCAMLR], ZEMOUR 1 [podle SEAFO], SONGHUA [podle ICCAT, IOTC], HUIQUAN/WUTAISHAN ANHUI 44 [podle GFCM], (dřívější názvy podle CCAMLR: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; dřívější název podle SEAFO: SONGHUA; dřívější název podle ICCAT, IOTC: YUNNAN; dřívější názvy podle GFCM: WUTAOSHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V, JIAN YUAN)

Není známo [podle CCAMLR, IOTC], Mauritánie [podle SEAFO], Tanzanie / není známo [podle GFCM], není známo / Rovníková Guinea [podle ICCAT] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Mauritánie, Rovníková Guinea, Indonésie, Tanzanie, Mongolsko, Kambodža, Namibie, Uruguay; poslední známý stát vlajky podle ICCAT, IOTC: Rovníková Guinea)

CCAMLR, SEAFO, GFCM, ICCAT, IOTC

95 [IATTC]/20130009 [ICCAT]

REYMAR 6

Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)

IATTC, ICCAT, GFCM

2017009 [ICCAT]

SACRED HEART

Indie

IOTC, ICCAT

20130013 [ICCAT]

SAMUDERA PASIFIK No. 18 (dřívější názvy podle ICCAT: KAWIL No. 03, LADY VI-T-III)

Indonésie

ICCAT, GFCM

20150026 [ICCAT]

SAMUDERA PERKASA 11

Není známo

IOTC, ICCAT

20150027 [ICCAT]

SAMUDRA PERKASA 12 [podle IOTC], SAMUDERA PERKASA 12 [podle ICCAT]

Není známo

IOTC, ICCAT

7424891

SEA URCHIN [podle CCAMLR], ALDABRA [podle GFCM, SEAFO] (dřívější názvy podle CCAMLR: ALDABRA, OMOA I; dřívější název podle GFCM: OMOA I)

Gambie [podle CCAMLR], Tanzanie [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Tanzanie, Honduras)

CCAMLR, SEAFO, GFCM

20170010 [ICCAT]

SHALOM

Indie

IOTC, ICCAT

20080004 [ICCAT]

SHARON 1 (dřívější názvy podle GFCM: MANARA I, POSEIDON; dřívější názvy podle ICCAT: MANARA 1, POSEIDON)

Není známo (poslední známý stát vlajky podle GFCM: Libye; poslední známé státy vlajky podle ICCAT: Libye, Spojené království)

ICCAT, GFCM

20170014 [ICCAT]

SHENG JI QUN 3

Není známo

IOTC, ICCAT

20150028 [ICCAT]

SHUEN SIANG

Není známo

IOTC, ICCAT

20170015 [ICCAT]

SHUN LAI (dřívější název: HSIN JYI WANG No. 6)

Není známo

IOTC, ICCAT

20150029 [ICCAT]

SIN SHUN FA 6

Není známo

IOTC, ICCAT

20150030 [ICCAT]

SIN SHUN FA 67

Není známo

IOTC, ICCAT

20150031 [ICCAT]

SIN SHUN FA 8

Není známo

IOTC, ICCAT

20150032 [ICCAT]

SIN SHUN FA 9

Není známo

IOTC, ICCAT

20050001 [ICCAT]

SOUTHERN STAR 136 (dřívější název: HSIANG CHANG)

Není známo (poslední známý stát vlajky: Svatý Vincenc a Grenadiny)

ICCAT, GFCM

20150034 [ICCAT]

SRI FU FA 168

Není známo

IOTC, ICCAT

20150035 [ICCAT]

SRI FU FA 18

Není známo

IOTC, ICCAT

20150036 [ICCAT]

SRI FU FA 188

Není známo

IOTC, ICCAT

20150037 [ICCAT]

SRI FU FA 189

Není známo

IOTC, ICCAT

20150038 [ICCAT]

SRI FU FA 286

Není známo

IOTC, ICCAT

20150039 [ICCAT]

SRI FU FA 67

Není známo

IOTC, ICCAT

20150040 [ICCAT]

SRI FU FA 888

Není známo

IOTC, ICCAT

8514772

STS-50 [podle CCAMLR], AYADA [podle SEAFO] (dřívější názvy podle CCAMLR: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2)

Togo [podle CCAMLR, SEAFO] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Kambodža, Korejská republika, Filipíny, Japonsko, Namibie)

CCAMLR, SEAFO

74 [IOTC]

SUPPHERMNAVEE 21

Není známo (poslední známé státy vlajky: Džibutsko, Thajsko)

IOTC

9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT]

TA FU 1

Není známo (poslední známý stát vlajky podle IATTC: Belize)

IATTC, ICCAT, GFCM

9179359

TAVRIDA (dřívější názvy: AURORA, PACIFIC CONQUEROR)

Rusko (poslední známý stát vlajky: Peru)

SPRFMO

13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT]

TCHING YE No. 6 (dřívější název podle ICCAT, GFCM: EL DIRIA I)

Není známo (poslední známý stát vlajky podle IATTC, GFCM: Belize; poslední známé státy vlajky podle ICCAT: Belize, Kostarika)

IATTC, ICCAT, GFCM

20150041 [ICCAT]

TIAN LUNG No.12

Není známo

IOTC, ICCAT

7321374

TRINITY [podle NEAFC, NAFO, SEAFO], TRINITY/YUCATAN BASIN [podle GFCM] (dřívější názvy podle NAFO: YUCUTAN BASIN, ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA; dřívější názvy podle NEAFC: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA; dřívější názvy podle SEAFO: YUCUTAN BASIN, FONTE NOVA, JAWHARA; dřívější názvy podle GFCM: YUCATAN BASIN, EXEMBRE/ENXEMBRE, FONTENOVA, JAWHARA)

Není známo [podle NAFO, NEAFC], Ghana [podle GFCM, SEAFO] (poslední známé státy vlajky podle NAFO: Ghana, Panama; poslední známé státy vlajky podle NEAFC: Ghana, Panama, Maroko)

NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM

20170011 [ICCAT]

VACHANAM

Indie

IOTC, ICCAT

8994295/129 [IATTC]/20130012 [ICCAT]

WEN TENG No. 688/MAHKOIA ABADI No. 196 [podle IATTC, GFCM], WEN TENG No. 688 [podle ICCAT] (dřívější název podle ICCAT: MAHKOIA ABADI No. 196)

Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)

IATTC, ICCAT, GFCM

20170012 [ICCAT]

WISDOM

Indie

IOTC, ICCAT

7637527

WISDOM SEA REEFER

Honduras

IOTC

20150045 [ICCAT]

YI HONG 3

Není známo

IOTC, ICCAT

20130002 [ICCAT]

YU FONG 168

Čínská Tchaj-pej podle GFCM, ICCAT] není známo [podle WCPFC] (poslední známý stát vlajky podle WCPFC: Čínská Tchaj-pej)

WCPFC, ICCAT, GFCM

20150048 [ICCAT]

YU FONG 168

Není známo

IOTC, ICCAT

2009002 [ICCAT]

YU MAAN WON

Není známo (poslední známý stát vlajky: Gruzie)

IOTC, ICCAT, GFCM

20170016 [ICCAT]

YUTUNA 3 (dřívější název: HUNG SHENG No. 166)

Není známo

IOTC, ICCAT

20170017 [ICCAT]

YUTUNA No.1

Není známo

IOTC, ICCAT

15 [NPFC]

ZHE LING YU LENG 90055

Není známo

NPFC

16 [NPFC]

ZHE LING YU LENG 905

Není známo

NPFC

4 [NPFC]

ZHOU YU 651

Není známo

NPFC

5 [NPFC]

ZHOU YU 652

Není známo

NPFC

6 [NPFC]

ZHOU YU 653

Není známo

NPFC

7 [NPFC]

ZHOU YU 656

Není známo

NPFC

8 [NPFC]

ZHOU YU 657

Není známo

NPFC

9 [NPFC]

ZHOU YU 658

Není známo

NPFC

10 [NPFC]

ZHOU YU 659

Není známo

NPFC

11 [NPFC]

ZHOU YU 660

Není známo

NPFC

12 [NPFC]

ZHOU YU 661

Není známo

NPFC


(1)  Mezinárodní námořní organizace.

(2)  Další informace naleznete na internetových stránkách regionálních organizací pro řízení rybolovu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU