(EU) 2018/1793Nařízení Komise (EU) 2018/1793 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se schvaluje změna technické dokumentace zeměpisného označení lihoviny zapsané v příloze III nařízení (ES) č. 110/2008, na jejímž základě došlo ke změně hlavních specifikací uvedené dokumentace („Ron de Guatemala“ (ZO))

Publikováno: Úř. věst. L 294, 21.11.2018, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 11. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1793

ze dne 20. listopadu 2018,

kterým se schvaluje změna technické dokumentace zeměpisného označení lihoviny zapsané v příloze III nařízení (ES) č. 110/2008, na jejímž základě došlo ke změně hlavních specifikací uvedené dokumentace („Ron de Guatemala“ (ZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (1), a zejména na čl. 17 odst. 8 a článek 21 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení (ES) č. 110/2008 přezkoumala žádost sdružení „Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL)“ o schválení změny technické dokumentace zeměpisného označení „Ron de Guatemala“ zapsaného do rejstříku podle téhož nařízení (ES) č. 110/2008 (2).

(2)

Vzhledem k tomu, že žádost splňuje všechny požadavky nařízení (ES) č. 110/2008, zveřejnila Komise v souladu s čl. 17 odst. 6 uvedeného nařízení žádost o změnu v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle čl. 17 odst. 7 nařízení (ES) č. 110/2008, měla by být v souladu s čl. 17 odst. 8 nařízení (ES) č. 110/2008 změna technické dokumentace schválena.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro lihoviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna technické dokumentace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Ron de Guatemala“ (ZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 97/2014 ze dne 3. února 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (Úř. věst. L 33, 4.2.2014, s. 1).

(3)  Úř. věst. C 317, 23.9.2017, s. 6.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU