(EU) 2018/1874Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1874 ze dne 29. listopadu 2018 o údajích, které mají být předkládány za rok 2020 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011, pokud jde o seznam proměnných a jejich popis (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 306, 30.11.2018, s. 14-49 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 20. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1874

ze dne 29. listopadu 2018

o údajích, které mají být předkládány za rok 2020 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011, pokud jde o seznam proměnných a jejich popis

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011 (1), a zejména na čl. 5 odst. 4 a čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) 2018/1091 se stanoví jak rámec pro evropskou statistiku na úrovni zemědělských podniků, tak integrace informací o jejich struktuře s informacemi o metodách výroby, opatřeních pro rozvoj venkova, agroenvironmentálních aspektech a dalšími souvisejícími informacemi.

(2)

Členské státy by měly shromáždit údaje, které odpovídají základním údajům, rozšíření opory výběru a tématům a dílčím tématům v modulech, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2018/1091.

(3)

Celkový počet základních proměnných a proměnných v modulech by v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1091 neměl překročit 300 proměnných.

(4)

V souladu s čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) 2018/1091 by neměly být zemědělským podnikům a členským státům způsobeny výrazné dodatečné náklady, které by vedly k nepřiměřené a neodůvodněné zátěži.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Popis proměnných pro základní strukturální údaje, které jsou uvedeny v příloze III nařízení (EU) 2018/1091, je stanoven v příloze I tohoto nařízení.

2.   Seznam proměnných pro témata a dílčí témata v každém modulu je stanoven v příloze II.

3.   Popisy proměnných, které mají členské státy použít pro témata a dílčí témata v každém modulu, jak je uvedeno v příloze II, jsou stanoveny v příloze III.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 200, 7.8.2018, s. 1.


PŘÍLOHA I

Popis proměnných, které se mají použít pro základní strukturální údaje a rozšíření opory výběru, jak je stanoveno v příloze III nařízení (EU) 2018/1091

I.

OBECNÉ PROMĚNNÉ

Informace ze zjišťování

CGNR 001

Identifikační číslo zemědělského podniku

Identifikační číslo zemědělského podniku je jedinečné identifikační číslo pro předávání údajů.

Zeměpisná poloha zemědělského podniku

Zeměpisná poloha zemědělského podniku je místo, kde podnik vykonává svou hlavní zemědělskou činnost.

CGNR 002

Zeměpisná poloha

Kód souřadnicové sítě (1 km) statistické jednotky INSPIRE pro celoevropské použití (1) v místě zemědělského podniku. Tento kód se použije jen pro účely předávání.

Pro účely šíření údajů se kromě obvyklých kontrolních mechanismů ke zveřejňování tabelárních údajů použije síť o velikosti 1 km pouze tehdy, nachází-li se v souřadnicové síti více než 10 zemědělských podniků; pokud tomu tak není, použije se podle potřeby hierarchický systém souřadnicové sítě 5 km, 10 km nebo větší.

CGNR 003

Region NUTS 3

Kód regionu NUTS 3 (2) (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (3)), v němž se podnik nachází.

CGNR 004

Zemědělský podnik má oblasti označené jako oblasti s přírodními omezeními podle nařízení (EU) č. 1305/2013

Informace o oblastech s přírodními omezeními mají být poskytovány v souladu s článkem 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (4).

 

L – zemědělský podnik se nachází v oblasti jiné než horské, která čelí značným přírodním omezením

 

M – zemědělský podnik se nachází v horské oblasti

 

O – zemědělský podnik se nachází v jiné oblasti postižené zvláštními omezeními

 

N – zemědělský podnik se nenachází v oblasti s přírodními omezeními

Právní subjektivita zemědělského podniku

Právní subjektivita zemědělského podniku závisí na statusu vlastníka.

 

Právní a ekonomickou odpovědnost za zemědělský podnik nese:

CGNR 005

Fyzická osoba, která je jediným vlastníkem (v případě nezávislého zemědělského podniku)

Jediná individuální fyzická osoba, která je vlastníkem zemědělského podniku, který nemá žádné vazby na zemědělské podniky jiných vlastníků, ať už ve formě společného vedení, nebo jiným podobným způsobem.

Zemědělské podniky, které tuto podmínku splňují, se označují jako zemědělské podniky s jediným vlastníkem .

CGNR 006

Pokud ano, je vlastník také vedoucím podniku?

CGNR 007

Pokud ne, je vedoucím podniku rodinný příslušník vlastníka podniku?

CGNR 008

Pokud ano, je vedoucím podniku manžel/manželka vlastníka?

CGNR 009

Sdílené vlastnictví

Fyzické osoby, které jsou jedinými vlastníky zemědělského podniku, který nemá žádné vazby na zemědělské podniky jiných vlastníků, a které zemědělský podnik společně vlastní a vedou.

CGNR 010

Dvě nebo více fyzických osob, jež jsou partnery (v případě zemědělského podniku ve skupině)

Partneři v podniku ve skupině jsou fyzické osoby vlastnící, pronajímající nebo jinak společně řídící jeden zemědělský podnik nebo společně řídící své jednotlivé zemědělské podniky, jako by se jednalo o jeden zemědělský podnik. Taková spolupráce musí probíhat v souladu s příslušným právním předpisem nebo na základě písemné dohody.

CGNR 011

Právnická osoba

Právní subjekt, jiný než fyzická osoba, který však má běžná práva a povinnosti jednotlivce, jako je např. způsobilost žalovat a být žalován (obecná způsobilost k právním úkonům).

CGNR 012

Pokud ano, je zemědělský podnik součástí skupiny podniků?

Skupina podniků sdružuje podniky spojené právními a/nebo finančními vazbami a je kontrolována hlavním podnikem skupiny.

„Podnik“ je nejmenší kombinace právních jednotek, tvořící organizační jednotku vyrábějící výrobky nebo poskytující služby a mající určitý stupeň rozhodovací samostatnosti, zejména v otázce používání svých běžných zdrojů. Podnik vykonává jednu nebo více činností na jednom nebo více místech. Podnik může být sám jedinou právní jednotkou.

CGNR 013

Zemědělský podnik je jednotkou veřejných pozemků

Pro účely shromažďování a záznamu údajů se zemědělským podnikem jako „jednotkou veřejných pozemků“ rozumí subjekt sestávající z obhospodařované zemědělské půdy, kterou podle společných práv užívání využívají další zemědělské podniky.

CGNR 014

Vlastník je příjemce podpory EU na půdu či zvířata v zemědělském podniku, a je tudíž zahrnutý v integrovaném administrativním a kontrolním systému (IACS)

Vlastník je aktivním zemědělcem ve smyslu článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (5) a žádost o dotaci byla přijata.

CGNR 015

Vlastník je mladý zemědělec nebo nový subjekt působící v zemědělství, který za tímto účelem obdržel v předchozích třech letech finanční podporu v rámci společné zemědělské politiky (SZP)

U finanční podpory se může jednat o přímé platby podle článků 50 a 51 nařízení (EU) č. 1307/2013 nebo o podporu poskytovanou v rámci programů pro rozvoj venkova podle čl. 19 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1305/2013 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce.

Vedoucí zemědělského podniku

Vedoucím zemědělského podniku se rozumí fyzická osoba odpovědná za každodenní běžný finanční a hospodářský provoz daného zemědělského podniku.

Zemědělskými pracemi se rozumí veškeré práce v zemědělském podniku, které přispívají:

i)

k činnostem definovaným v čl. 2 písm. a) nařízení (EU) 2018/1091;

ii)

k údržbě výrobních prostředků nebo

iii)

k činnostem přímo odvozeným z těchto výrobních činností.

Časem vynaloženým na provádění zemědělských prací v zemědělském podniku se rozumí pracovní doba skutečně věnovaná zemědělským pracím pro zemědělský podnik, kromě práce v domácnosti vlastníka nebo vedoucího.

Roční pracovní jednotkou (RPJ) se rozumí ekvivalent plného pracovního úvazku, tj. celkový počet odpracovaných hodin vydělený průměrným počtem hodin za rok, odpracovaných v dané zemi v rámci zaměstnání na plný úvazek.

Plným úvazkem se rozumí minimální počet hodin stanovený vnitrostátními předpisy, které upravují pravidla pro pracovní smlouvy. Pokud předpisy počet hodin za rok nestanoví, považuje se za minimální počet 1 800 hodin (225 pracovních dnů po 8 hodinách denně).

CGNR 016

Rok narození

Rok narození vedoucího zemědělského podniku

CGNR 017

Pohlaví

Pohlaví vedoucího zemědělského podniku:

 

M – muž

 

F – žena

CGNR 018

Zemědělské práce v zemědělském podniku (kromě domácích prací)

Procentní rozpětí ročních pracovních jednotek (6) zemědělských prací provedených vedoucím zemědělského podniku.

CGNR 019

Rok zařazení na pozici vedoucího zemědělského podniku

Rok, v němž vedoucí zemědělského podniku převzal funkci

CGNR 020

Zemědělská odborná příprava vedoucího podniku

Nejvyšší úroveň zemědělského vzdělání, které vedoucí podniku dosáhl:

 

PRACT – pouze praktické zemědělské zkušenosti, pokud vedoucí podniku získal zkušenosti na základě praktické činnosti v zemědělském podniku.

 

BASIC – základní zemědělské vzdělání, pokud vedoucí absolvoval jakékoli vzdělávací kurzy na všeobecné zemědělské škole a/nebo instituci specializující se na určité obory (včetně zahradnictví, vinohradnictví, lesnictví, chovu ryb, veterinářství, zemědělské techniky a příbuzných oborů). Za základní přípravu se považuje dokončená zemědělská učňovská příprava.

 

FULL – úplné zemědělské vzdělání, pokud vedoucí absolvoval jakýkoli vzdělávací kurz v délce ekvivalentu alespoň dvou let řádného studia po skončení povinné školní docházky, absolvovaný na zemědělské škole, univerzitě nebo jiné instituci vyššího vzdělávání zaměřené na zemědělství, zahradnictví, vinohradnictví, lesnictví, chov ryb, veterinářství, zemědělskou techniku nebo příbuzné obory.

CGNR 021

Odborná příprava vedoucího v posledních 12 měsících

Pokud vedoucí absolvoval odbornou přípravu, kterou se rozumí vzdělávací opatření nebo činnost, kterou poskytuje školitel nebo vzdělávací instituce a jejímž hlavním cílem je získání nových schopností v oblasti zemědělských činností nebo činností souvisejících přímo se zemědělským podnikem nebo rozvoj a zdokonalování schopností stávajících.

Forma držby obhospodařované zemědělské půdy (ve vztahu k vlastníkovi)

Forma držby závisí na situaci v referenčním dni roku šetření.

CGNR 022

Hospodaření na vlastní půdě

Obhospodařovaná zemědělská půda, kterou zemědělský podnik obhospodařuje a která je majetkem vlastníka nebo je jím obhospodařována jako uživatelem nebo dědičným dlouhodobým pachtýřem nebo na základě nějaké jiné ekvivalentní formy vlastnictví (ha).

CGNR 023

Hospodaření na pronajaté půdě

Obhospodařovaná zemědělská půda propachtovaná zemědělským podnikem za předem dohodnutý pevný nájem (ve formě hotovosti, naturálií nebo jinak) na základě (písemné nebo ústní) dohody o pachtu (ha). Obhospodařovaná zemědělská půda je přidělena jen jednomu zemědělskému podniku. Pokud je obhospodařovaná zemědělská půda propachtována během referenčního roku více než jednomu zemědělskému podniku, je obvykle přidělena tomu zemědělskému podniku, se kterým je spojena v referenčním dni statistického zjišťování nebo který ji během referenčního roku využíval nejdéle.

CGNR 024

Půda obhospodařovaná společně nebo jiné způsoby držby

Obhospodařovaná zemědělská půda (ha), která je:

a)

společně obhospodařovaná formou partnerství mezi jejím majitelem a naturálním pachtýřem na základě písemné nebo ústní smlouvy o naturálním pachtu. Produkce (v hodnotovém nebo objemovém vyjádření) z plochy obhospodařované v naturálním pachtu se rozděluje mezi obě strany podle dohody;

b)

na základě jiných forem držby neuvedených jinde v předchozích položkách.

CGNR 025

Veřejný pozemek

Obhospodařovaná zemědělská půda, kterou využívá zemědělský podnik, avšak která k němu přímo nepatří, tj. vztahují se na ni práva pro veřejné pozemky (ha).

CGNR 026

Ekologické zemědělství

Produkce zemědělského podniku spadá pod zemědělskou praxi podle určitých stanovených norem a pravidel uvedených i) v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (7) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (8) nebo případně v nejnovějších právních předpisech a ii) v příslušných vnitrostátních prováděcích předpisech pro ekologickou produkci.

CGNR 027

Celková obhospodařovaná zemědělská půda zemědělského podniku, na níž se uplatňují metody ekologického zemědělství certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropské unie

Obhospodařovaná zemědělská půda zemědělského podniku, na které je produkce plně v souladu se zásadami ekologické produkce na úrovni zemědělských podniků i) podle nařízení (ES) č. 834/2007 nebo nařízení (EU) 2018/848 nebo případně nejnovějších právních předpisů a ii) podle příslušných vnitrostátních prováděcích předpisů pro certifikaci ekologické produkce (ha).

CGNR 028

Celková obhospodařovaná zemědělská půda zemědělského podniku, která přechází na metody ekologického zemědělství certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropské unie

Obhospodařovaná zemědělská půda zemědělského podniku, který během určitého období přechodu od konvenční na ekologickou produkci („přechodné období“) uplatňuje metody ekologické produkce i) podle nařízení (ES) č. 834/2007 nebo nařízení (EU) 2018/848 nebo případně nejnovějších právních předpisů a ii) podle příslušných vnitrostátních prováděcích předpisů pro certifikaci ekologické produkce (ha).

CGNR 029

Účast v jiných systémech ekologické certifikace

Zemědělský podnik se účastní vnitrostátních nebo regionálních systémů ekologické certifikace, například těch, které jsou uvedeny v čl. 43 odst. 2 a odst. 3 písm. b) nebo v příloze IX nařízení (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky (stávající systémy certifikace které odpovídají ekologické platbě společné zemědělské politiky), a žádost o dotaci byla přijata.


II.   PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE PŮDY

Celkovou plochu zemědělského podniku tvoří obhospodařovaná zemědělská půda (orná půda, trvalé travní porosty, trvalé kultury a zelinářské zahrady) a ostatní plochy (nevyužívaná zemědělská půda, zalesněná plocha a ostatní půda jinde nezařazená).

Plocha , která má být uvedena pro každou položku, je hlavní plochou a vztahuje se k fyzické ploše pozemku (pozemků) bez ohledu na to, zda během sklizňového roku šlo o jednu plodinu nebo o více plodin. V případě jednoletých kultur odpovídá hlavní plocha oseté ploše; v případě trvalých kultur je hlavní plochou celá osázená plocha; v případě po sobě jdoucích plodin odpovídá ploše s hlavní plodinou na pozemku během roku; v případě současně pěstovaných plodin odpovídá ploše, na které se pěstují současně. Tímto způsobem je každá plocha uvedena pouze jednou.

Hlavní plodinou je plodina s nejvyšší ekonomickou hodnotou. Pokud není možné určit hlavní plodinu na základě produkční hodnoty, je hlavní plodinou ta, pro niž je plocha nejdéle využívána.

Obhospodařovanou zemědělskou půdou je celková plocha orné půdy, trvalých travních porostů, trvalých kultur a zelinářských zahrad využívaná zemědělskými podniky bez ohledu na formu držby.

Střídáním plodin se rozumí plánované střídání různých plodin pěstovaných na konkrétním pozemku v po sobě jdoucích sklizňových rocích tak, že na stejném pozemku nejsou po sobě (tzn. bez přerušení) pěstovány plodiny stejného druhu. V systému střídání plodin se plodiny střídají obvykle každoročně, avšak střídání s víceletými plodinami je také možné.

Polní produkce a plochy pod sklem se vykazují zvlášť.

CLND 001

Obhospodařovaná zemědělská půda

Plocha obhospodařované zemědělské půdy (ha).

CLND 002

Orná půda

Půda pravidelně obdělávaná (pomocí orby nebo podmítky), obvykle v systému střídání plodin (ha).

CLND 003

Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiva)

Všechny obiloviny sklízené v suchém stavu na zrno bez ohledu na využití (ha).

CLND 004

Pšenice obecná a špalda

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. a Triticum monococcum L. (ha).

CLND 005

Pšenice tvrdá

Triticum durum Desf. (ha)

CLND 006

Žito a ozimé směsky

Žito (Secale cereale L.) seté v kterémkoliv období, včetně směsí žita s jinými obilovinami a jiných obilných směsek setých před zimou nebo během zimy (ozimé obilné směsky) (ha).

CLND 007

Ječmen

Ječmen (Hordeum vulgare L.) (ha).

CLND 008

Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé)

Oves (Avena sativa L.) a jiné obiloviny seté na jaře, pěstované jako směsky a sklízené v suchém stavu na zrno, včetně osiva (ha).

CLND 009

Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů

Kukuřice (Zea mays L.) sklízená na zrno, jako osivo nebo jako směs kukuřičných klasů (ha).

CLND 010

Tritikale

Tritikale (x Triticosecale Wittmack) (ha).

CLND 011

Čirok

Čirok (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench nebo Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.) (ha).

CLND 012

Ostatní obiloviny jinde nezařazené (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.)

Obiloviny sklízené v suchém stavu na zrno, které nejsou uvedené v předchozích položkách, jako proso (Panicum miliaceum L.), pohanka (Fagopyrum esculentum Mill.), lesknice kanárská (Phalaris canariensis L.) a ostatní obiloviny jinde nezařazené (j.n.) (ha).

CLND 013

Rýže

Rýže (Oryza sativa L.) (ha).

CLND 014

Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)

Luskoviny a bílkovinné plodiny sklízené v suchém stavu na zrno bez ohledu na využití (ha).

CLND 015

Hrách polní, bob polní a sladká lupina

Různé odrůdy hrachu polního (Pisum sativum L. convar. sativum nebo Pisum sativum L. convar. arvense L. nebo convar. speciosum) sklízené v suchém stavu, plus všechny druhy bobu (Vicia faba L. (partim)) sklízené v suchém stavu, plus všechny sladké lupiny (Lupinus sp.) sklízené v suchém stavu na zrno, včetně osiva, bez ohledu na jejich využití (ha).

CLND 016

Okopaniny

Plodiny pěstované pro jejich kořeny, hlízy nebo přeměněný stonek (ha). Nezahrnuje se kořenová, hlíznatá a cibulová zelenina, jako například mrkev, červená řepa nebo brukev.

CLND 017

Brambory (včetně sadbových brambor)

Brambory (Solanum tuberosum L.) (ha).

CLND 018

Cukrovka (kromě sadbové)

Cukrovka (Beta vulgaris L.) určená pro cukrovarnický průmysl a pro výrobu alkoholu (ha).

CLND 019

Ostatní okopaniny j. n.

Krmná řepa (Beta vulgaris L.) a kultury rodu Brassicae sklízené hlavně pro krmné účely, bez ohledu na to, zda se jedná o kořen nebo stonek, a ostatní kultury pěstované pro krmné účely zejména pro jejich podzemní části, jinde nezařazené (ha).

CLND 020

Technické plodiny

Technické plodiny, které se obvykle neprodávají pro přímou spotřebu, protože je nutno je před konečným použitím průmyslově zpracovat (ha).

CLND 021

Olejniny

Řepka (Brassica napus L.) a řepice (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), slunečnice (Helianthus annus L.), sója (Glycine max (L.) Merril), len setý (Linum usitatissimum L.), hořčice (Sinapis alba L.), mák (Papaver somniferum L.), světlice barvířská (Carthamus tinctorius L.), sezam (Sesamum indicum L.), zemní mandle (Cyperus esculentus L.), podzemnice olejná (Arachis hypogea L.), tykev olejná (Cucurbita pepo var. styriaca) a konopí (Cannabis sativa L.) pěstované pro produkci oleje a sklízené v suchém stavu na semeno, kromě bavlníkového semene (Gossypium spp.) (ha).

CLND 022

Řepka a řepice na semeno

Řepka (Brassica napus L.) a řepice (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)) pěstované pro produkci oleje a sklízené v suchém stavu na semeno (ha).

CLND 023

Slunečnice na semeno

Slunečnice (Helianthus annuus L.) sklízená v suchém stavu na semeno (ha).

CLND 024

Sója

Sója (Glycine max L. Merril) sklízená v suchém stavu na semeno, jak k produkci oleje, tak k využití jako bílkovinná plodina (ha).

CLND 025

Len setý olejný

Odrůdy lnu setého olejného (Linum usitatissimum L.), pěstované zejména pro produkci oleje a sklízené v suchém stavu na semeno (ha).

CLND 026

Ostatní olejniny j. n.

Ostatní plodiny pěstované zejména pro svůj obsah oleje a sklízené v suchém stavu na semeno, jinde nezařazené (kromě bavlníkového semene) (ha).

CLND 027

Přadné plodiny

Len setý přadný (Linum usitatissimum L), konopí (Cannabis sativa L.), bavlna (Gossypium spp.), juta (Corchorus capsularis L.), abaka neboli manilské konopí (Musa textilis Née), kenaf (Hibiscus cannabinus L.) a sisal (Agave sisalana Perrine) (ha).

CLND 028

Len setý přadný

Odrůdy lnu setého přadného (Linum usitatissimum L.), pěstované zejména pro produkci vláken (ha).

CLND 029

Konopí

Konopí (Cannabis sativa L.) pěstované pro produkci slámy (ha).

CLND 030

Bavlna

Bavlna (Gossypium spp.), sklízená kvůli vláknům a/nebo olejnatým semenům (ha).

CLND 031

Ostatní přadné plodiny j. n.

Ostatní plodiny pěstované zejména pro svůj obsah vláken, jinde nezařazené, jako juta (Corchorus capsularis L.), abaka neboli manilské konopí (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine) a kenaf (Hibiscus cannabinus L.) (ha).

CLND 032

Tabák

Tabák (Nicotiana tabacum L.) pěstovaný pro listy (ha).

CLND 033

Chmel

Chmel (Humulus lupulus L.) pěstovaný pro chmelové hlávky (ha).

CLND 034

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny pěstované pro farmaceutické účely, výrobu parfémů nebo lidskou spotřebu (ha).

CLND 035

Energetické plodiny j. n.

Energetické plodiny používané výlučně k výrobě energie z obnovitelných zdrojů, jinde nezařazené, pěstované na orné půdě (ha).

CLND 036

Ostatní technické plodiny j. n.

Ostatní technické plodiny jinde nezařazené (ha).

CLND 037

Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě

Veškeré plodiny sklízené na zeleno na orné půdě a určené zejména na krmivo, píci nebo k výrobě energie z obnovitelných zdrojů, konkrétně obiloviny, trávy, luskoviny nebo technické plodiny a další plodiny pěstované na orné půdě sklízené a/nebo používané na zeleno (ha).

CLND 038

Dočasné travní porosty a pastviny

Travní kultury určené ke spásání, na seno nebo na siláž, zahrnuté do běžného systému střídání plodin, vyskytující se nejméně jeden sklizňový rok a obvykle méně než pět let a vysévané s trávou nebo travní směsí (ha).

CLND 039

Luskoviny na zeleno

Luskoviny pěstované a sklízené na zeleno jako celé rostliny, zejména k využití jako pícnina, k výrobě energie (ha).

Jsou zahrnuty směsi převážně luskovin (obvykle > 80 %) a travních kultur, sklízených na zeleno nebo jako seno.

CLND 040

Kukuřice na zeleno

Všechny formy kukuřice (Zea mays L.) pěstované zejména na siláž, které se nesklízejí na zrno (celé palice, celé rostliny, nebo jejich části) (ha).

CLND 041

Ostatní obiloviny sklízené na zeleno (kromě kukuřice na zeleno)

Všechny obiloviny (kromě kukuřice) pěstované a sklízené na zeleno jako celé rostliny k využití jako krmivo nebo k výrobě energie z obnovitelných zdrojů (výroba biomasy) (ha).

CLND 042

Ostatní plodiny sklízené na zeleno na orné půdě j. n.

Ostatní jednoleté nebo víceleté (méně než pět let) plodiny určené zejména na krmivo a sklízené na zeleno (ha). Zahrnuje i zbytky plodin jinde nezařazených, pokud byla hlavní sklizeň zničena, ale zbytky lze ještě použít (jako krmivo nebo k výrobě energie z obnovitelných zdrojů).

CLND 043

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody

Košťálová, listová nebo stonková zelenina, plodová zelenina, kořenová, hlíznatá a cibulová zelenina, lusková zelenina, ostatní zelenina sklízená v čerstvém stavu (ne sušená) a jahody, pěstované na orné půdě venku v systému střídání s jinými polními nebo zahradnickými plodinami (ha).

CLND 044

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody pěstované v systému střídání se zahradnickými plodinami (zahradnická produkce)

Čerstvá zelenina, melouny a jahody pěstované na orné půdě v systému střídání s jinými zahradnickými plodinami (ha).

CLND 045

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody pěstované v systému střídání s jinými polními plodinami (polní produkce)

Čerstvá zelenina, melouny a jahody pěstované na orné půdě v systému střídání s jinými polními plodinami (ha).

CLND 046

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek)

Veškeré květiny a okrasné rostliny určené na prodej jako řezané květiny (např. růže, karafiáty, orchideje, gladioly, chryzantémy, dekorační zeleň a další řezané zboží), jako květiny v květináčích, záhonové a balkonové květiny a rostliny (např. rododendrony, azalky, chryzantémy, begónie, pelargonie, netýkavky, jiné rostliny v květináčích, záhonové a balkonové rostliny) a jako cibulové a hlíznaté květiny a další okrasné rostliny (tulipány, hyacinty, orchideje, narcisy a jiné) (ha).

CLND 047

Osivo a sadba

Osivo okopanin (kromě brambor a dalších rostlin, jejichž podzemní části se používají také jako sadba), krmných plodin, travin, technických plodin (kromě olejnin) a osivo a sadba zeleniny a květin (ha).

CLND 048

Ostatní plodiny pěstované na orné půdě j. n.

Ostatní plodiny pěstované na orné půdě jinde nezařazené (ha).

CLND 049

Půda ležící ladem

Veškerá obdělávaná nebo neobdělávaná orná půda zahrnutá do systému střídání plodin nebo udržovaná v dobrém zemědělském a environmentálním stavu (DZES (9)), na které během sklizňového roku neproběhne sklizeň (ha). Základní charakteristika půdy ležící ladem spočívá v tom, že se ponechává v klidu zpravidla po dobu celého sklizňového roku. Mohou existovat tyto druhy půdy ležící ladem:

i)

holá půda bez jakýchkoliv plodin; nebo

ii)

půda s přirozenou vegetací, kterou lze využít jako krmivo nebo zaorat; nebo

iii)

půda osetá výlučně pro produkci zeleného hnojení (zelený úhor).

CLND 050

Trvalé travní porosty

Půda trvale sloužící (v několika po sobě jdoucích letech, obvykle nejméně po dobu pěti let) k pěstování zelené píce a rostlin pro krmné nebo energetické účely, která není zahrnuta do systému střídání plodin v zemědělském podniku (ha). Trvalý travní porost je založen buď s použitím agrotechnických postupů (osev), nebo přirozeným procesem (přirozená vlastní obnova porostu).

Travní porosty mohou být využívány pro pastvu hospodářských zvířat, sklízeny na siláž a na seno nebo k výrobě energie z obnovitelných zdrojů.

CLND 051

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

Stálé pastviny na půdách dobré nebo střední kvality, které je obvykle možné využívat pro intenzivní pastvu (ha).

CLND 052

Extenzivní pastviny

Trvalý travní porost s nízkým výnosem, obvykle na půdě nízké kvality, například v kopcovité krajině a ve vysokých nadmořských výškách, kde se zpravidla neaplikují zlepšující agrotechnické zásahy, jako je hnojení, kultivace, opakovaný výsev nebo meliorace (ha). Tyto plochy se obvykle využívají pouze k extenzivní pastvě a obvykle se nesekají, nebo se sekají extenzivně; nejsou vhodné pro vyšší hustotu zvířat.

CLND 053

Trvalé travní porosty již nevyužívané k produkci a způsobilé pro platbu subvencí

Trvalé travní porosty a louky, které se již nevyužívají k produkci a které jsou v souladu s nařízením (EU) č. 1307/2013, nebo případně s nejnovějšími právními předpisy, udržovány ve stavu vhodném pro pastvu a obdělávání, aniž by bylo nutné předem aplikovat zásahy nad rámec běžných způsobů zemědělské praxe a používat mechanizaci, a jsou způsobilé pro platbu subvencí (ha).

CLND 054

Trvalé kultury (včetně mladých a dočasně opuštěných výsadeb, kromě ploch, které produkují pouze pro vlastní spotřebu)

Všechny ovocné stromy, všechny citrusové stromy, všechny stromy/keře nesoucí skořápkové ovoce, veškeré porosty bobulovin, veškeré vinice, veškeré olivovníky a všechny ostatní trvalé kultury využívané k lidské spotřebě (např. čaj, káva nebo rohovník) a k jiným účelům (např. školky, vánoční stromky nebo rostliny využívané pro pletení nebo tkaní, jako ratan nebo bambus) (ha).

CLND 055

Ovoce, bobuloviny a skořápkové ovoce (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod)

Sady produkující jádrové ovoce, peckové ovoce, bobuloviny, skořápkové ovoce a ovoce tropického a subtropického klimatického pásma (ha).

CLND 056

Jádrové ovoce

Sady jádrového ovoce jako např. jablka (Malus spp.), hrušky (Pyrus spp.), kdoule (Cydonia oblonga Mill.) nebo mišpule (Mespilus germanica, L.) (ha).

CLND 057

Peckové ovoce

Sady peckového ovoce jako např. broskve a nektarinky (Prunus persica (L.) Batch), meruňky (Prunus armeniaca L. a další), třešně a višně (Prunus avium L., P. cerasus), švestky (Prunus domestica L. a další) a ostatní peckové ovoce jinde nezařazené, jako např. trnka obecná (Prunus spinosa L.) nebo mišpule japonská/lokvát (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.) (ha).

CLND 058

Ovoce subtropického a tropického klimatického pásma

Veškeré ovoce subtropického a tropického klimatického pásma, jako kiwi (Actinidia chinensis Planch.), avokáda (Persea americana Mill.) nebo banány (Musa spp.) (ha).

CLND 059

Bobuloviny (kromě jahod)

Veškeré pěstované bobuloviny jako např. černý rybíz (Ribes nigrum L.), červený rybíz (Ribes rubrum L.), maliny (Rubus idaeus L.) nebo borůvky (Vaccinium corymbosum L.) (ha).

CLND 060

Skořápkové ovoce

Všechny stromy/keře nesoucí skořápkové ovoce: vlašské ořechy, lískové oříšky, mandle, jedlé kaštany a jiné (ha).

CLND 061

Citrusové plody

Citrusové plody (Citrus spp.): pomeranče, malé citrusové plody, citrony, kyselé lajmy, pomela, grapefruity a další citrusové plody (ha).

CLND 062

Vinné hrozny

Vinice (Vitis vinifera L.) (ha).

CLND 063

Hrozny moštové

Vinice s odrůdami révy obvykle pěstovanými k produkci šťávy, moštu a/nebo vína (ha).

CLND 064

Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP)

Vinice s odrůdami révy obvykle pěstovanými k produkci vína s chráněným označením původu, které splňují požadavky i) nařízení Rady (ES) č. 491/2009 (10), nebo případně nejnovějších právních předpisů a ii) příslušných vnitrostátních předpisů (ha).

CLND 065

Hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

Vinice s odrůdami révy obvykle pěstovanými k produkci vína s chráněným zeměpisným označením, které splňují požadavky i) nařízení Rady (ES) č. 491/2009, nebo případně nejnovějších právních předpisů a ii) příslušných vnitrostátních předpisů (ha).

CLND 066

Hrozny moštové pro ostatní vína j. n. (bez CHOP/CHZO)

Vinice s odrůdami révy obvykle pěstovanými k produkci jiného vína než s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením (ha).

CLND 067

Hrozny stolní

Vinice s odrůdami révy obvykle pěstovanými k produkci čerstvých vinných hroznů (ha).

CLND 068

Hrozny na rozinky

Vinice s odrůdami révy obvykle pěstovanými k produkci rozinek (ha).

CLND 069

Olivy

Olivovníky (Olea europea L.) obvykle pěstované k produkci oliv (ha)

CLND 070

Školky

Školky s mladými rostlinami dřevin, pěstovanými ve volné krajině za účelem pozdějšího přesazení (ha).

CLND 071

Ostatní trvalé kultury včetně ostatních trvalých plodin určených k lidské spotřebě

Trvalé plodiny využívané k lidské spotřebě jinde nezařazené a stromy vysazené jako vánoční stromky na obhospodařované zemědělské půdě (ha).

CLND 072

Vánoční stromky

Vánoční stromky vysazené ke komerčním účelům na obhospodařované zemědělské půdě mimo zalesněná území (ha). Plantáže vánočních stromků, které se již neudržují a patří k zalesněnému území, nejsou zahrnuty.

CLND 073

Zelinářské zahrady

Plochy, na nichž se obvykle pěstuje mimo jiné zelenina, okopaniny a trvalé kultury pro vlastní spotřebu vlastníka a jeho domácnosti, obvykle oddělené od ostatní zemědělské půdy a rozpoznatelné jako zelinářské zahrady (ha).

CLND 074

Ostatní zemědělská půda

Nevyužívaná zemědělská půda (zemědělská půda, která se již neobdělává z ekonomických, sociálních nebo jiných důvodů a která se nevyužívá v systému střídání plodin), zalesněná plocha a ostatní půda zabraná budovami, hospodářskými dvory, cestami, rybníky, lomy, neúrodnou půdou, skálami atd. (ha).

CLND 075

Nevyužívaná zemědělská půda

Půda dříve využívaná jako zemědělská půda, která již nebyla během referenčního roku statistického zjišťování obdělávaná a nevyužívá se v systému střídání plodin, tj. nepředpokládá se u ní žádné zemědělské využití (ha).

Tato půda by se mohla znovu obdělávat s využitím zdrojů, které má zemědělský podnik běžně k dispozici.

CLND 076

Zalesněná plocha

Půda porostlá stromy nebo lesními křovinami, včetně plantáží topolů a jiných podobných stromů uvnitř nebo vně lesů a lesních školek pěstovaných na lesní půdě pro potřeby zemědělského podniku, jakož i lesních zařízení (lesních cest, skladů dřeva atd.) (ha).

CLND 077

Rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích

Zalesněné plochy sloužící k pěstování dřevin, s dobou střídání nejvýše 20 let (ha).

Dobou střídání se rozumí doba mezi prvním výsevem/výsadbou stromů a těžbou konečného produktu, přičemž těžba nezahrnuje běžné zásahy lesního hospodaření jako např. probírky.

CLND 078

Ostatní půda (půda zabraná budovami, hospodářskými dvory, cestami, rybníky a jiné neproduktivní plochy)

Půda, která je součástí celkové plochy využívané zemědělským podnikem, avšak která není obhospodařovanou zemědělskou půdou, nevyužívanou zemědělskou půdou ani zalesněnou plochou, jako např. půda zabraná budovami (s výjimkou budov využívaných k pěstování hub), hospodářskými dvory, cestami, rybníky, lomy, neúrodnou půdou nebo skálami (ha).

 

 

Speciálně využívané plochy zemědělského podniku

CLND 079

Houby pěstované

Houby pěstované v budovách, které byly speciálně postaveny nebo upraveny pro tento účel, v podzemních prostorech, jeskyních a sklepech (ha).

CLND 080

Obhospodařovaná zemědělská půda pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Plodiny, které se po celé období růstu nebo po jeho převážnou část nacházejí ve sklenících nebo pod stálým nebo přenosným vysokým ochranným krytem (ze skla nebo z tuhé nebo ohebné plastické hmoty) (ha). Tyto plochy se nesmí zahrnout do proměnných uvedených výše.

CLND 081

Zelenina, včetně melounů a jahod, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Košťálová, listová nebo stonková zelenina, plodová zelenina, kořenová, hlíznatá a cibulová zelenina, lusková zelenina, ostatní zelenina sklízená v čerstvém stavu (ne sušená) a jahody, pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem (ha).

CLND 082

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek), pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Veškeré květiny a okrasné rostliny určené na prodej jako řezané květiny (např. růže, karafiáty, orchideje, gladioly, chryzantémy, dekorační zeleň a další řezané zboží), jako květiny v květináčích, záhonové a balkonové květiny a rostliny (např. rododendrony, azalky, chryzantémy, begónie, pelargonie, netýkavky nebo jiné rostliny v květináčích, záhonové a balkonové rostliny) a jako cibulové a hlíznaté květiny a další okrasné rostliny (tulipány, hyacinty, orchideje, narcisy a jiné) pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem (ha).

CLND 083

Ostatní plodiny na orné půdě pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Ostatní plodiny na orné půdě jinde nezařazené, pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem (ha).

CLND 084

Trvalé kultury pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Trvalé kultury pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem (ha).

CLND 085

Ostatní obhospodařovaná zemědělská půda pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem j. n.

Obhospodařovaná zemědělská půda jinde nezařazená, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem (ha).

Ekologické zemědělství

Zemědělský podnik disponuje půdou, na níž se uplatňují metody ekologického zemědělství podle určitých stanovených norem a pravidel uvedených i) v nařízení (ES) č. 834/2007 nebo nařízení (EU) 2018/848 nebo případně v nejnovějších právních předpisech a ii) v příslušných vnitrostátních prováděcích předpisech pro ekologickou produkci, a to i během přechodného období.

Plodiny jsou definovány v základním oddíle II. PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE PŮDY

CLND 086

Ekologické zemědělství – obhospodařovaná zemědělská půda

CLND 087

Ekologické zemědělství – orná půda

CLND 088

Ekologické zemědělství – obiloviny pěstované na zrno (včetně osiva)

CLND 089

Ekologické zemědělství – pšenice obecná a špalda

CLND 090

Ekologické zemědělství – pšenice tvrdá

CLND 091

Ekologické zemědělství – luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)

CLND 092

Ekologické zemědělství – okopaniny

CLND 093

Ekologické zemědělství – brambory (včetně sadbových brambor)

CLND 094

Ekologické zemědělství – cukrovka (kromě sadbové)

CLND 095

Ekologické zemědělství – technické plodiny

CLND 096

Ekologické zemědělství – olejniny

CLND 097

Ekologické zemědělství – sója

CLND 098

Ekologické zemědělství – plodiny sklízené na zeleno na orné půdě

CLND 099

Ekologické zemědělství – dočasné travní porosty a pastviny

CLND 100

Ekologické zemědělství – luskoviny na zeleno

CLND 101

Ekologické zemědělství – čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody

CLND 102

Ekologické zemědělství – osivo a sadba

CLND 103

Ekologické zemědělství – trvalé travní porosty

CLND 104

Ekologické zemědělství – pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

CLND 105

Ekologické zemědělství – extenzivní pastviny

CLND 106

Ekologické zemědělství – trvalé kultury (včetně mladých a dočasně opuštěných výsadeb, kromě ploch, které produkují pouze pro vlastní spotřebu)

CLND 107

Ekologické zemědělství – ovoce, bobuloviny a skořápkové ovoce (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod)

CLND 108

Ekologické zemědělství – citrusové plody

CLND 109

Ekologické zemědělství – hrozny moštové

CLND 110

Ekologické zemědělství – olivy

CLND 111

Ekologické zemědělství – zelenina, včetně melounů a jahod, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Zavlažování venkovních obdělávaných ploch

CLND 112

Celková zavlažovatelná plocha

Celková maximální plocha obhospodařované zemědělské půdy, kterou by bylo možné v referenčním roce zavlažovat s využitím zavlažovacího zařízení a odpovídajícího množství vody, které jsou v zemědělském podniku obvykle k dispozici (ha).


III.   PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Tato zvířata nemusí být nutně majetkem vlastníka podniku. Mohou se nacházet v zemědělském podniku (na obhospodařované zemědělské půdě nebo v ustájovacích prostorách pro zvířata využívaných zemědělským podnikem) nebo mimo zemědělský podnik (na veřejných pastvinách nebo při migraci atd.).

 

 

Tuři

Týká se skotu (Bos taurus L.) a vodních buvolů (Bubalus bubalis L.), včetně kříženců jako Beefalo.

CLVS 001

Tuři do 1 roku

Tuři, samci a samice, do 1 roku (kusy).

CLVS 002

Tuři, nad 1 rok do 2 let

Tuři, starší než 1 rok, avšak mladší než 2 roky (kusy).

CLVS 003

Býci, nad 1 rok do 2 let

Býci, starší než 1 rok, avšak mladší než 2 roky (kusy).

CLVS 004

Jalovice, nad 1 rok do 2 let

Jalovice starší než 1 rok, avšak mladší než 2 roky (kusy).

 

 

 

Tuři, nad 2 roky

CLVS 005

Býci, nad 2 roky

Býci, nad 2 roky (kusy).

CLVS 006

Samice turů, nad 2 roky

Samice turů, nad 2 roky (kusy)

CLVS 007

Jalovice, nad 2 roky

Samice turů, nad 2 roky, dosud neotelené (kusy).

CLVS 008

Krávy

Samice turů, nad 2 roky, již otelené (kusy).

CLVS 009

Dojnice

Samice turů již otelené (včetně mladších dvou let), které jsou vzhledem ke svému plemeni nebo konkrétním vlastnostem chovány výlučně nebo hlavně pro produkci mléka pro lidskou spotřebu nebo pro zpracování na mléčné výrobky (kusy).

CLVS 010

Ostatní krávy

Samice turů již otelené (včetně mladších dvou let), které jsou vzhledem ke svému plemeni nebo konkrétním vlastnostem chovány výlučně nebo hlavně pro produkci telat a jejichž mléko není určeno pro lidskou spotřebu ani pro zpracování na mléčné výrobky (kusy).

CLVS 011

Buvolí krávy

Buvolí krávy (samice druhu Bubalus bubalis, L.) již otelené (včetně mladších dvou let) (kusy).

CLVS 012

Ovce (jakéhokoli stáří)

Domácí zvířata druhu Ovis aries L. (kusy).

CLVS 013

Chovné samice ovcí

Bahnice a jehnice určené k plemenitbě, bez ohledu na to, zda jsou primárně určené k produkci mléka nebo masa (kusy).

CLVS 014

Ostatní ovce

Všechny ovce s výjimkou chovných samic (kusy).

CLVS 015

Kozy (jakéhokoli stáří)

Domácí zvířata poddruhu Capra aegagrus hircus L. (kusy).

CLVS 016

Chovné samice koz

Kozy již okozlené a zapuštěné kozy (kusy).

CLVS 017

Ostatní kozy

Všechny kozy s výjimkou chovných koz (kusy).

 

 

Prasata

Týká se domácích zvířat druhu Sus scrofa domesticus Erxleben.

CLVS 018

Selata s živou hmotností nižší než 20 kg

Selata s živou hmotností méně než 20 kg (kusy).

CLVS 019

Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg

Samice prasat s živou hmotností nejméně 50 kg určené k chovným účelům, bez ohledu na to, zda se již oprasily (kusy).

CLVS 020

Ostatní prasata

Prasata jinde nezařazená (kusy).

 

 

Drůbež

Týká se jedinců kura domácího (Gallus gallus L.), krůt (Meleagris spp.), kachen (Anas spp. a Cairina moschata L.), hus (Anser anser domesticus L.), pštrosů (Struthio camelus L.) a ostatní drůbeže jinde nezařazené, jako jsou křepelky (Coturnix spp.), bažanti (Phasianus spp.), perličky (Numida meleagris domestica L.) a holubi (Columbinae spp.). Ptáci chovaní v zajetí pro lovecké účely a nikoliv pro produkci masa/vajec však zahrnuti nejsou.

CLVS 021

Brojleři

Domácí zvířata druhu Gallus gallus L. chovaná pro produkci masa (kusy).

CLVS 022

Nosnice

Domácí zvířata druhu Gallus gallus L., která již dosáhla snáškové zralosti a která jsou chovaná pro produkci vajec (kusy).

CLVS 023

Ostatní drůbež

Drůbež neuvedená v položce Brojleři nebo Nosnice (kusy). Mláďata drůbeže nejsou zahrnuta.

CLVS 024

Krůty

Domácí zvířata rodu Meleagris (kusy).

CLVS 025

Kachny

Domácí zvířata rodu Anas a druhu Cairina moschata L. (kusy).

CLVS 026

Husy

Domácí zvířata druhu Anser anser domesticus L. (kusy).

CLVS 027

Pštrosi

Pštrosi (Struthio camelus L.) (kusy).

CLVS 028

Ostatní drůbež j. n.

Ostatní drůbež jinde nezařazená (kusy).

 

 

Králíci

Týká se domácích zvířat rodu Oryctolagus.

CLVS 029

Chovné samice králíků

Samice králíků (Oryctolagus spp.) pro produkci králíků na maso, již okocené (kusy).

CLVS 030

Včely

Počet úlů se včelami (Apis mellifera L.) chovanými pro produkci medu.

CLVS 031

Jelenovití

Chov zvířat druhu jelen lesní (Cervus elaphus L.), jelen sika (Cervus nippon Temminck), sob polární (Rangifer tarandus L.) nebo daněk evropský (Dama dama L.), k produkci masa.

CLVS 032

Kožešinová zvířata

Chov zvířat druhu norek (Neovison vison Schreber), tchoř tmavý (Mustela putorius L.), liška (Vulpes spp. a další), psík mývalovitý (Nyctereutes spp.) nebo činčila (Chinchilla spp.), k produkci kožešin.

CLVS 033

Hospodářská zvířata j. n.

Chov hospodářských zvířat jinde v tomto oddíle nezařazených.

Metody ekologické produkce používané v živočišné výrobě

Chov zvířat zemědělského podniku spadá pod zemědělskou praxi podle určitých stanovených norem a pravidel uvedených i) v nařízení (ES) č. 834/2007 nebo nařízení (EU) 2018/848 nebo případně v nejnovějších právních předpisech a ii) v příslušných vnitrostátních prováděcích předpisech pro ekologickou produkci, a to i během přechodného období.

Zvířata jsou definována v základním oddíle III. PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

CLVS 034

Ekologické zemědělství – stav turů

Ekologické zemědělství – stav turů (kusy)

CLVS 035

Ekologické zemědělství – stav dojnic

Ekologické zemědělství – stav dojnic (kusy)

CLVS 036

Ekologické zemědělství – stav ostatních krav

Ekologické zemědělství – stav ostatních krav (kusy)

CLVS 037

Ekologické zemědělství – stav buvolích krav

Ekologické zemědělství – chov buvolích krav

CLVS 038

Ekologické zemědělství – stav ovcí (jakéhokoli stáří)

Ekologické zemědělství – stav ovcí (kusy)

CLVS 039

Ekologické zemědělství – stav koz (jakéhokoli stáří)

Ekologické zemědělství – stav koz (kusy)

CLVS 040

Ekologické zemědělství – stav prasat

Ekologické zemědělství – stav prasat (kusy)

CLVS 041

Ekologické zemědělství – stav drůbeže

Ekologické zemědělství – stav drůbeže (kusy)

CLVS 042

Ekologické zemědělství – stav brojlerů

Ekologické zemědělství – stav brojlerů (kusy)

CLVS 043

Ekologické zemědělství – stav nosnic

Ekologické zemědělství – stav nosnic (kusy)


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 11).

(2)  NUTS: klasifikace územních statistických jednotek.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(6)  Roční pracovní jednotka (RPJ) – procentní rozpětí 2: (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75 – < 100), (100).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

(10)  Nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (Úř. věst. L 154, 17.6.2009, s. 1).


PŘÍLOHA II

Seznam proměnných podle modulu

MODUL 1. PRACOVNÍ SÍLA A JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI

Proměnné

Jednotky/kategorie

Téma: řízení zemědělského podniku

 

 

Dílčí témata: vlastník a vyvážené zastoupení žen a mužů

 

MLFO 001

Pohlaví vlastníka

muž/žena

MLFO 002

Rok narození

rok

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly

 

MLFO 003

Zemědělské práce vlastníka v zemědělském podniku

procentní rozpětí RPJ 1 (1)

 

Dílčí téma: bezpečnostní opatření včetně plánu bezpečnosti v zemědělském podniku

 

MLFO 004

Plán bezpečnosti v zemědělském podniku

ano/ne

Téma: rodinní příslušníci

 

 

Dílčí témata: vstup pracovní síly, počet zapojených osob a vyvážené zastoupení žen a mužů

 

MLFO 005

Rodinní příslušníci vlastníka (muži) vykonávající zemědělské práce v podniku

počet osob v procentním rozpětí RPJ 2 (2)

MLFO 006

Rodinní příslušníci vlastníka (ženy) vykonávající zemědělské práce v podniku

počet osob v procentním rozpětí RPJ 2 (2)

Téma: osoby, které nejsou rodinnými příslušníky

 

 

Dílčí témata: vstup pracovní síly, počet zapojených osob a vyvážené zastoupení žen a mužů

 

 

 

Osoby pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky

 

MLFO 007

Muži pravidelně pracující v zemědělském podniku, kteří nejsou rodinnými příslušníky

počet osob v procentním rozpětí RPJ 2 (2)

MLFO 008

Ženy pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky

počet osob v procentním rozpětí RPJ 2 (2)

 

Dílčí téma: nepravidelně zaměstnaná pracovní síla zemědělského podniku

 

MLFO 009

Nepravidelně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky: muži a ženy

pracovní dny odpracované na plný pracovní úvazek

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly od dodavatelů

 

MLFO 010

Osoby, které nejsou přímo zaměstnány zemědělským podnikem a nejsou zahrnuty v předchozích kategoriích

pracovní dny odpracované na plný pracovní úvazek

Téma: Jiné výdělečné činnosti přímo související se zemědělským podnikem

 

 

Dílčí téma: druhy činností

 

MLFO 011

Poskytování zdravotnických, sociálních nebo vzdělávacích služeb

ano/ne

MLFO 012

Cestovní ruch, ubytování a ostatní rekreační činnosti

ano/ne

MLFO 013

Rukodělná výroba

ano/ne

MLFO 014

Zpracování zemědělských produktů

ano/ne

MLFO 015

Výroba energie z obnovitelných zdrojů

ano/ne

MLFO 016

Zpracování dřeva

ano/ne

MLFO 017

Akvakultura

ano/ne

 

 

Smluvní práce (s využitím výrobních prostředků zemědělského podniku):

 

MLFO 018

Smluvní zemědělské práce

ano/ne

MLFO 019

Smluvní nezemědělské práce

ano/ne

MLFO 020

Lesnictví

ano/ne

MLFO 021

Jiné výdělečné činnosti přímo související se zemědělským podnikem j. n.

ano/ne

 

Dílčí téma: význam pro zemědělský podnik

 

MLFO 022

Procentní podíl jiných výdělečných činností přímo souvisejících se zemědělským podnikem na konečné produkci zemědělského podniku.

procentní rozpětí (3)

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly

 

MLFO 023

Vlastník vykonávající jiné výdělečné činnosti (související se zemědělským podnikem)

M/S/N (4)

MLFO 024

Rodinní příslušníci pracující v zemědělském podniku, kteří vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou hlavní činnost.

počet osob

MLFO 025

Rodinní příslušníci pracující v zemědělském podniku, kteří vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou vedlejší činnost.

počet osob

MLFO 026

Pracovní síly pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky a které vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou hlavní činnost.

počet osob

MLFO 027

Pracovní síly pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky a které vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou vedlejší činnost.

počet osob

Téma: jiné výdělečné činnosti, které přímo nesouvisejí se zemědělským podnikem

 

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly

 

MLFO 028

Jediný vlastník, který je také vedoucím zemědělského podniku s jediným vlastníkem, vykonávající jiné výdělečné činnosti (nesouvisející se zemědělským podnikem).

M/S/N (4)

MLFO 029

Rodinní příslušníci jediného vlastníka (pokud je jediný vlastník vedoucím zemědělského podniku), kteří pracují v zemědělském podniku a vykonávají jiné výdělečné činnosti (nesouvisející se zemědělským podnikem) jako svou hlavní činnost.

počet osob

MLFO 030

Rodinní příslušníci jediného vlastníka (pokud je jediný vlastník vedoucím zemědělského podniku), kteří pracují v zemědělském podniku a vykonávají jiné výdělečné činnosti (nesouvisející se zemědělským podnikem) jako svou vedlejší činnost.

počet osob

MODUL 2. ROZVOJ VENKOVA

Proměnné

Jednotky/kategorie

Téma: zemědělské podniky podporované z opatření pro rozvoj venkova

 

MRDV 001

Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství

ano/ne

MRDV 002

Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin

ano/ne

MRDV 003

Investice do hmotného majetku

ano/ne

MRDV 004

Obnova potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a zavedení vhodných preventivních opatření

ano/ne

 

 

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

 

MRDV 005

Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce

ano/ne

MRDV 006

Podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj malých zemědělských podniků

ano/ne

MRDV 007

Doplňkové vnitrostátní přímé platby v Chorvatsku

ano/ne

MRDV 008

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

ano/ne

 

 

Agroenvironmentálně-klimatické platby

 

MRDV 009

Agroenvironmentálně-klimatická opatření

ano/ne

MRDV 010

Lesnicko–environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

ano/ne

MRDV 011

Ekologické zemědělství

ano/ne

MRDV 012

Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě

ano/ne

MRDV 013

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

ano/ne

MRDV 014

Dobré životní podmínky zvířat

ano/ne

MRDV 015

Řízení rizik

ano/ne

MODUL 3. USTÁJENÍ ZVÍŘAT A HOSPODAŘENÍ SE STATKOVÝMI HNOJIVY

Proměnné

Jednotky/kategorie

Téma: ustájení zvířat

 

 

Dílčí téma: ustájení turů

 

MAHM 001

Dojnice

průměrný stav

MAHM 002

Dojnice ve vazném ustájení (kejda)

místa

MAHM 003

Dojnice ve vazném ustájení (tuhé statkové hnojivo)

místa

MAHM 004

Dojnice ve volném/boxovém ustájení (kejda)

místa

MAHM 005

Dojnice ve volném/boxovém ustájení (tuhé statkové hnojivo)

místa

MAHM 006

Dojnice v jiných typech ustájení (kejda)

místa

MAHM 007

Dojnice v jiných typech ustájení (tuhé statkové hnojivo)

místa

MAHM 008

Dojnice celoročně venku

místa

MAHM 009

Dojnice po část roku venku (pastva)

měsíce

MAHM 010

Dojnice s přístupem na výběhový dvůr

ano/ne

MAHM 011

Ostatní tuři

průměrný stav

MAHM 012

Ostatní tuři ve vazném ustájení (kejda)

místa

MAHM 013

Ostatní tuři ve vazném ustájení (tuhé statkové hnojivo)

místa

MAHM 014

Ostatní tuři ve volném/boxovém ustájení (kejda)

místa

MAHM 015

Ostatní tuři ve volném/boxovém ustájení (tuhé statkové hnojivo)

místa

MAHM 016

Ostatní tuři v jiných typech ustájení (kejda)

místa

MAHM 017

Ostatní tuři v jiných typech ustájení (tuhé statkové hnojivo)

místa

MAHM 018

Ostatní tuři celoročně venku

místa

MAHM 019

Ostatní tuři po část roku venku (pastva)

měsíce

MAHM 020

Ostatní tuři s přístupem na výběhový dvůr

ano/ne

 

Dílčí téma: ustájení prasat

 

MAHM 021

Chovné prasnice

průměrný stav

MAHM 022

Chovné prasnice na plně zaroštované podlaze

místa

MAHM 023

Chovné prasnice na částečně zaroštované podlaze

místa

MAHM 024

Chovné prasnice ve stájích s pevnou podlahou (kromě ustájení s hlubokou podestýlkou)

místa

MAHM 025

Chovné prasnice ve stájích s podlahou zcela pokrytou hlubokou podestýlkou

místa

MAHM 026

Chovné prasnice v jiných typech ustájení

místa

MAHM 027

Chovné prasnice chované venku (ve volném výběhu)

místa

MAHM 028

Chovné prasnice chované venku (ve volném výběhu)

měsíce

MAHM 029

Ostatní prasata

průměrný stav

MAHM 030

Ostatní prasata na plně zaroštované podlaze

místa

MAHM 031

Ostatní prasata na částečně zaroštované podlaze

místa

MAHM 032

Ostatní prasata ve stájích s pevnou podlahou (kromě ustájení s hlubokou podestýlkou)

místa

MAHM 033

Ostatní prasata ve stájích s podlahou zcela pokrytou hlubokou podestýlkou

místa

MAHM 034

Ostatní prasata v jiných typech ustájení

místa

MAHM 035

Ostatní prasata chovaná venku (ve volném výběhu)

místa

MAHM 036

Ostatní prasata s přístupem na výběhový dvůr

ano/ne

 

Dílčí téma: ustájení nosnic

 

MAHM 037

Nosnice

průměrný stav

MAHM 038

Nosnice v ustájení s hlubokou podestýlkou

místa

MAHM 039

Nosnice ve voliérách (bez podestýlky)

místa

MAHM 040

Nosnice v klecích s trusnými pásy

místa

MAHM 041

Nosnice v klecích s jímkami na trus

místa

MAHM 042

Nosnice ve vícepodlažních klecích

místa

MAHM 043

Nosnice v jiných typech ustájení

místa

MAHM 044

Nosnice chované venku (ve volném výběhu)

místa

Téma: využití živin a statkových hnojiv v zemědělském podniku

 

 

Dílčí téma: obhospodařovaná zemědělská půda hnojená

 

MAHM 045

Celková obhospodařovaná zemědělská půda hnojená minerálními hnojivy

ha

MAHM 046

Celková obhospodařovaná zemědělská půda hnojená statkovými hnojivy

ha

 

Dílčí téma: statková hnojiva vyvezená z podniku a dovezená do zemědělského podniku

 

 

 

Čistý vývoz statkových hnojiv ze zemědělského podniku

 

MAHM 047

Čistý vývoz kejdy/močůvky ze zemědělského podniku

m3

MAHM 048

Čistý vývoz tuhých statkových hnojiv ze zemědělského podniku

tuny

 

Dílčí téma: organická a odpadová hnojiva jiná než statková hnojiva

 

MAHM 049

Organická a odpadová hnojiva jiná než statková hnojiva použitá v zemědělském podniku

tuny

Téma: technologie aplikace statkových hnojiv

 

 

Dílčí téma: doba zapravení podle druhu aplikace

 

 

 

Plošný rozstřik/rozmetání

 

MAHM 050

Zapravení do 4 hodin

% rozpětí (5)

MAHM 051

Zapravení po 4 hodinách

% rozpětí (5)

MAHM 052

Bez zapravení

% rozpětí (5)

 

 

Pásová aplikace

 

MAHM 053

Vlečené hadice

% rozpětí (5)

MAHM 054

Vlečené botky

% rozpětí (5)

 

 

Injektáž

 

MAHM 055

Mělká injektáž/otevřená štěrbina

% rozpětí (5)

MAHM 056

Hluboká injektáž/uzavřená štěrbina

% rozpětí (5)

Téma: zařízení pro statková hnojiva

 

 

Dílčí téma: prostory pro uskladnění statkových hnojiv a jejich kapacita

 

MAHM 057

Skladování statkových hnojiv na složišti

%

MAHM 058

Skladování statkových hnojiv na kompostovacích hromadách

%

MAHM 059

Skladování statkových hnojiv v jímkách pod ustájovacím zařízením

%

MAHM 060

Skladování statkových hnojiv v systémech s hlubokou podestýlkou

%

MAHM 061

Skladování močůvky/kejdy bez zakrytí

%

MAHM 062

Skladování močůvky/kejdy s propustným krytem

%

MAHM 063

Skladování močůvky/kejdy s nepropustným krytem

%

MAHM 064

Skladování statkových hnojiv v jiných zařízeních j. n.

%

MAHM 065

Každodenní aplikace

%

MAHM 066

Skladování statkových hnojiv na kompostovacích hromadách

měsíce

MAHM 067

Skladování statkových hnojiv v jímkách pod ustájením zvířat

měsíce

MAHM 068

Skladování statkových hnojiv v systémech s hlubokou podestýlkou

měsíce

MAHM 069

Skladování močůvky/kejdy

měsíce

MAHM 070

Skladování statkových hnojiv v jiných zařízeních j. n.

měsíce


(1)  Roční pracovní jednotka (RPJ) – procentní rozpětí 1: (0), (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75 – < 100), (100).

(2)  Roční pracovní jednotka (RPJ) – procentní rozpětí 2: (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75 – < 100), (100).

(3)  Procentní rozpětí konečné produkce podniku: (≥ 0 – ≤ 10), (> 10 – ≤ 50), (> 50 – < 100).

(4)  M – hlavní činnost, S – vedlejší činnost, N – nezapojení se do činnosti.

(5)  Procentní rozpětí pro použité technologie aplikace statkových hnojiv: (0), (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75 – < 100), (100).


PŘÍLOHA III

Popis proměnných, které se mají použít pro údaje o zemědělských podnicích v modulech, jak je stanoveno v příloze II tohoto prováděcího nařízení

MODUL 1. PRACOVNÍ SÍLA A JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI

POPIS PROMĚNNÝCH TÝKAJÍCÍCH SE PRACOVNÍ SÍLY

Vlastník

Vlastníkem se rozumí fyzická osoba (nebo vybraná fyzická osoba v případě podniku ve skupině), na jejíž účet a jejímž jménem se zemědělský podnik provozuje a která je za zemědělský podnik právně a ekonomicky odpovědná. Pokud je vlastníkem právnická osoba, údaje za vlastníka se neshromažďují.

Zemědělské práce jsou definovány v příloze I. ZÁKLADNÍ OBECNÉ PROMĚNNÉ

Téma: řízení zemědělského podniku

 

Dílčí témata: vlastník a vyvážené zastoupení žen a mužů

MLFO 001

Pohlaví vlastníka

Pohlaví vlastníka

 

M – muž

 

F – žena

MLFO 002

Rok narození

Rok narození vlastníka

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly

MLFO 003

Zemědělské práce vlastníka v zemědělském podniku

Přiřazení vlastníka do procentního rozpětí ročních pracovních jednotek zemědělských prací v zemědělském podniku, vyjma domácích prací.

 

Dílčí téma: bezpečnostní opatření včetně plánu bezpečnosti v zemědělském podniku

MLFO 004

Plán bezpečnosti v zemědělském podniku

V zemědělském podniku bylo provedeno hodnocení rizik na pracovišti s cílem omezit rizika spojená s prací, které vedlo k vypracování písemného dokumentu (např. „plánu bezpečnosti v zemědělském podniku“).

Téma: rodinní příslušníci

 

Dílčí témata: vstup pracovní síly, počet zapojených osob a vyvážené zastoupení žen a mužů

 

Rodinní příslušníci vykonávající zemědělské práce v podniku

Tato položka se týká pouze podniků s jediným vlastníkem, neboť u podniků ve skupině a právnických osob se nepředpokládá, že mají pracovní síly, které jsou rodinnými příslušníky.

Rodinní příslušníci vykonávající zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací) zahrnují manžela/manželku, příbuzné ve vzestupné nebo sestupné linii a sourozence vlastníka či jeho manželky/jejího manžela v podniku s jediným vlastníkem. Pokud je to relevantní, zahrnují také vedoucího, který je rodinným příslušníkem vlastníka podniku.

MLFO 005

Rodinní příslušníci vlastníka (muži) vykonávající zemědělské práce v podniku

Počet rodinných příslušníků vlastníka (mužů) přiřazených do procentního rozpětí ročních pracovních jednotek

MLFO 006

Rodinní příslušníci vlastníka (ženy) vykonávající zemědělské práce v podniku

Počet rodinných příslušníků vlastníka (žen) přiřazených do procentního rozpětí ročních pracovních jednotek

Téma: osoby, které nejsou rodinnými příslušníky

 

Dílčí témata: vstup pracovní síly, počet zaměstnanců a vyvážené zastoupení žen a mužů

 

 

Osoby pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky

Pravidelně zaměstnanými osobami se rozumí osoby, kromě vlastníka a jeho rodinných příslušníků, které bez ohledu na délku pracovního týdne vykonávaly v zemědělském podniku během 12 měsíců před referenčním dnem statistického zjišťování zemědělské práce každý týden za jakoukoli odměnu (plat, mzda, zisk nebo jiné platby včetně odměny v naturáliích). Zahrnuty jsou také osoby, které nemohly pracovat po celé období z některého z těchto důvodů:

i)

zvláštní podmínky výroby specializovaných zemědělských podniků nebo

ii)

nepřítomnost z důvodu dovolené, vojenské služby, nemoci, úrazu nebo smrti nebo

iii)

začátek nebo ukončení pracovního poměru v zemědělském podniku nebo

iv)

úplné zastavení práce v zemědělském podniku, které způsobila nepředvídaná událost (povodeň, požár atd.).

MLFO 007

Muži pravidelně pracující v zemědělském podniku, kteří nejsou rodinnými příslušníky

Počet mužů, kteří nejsou rodinnými příslušníky, přiřazených do procentního rozpětí ročních pracovních jednotek.

MLFO 008

Ženy pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky

Počet žen, které nejsou rodinnými příslušníky, přiřazených do procentního rozpětí ročních pracovních jednotek.

 

Dílčí téma: nepravidelně zaměstnaná pracovní síla zemědělského podniku

 

 

Nepravidelně zaměstnanými osobami, které nejsou rodinnými příslušníky , se rozumí pracovníci, kteří nepracovali v zemědělském podniku během 12 měsíců před referenčním dnem statistického zjišťování každý týden z jiného důvodu, než je uvedeno v položce Pravidelně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky.

Pracovními dny odpracovanými nepravidelně zaměstnanými osobami, které nejsou rodinnými příslušníky , se rozumí dny v patřičné délce, za které je pracovníkovi vyplacen plat nebo jakákoli jiná odměna (mzda, zisk nebo jiné platby včetně naturální odměny) za celodenní práci a během nichž jsou prováděny práce, které obvykle vykonává zemědělský pracovník pracující na plný úvazek. Do pracovních dnů se nepočítají dny dovolené a pracovní neschopnosti.

MLFO 009

Nepravidelně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky: muži a ženy

Celkový počet pracovních dnů na plný úvazek odpracovaných v zemědělském podniku nepravidelně zaměstnanými osobami.

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly od dodavatelů

MLFO 010

Osoby, které nejsou přímo zaměstnány zemědělským podnikem a nejsou zahrnuty v předchozích kategoriích

Celkový počet pracovních dnů na plný úvazek odpracovaných v zemědělském podniku osobami, které nejsou přímo zaměstnány zemědělským podnikem (např. subdodavatelé zaměstnaní třetími stranami).

Téma: jiné výdělečné činnosti přímo související se zemědělským podnikem

Údaje o jiných výdělečných činnostech se zaznamenávají za:

i)

vlastníky podniků s jediným vlastníkem a podniků ve skupině;

ii)

rodinné příslušníky vlastníka u podniků s jediným vlastníkem

a v případě jiných výdělečných činností přímo souvisejících se zemědělským podnikem také za

iii)

osoby pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky.

V případě vlastníků, kteří jsou právnickými osobami, se informace o jiných výdělečných činnostech neshromažďují.

Jiné výdělečné činnosti přímo související se zemědělským podnikem se týkají jiných výdělečných činností

a)

v zemědělském podniku nebo

b)

mimo zemědělský podnik.

Jinými výdělečnými činnostmi přímo souvisejícími s podnikem se rozumí činnosti, při kterých se využívají buď zdroje zemědělského podniku (pozemky, budovy, stroje atd.), nebo jeho produkty. Jsou zahrnuty nezemědělské i zemědělské práce pro jiné zemědělské podniky. Čistě finanční investice jsou vyloučeny. Rovněž není zahrnuto pronajímání pozemků pro různé činnosti, bez následné přímé účasti na těchto činnostech.

 

Dílčí téma: druhy činností

MLFO 011

Poskytování zdravotnických, sociálních nebo vzdělávacích služeb

Jakákoliv činnost související s poskytováním zdravotnických, sociálních nebo vzdělávacích služeb, a/nebo společensky související obchodní činnosti, při nichž se využívají zdroje zemědělského podniku nebo jeho primární produkty.

MLFO 012

Cestovní ruch, ubytování a ostatní rekreační činnosti

Všechny činnosti v cestovním ruchu, služby ubytování, exkurze v zemědělském podniku pro turisty nebo jiné skupiny, sportovní a rekreační činnosti atd., kde se využívají pozemky, budovy nebo jiné zdroje zemědělského podniku.

MLFO 013

Rukodělná výroba

Rukodělné výrobky vyrobené v zemědělském podniku vlastníkem nebo rodinnými příslušníky nebo pracovníky, kteří nejsou rodinnými příslušníky, bez ohledu na to, jak se výrobky prodávají.

MLFO 014

Zpracování zemědělských produktů

Veškeré zpracování primárních zemědělských produktů na druhotný produkt v zemědělském podniku bez ohledu na to, zda se suroviny produkují v zemědělském podniku nebo kupují jinde.

MLFO 015

Výroba energie z obnovitelných zdrojů

Výroba energie z obnovitelných zdrojů pro trh, včetně bioplynu, biopaliv nebo elektrické energie, pomocí větrných turbín, jiného vybavení nebo ze zemědělských surovin. Není zahrnuta energie z obnovitelných zdrojů vyrobená pouze pro potřeby zemědělského podniku.

MLFO 016

Zpracování dřeva

Zpracování surového dřeva v zemědělském podniku pro trh (řezání dřeva atd.)

MLFO 017

Akvakultura

Produkce ryb, raků atd. v zemědělském podniku. Nejsou zahrnuty činnosti, které představují pouze rybolov.

 

 

Smluvní práce (s využitím výrobních prostředků zemědělského podniku)

Smluvní práce s využitím zařízení zemědělského podniku, s odlišením prací prováděných v rámci nebo mimo rámec zemědělského sektoru.

MLFO 018

Smluvní zemědělské práce

Práce prováděné v rámci zemědělského sektoru.

MLFO 019

Smluvní nezemědělské práce

Práce mimo rámec zemědělského sektoru (např. úklid sněhu, doprava, udržování krajiny, zemědělské a environmentální služby atd.)

MLFO 020

Lesnictví

Lesnické práce s využitím zemědělských pracovních sil a strojů a zařízení zemědělského podniku obecně využívaných k zemědělským činnostem.

MLFO 021

Jiné výdělečné činnosti přímo související se zemědělským podnikem j. n.

Jiné výdělečné činnosti přímo související se zemědělským podnikem, jinde nezařazené.

 

Dílčí téma: význam pro zemědělský podnik

MLFO 022

Procentní podíl jiných výdělečných činností přímo souvisejících se zemědělským podnikem na konečné produkci zemědělského podniku

Procentní rozpětí jiných výdělečných činností přímo souvisejících se zemědělským podnikem ve vztahu ke konečné produkci zemědělského podniku. Podíl jiných výdělečných činností přímo souvisejících se zemědělským podnikem na produkci zemědělského podniku se odhaduje jako podíl jiných výdělečných činností, které přímo souvisejí s obratem podniku, na sumě celkového obratu zemědělského podniku a přímých plateb uvedeného zemědělského podniku podle nařízení (EU) č. 1307/2013 nebo novějších právních předpisů.

Formula

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly

Tato položka se použije pro:

i)

vlastníky podniků s jediným vlastníkem a podniků ve skupině;

ii)

rodinné příslušníky vlastníka u podniků s jediným vlastníkem a

iii)

osoby, které nejsou rodinnými příslušníky a pravidelně pracují v zemědělském podniku.

V případě vlastníků, kteří jsou právnickými osobami, se informace neshromažďují.

MLFO 023

Vlastník vykonávající jiné výdělečné činnosti (související se zemědělským podnikem)

Vlastník podniků s jediným vlastníkem nebo podniků ve skupině vykonávající jiné výdělečné činnosti přímo související se zemědělským podnikem:

 

M – hlavní činnost

 

S – vedlejší činnost

 

N – nezapojení se do činnosti

Činnosti mohou být prováděny v samotném zemědělském podniku (jiné než zemědělské práce v zemědělském podniku), nebo mimo zemědělský podnik.

MLFO 024

Rodinní příslušníci pracující v zemědělském podniku, kteří vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou hlavní činnost

Počet rodinných příslušníků, kteří vykonávají jinou výdělečnou činnost přímo související se zemědělským podnikem jako svou hlavní činnost.

MLFO 025

Rodinní příslušníci pracující v zemědělském podniku, kteří vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou vedlejší činnost

Počet rodinných příslušníků, kteří vykonávají jinou výdělečnou činnost přímo související se zemědělským podnikem jako svou vedlejší činnost.

MLFO 026

Osoby pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky a které vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou hlavní činnost

Počet osob, které nejsou rodinnými příslušníky a které vykonávají jinou výdělečnou činnost přímo související se zemědělským podnikem jako svou hlavní činnost v podnicích s jediným vlastníkem nebo podnicích ve skupině.

MLFO 027

Osoby pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky a které vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou vedlejší činnost

Počet osob, které nejsou rodinnými příslušníky a které vykonávají jinou výdělečnou činnost přímo související se zemědělským podnikem jako svou vedlejší činnost v podnicích s jediným vlastníkem nebo podnicích ve skupině.

Téma: jiné výdělečné činnosti, které přímo nesouvisejí se zemědělským podnikem

Týká se jiných než zemědělských prací v zemědělském podniku a prací mimo zemědělský podnik. Zahrnuje to všechny činnosti vykonávané za odměnu (plat, mzdu, zisk nebo jinou platbu včetně odměny v naturáliích), jiné než:

i)

zemědělské práce v zemědělském podniku a

ii)

jiné výdělečné činnosti vlastníka přímo související se zemědělským podnikem.

Jiné výdělečné činnosti nesouvisející se zemědělským podnikem se týkají jiných výdělečných činností:

a)

v zemědělském podniku (jiné než zemědělské práce v zemědělském podniku), nebo

b)

mimo zemědělský podnik.

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly

MLFO 028

Jediný vlastník, který je také vedoucím zemědělského podniku s jediným vlastníkem, vykonávající jiné výdělečné činnosti (nesouvisející se zemědělským podnikem)

Vlastník s jinými výdělečnými činnostmi, které přímo nesouvisejí se zemědělským podnikem:

 

M – hlavní činnost

 

S – vedlejší činnost

 

N – nezapojení se do činnosti

Činnosti mohou být prováděny v samotném zemědělském podniku (jiné než zemědělské práce v zemědělském podniku), nebo mimo zemědělský podnik.

MLFO 029

Rodinní příslušníci jediného vlastníka (pokud je jediný vlastník vedoucím zemědělského podniku), kteří pracují v zemědělském podniku a vykonávají jiné výdělečné činnosti (nesouvisející se zemědělským podnikem) jako svou hlavní činnost

Počet rodinných příslušníků, kteří vykonávají výdělečnou činnost, která nesouvisí se zemědělským podnikem, jako svou hlavní činnost.

MLFO 030

Rodinní příslušníci jediného vlastníka (pokud je jediný vlastník vedoucím zemědělského podniku), kteří pracují v zemědělském podniku a vykonávají jiné výdělečné činnosti (nesouvisející se zemědělským podnikem) jako svou vedlejší činnost

Počet rodinných příslušníků, kteří vykonávají výdělečnou činnost, která nesouvisí se zemědělským podnikem, jako svou vedlejší činnost.

MODUL 2. ROZVOJ VENKOVA

POPIS PROMĚNNÝCH TÝKAJÍCÍCH SE ROZVOJE VENKOVA

Téma: zemědělské podniky podporované z opatření pro rozvoj venkova

Zemědělský podnik v posledních třech letech využíval opatření pro rozvoj venkova, jak je stanoveno v hlavě III kapitoly I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013, podle určitých standardů a pravidel v novějších právních předpisech, bez ohledu na to, zda byla platba provedena v referenčním období, pokud bylo ohledně udělení takového opatření vydáno kladné rozhodnutí (např. když byla žádost o dotaci přijata).

MRDV 001

Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 15 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 002

Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 16 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 003

Investice do hmotného majetku

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 17 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 004

Obnova potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a zavedení vhodných preventivních opatření

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 18 nařízení (EU) č. 1305/2013.

 

 

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

Opatření pro rozvoj venkova podle článku 19 nařízení (EU) č. 1305/2013 a v případě Chorvatska také podle článku 40 téhož nařízení.

MRDV 005

Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle čl. 19 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 006

Podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj malých zemědělských podniků

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle čl. 19 písm. a) bodu iii) nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 007

Doplňkové vnitrostátní přímé platby pro Chorvatsko

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 40 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 008

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 21 nařízení (EU) č. 1305/2013.

 

 

Agroenvironmentálně-klimatické platby

MRDV 009

Agroenvironmentálně-klimatická opatření

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 28 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 010

Lesnicko–environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 34 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 011

Ekologické zemědělství

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 29 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 012

Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 30 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 013

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 31 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 014

Dobré životní podmínky zvířat

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 33 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 015

Řízení rizik

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 36 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MODUL 3. USTÁJENÍ ZVÍŘAT A HOSPODAŘENÍ SE STATKOVÝMI HNOJIVY

POPIS PROMĚNNÝCH TÝKAJÍCÍCH SE USTÁJENÍ ZVÍŘAT A HOSPODAŘENÍ SE STATKOVÝMI HNOJIVY

Téma: ustájení zvířat

Počet ustájovacích míst pro tury, prasata a drůbež. Pojem „ustájovací místo“ se vztahuje k obvyklému počtu zvířat ve stájích během referenčního roku. To znamená, že pokud v chovu nastaly nestandardní podmínky (nadstav, podstav, vyklizení ze sanitárních důvodů, zvláštní produkční režimy atd.), musí se počet zvířat k referenčnímu dni upravit. Zaznamenává se pouze ustájovací kapacita zvířat využívaná během referenčního období. Rovněž se zaznamenává počet dočasně volných ustájovacích míst během referenčního období.

Zvířata jsou definována v základním oddíle III. PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

 

Dílčí téma: ustájení turů

MAHM 001

Dojnice

Průměrný počet dojnic v referenčním roce.

MAHM 002

Dojnice ve vazném ustájení (kejda)

Počet míst pro dojnice ve vazném ustájení s kejdovým hospodářstvím.

MAHM 003

Dojnice ve vazném ustájení (tuhé statkové hnojivo)

Počet míst pro dojnice ve vazném ustájení s technologiemi pro tuhá statková hnojiva.

MAHM 004

Dojnice ve volném/boxovém ustájení (kejda)

Počet míst pro dojnice ve volném/boxovém ustájení s kejdovým hospodářstvím.

MAHM 005

Dojnice ve volném/boxovém ustájení (tuhé statkové hnojivo)

Počet míst pro dojnice ve volném/boxovém ustájení s technologiemi pro tuhá statková hnojiva.

MAHM 006

Dojnice v jiných typech ustájení (kejda)

Počet míst pro dojnice v jiných typech ustájení, jinde nezařazených, s kejdovým hospodářstvím.

MAHM 007

Dojnice v jiných typech ustájení (tuhé statkové hnojivo)

Počet míst pro dojnice v jiných typech ustájení, jinde nezařazených, s technologiemi pro tuhá statková hnojiva.

MAHM 008

Dojnice celoročně venku

Počet míst pro dojnice, které jsou celoročně venku.

MAHM 009

Dojnice po část roku venku (pastva)

Počet měsíců, které dojnice tráví venku pastvou.

MAHM 010

Dojnice s přístupem na výběhový dvůr

Možnost přístupu na výběhový dvůr pro kategorii dojnice.

MAHM 011

Ostatní tuři

Průměrný počet ostatních turů v referenčním roce.

MAHM 012

Ostatní tuři ve vazném ustájení (kejda)

Počet míst pro ostatní tury ve vazném ustájení s kejdovým hospodářstvím.

MAHM 013

Ostatní tuři ve vazném ustájení (tuhé statkové hnojivo)

Počet míst pro ostatní tury ve vazném ustájení s technologiemi pro tuhá statková hnojiva.

MAHM 014

Ostatní tuři ve volném/boxovém ustájení (kejda)

Počet míst pro ostatní tury ve volném/boxovém ustájení s kejdovým hospodářstvím.

MAHM 015

Ostatní tuři ve volném/boxovém ustájení (tuhé statkové hnojivo)

Počet míst pro ostatní tury ve volném/boxovém ustájení s technologiemi pro tuhá statková hnojiva.

MAHM 016

Ostatní tuři v jiných typech ustájení (kejda)

Počet míst pro ostatní tury v jiných typech ustájení, jinde nezařazených, s kejdovým hospodářstvím.

MAHM 017

Ostatní tuři v jiných typech ustájení (tuhé statkové hnojivo)

Počet míst pro ostatní tury v jiných typech ustájení, jinde nezařazených, s technologiemi pro tuhá statková hnojiva.

MAHM 018

Ostatní tuři celoročně venku

Počet míst pro ostatní tury, kteří jsou celoročně venku.

MAHM 019

Ostatní tuři po část roku venku (pastva)

Počet měsíců, které ostatní tuři tráví venku pastvou.

MAHM 020

Ostatní tuři s přístupem na výběhový dvůr

Možnost přístupu na výběhový dvůr pro kategorii ostatní tuři.

 

Dílčí téma: ustájení prasat

MAHM 021

Chovné prasnice

Průměrný počet chovných prasnic v referenčním roce.

MAHM 022

Chovné prasnice na plně zaroštované podlaze

Počet míst pro chovné prasnice v chlévech s plně zaroštovanou podlahou.

MAHM 023

Chovné prasnice na částečně zaroštované podlaze

Počet míst pro chovné prasnice v ustájení s částečně zaroštovanou podlahou.

MAHM 024

Chovné prasnice ve stájích s pevnou podlahou (kromě ustájení s hlubokou podestýlkou)

Počet míst pro chovné prasnice ve stájích s pevnou podlahou (kromě ustájení s hlubokou podestýlkou).

MAHM 025

Chovné prasnice ve stájích s podlahou zcela pokrytou hlubokou podestýlkou

Počet míst pro chovné prasnice v ustájení s hlubokou podestýlkou.

MAHM 026

Chovné prasnice v jiných typech ustájení

Počet míst pro chovné prasnice v jiných typech ustájení.

MAHM 027

Chovné prasnice chované venku (ve volném výběhu)

Počet míst pro chovné prasnice v systémech s volným výběhem.

MAHM 028

Chovné prasnice chované venku (ve volném výběhu)

Počet měsíců, které chovné prasnice tráví venku pastvou, v systémech s volným výběhem.

MAHM 029

Ostatní prasata

Průměrný počet ostatních prasat v referenčním roce.

MAHM 030

Ostatní prasata na plně zaroštované podlaze

Počet míst pro ostatní prasata ve stájích s plně zaroštovanou podlahou.

MAHM 031

Ostatní prasata na částečně zaroštované podlaze

Počet míst pro ostatní prasata ve stájích s částečně zaroštovanou podlahou.

MAHM 032

Ostatní prasata ve stájích s pevnou podlahou (kromě ustájení s hlubokou podestýlkou)

Počet míst pro ostatní prasata ve stájích s pevnou podlahou (kromě ustájení s hlubokou podestýlkou).

MAHM 033

Ostatní prasata ve stájích s podlahou zcela pokrytou hlubokou podestýlkou

Počet míst pro ostatní prasata v ustájení s hlubokou podestýlkou.

MAHM 034

Ostatní prasata v jiných typech ustájení

Počet míst pro ostatní prasata v jiných typech ustájení.

MAHM 035

Ostatní prasata chovaná venku (ve volném výběhu)

Počet míst pro ostatní prasata chovaná venku v systémech s volným výběhem.

MAHM 036

Ostatní prasata s přístupem na výběhový dvůr

Možnost přístupu na výběhový dvůr pro kategorii ostatní prasata (nezahrnuje volný výběh).

 

Dílčí téma: ustájení nosnic

MAHM 037

Nosnice

Průměrný počet nosnic v referenčním roce.

MAHM 038

Nosnice v ustájení s hlubokou podestýlkou

Počet míst pro nosnice v ustájení s hlubokou podestýlkou.

MAHM 039

Nosnice ve voliérách (bez podestýlky)

Počet míst pro nosnice ve voliérách.

MAHM 040

Nosnice v klecích s trusnými pásy

Počet míst pro nosnice v klecích s trusnými pásy.

MAHM 041

Nosnice v klecích s jímkami na trus

Počet míst pro nosnice v klecích s jímkami na trus.

MAHM 042

Nosnice ve vícepodlažních klecích

Počet míst pro nosnice ve vícepodlažních klecích

MAHM 043

Nosnice v jiných typech ustájení

Počet míst pro nosnice v jiných typech ustájení.

MAHM 044

Nosnice chované venku (ve volném výběhu)

Počet míst pro nosnice v systémech s volným výběhem.

Téma: využití živin a statkových hnojiv v zemědělském podniku

 

Dílčí téma: obhospodařovaná zemědělská půda hnojená

MAHM 045

Celková obhospodařovaná zemědělská půda hnojená minerálními hnojivy

Obhospodařovaná zemědělská půda hnojená minerálními hnojivy (ha).

MAHM 046

Celková obhospodařovaná zemědělská půda hnojená statkovými hnojivy

Obhospodařovaná zemědělská půda hnojená statkovými hnojivy (ha).

 

Dílčí téma: statková hnojiva vyvezená ze zemědělského podniku a dovezená do zemědělského podniku

Čisté množství statkových hnojiv vyvezených ze zemědělského podniku nebo dovezených do zemědělského podniku.

 

 

Čistý vývoz statkových hnojiv ze zemědělského podniku

Čisté množství statkových hnojiv odvezených ze zemědělského podniku nebo přivezených do zemědělského podniku.

MAHM 047

Čistý vývoz kejdy/močůvky ze zemědělského podniku

Metry krychlové kejdy/močůvky dovezené do zemědělského podniku nebo z něj vyvezené, k přímému použití jako hnojiva nebo pro průmyslové zpracování bez ohledu na to, zda je prodávána, nakupována nebo bezúplatně vyměňována. Zahrnuje rovněž kejdu/močůvku, která byla použita k výrobě elektřiny a která se později znovu použije v zemědělství.

MAHM 048

Čistý vývoz tuhých statkových hnojiv ze zemědělského podniku

Tuny tuhého statkového hnojiva dovezeného do zemědělského podniku nebo z něj vyvezeného, k přímému použití jako hnojivo nebo pro průmyslové zpracování bez ohledu na to, zda je prodáváno, nakupováno nebo bezúplatně vyměňováno. Zahrnuje rovněž tuhé statkové hnojivo, které bylo použito k výrobě elektřiny a které se později znovu použije v zemědělství.

 

Dílčí téma: organická a odpadová hnojiva jiná než statková hnojiva

MAHM 049

Organická a odpadová hnojiva jiná než statková hnojiva použitá v zemědělském podniku

Tuny organických a odpadových hnojiv jiných než statkových hnojiv použitých v zemědělství v zemědělském podniku.

Téma: technologie aplikace statkových hnojiv

Technologie aplikace statkových hnojiv

 

Dílčí téma: doba zapravení podle druhu aplikace

 

 

Plošný rozstřik/rozmetání

Statková hnojiva jsou aplikována na povrch půdy nebo rostlin bez použití technik pásové aplikace nebo injektáže.

MAHM 050

Zapravení do 4 hodin

Celkové množství aplikovaných statkových hnojiv, které bylo mechanicky zapraveno do půdy do čtyř hodin po plošném rozstřiku/rozmetání (procentní rozpětí).

MAHM 051

Zapravení po 4 hodinách

Celkové množství aplikovaných statkových hnojiv, které bylo mechanicky zapraveno do půdy 4–24 hodin po aplikaci (procentní rozpětí).

MAHM 052

Bez zapravení

Celkové množství aplikovaných statkových hnojiv, které nebylo zapraveno do půdy vůbec nebo nebylo zapraveno do 24 hodin po plošném rozstřiku/rozmetání (procentní rozpětí).

 

 

Pásová aplikace

Močůvka nebo kejda se aplikuje v paralelních pásech, mezi nimiž se statkové hnojivo neaplikuje, s použitím stroje (pásového aplikátoru močůvky) připojeného za cisternu nebo traktor tak, aby docházelo k rozstřikování močůvky nebo kejdy nad zemí.

MAHM 053

Vlečené hadice

Močůvka nebo kejda aplikovaná aplikátorem s vlečenými hadicemi (procentní rozpětí).

MAHM 054

Vlečené botky

Močůvka nebo kejda aplikovaná aplikátorem s vlečenými botkami (procentní rozpětí).

 

 

Injektáž

Aplikace močůvky nebo kejdy pomocí štěrbin vyhloubených do půdy o různé hloubce podle typu vstřikovacího zařízení.

MAHM 055

Mělká injektáž/otevřená štěrbina

Močůvka nebo kejda aplikovaná do mělkých štěrbin (obvykle zhruba 50 mm hlubokých), bez ohledu na to, zda se štěrbiny po aplikaci nechávají otevřené, nebo se uzavírají (procentní rozpětí).

MAHM 056

Hluboká injektáž/uzavřená štěrbina

Močůvka nebo kejda aplikovaná do hlubokých štěrbin (obvykle zhruba 150 mm hlubokých), které se po aplikaci uzavírají (procentní rozpětí).

Téma: zařízení pro statková hnojiva

 

Dílčí téma: prostory pro skladování statkových hnojiv a jejich kapacita

Zařízení určená k uskladnění statkových hnojiv

Kapacita zařízení ke skladování statkových hnojiv je definována jako počet měsíců, během nichž může být hnojivo vyprodukované v zemědělském podniku uskladněno ve skladovacím zařízení, aniž by hrozilo jeho přeplnění a aniž by bylo příležitostně vyprázdněno.

MAHM 057

Skladování statkových hnojiv na složišti

Procentní podíl statkových hnojiv uskladněných obvykle po dobu několika měsíců na volně ložených hromadách nebo kupách nebo v otevřeném ohraničeném prostoru.

MAHM 058

Skladování statkových hnojiv na kompostovacích hromadách

Procentní podíl statkových hnojiv uskladněných na ohraničených kompostovacích hromadách, které jsou provzdušňovány a/nebo promíchávány.

MAHM 059

Skladování statkových hnojiv v jímkách pod ustájovacím zařízením

Procentní podíl statkových hnojiv uskladněných obvykle po dobu kratší než 1 rok v uzavřeném ustájovacím zařízení pro zvířata, zpravidla pod zaroštovanou podlahou, s malým přídavkem vody nebo bez jejího přídavku.

MAHM 060

Skladování statkových hnojiv v systémech s hlubokou podestýlkou

Procentní podíl statkových hnojiv nahromaděných během hospodářského cyklu, který může trvat 6–12 měsíců.

MAHM 061

Skladování močůvky/kejdy bez zakrytí

Procentní podíl statkových hnojiv uskladněných obvykle po dobu kratší než 1 rok v nezakrytých jímkách nebo nádržích.

MAHM 062

Skladování močůvky/kejdy s propustným krytem

Procentní podíl statkových hnojiv uskladněných obvykle po dobu kratší než 1 rok v jímkách nebo nádržích zakrytých propustným krytem (např. jíl, sláma nebo přirozená krusta).

MAHM 063

Skladování močůvky/kejdy s nepropustným krytem

Procentní podíl statkových hnojiv uskladněných obvykle po dobu kratší než 1 rok v jímkách nebo nádržích zakrytých nepropustným krytem (např. polyethylen s vysokou hustotou nebo podtlakový kryt).

MAHM 064

Skladování statkových hnojiv v jiných zařízeních j. n.

Procentní podíl statkových hnojiv (jak tuhých, tak močůvky/kejdy) uskladněných v jiných zařízeních jinde nezařazených.

MAHM 065

Každodenní aplikace

Procentní podíl statkových hnojiv, která jsou z ustájovacího zařízení pravidelně odstraňována a během 24 hodin od exkrece aplikována na ornou půdu nebo pastviny.

MAHM 066

Skladování statkových hnojiv na kompostovacích hromadách

Počet měsíců, během nichž lze tuhá statková hnojiva skladovat na ohraničených kompostovacích hromadách.

MAHM 067

Skladování statkových hnojiv v jímkách pod ustájením zvířat

Počet měsíců, během nichž lze statková hnojiva skladovat v zemědělském podniku v jímkách na kejdu.

MAHM 068

Skladování statkových hnojiv v systémech s hlubokou podestýlkou

Počet měsíců, během nichž lze statková hnojiva skladovat v systémech s hlubokou podestýlkou.

MAHM 069

Skladování močůvky/kejdy

Počet měsíců, během nichž lze močůvku/kejdu skladovat v zařízeních s krytem či bez krytu.

MAHM 070

Skladování statkových hnojiv v jiných zařízeních j. n.

Počet měsíců, během nichž lze statková hnojiva (jak tuhá, tak močůvku/kejdu) uskladnit v jiných zařízeních jinde nezařazených.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU