(EU) 2018/1882Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21-29 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1882

ze dne 3. prosince 2018

o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro prevenci a tlumení nákaz, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka, včetně pravidel pro určení priorit a kategorizaci nákaz uvedených na seznamu, které vyvolávají obavy na úrovni Unie. Článek 5 nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že pravidla pro prevenci a tlumení konkrétních nákaz se použijí na nákazy uvedené na seznamu, stanovené ve zmíněném článku a v příloze II uvedeného nařízení. Příloha II nařízení (EU) 2016/429 byla změněna nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1629 (2) a uvedené změny se použijí ode dne 21. dubna 2021.

(2)

Pravidla pro prevenci a tlumení nákaz uvedených na seznamu by se měla vztahovat pouze na druhy a skupiny druhů, které mohou tyto nákazy uvedené na seznamu přenášet, neboť jsou k dané nákaze vnímavé nebo jsou jejími vektory.

(3)

Nákazy uvedené na seznamu vyžadují různé druhy opatření pro řízení, jak jsou stanovena v pravidlech pro prevenci a tlumení nákaz uvedených v článku 9 nařízení (EU) 2016/429, s ohledem na potenciální závažnost jejich dopadu na veřejné zdraví či zdraví zvířat, hospodářství, společnost nebo životní prostředí. Uvedená opatření jsou v rozsahu od základních odpovědností a povinností – mezi něž patří podávání zpráv o výskytu nákazy uvedené na seznamu nebo podezření na její výskyt, oznamování výskytu těchto nákaz či podezření na ně a vypracovávání eradikačních programů – až po hloubková opatření na úrovni Unie zaměřená na dozor nad konkrétní nákazou a na eradikaci této nákazy a opatření týkající se přemísťování zvířat a produktů živočišného původu v Unii a jejich vstupu do Unie.

(4)

Za účelem zařazení konkrétních druhů nebo skupin druhů, na které se vztahují pravidla pro prevenci a tlumení nákaz stanovená v nařízení (EU) 2016/429, na seznam, jsou v čl. 8 odst. 2 a 3 a čl. 9 odst. 1 a 2 a v příloze IV uvedeného nařízení stanovena některá kritéria, jakož i metody uplatňování pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na nákazy uvedené na seznamu.

(5)

Komise systematicky posuzovala nákazy uvedené na seznamu, které vyžadují zásah Unie, s pomocí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a na základě vědeckých odborných poznatků poskytnutých referenčními laboratořemi EU pro zdraví zvířat. Rovněž zohlednila dostupné informace od Světové organizace pro zdraví zvířat.

(6)

V systematickém hodnocení Komise byly zohledněny také různé faktory, jako například druhy vnímavé k určitým nákazám uvedeným na seznamu, rezervoáry a vektory nákaz a také to, zda se nákaza uvedená na seznamu v současné době v Unii vyskytuje či nikoli a jak se nákaza uvedená na seznamu přenáší mezi zvířaty a ze zvířat na lidi, jakož i možný dopad nákazy na zdraví zvířat a lidí, včetně míry jejich nemocnosti a úhynu či úmrtí. Systematické hodnocení se rovněž zabývalo širším dopadem těchto nákaz uvedených na seznamu, jako je jejich dopad na hospodářství, společnost, dobré životní podmínky zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost.

(7)

Pro účely systematického posuzování vydal úřad EFSA vědecká stanoviska týkající se infekce Brucella abortus, B. melitensisB. suis (3), infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis(4), infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) (5), sněti slezinné (6), surry (Trypanosoma evansi(7), onemocnění virem Ebola (8), paratuberkulózy (9), japonské encefalitidy (10), západonilské horečky (11), infekce způsobené Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (plicní nákaza skotu) (12), infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy (13), bovinní virové diarrhoei (14), venerické kampylobakteriózy skotu (15), trichomoniázy (16), enzootické leukózy skotu (17), nakažlivé pleuropneumonie koz (18), epididymitidy beranů (Brucella ovis(19), venezuelské encefalomyelitidy koní (20), encefalomyelitidy koní (východní a západní) (21), infekce virem Aujeszkyho choroby (22), infekce virem reprodukčního a respiračního syndromu prasat (23), mykoplasmózy drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis(24), infekce způsobené Salmonella Pullorum, S. GallinarumS. arizonae (25), infekce viry nízkopatogenní influenzy ptáků (26), infestace roztočem Varroa spp. (varroáza) (27), infekce způsobené Batrachochytrium salamandrivorans (28) a herpesvirózy koi (29) v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) 2016/429 a přílohou IV uvedeného nařízení a řídil se metodou stanovenou v jeho vědeckém stanovisku přijatém dne 5. dubna 2017, jež se týká metody ad hoc pro posouzení zařazení na seznam a kategorizace nákaz zvířat v rámci právního rámce pro zdraví zvířat (30).

(8)

Jelikož se nařízení (EU) 2016/429 použije ode dne 21. dubna 2021, měla by se opatření stanovená tímto nařízením rovněž uplatňovat od uvedeného data.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)   „nákazou kategorie A“: nákaza uvedená na seznamu, která se v Unii běžně nevyskytuje a v souvislosti s níž je nutné přijmout okamžitá opatření k eradikaci, jakmile je zjištěna, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429;

2)   „nákazou kategorie B“: nákaza uvedená na seznamu, kterou je za účelem eradikace v celé Unii nutné tlumit ve všech členských státech, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/429;

3)   „nákazou kategorie C“: nákaza uvedená na seznamu, která se týká některých členských států a v souvislosti s níž je třeba přijmout opatření s cílem zamezit jejímu šíření do oblastí Unie, jež jsou nákazy úředně prosté nebo které mají proti dané nákaze uvedené na seznamu eradikační programy, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429;

4)   „nákazou kategorie D“: nákaza uvedená na seznamu, v souvislosti s níž je třeba přijmout opatření s cílem zabránit jejímu šíření v důsledku jejího zavlečení do Unie nebo přemísťování zvířat mezi členskými státy, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/429;

5)   „nákazou kategorie E“: nákaza uvedená na seznamu, v souvislosti s níž je zapotřebí dozoru v rámci Unie, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2016/429.

Článek 2

Pravidla pro prevenci a tlumení nákaz určená pro nákazy uvedené na seznamu podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 se použijí na kategorie nákaz uvedených na seznamu pro druhy uvedené na seznamu a skupiny druhů uvedené na seznamu, jež jsou zmíněny v tabulce v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1629 ze dne 25. července 2018, kterým se mění seznam nákaz uvedený v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 272, 31.10.2018, s. 11).

(3)  EFSA Journal 2017;15(7):4889.

(4)  EFSA Journal 2017;15(8):4959.

(5)  EFSA Journal 2017;15(8):4957.

(6)  EFSA Journal 2017;15(7):4958.

(7)  EFSA Journal 2017;15(7):4892.

(8)  EFSA Journal 2017;15(7):4890.

(9)  EFSA Journal 2017;15(7):4960.

(10)  EFSA Journal 2017;15(7):4948.

(11)  EFSA Journal 2017;15(8):4955.

(12)  EFSA Journal 2017;15(10):4995.

(13)  EFSA Journal 2017;15(7):4947.

(14)  EFSA Journal 2017;15(8):4952.

(15)  EFSA Journal 2017;15(10):4990.

(16)  EFSA Journal 2017;15(10):4992.

(17)  EFSA Journal 2017;15(8):4956.

(18)  EFSA Journal 2017;15(10):4996.

(19)  EFSA Journal 2017;15(10):4994.

(20)  EFSA Journal 2017;15(8):4950.

(21)  EFSA Journal 2017;15(7):4946.

(22)  EFSA Journal 2017;15(7):4888.

(23)  EFSA Journal 2017;15(7):4949.

(24)  EFSA Journal 2017;15(8):4953.

(25)  EFSA Journal 2017;15(8):4954.

(26)  EFSA Journal 2017;15(7):4891.

(27)  EFSA Journal 2017;15(10):4997.

(28)  EFSA Journal 2017;15(11):5071.

(29)  EFSA Journal 2017;15(7):4907.

(30)  EFSA Journal 2017;15(7):4783.


PŘÍLOHA

TABULKA PODLE ČLÁNKU 2

Název nákazy uvedené na seznamu

Kategorie nákazy uvedené na seznamu

Druhy uvedené na seznamu

Druhy a skupina druhů

Druhy vektorů

Slintavka a kulhavka

A+D+E

Artiodactyla, Proboscidea

 

Infekce virem moru skotu

A+D+E

Artiodactyla

 

Infekce virem horečky Údolí Rift

A+D+E

Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea

Culicidae

Infekce způsobená Brucella abortus, B. melitensis a B. suis

B+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

 

D+E

Artiodactyla jiné než Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

E

Perissodactyla, Carnivora, Lagomorpha

Infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis)

B+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

D+E

Artiodactyla jiné než Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

E

Mammalia (suchozemští)

Infekce virem vztekliny

B+D+E

Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae

 

E

Chiroptera

Infestace měchožilem bublinatým (Echinococcus multilocularis)

C+D+E

Canidae

 

Infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24)

C+D+E

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae

Culicoides spp.

Infekce virem epizootického hemoragického onemocnění

D+E

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae

Culicoides spp.

Sněť slezinná

D+E

Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea

 

Surra (Trypanosoma evansi)

D+E

Equidae, Artiodactyla

Tabanidae

Onemocnění virem Ebola

D+E

Subhumánní primáti (lidoopi)

 

Paratuberkulóza

E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae

 

Japonská encefalitida

E

Equidae

Culicidae

Západonilská horečka

E

Equidae, Aves

Culicidae

Horečka Q

E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

 

Infekce virem nodulární dermatitidy skotu

A+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

Haematophagous arthropods

Infekce způsobená Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (plicní nákaza skotu)

A+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Syncerus cafer

 

Infekční rinotracheitida skotu/infekční pustulární vulvovaginitida

C+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

D+E

Camelidae, Cervidae

Bovinní virová diarrhoea

C+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Venerická kampylobakterióza skotu

D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Trichomoniáza

D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Enzootická leukóza skotu

C+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Neštovice ovcí a neštovice koz

A+D+E

Ovis ssp., Capra ssp.

 

Infekce virem moru malých přežvýkavců

A+D+E

Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae

 

Nakažlivá pleuropneumonie koz

A+D+E

Ovis ssp., Capra ssp., Gazella ssp.

 

Epididymitida beranů (Brucella ovis)

D+E

Ovis ssp., Capra ssp.

 

Mor koní

A+D+E

Equidae

Culicoides spp.

Infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka)

A+D+E

Equidae, Capra ssp., Camelidae

 

Infekce virem arteritidy koní

D+E

Equidae

 

Nakažlivá chudokrevnost koní

D+E

Equidae

Tabanidae

Hřebčí nákaza

D+E

Equidae

 

Venezuelská encefalomyelitida koní

D+E

Equidae

Culicidae

Nakažlivá metritida klisen

D+E

Equidae

 

Encefalomyelitida koní (východní a západní)

E

Equidae

Culicidae

Klasický mor prasat

A+D+E

Suidae, Tayassuidae

 

Africký mor prasat

A+D+E

Suidae

Ornithodoros

Infekce virem Aujeszkyho choroby

C+D+E

Suidae

 

Infekce virem reprodukčního a respiračního syndromu prasat

D+E

Suidae

 

Vysoce patogenní influenza ptáků

A+D+E

Aves

 

Infekce virem newcastleské choroby

A+D+E

Aves

 

Mykoplasmóza drůbeže (Mycoplasma gallisepticum aM. meleagridis)

D+E

Gallus gallus, Meleagris gallopavo

 

Infekce způsobená Salmonella Pullorum, S. Gallinarum, S. arizonae

D+E

Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

 

Infekce viry nízkopatogenní influenzy ptáků

D+E

Aves

 

Chlamydióza drůbeže

D+E

Psittaciformes

 

Infestace roztočem Varroa spp. (varroáza)

C+D+E

Apis

 

Infestace lesknáčkem úlovým Aethina tumida (tumidóza)

D+E

Apis, Bombus ssp.

 

Mor včelího plodu

D+E

Apis

 

Infestace roztočem Tropilaelaps spp

D+E

Apis

 

Infekce způsobená Batrachochytrium salamandrivorans

D+E

Caudata

 

Epizootická nekróza krvetvorné tkáně

A+D+E

Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), okoun říční (Perca fluviatilis)

Tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis), karas zlatý (Carassius auratus), karas obecný (Carassius carassius), kapr obecný a kapr koi (Cyprinus carpio), tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix), jelec (Leuciscus spp.), plotice obecná (Rutilus rutilus), perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus), lín obecný (Tinca tinca)

Virová hemoragická septikémie

C+D+E

Sleď (Clupea spp.), síh (Coregonus ssp.), štika obecná (Esox lucius), treska skvrnitá (Melanogrammus aeglefinus), treska (Gadus macrocephalus), treska obecná (Gadus morhua), losos obecný (Oncorhynchus spp.), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), treska hlubinná (Onos mustelus), pstruh obecný (Salmo trutta), pakambala velká (Scophthalmus maximus), šprot (Sprattus sprattus), lipan podhorní (Thymallus thymallus), platýs Paralichthys olivaceus, pstruh mramorovaný (Salmo marmoratus), siven obrovský (Salvelinus namaycush), pyskoun (Labridae spp.), hranáč (Cyclopteridae spp.)

Vyza velká (Huso huso), jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii), jeseter malý (Acipenser ruthenus), jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus), jeseter velký (Acipenser sturio), jeseter sibiřský (Acipenser Baerii), tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis), karas zlatý (Carassius auratus), karas obecný (Carassius carassius), kapr obecný a kapr koi (Cyprinus carpio), tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix), jelec (Leuciscus spp.), plotice obecná (Rutilus rutilus), perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus), lín obecný (Tinca tinca), keříčkovec jihoafrický (Clarias gariepinus), štika obecná (Esox lucius), sumeček (Ictalurus spp.), sumeček černý (Ameiurus melas), sumeček tečkovaný (Ictalurus punctatus), pangas obecný (Pangasius pangasius), candát obecný (Sander lucioperca), sumec velký (Silurus glanis), mořčák evropský (Dicentrarchus labrax), mořčák stříbřitý/pruhovaný (Morone chrysops x Morone saxatilis), cípal hlavatý (Mugil cephalus), smuha červená (Sciaenops ocellatus), smuha královská (Argyrosomus regius), smuha bradavičnatá (Umbrina cirrosa), tuňák (Thunnus spp.), tuňák obecný (Thunnus thynnus), kanic západoafrický (Epinephelus aeneus), kanic vroubený (Epinephelus marginatus), jazyk senegalský (Solea senegalensis), jazyk obecný (Solea solea), růžicha červená (Pagellus erythrinus), zubatec obecný (Dentex dentex), mořan zlatý (Sparus aurata), mořan příčnopruhý (Diplodus sargus), růžicha šedá (Pagellus bogaraveo), pražman červenavý (Pagrus major), mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo), mořan obecný (Diplodus vulgaris), pražman obecný (Pagrus pagrus), tilápie spp. (Oreochromis), siven americký (Salvelinus fontinalis), siven alpský (Salvelinus alpinus)

Infekční nekróza krvetvorné tkáně

C+D+E

Losos keta (Oncorhynchus keta), losos kisuč (Oncorhynchus kisutch), losos masu (Oncorhynchus masou), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), losos nerka (Oncorhynchus nerka), losos pacifický rodurus (Oncorhynchus rhodurus), losos čavyča (Oncorhynchus tshawytscha), losos obecný (Salmo salar), siven obrovský (Salvelinus namaycush), pstruh mramorovaný (Salmo marmoratus), siven americký (Salvelinus fontinalis), siven alpský (Salvelinus alpinus), siven světloskvrnný (Salvelinus leucomaenis)

Vyza velká (Huso huso), jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii), jeseter malý (Acipenser ruthenus), jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus), jeseter velký (Acipenser sturio), jeseter sibiřský (Acipenser Baerii), tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis), karas zlatý (Carassius auratus), karas obecný (Carassius carassius), kapr obecný a kapr koi (Cyprinus carpio), tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix), jelec (Leuciscus spp.), plotice obecná (Rutilus rutilus), perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus), lín obecný (Tinca tinca), keříčkovec jihoafrický (Clarias gariepinus), sumeček (Ictalurus spp.), sumeček černý (Ameiurus melas), sumeček tečkovaný (Ictalurus punctatus), pangas obecný (Pangasius pangasius), candát obecný (Sander lucioperca), sumec velký (Silurus glanis), platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus), platýs bradavičnatý (Platichthys flesus), treska obecná (Gadus morhua), treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus), rak říční (Astacus astacus), rak signální (Pacifastacus leniusculus), rak červený (Procambarus clarkii)

Infekce virem nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISAV) s delecí ve vysoce polymorfní oblasti

C+D+E

Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), losos obecný (Salmo salar), pstruh obecný (Salmo trutta)

 

Herpesviróza koi

E

Kapr obecný a kapr koi (Cyprinus carpio)

Karas zlatý (Carassius auratus), amur bílý (Ctenopharyngodon idella)

Mikrocytóza (Mikrocytos mackini)

A+D+E

Ústřice velká (Crassostrea gigas), ústřice viržinská (Crassostrea virginica), ústřice Ostrea conchaphila, ústřice jedlá (Ostrea edulis)

 

Perkinsóza (Perkinsus marinus)

A+D+E

Ústřice velká (Crassostrea gigas), ústřice viržinská (Crassostrea virginica)

Humr evropský (Homarus gammarus), krab (Brachyura spp.), rak ničivý (Cherax destructor), kreveta Rosenbergova (Macrobrachium rosenbergii), langusta (Palinurus spp.), krab plovací (Portunus puber), krab pilovitý (Scylla serrata), garnela indická (Penaeus indicus), garnela japonská (Penaeus japonicus), garnela zdobená (Penaeus kerathurus), garnela modravá (Penaeus stylirostris), garnela tichooceánská (Penaeus vannamei)

Bonamióza (Bonamia exitiosa)

C+D+E

Ústřice Ostrea angasi, Ostrea chilensis, ústřice jedlá (Ostrea edulis)

Ústřice portugalská (Crassostrea angulata), ústřice velká (Crassostrea gigas), ústřice viržinská (Crassostrea virginica)

Bonamióza (Bonamia ostreae)

C+D+E

Ústřice Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea conchaphila, Ostrea denselammellosa, ústřice jedlá (Ostrea edulis), ústřice Ostrea puelchana

Srdcovka jedlá (Cerastoderma edule), Donax trunculus, rozchlipka písečná (Mya arenaria), chionka jedlá (Mercenaria mercenaria), tapeska motýlovitá (Meretrix lusoria), tapeska zdobná (Ruditapes decussatus), tapeska filipínská (Ruditapes philippinarum), Venerupis aurea, tapeska středomořská (Venerupis pullastra), venuška jedlá (Venus verrucosa), hřebenatka kuchyňská (Pecten maximus)

Marteilióza (Marteilia refringens)

C+D+E

Ústřice Ostrea angasi, Ostrea chilensis, ústřice jedlá (Ostrea edulis), ústřice Ostrea puelchana

srdcovka jedlá (Cerastoderma edule), Donax trunculus, rozchlipka písečná (Mya arenaria), chionka jedlá (Mercenaria mercenaria), tapeska motýlovitá (Meretrix lusoria), tapeska zdobná (Ruditapes decussatus), tapeska filipínská (Ruditapes philippinarum), Venerupis aurea, tapeska středomořská (Venerupis pullastra), venuška jedlá (Venus verrucosa)

Infekce virem syndromu Taura

A+D+E

Garnát Penaeus setiferus, garnela modravá (Penaeus stylirostris), garnela tichooceánská (Penaeus vannamei)

Atrina spp., surmovka vlnitá (Buccinum undatum), ústřice portugalská (Crassostrea angulata), srdcovka jedlá (Cerastoderma edule), ústřice velká (Crassostrea gigas), ústřice viržinská (Crassostrea virginica), Donax trunculus, Haliotis discus hannai, ušeň mořská (Haliotis tuberculata), plážovka vejcorodá (Littorina littorea), chionka jedlá (Mercenaria mercenaria), tapeska motýlovitá (Meretrix lusoria), rozchlipka písečná (Mya arenaria), slávka jedlá (Mytilus edulis), slávka středomořská (Mytilus galloprovincialis), chobotnice (Octopus vulgaris), ústřice jedlá (Ostrea edulis), hřebenatka kuchyňská (Pecten maximus), tapeska zdobná (Ruditapes decussatus), tapeska filipínská (Ruditapes philippinarum), sepie obecná (Sepia officinalis), křídlatec (Strombus spp.), Venerupis aurea, tapeska středomořská (Venerupis pullastra), venuška jedlá (Venus verrucosa), humr evropský (Homarus gammarus), krab (Brachyura spp.), rak ničivý (Cherax destructor), kreveta Rosenbergova (Macrobrachium rosenbergii), langusta (Palinurus spp.), krab plovací (Portunus puber), krab pilovitý (Scylla serrata), garnela indická (Penaeus indicus), garnela japonská (Penaeus japonicus), garnela zdobená (Penaeus kerathurus)

Infekce virem žlutohlavosti (Yellowhead disease)

A+D+E

Garnáti Penaeus aztecus, Penaeus duorarum, garnela japonská (Penaeus japonicus), Penaeus monodon, Penaeus setiferus, garnela modravá (Penaeus stylirostris), garnela tichooceánská (Penaeus vannamei)

Atrina spp., surmovka vlnitá (Buccinum undatum), ústřice portugalská (Crassostrea angulata), srdcovka jedlá (Cerastoderma edule), ústřice velká (Crassostrea gigas), ústřice viržinská (Crassostrea virginica), Donax trunculus, Haliotis discus hannai, ušeň mořská (Haliotis tuberculata), plážovka vejcorodá (Littorina littorea), chionka jedlá (Mercenaria mercenaria), tapeska motýlovitá (Meretrix lusoria), rozchlipka písečná (Mya arenaria), slávka jedlá (Mytilus edulis), slávka středomořská (Mytilus galloprovincialis), chobotnice (Octopus vulgaris), ústřice jedlá (Ostrea edulis), hřebenatka kuchyňská (Pecten maximus), tapeska zdobná (Ruditapes decussatus), tapeska filipínská (Ruditapes philippinarum), sepie obecná (Sepia officinalis), křídlatec (Strombus spp.), Venerupis aurea, tapeska středomořská (Venerupis pullastra), venuška jedlá (Venus verrucosa)

Infekce virem syndromu běloskvrnitosti (White spot disease)

C+D+E

Všichni desetinozí korýši (řád Decapoda)

Atrina spp., surmovka vlnitá (Buccinum undatum), ústřice portugalská (Crassostrea angulata), srdcovka jedlá (Cerastoderma edule), ústřice velká (Crassostrea gigas), ústřice viržinská (Crassostrea virginica), Donax trunculus, Haliotis discus hannai, ušeň mořská (Haliotis tuberculata), plážovka vejcorodá (Littorina littorea), chionka jedlá (Mercenaria mercenaria), tapeska motýlovitá (Meretrix lusoria), rozchlipka písečná (Mya arenaria), slávka jedlá (Mytilus edulis), slávka středomořská (Mytilus galloprovincialis), chobotnice (Octopus vulgaris), ústřice jedlá (Ostrea edulis), hřebenatka kuchyňská (Pecten maximus), tapeska zdobná (Ruditapes decussatus), tapeska filipínská (Ruditapes philippinarum), sepie obecná (Sepia officinalis), křídlatec (Strombus spp.), Venerupis aurea, tapeska středomořská (Venerupis pullastra), venuška jedlá (Venus verrucosa)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU