(EU) 2018/1796Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1796 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoxystrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, klofentezin, lenacil, mankozeb, mekoprop-P, metiram, nikosulfuron, oxamyl, pikloram, pyraklostrobin, pyriproxyfen a tritosulfuron (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 294, 21.11.2018, s. 15-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1796

ze dne 20. listopadu 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoxystrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, klofentezin, lenacil, mankozeb, mekoprop-P, metiram, nikosulfuron, oxamyl, pikloram, pyraklostrobin, pyriproxyfen a tritosulfuron

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Doba platnosti schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, dimoxystrobin, mankozeb, mekoprop-P, metiram, oxamyl a pyraklostrobin byla naposledy prodloužena prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/84 (3). Doba platnosti schválení uvedených látek skončí dne 31. ledna 2019.

(3)

Doba platnosti schválení účinné látky tritosulfuron skončí dne 30. listopadu 2018.

(4)

Doba platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, klofentezin, lenacil, nikosulfuron, pikloram a pyriproxyfen skončí dne 31. prosince 2018.

(5)

Žádosti o obnovení schválení uvedených látek byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (4).

(6)

Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení. Je proto nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit.

(7)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(8)

Vzhledem k tomu, že doba platnosti schválení účinné látky tritosulfuron skončí dne 30. listopadu 2018, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/84 ze dne 19. ledna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, klothianidin, sloučeniny mědi, dimoxystrobin, mankozeb, mekoprop-P, metiram, oxamyl, pethoxamid, propikonazol, propineb, propyzamid, pyraklostrobin a zoxamid (Úř. věst. L 16, 20.1.2018, s. 8).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 57, mekoprop-P, datum nahrazuje datem „31. ledna 2020“;

2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 81, pyraklostrobin, datum nahrazuje datem „31. ledna 2020“;

3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 111, chlorpyrifos, datum nahrazuje datem „31. ledna 2020“;

4)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 112, chlorpyrifos-methyl, datum nahrazuje datem „31. ledna 2020“;

5)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 114, mankozeb, datum nahrazuje datem „31. ledna 2020“;

6)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 115, metiram, datum nahrazuje datem „31. ledna 2020“;

7)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 116, oxamyl, datum nahrazuje datem „31. ledna 2020“;

8)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 128, dimoxystrobin, datum nahrazuje datem „31. ledna 2020“;

9)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 169, amidosulfuron, datum nahrazuje datem „31. prosince 2019“;

10)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 170, nikosulfuron, datum nahrazuje datem „31. prosince 2019“;

11)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 171, klofentezin, datum nahrazuje datem „31. prosince 2019“;

12)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 172, dikamba, datum nahrazuje datem „31. prosince 2019“;

13)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 173, difenokonazol, datum nahrazuje datem „31. prosince 2019“;

14)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 174, diflubenzuron, datum nahrazuje datem „31. prosince 2019“;

15)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 176, lenacil, datum nahrazuje datem „31. prosince 2019“;

16)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 178, pikloram, datum nahrazuje datem „31. prosince 2019“;

17)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 179, pyriproxyfen, datum nahrazuje datem „31. prosince 2019“;

18)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 180, bifenox, datum nahrazuje datem „31. prosince 2019“;

19)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 181, diflufenikan, datum nahrazuje datem „31. prosince 2019“;

20)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 182, fenoxaprop-P, datum nahrazuje datem „31. prosince 2019“;

21)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 183, fenpropidin, datum nahrazuje datem „31. prosince 2019“;

22)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 186, tritosulfuron, datum nahrazuje datem „30. listopadu 2019“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU