(EU) 2018/1708Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1708 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Însură?ei“ (CHOP)

Publikováno: Úř. věst. L 286, 14.11.2018, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 4. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1708

ze dne 13. listopadu 2018,

kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Însură?ei“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise v souladu s čl. 97 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 posoudila žádost o zápis názvu „Însură?ei“ předloženou Rumunskem a zveřejnila ji v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(3)

V souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 by měl být název „Însură?ei“ chráněn a zapsán do rejstříku uvedeného v článku 104 zmíněného nařízení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Însură?ei“ (CHOP) je tímto chráněn.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 144, 25.4.2018, s. 2.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU