(EU) 2018/1729Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1729 ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 206/2009, pokud jde o informace, které mají být poskytovány na plakátech cestujícím a široké veřejnosti ohledně některých zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 288, 16.11.2018, s. 4-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 6. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1729

ze dne 15. listopadu 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 206/2009, pokud jde o informace, které mají být poskytovány na plakátech cestujícím a široké veřejnosti ohledně některých zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 třetí odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 (2) stanoví pravidla týkající se dovozu zásilek produktů živočišného původu neobchodní povahy pro osobní spotřebu, které jsou dováženy v osobních zavazadlech cestujících do Unie, zasílány soukromým osobám jako malé zásilky nebo objednávány na dálku a dodávány zákazníkovi.

(2)

Článek 3 nařízení (ES) č. 206/2009 vyžaduje, aby členské státy zajistily, aby na všech místech vstupu do Unie byli cestující přijíždějící ze třetích zemí upozorněni na veterinární podmínky dovozu zásilek produktů pro osobní spotřebu do Unie. Informace, které mají být poskytnuty cestujícím, musí obsahovat přinejmenším informace uvedené na jednom z plakátů uvedených v příloze III uvedeného nařízení.

(3)

Je vhodné tyto plakáty koncipovat v novém formátu, aby byly informace pro cestující a širokou veřejnost lépe vidět.

(4)

Příloha III nařízení (ES) č. 206/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Do přílohy III nařízení (ES) č. 206/2009 se doplňují dva plakáty uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004 (Úř. věst. L 77, 24.3.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

Image

Image


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU