(EU) 2018/1619Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1619 ze dne 12. července 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/438, pokud jde o povinnosti depozitářů týkající se úschovy (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 271, 30.10.2018, s. 6-9 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. července 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1619

ze dne 12. července 2018,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/438, pokud jde o povinnosti depozitářů týkající se úschovy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (1), a zejména na článek 26b uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku odlišných vnitrostátních právních předpisů týkajících se cenných papírů a insolvenčních řízení, které nejsou harmonizovány na úrovni Unie, existují rozdíly v úrovni ochrany finančních nástrojů, jež jsou pro klienty subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů („SKIPCP“) drženy v opatrování, před riziky v případě platební neschopnosti. Ve snaze zajistit vysokou úroveň ochrany aktiv klientů, jak je stanoveno ve směrnici 2009/65/ES, a zároveň zajistit přísnější požadavky vnitrostátních právních předpisů ve vztahu k těmto neharmonizovaným oblastem, je nezbytné vyjasnit povinnosti týkající se úschovy aktiv stanovené ve směrnici 2009/65/ES.

(2)

V současnosti příslušné orgány a odvětví uplatňují požadavky na oddělení aktiv stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/438 (2) odlišným způsobem. Zatímco depozitáři, kteří jsou na první úrovni opatrovatelského řetězce, mají povinnost poskytnout samostatný účet pro držení finančních nástrojů pro každého zákazníka SKIPCP, je nezbytné vyjasnit, že v případech, kdy je funkce opatrování svěřena třetí straně, by tato třetí strana měla mít možnost držet aktiva klientů jednoho depozitáře, včetně aktiv pro SKIPCP a alternativní investiční fondy („AIF“) na souhrnném účtu. Tento souhrnný účet by měl vždy vylučovat proprietární aktiva depozitáře a proprietární aktiva třetí strany, jakož i aktiva patřící jiným klientům třetí strany. V případech, kdy je funkce opatrování delegována dále, by další opatrovatel měl mít možnost držet aktiva klientů pověřujícího opatrovatele na souhrnném účtu. Tento souhrnný účet by měl vždy vylučovat proprietární aktiva dalšího opatrovatele a proprietární aktiva pověřujícícho opatrovatele, jakož i aktiva, která patří jiným klientům dalšího opatrovatele. To je nezbytné k dosažení zdravé rovnováhy mezi tržní účinností a ochranou investorů.

(3)

Aby se minimalizovalo riziko ztráty aktiv držených na souhrnných účtech finančních nástrojů poskytovaných třetími stranami, na které byla přenesena funkce opatrování, měla by četnost sesouhlasení mezi účty finančních nástrojů a záznamy depozitáře klienta SKIPCP a třetí strany nebo mezi třetími stranami, pokud byla funkce opatrování svěřena dále v opatrovatelském řetězci, zajistit včasné předání relevantních informací depozitáři. Kromě toho by četnost těchto sesouhlasení měla záviset na každém pohybu na tomto souhrnném účtu, včetně transakcí týkajících se aktiv patřících jiným klientům depozitáře, která jsou vedena na stejném souhrnném účtu jako aktiva SKIPCP.

(4)

Depozitář by měl mít možnost nadále účinně plnit své povinnosti, je-li opatrování aktiv, která patří jeho klientům SKIPCP, delegováno na třetí stranu. Je proto nezbytné vyžadovat, aby depozitář vedl evidenci na svém účtu finančních nástrojů, který otevřel jménem SKIPCP nebo jménem správcovské společnosti, která za SKIPCP jedná, z níž vyplývá, že aktiva držená v opatrování třetí stranou patří uvedenému konkrétnímu SKIPCP.

(5)

V zájmu posílení postavení depozitářů ve vztahu k třetím stranám, které jsou pověřeny opatrováním aktiv, by měl být tento vztah doložen písemnou pověřovací smlouvou. Tato smlouva by měla depozitáři umožnit, aby přijal všechna nezbytná opatření k zajištění řádné ochrany aktiv držených v opatrování a aby třetí strana vždy dodržovala pověřovací smlouvu a požadavky směrnice 2009/65/ES a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/438. Depozitář a třetí strana by se dále měli formálně dohodnout, zda je třetí straně povoleno dále delegovat úkoly opatrování. V takovém případě by měly být ve smlouvě mezi pověřující třetí stranou a třetí stranou, na kterou jsou úkoly opatrování dále delegovány, stanovena práva a povinnosti, které jsou rovnocenné právům a povinnostem stanoveným mezi depozitářem a pověřující třetí stranou.

(6)

Aby mohl depozitář plnit své funkce, je nezbytné posílit dohled depozitářů nad třetími stranami bez ohledu na to, zda se nacházejí v Unii či mimo ni. Mělo by se požadovat, aby depozitáři ověřovali, zda jsou finanční nástroje SKIPCP v účetnictví uvedených třetích stran správně zaznamenány. Záznamy vedené třetími stranami by měly být dostatečně přesné, aby bylo možné určit povahu, umístění a vlastnictví aktiva. Pro usnadnění účinného plnění povinností depozitářů by jim třetí strany měly předávat oznámení o jakékoli změně ovlivňující aktiva držená v opatrování pro klienty SKIPCP těchto depozitářů.

(7)

V zájmu větší jasnosti a právní jistoty nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/438 je nezbytné změnit některé interní odkazy, které nejsou správné. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/438 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Aby měli depozitáři čas přizpůsobit se těmto novým požadavkům, mělo by být datum používání odloženo o osmnáct měsíců po zveřejnění tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

(9)

Opatření zavedená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (3).

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem skupiny odborníků Evropského výboru pro cenné papíry.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/438 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/438 se mění takto:

1)

Článek 13 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

bylo tak často, jak je nutné, prováděno sesouhlasení mezi interními účty a záznamy depozitáře a účty a záznamy třetí strany, která je v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES pověřena úschovou;“;

ii)

doplňuje se druhý pododstavec, který zní:

„Ve vztahu k písm. c) prvnímu pododstavci se četnost sesouhlasení stanoví na základě:

a)

běžné obchodní činnosti SKIPCP;

b)

každého obchodu uskutečněného mimo běžnou obchodní činnost;

c)

každého obchodu uskutečněného jménem jiného klienta, jehož aktiva drží třetí strana na stejném účtu finančních nástrojů jako aktiva SKIPCP;“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pokud depozitář plněním svých úkolů spojených s úschovou v souvislosti s aktivy svěřenými do opatrování pověří v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES třetí osobu, podléhá i nadále požadavkům uvedeným v odst. 1 písm. a) až e). Depozitář rovněž zajistí, aby třetí strana splňovala požadavky uvedené v odst. 1 písm. b) až g);“;

2)

v článku 15 se vkládá nový odstavec 2a, který zní:

„2a.   Smlouva, kterou depozitář jmenuje třetí stranu, aby držela aktiva těchto klientů SKIPCP depozitáře v opatrování, obsahuje alespoň tato ustanovení:

a)

záruku práva depozitáře na informace, kontrolu a přístup k příslušným záznamům a účtům finančních nástrojů třetí strany, která drží aktiva v opatrování, aby depozitář mohl plnit své povinnosti dohledu a náležité péče, a zejména mohl:

i)

identifikovat všechny subjekty v opatrovatelském řetězci;

ii)

ověřit, že množství zjištěných finančních nástrojů zaznamenaných na účtech finančních nástrojů vedených v účetnictví depozitáře jménem SKIPCP nebo jménem správcovské společnosti, která jedná jménem SKIPCP, odpovídá množství zjištěných finančních nástrojů, které pro tento SKIPCP drží v opatrování třetí strana, jak je uvedeno na účtu finančních nástrojů vedeném v účetnictví třetí strany;

iii)

ověřit, že množství zjištěných finančních nástrojů, které jsou registrovány a drženy na účtu finančních nástrojů vedeném u centrálního depozitáře cenných papírů emitenta nebo jeho zástupce na jméno třetí strany jménem jejích klientů, odpovídá množství zjištěných finančních nástrojů vedených na účtech finančních nástrojů v účetnictví depozitáře na jméno každého z jeho klientů SKIPCP nebo na jméno správcovské společnosti, která jedná jménem SKIPCP;

b)

podrobnosti o rovnocenných právech a povinnostech dohodnutých mezi třetí stranou a jinou třetí stranou v případě dalšího přenesení úkolů opatrování.“;

3)

v článku 16 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud byla povinnostmi spojenými s úschovou zcela nebo částečně pověřena třetí osoba, depozitář zajistí, že tato třetí osoba, které byly úkoly spojené s úschovou svěřeny podle článku 22a směrnice 2009/65/ES, jedná v souladu s povinností týkající se oddělení aktiv, která je stanovena v čl. 22a odst. 3 písm. c) uvedené směrnice, a zajistí a ověří, že tato třetí osoba:

a)

správně zaznamenává všechny zjištěné finanční nástroje na účtu finančních nástrojů, který je veden v účetnictví třetí strany, aby mohla držet v opatrování finanční nástroje pro klienty depozitáře, který vylučuje proprietární finanční nástroje depozitáře a třetí strany a jiných klientů třetí strany, aby depozitář mohl přiřadit množství zjištěných finančních nástrojů zaznamenaných na účtech vedených v účetnictví depozitáře na jméno každého ze svých klientů SKIPCP nebo na jméno správcovské společnosti, která jedná jménem SKIPCP;

b)

vede veškeré nezbytné záznamy a účty finančních nástrojů, aby depozitář mohl kdykoliv a bez prodlení odlišit aktiva klientů depozitáře od vlastních aktiv třetí strany, aktiv jiných klientů třetí strany a aktiv držených pro depozitáře pro jeho vlastní účet;

c)

vede záznamy a účty finančních nástrojů způsobem, který zajišťuje jejich přesnost, a zejména jejich shodu s aktivy, která jsou v úschově pro klienty SKIPCP depozitáře, a na jejichž základě může depozitář kdykoli zjistit přesnou povahu, umístění a vlastnický status těchto aktiv;

d)

předává depozitáři pravidelně, a kdykoli dojde ke změně okolností, oznámení, v němž jsou podrobně popsána aktiva klientů SKIPCP depozitáře;

e)

tak často, jak je nutné, provádí sesouhlasení mezi svými účty finančních nástrojů a interními záznamy a účty finančních nástrojů a interními záznamy třetí strany, kterou v souladu s čl. 22a odst. 3 písm. c) směrnice 2009/65/ES pověřila úkoly opatrování.

Četnost sesouhlasení se stanoví v souladu s čl. 13 odst. 1;

f)

zavede přiměřená organizační opatření k minimalizaci rizika ztráty či znehodnocení finančních nástrojů nebo práv k těmto finančním nástrojům v důsledku zneužití finančních nástrojů, podvodu, nepřiměřené správy, nedostatečné evidence nebo nedbalosti;

g)

drží peněžní prostředky SKIPCP na účtu nebo účtech u centrální banky třetí země nebo úvěrové instituce povolené ve třetí zemi, za předpokladu, že příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP považují požadavky obezřetnostního dohledu a regulace vztahující se na úvěrové instituce v této třetí zemi přinejmenším za rovnocenné požadavkům uplatňovaným v Unii v souladu s čl. 22 odst. 4 písm. c) směrnice 2009/65/ES.“;

4)

Článek 17 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„vyžádala si právní posudek od nezávislé fyzické nebo právnické osoby, který potvrzuje, že platné insolvenční právo uznává oddělení aktiv klientů depozitáře od vlastních aktiv třetí strany, od aktiv jiných klientů třetí strany a od aktiv držených třetí stranou pro vlastní účet depozitáře a že aktiva klientů SKIPCP depozitáře nejsou součástí majetkové podstaty třetí strany v případě platební neschopnosti a nejsou k dispozici pro distribuci nebo realizaci ve prospěch věřitelů třetí strany, která byla v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES pověřena úkoly spojenými s úschovou.“

b)

v odstavci 2 se zrušují písmena d) a e);

c)

odstavec 3 se zrušuje.

5)

V článku 22 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„Správcovská společnost nebo investiční společnost příslušnému orgánu domovského členského státu SKIPCP prokáže, že je se jmenováním depozitáře spokojena a že ke jmenování došlo ve výlučném zájmu SKIPCP a jeho investorů. Správcovská společnost nebo investiční společnost předloží příslušnému orgánu domovského členského státu SKIPCP listinné důkazy uvedené v odstavci 2.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/438 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o povinnosti depozitářů (Úř. věst. L 78, 24.3.2016, s. 11).

(3)  Stanovisko orgánu ESMA, 20.7.2017, 34 45 277.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU