(EU) 2018/1606Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1606 ze dne 25. října 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Publikováno: Úř. věst. L 268, 26.10.2018, s. 20-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. října 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. října 2018 Nabývá účinnosti: 26. října 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1606

ze dne 25. října 2018,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.

(2)

Dne 16. října 2018 výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) změnil záznam týkající se tří plavidel za účelem zákazu vstupu do přístavů a za účelem odebrání vlajky.

(3)

Příloha XIV nařízení (EU) 2017/1509 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XIV nařízení (EU) č. 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. října 2018.

Za Radu

předsedkyně

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

1)   

V příloze XIV nařízení (EU) 2017/1509 se na seznam plavidel v části „B. Plavidla, na něž se vztahuje zákaz vstupu do přístavů“ doplňují tato plavidla:

 

Jméno plavidla

Číslo IMO

Datum označení ze strany OSN

„34.

SHANG YUAN BAO

Obchodní námořní plavidlo SHANG YUAN BAO bylo společně s námořním plavidlem KLDR PAEK MA označeným ze strany OSN zapojeno dne 18. května 2018 do překládky – pravděpodobně ropy – z lodě na loď. Plavidlo SHANG YUAN BAO bylo dále společně s plavidlem KLDR MYONG RYU 1 zapojeno dne 2. června 2018 do překládky – pravděpodobně ropy – z lodě na loď.

8126070

16.10.2018

35.

NEW REGENT

Námořní plavidlo NEW REGENT bylo společně s ropným tankerem KLDR KUM UN SAN 3 zapojeno dne 7. června 2018 do překládky – pravděpodobně ropy – z lodě na loď.

8312497

16.10.2018

36.

KUM UN SAN 3

Ropný tanker KLDR KUM UN SAN 3 byl společně s námořním plavidlem NEW REGENT zapojen dne 7. června 2018 do překládky – pravděpodobně ropy – z lodě na loď.

8705539

16.10.2018“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU