(EU) 2018/1634Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1634 ze dne 30. října 2018, kterým se obnovuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v některých teritoriálních vodách Itálie

Publikováno: Úř. věst. L 272, 31.10.2018, s. 35-37 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. října 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 31. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1634

ze dne 30. října 2018,

kterým se obnovuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v některých teritoriálních vodách Itálie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (1), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006 zakazuje používat vlečná lovná zařízení do 3 námořních mil od pobřeží nebo do izobáty 50 m, je-li této hloubky dosaženo v menší vzdálenosti od pobřeží.

(2)

Na žádost členského státu může Komise povolit odchylku od čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006, je-li splněno několik podmínek stanovených v čl. 13 odst. 5 a 9.

(3)

Odchylka od čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení pro používání lodních nevodů plavidly lovícími hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v teritoriálních vodách zeměpisné podoblasti 9 definované v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 (2) byla udělena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 988/2011 (3) do 31. března 2014.

(4)

Prodloužení platnosti odchylky bylo prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2407 (4) uděleno do 31. března 2018.

(5)

Komise dne 23. května 2018 obdržela žádost Itálie o prodloužení platnosti odchylky, jež vypršela dne 31. března 2018. Itálie poskytla aktuální informace odůvodňující prodloužení platnosti odchylky.

(6)

Itálie přijala plán řízení vyhláškou (5) podle čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1967/2006. Přijatý plán řízení je zaveden na celou dobu trvání odchylky.

(7)

Odchylku požadovanou Itálií a související plán řízení posoudil v červenci 2018 (6) Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR). Celkové posouzení VTHVR je pozitivní, informace týkající se biologie a ekologie, loďstva a intenzity rybolovu jsou dobře prezentovány. VTHVR uvedl, že cíle navržené v plánu řízení jsou v souladu s cíli stanovenými v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (7) a s příslušnými ustanoveními článku 6. Zastoupení jiných druhů v úlovcích je spíše občasné. Lodní nevod pro lov hlaváče průsvitného lze považovat za selektivní lovné zařízení, přičemž v případě druhů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1967/2006 lze dopad tohoto lodního nevodu na tyto druhy považovat za velmi malý. VTHVR uvedl, že plán řízení obsahuje mnoho prvků pro řízení a sledování rybolovných činností. VTHVR zdůraznil potřebu určitého objasnění, pokud jde o vzájemné působení lovných zařízení s mořským dnem, sledování a vědecké údaje. Itálie byla vyzvána, aby tyto otázky přezkoumala. Italské orgány se ve snaze řešit otázku zlepšení vědeckých údajů dohodly na aktualizaci plánu řízení a opětovně zpřísňují povinné požadavky na podávání zpráv se závazkem předložit předběžnou vědeckou zprávu na konci rybolovného období 2019–2020.

(8)

Prodloužení odchylky, o niž Itálie požádala, splňuje podmínky stanovené v čl. 13 odst. 5 a 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(9)

Existují zvláštní zeměpisná omezení vzhledem k malé velikosti kontinentálního šelfu a prostorovému rozšíření cílového druhu, který se vyskytuje výhradně v některých zónách v pobřežních oblastech v hloubce menší než 50 m. Loviště jsou proto omezená.

(10)

VTHVR vyjádřil určité obavy, pokud jde o chybějící aktualizované údaje o prostorovém rozložení rybolovných činností ve vztahu k rozložení stanovišť na mořském dně. Je však třeba poznamenat, že s ohledem na dopad na mořské dno pozorování na palubě během rybolovných období ukázala, že lodní nevod funguje účinně pouze na čistém mořském dně z písku nebo bahna, přičemž rybolov nad porosty posidonie je zakázán. Vzhledem k výše řečenému se dospělo k závěru, že rybolov lodními nevody nemá významný dopad na chráněná stanoviště a je velmi selektivní, protože lodní nevody jsou taženy ve vodním sloupci a nedotýkají se mořského dna. Sběr materiálu z mořského dna by totiž cílový druh poškodil a selekci loveného druhu prakticky znemožnil vzhledem k jeho velmi malé velikosti.

(11)

Lodní nevody se používají poblíž pobřeží v mělkých hloubkách. Povaha tohoto typu rybolovu je taková, že jej nelze provádět pomocí žádných jiných zařízení.

(12)

Odchylka požadovaná Itálií se týká 117 plavidel.

(13)

Plán řízení předložený Itálií zaručuje, že v budoucnu nedojde ke zvýšení intenzity rybolovu, protože oprávnění k rybolovu bude vydáno určeným 117 plavidlům s celkovou intenzitou 5 886,9 kW, kterým již Itálie vydala oprávnění lovit.

(14)

Žádost se týká plavidel, která působí v odvětví rybolovu více než pět let.

(15)

Tato plavidla jsou uvedena na seznamu, který byl oznámen Komisi v souladu s požadavky čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(16)

Dotyčné rybolovné činnosti splňují požadavky článku 4 nařízení (ES) č. 1967/2006, protože italský plán řízení výslovně zakazuje rybolov nad chráněnými stanovišti.

(17)

Požadavky čl. 8 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 1967/2006 se neuplatní, protože se vztahují na traulery.

(18)

Pokud jde o požadavek na minimální velikost ok stanovený v čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 1967/2006, mělo by se poznamenat, že vzhledem k tomu, že jsou dotyčné rybolovné činnosti vysoce selektivní, mají jen nepatrný dopad na mořské prostředí a nejsou prováděny nad chráněnými stanovišti, Itálie v souladu s čl. 9 odst. 7 nařízení (ES) č. 1967/2006 povolila v plánu řízení odchylku od uvedeného požadavku.

(19)

Dotyčné rybolovné činnosti splňují požadavky na vedení záznamů stanovené v článku 14 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (8).

(20)

K dotyčným rybolovným činnostem dochází ve velmi krátké vzdálenosti od pobřeží, a proto nenarušují činnosti plavidel, která používají jiná lovná zařízení než vlečné sítě, nevody či podobná vlečná zařízení.

(21)

Činnost lodních nevodů je upravena v italském plánu řízení, aby bylo zajištěno, že úlovky druhů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1967/2006 jsou minimální. Podle bodu 5.1.2 písm. a) italského plánu řízení je lov hlaváče průsvitného (Aphia minuta) navíc omezen na rybolovné období od 1. listopadu do 31. března každého roku a na nejvýše 60 dní na plavidlo za každé rybolovné období.

(22)

Lodní nevody se nezaměřují na hlavonožce.

(23)

Italský plán řízení zahrnuje opatření na sledování rybolovných činností, jak je uvedeno v čl. 13 odst. 9 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1967/2006.

(24)

Požadované prodloužení odchylky by proto mělo být uděleno.

(25)

Itálie by měla Komisi podat včas zprávu v souladu s plánem sledování stanoveném v italském plánu řízení.

(26)

Omezené trvání odchylky umožní zajistit včasná nápravná opatření, pokud zpráva Komisi poukáže na špatný stav ochrany lovené populace, a zároveň poskytne prostor pro rozšíření vědeckého základu pro kvalitnější plán řízení.

(27)

Odchylka by proto měla platit do dne 31. března 2021.

(28)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylka

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006 se nepoužije v teritoriálních vodách Itálie přiléhajících k pobřeží Ligurie a Toskánska na lov hlaváče průsvitného (Aphia minuta) lodními nevody, které používají plavidla:

a)

registrovaná u ředitelství pro námořní záležitosti (Direzione Marittima) v Janově a Livornu,

b)

působící v odvětví rybolovu více než pět let a u nichž nesmí být v budoucnu zvýšena stávající intenzita rybolovu, a

c)

mající oprávnění k rybolovu a provozující činnost podle plánu řízení přijatého Itálií v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1967/2006.

Článek 2

Plán sledování a zpráva

Itálie předloží Komisi do jednoho roku ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost zprávu vypracovanou podle plánu sledování stanoveného v plánu řízení uvedeném v čl. 1 písm. c).

Článek 3

Vstup v platnost a doba použitelnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do dne 31. března 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 988/2011 ze dne 4. října 2011, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v některých teritoriálních vodách Itálie (Úř. věst. L 260, 5.10.2011, s. 15).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2407 ze dne 18. prosince 2015, kterým se obnovuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v některých teritoriálních vodách Itálie (Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 104).

(5)  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 226,28.9.2018, supplemento ordinario n. 44.

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU