(EU) 2018/1628Nařízení Rady (EU) 2018/1628 ze dne 30. října 2018, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2018/120, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách

Publikováno: Úř. věst. L 272, 31.10.2018, s. 1-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. října 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1628

ze dne 30. října 2018,

kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2018/120, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) požaduje, aby byla přijata opatření pro zachování zdrojů s přihlédnutím k dostupnému vědeckému, technickému a ekonomickému poradenství, v příslušných případech včetně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství a jinými poradními orgány, jakož i k poradenství poskytnutému poradními sbory zřízenými pro příslušné zeměpisné oblasti nebo oblasti působnosti a ke společným doporučením členských států.

(2)

Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. Rybolovná práva by měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu u každé populace ryb nebo druhu rybolovu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností, přičemž je třeba náležitě zohlednit cíle společné rybářské politiky stanovené v nařízení (EU) č. 1380/2013.

(3)

Podle nařízení (EU) č. 1380/2013 je cílem společné rybářské politiky dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos pokud možno do roku 2015 a postupně a přírůstkově nejpozději do roku 2020 pro všechny populace ryb.

(4)

Měly by tedy být stanoveny celkové přípustné odlovy („TAC“) v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013, a to na základě dostupných vědeckých doporučení a s ohledem na biologické a socioekonomické aspekty, přičemž je třeba zajistit spravedlivé zacházení se všemi odvětvími rybolovu a zohlednit názory vyjádřené během konzultací se zúčastněnými stranami.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 (2) zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace (dále jen „plán“). Cílem plánu je zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos. Za tímto účelem se musí u dotčených populací co nejdříve a postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020 dosáhnout cílové úmrtnosti způsobené rybolovem, vyjádřené jako rozmezí hodnot. Omezení odlovů v případě populací tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři je na rok 2019 vhodné stanovit tak, aby bylo v souladu s cíli plánu.

(6)

Mezinárodní rada pro průzkum moří („ICES“) poukázala na to, že biomasa populace sledě obecného v západní části Baltského moře v subdivizích ICES 20–24 je pod úrovní referenčních bodů pro zachování biomasy reprodukující se populace, jak jsou stanoveny ve sloupci A přílohy II nařízení (EU) 2016/1139. V souladu s čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení by měla být přijata veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace na úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Za tímto účelem je nutné zohlednit harmonogram pro dosažení cílů společné rybářské politiky obecně a cílů plánu zvláště s ohledem na očekávaný dopad přijatých nápravných opatření a potřebu zajistit přínosy v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti, jak je stanoveno v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. V důsledku toho a v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1139 je vhodné, aby rybolovná práva pro sledě obecného v západní části Baltského moře byla stanovena na úrovni pod rozmezím úmrtnosti způsobené rybolovem uvedeném ve sloupci A přílohy I uvedeného nařízení, jelikož taková úroveň zohledňuje pokles biomasy.

(7)

Pokud jde o populaci tresky obecné v západní části Baltského moře, vědecká doporučení uvádí, že k celkové úmrtnosti způsobené rybolovem u této populace významně přispívá rekreační rybolov, který by se měl omezit. Je proto vhodné stanovit denní omezení množství úlovků na rybáře. Tím není dotčena zásada relativní stability, jež se vztahuje na komerční rybolov.

(8)

Pokud jde o populaci tresky obecné ve východní části Baltského moře, ICES se zatím nepodařilo v návaznosti na změny biologie populace stanovit biologické referenční body. Aby se napomohlo dosažení cílů plánu, je vhodné stanovit TAC pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře v souladu s přístupem předběžné opatrnosti podle nařízení (EU) č. 1380/2013 a stanovit období zákazu rybolovu.

(9)

Aby se zajistilo plné využívání rybolovných práv v pobřežních oblastech, je vhodné zavést omezenou mezioblastní flexibilitu pro lososa obecného ze subdivizí ICES 31–22 do subdivize ICES 32 pro členský stát, který o tuto flexibilitu požádal.

(10)

Podle doporučení ICES je 29 % úlovků získaných v rámci rybolovu lososa obecného nesprávně vykazováno, zejména jako úlovky pstruha obecného. Jelikož většina jedinců pstruha obecného v Baltském moři je lovena v pobřežních oblastech, je vhodné zakázat rybolov pstruha obecného za hranicí čtyř námořních mil a omezit vedlejší úlovky tohoto druhu na 3 % kombinovaného úlovku pstruha obecného a lososa obecného, což by mělo přispět k tomu, aby se zabránilo nesprávnému vykazování úlovků lososa obecného jako úlovků pstruha obecného.

(11)

Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (3), a zejména jeho články 33 a 34 o zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a o předávání údajů o vyčerpání rybolovných práv Komisi. V tomto nařízení by proto měly být přesně stanoveny kódy, které budou členské státy při předávání údajů Komisi používat v souvislosti s vykládkami populací, na něž se vztahuje toto nařízení.

(12)

Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (4) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě podle článku 3 pro populace, na něž se vztahuje preventivní TAC, a podle článku 4 pro populace, na něž se vztahuje analytický TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení má Rada při stanovování TAC rozhodnout, na jaké populace se články 3 a 4 nepoužijí, a to zejména na základě biologického stavu daných populací. Poměrně nedávno byl ustanovením čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 u všech populací, na něž se vztahuje povinnost vykládky, zaveden mechanismus meziroční flexibility. Aby se tedy zabránilo nadměrné flexibilitě, jež by podrývala zásadu rozumného a odpovědného využívání živých mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršovala biologický stav předmětných populací, mělo by se stanovit, že články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se na analytické TAC použijí jen tehdy, když není využívána meziroční flexibilita podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(13)

Na základě nového vědeckého doporučení by se měl stanovit předběžný TAC pro tresku Esmarkovu v divizi ICES 3a a ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 na období od 1. listopadu 2018 do 31. října 2019.

(14)

V předchozích letech byly TAC pro sardel obecnou v podoblastech ICES 9 a 10 a vodách Unie divize CECAF 34.1.1 stanovovány na období jednoho kalendářního roku. V červenci 2018 vydala ICES doporučení pro tuto populaci na období od 1. července 2018 do 30. června 2019. Tato období by se měla sjednotit, aby období TAC odpovídalo období, na něž se vztahuje doporučení ICES. TAC pro sardel obecnou by měl být výjimečně a pouze s ohledem na tento přechod pozměněn tak, aby pokrýval období 18 měsíců až do 30. června 2019.

(15)

Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistila se obživa unijních rybářů, mělo by se toto nařízení použít od 1. ledna 2019. Na sardel obecnou v podoblastech ICES 9 a 10 a vodách Unie divize CECAF 34.1.1 by se však toto nařízení mělo použít od 1. ledna 2018. Touto zpětnou působností nejsou dotčeny zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť rybolovná práva pro delší období přesahují původní práva stanovená v nařízení Rady (EU) 2018/120 (5). Dále by se toto nařízení mělo použít na tresku Esmarkovu v divizi ICES 3a a ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 v období od 1. listopadu 2018 do 31. října 2019. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři pro rok 2019 a mění některá rybolovná práva v jiných vodách stanovená v nařízení (EU) 2018/120.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla Unie působící v Baltském moři.

2.   Toto nařízení se vztahuje rovněž na rekreační rybolov, pokud se na něj v příslušných ustanoveních výslovně odkazuje.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení, a nestanoví-li toto nařízení jinak, se použijí definice uvedené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Kromě toho se rozumí:

1)

„subdivizí“ subdivize ICES v Baltském moři podle definice v příloze I nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 (6);

2)

„celkovým přípustným odlovem“ (TAC) množství ryb z každé populace, které může být uloveno během období jednoho roku;

3)

„kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;

4)

„rekreačním rybolovem“ nekomerční rybolovné činnosti využívající mořské biologické zdroje například pro rekreační, turistické nebo sportovní účely.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA

Článek 4

TAC a jejich rozdělení

Celkové přípustné odlovy (TAC), kvóty a případně podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty, jsou stanoveny v příloze.

Článek 5

Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv

Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;

c)

dodatečné vykládky povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 nebo podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

d)

množství převáděná v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96 nebo čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

e)

odpočty prováděné podle článků 105 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 6

Podmínky pro vykládku úlovků a vedlejších úlovků

V příloze tohoto nařízení jsou uvedeny populace necílových druhů v bezpečných biologických mezích podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, na které lze uplatnit odchylku od povinnosti započítávat úlovky do příslušné kvóty.

Článek 7

Opatření pro rekreační rybolov tresky obecné v subdivizích 22–24

1.   Při rekreačním rybolovu v subdivizích 22–24 si může jeden rybář v jeden den ponechat nejvýše sedm kusů tresky obecné.

2.   Odstavcem 1 nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření

Článek 8

Opatření pro rybolov pstruha obecného v subdivizích 22-32

1.   Rybářským plavidlům se v období od 1. ledna do 31 prosince 2019 zakazuje lovit pstruha obecného za hranicí čtyř námořních mil od základních linií v subdivizích 22–32. Při rybolovu lososa obecného v těchto vodách nesmí vedlejší úlovky pstruha obecného přesáhnout 3 % celkového úlovku lososa obecného a pstruha obecného uchovávaného kdykoli na palubě nebo vykládaného po každém rybářském výjezdu.

2.   Odstavcem 1 nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření.

Článek 9

Flexibilita

1.   Není-li v příloze tohoto nařízení uvedeno jinak, na populace, na které se vztahují preventivní TAC, se použije článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 a na populace, na které se vztahují analytické TAC, se použije čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení.

2.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 a článku 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát používá meziroční flexibilitu podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 10

Předávání údajů

Zasílají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje o množstvích odlovených nebo vyložených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze tohoto nařízení.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Změny nařízení (EU) 2018/120

Příloha IA nařízení (EU) 2018/120 se mění takto:

1)

Tabulka rybolovných práv pro sardel obecnou v podoblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie divize CECAF 34.1.1 se nahrazuje tímto:

Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španělsko

10 802  (7)

 

 

Portugalsko

11 784  (7)

 

 

Unie

22 586  (7)

 

 

TAC

22 586  (7)

 

Preventivní TAC

2)

Tabulka rybolovných práv pro tresku Esmarkovu a související vedlejší úlovky v divize ICES 3a a vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 se nahrazuje tímto:

Druh:

Treska Esmarkova a související vedlejší úlovky

Trisopterus esmarki

Oblast:

3a; vody Unie oblastí 2a a 4

(NOP/2A3A4.)

Rok

2018

2019

 

 

Dánsko

85 186  (8)  (10)

49 953  (8)  (13)

 

 

Německo

16 (8)  (9)  (10)

10 (8)  (9)  (13)

 

 

Nizozemsko

63 (8)  (9)  (10)

37 (8)  (9)  (13)

 

 

Unie

85 265  (8)  (10)

50 000  (8)  (13)

 

 

Norsko

15 000  (11)

0

 

 

Faerské ostrovy

6 000  (12)

0

 

 

TAC

Nepoužije se

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2019, s výjimkou čl. 11 bodu 2, který se použije od 1. listopadu 2018 do 31. října 2019, a s výjimkou čl. 11 bodu 1, který se použije od 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2018.

Za Radu

předsedkyně

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 27, 31.1.2018, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu, mění nařízení (ES) č. 1434/98 a zrušuje nařízení (ES) č. 88/98 (Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1).

(7)  Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. ledna 2018 do 30. června 2019.“

(8)  Nejvýše 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé (OT2/*2A3A4). Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítané do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.

(9)  Kvótu lze odlovit pouze ve vodách Unie oblasti ICES 2a, 3a a 4.

(10)  Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. listopadu 2017 do 31. října 2018.

(11)  Použije se síť doplněná třídící mřížkou.

(12)  Použije se síť doplněná třídící mřížkou. Zahrnuje nejvýše 15 % nevyhnutelných vedlejších úlovků (NOP/*2A3A4), které se započítají do této kvóty.

(13)  Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. listopadu 2018 do 31. října 2019.“


PŘÍLOHA

TAC platné pro rybářská plavidla Unie v oblastech, kde existují TAC pro jednotlivé druhy a oblasti

Níže uvedené tabulky stanoví TAC a kvóty podle populace (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) a podmínek, které jsou s nimi funkčně spjaty.

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES.

Populace ryb jsou uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů.

Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs evropský

Salmo salar

SAL

Losos obecný

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Subdivize 30–31

(HER/30/31.)

Finsko

72 724

 

 

Švédsko

15 979

 

 

Unie

88 703

 

 

TAC

88 703

 

Analytický TAC


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Subdivize 22-24

(HER/3BC+24)

Dánsko

1 262

 

 

Německo

4 966

 

 

Finsko

1

 

 

Polsko

1 171

 

 

Švédsko

1 601

 

 

Unie

9 001

 

 

TAC

9 001

 

Analytický TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32

(HER/3D-R30)

Dánsko

3 748

 

 

Německo

994

 

 

Estonsko

19 139

 

 

Finsko

37 360

 

 

Lotyšsko

4 723

 

 

Litva

4 973

 

 

Polsko

42 444

 

 

Švédsko

56 979

 

 

Unie

170 360

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Subdivize 28.1

(HER/03D.RG)

Estonsko

14 336

 

 

Lotyšsko

16 708

 

 

Unie

31 044

 

 

TAC

31 044

 

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Vody Unie subdivizí 25–32

(COD/3DX32.)

Dánsko

5 539  (1)

 

 

Německo

2 203  (1)

 

 

Estonsko

540 (1)

 

 

Finsko

424 (1)

 

 

Lotyšsko

2 060  (1)

 

 

Litva

1 357  (1)

 

 

Polsko

6 377  (1)

 

 

Švédsko

5 612  (1)

 

 

Unie

24 112  (1)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Preventivní TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Subdivize 22-24

(COD/3BC+24)

Dánsko

4 152

 

 

Německo

2 031

 

 

Estonsko

92

 

 

Finsko

82

 

 

Lotyšsko

344

 

 

Litva

223

 

 

Polsko

1 111

 

 

Švédsko

1 480

 

 

Unie

9 515

 

 

TAC

9 515

 

Analytický TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

Vody Unie subdivizí 22–32

(PLE/3BCD-C)

Dánsko

7 251

 

 

Německo

806

 

 

Polsko

1 518

 

 

Švédsko

547

 

 

Unie

10 122

 

 

TAC

10 122

 

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


Druh:

Losos obecný

Salmo salar

Oblast:

Vody Unie subdivizí 22-31

(SAL/3BCD-F)

Dánsko

18 885  (2)

 

 

Německo

2 101  (2)

 

 

Estonsko

1 919  (2)  (3)

 

 

Finsko

23 548  (2)

 

 

Lotyšsko

12 012  (2)

 

 

Litva

1 412  (2)

 

 

Polsko

5 729  (2)

 

 

Švédsko

25 526  (2)

 

 

Unie

91 132  (2)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Losos obecný

Salmo salar

Oblast:

Vody Unie subdivize 32

(SAL/3D32.)

Estonsko

995 (4)

 

 

Finsko

8 708  (4)

 

 

Unie

9 703  (4)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Preventivní TAC


Druh:

Šprot obecný

Sprattus sprattus

Oblast:

Vody Unie subdivizí 22–32

(SPR/3BCD-C)

Dánsko

26 710

 

 

Německo

16 921

 

 

Estonsko

31 016

 

 

Finsko

13 982

 

 

Lotyšsko

37 460

 

 

Litva

13 551

 

 

Polsko

79 497

 

 

Švédsko

51 635

 

 

Unie

270 772

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


(1)  V subdivizích 25 a 26 se v období od 1. do 31. července zakazuje rybolov v rámci této kvóty

a)

rybářským plavidlům o celkové délce 12 metrů nebo více lovícím pomocí vlečných sítí, dánských nevodů nebo podobných lovných zařízení s oky o velikosti 90 mm nebo větší a

b)

rybářským plavidlům o celkové délce 12 metrů nebo více lovícím pomocí svislých, volně zavěšených nebo třístěnných tenatových sítí s oky o velikosti 90 mm nebo větší, nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr s výjimkou unášených lovných šňůr, ručních vlasců, jakož i přívlačného lovného zařízení.

(2)  Vyjádřeno v počtu kusů ryb.

(3)  Zvláštní podmínka: v rámci této kvóty může být až 20 % úlovků a nejvýše 400 jedinců odloveno ve vodách Unie subdivize 32 (SAL/*3D32).

(4)  Vyjádřeno v počtu kusů ryb.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU