(EU) 2018/1584Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1584 ze dne 22. října 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 264, 23.10.2018, s. 1-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. října 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1165 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1584

ze dne 22. října 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 25 l odst. 3 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2) je možné ve stadiu chovu dospělých jedinců doplňovat přirozené krmivo garnátů z čeledi Penaeidae a sladkovodních krevet (Macrobrachium spp.) jmenovaných v oddílu 7 přílohy XIIIa uvedeného nařízení. U krevet a garnátů v odchovných zařízeních a líhních je doplňování krmiva, zejména pak potřeba cholesterolu, v časných vývojových stadiích nezbytné pro jejich vývoj. Je proto třeba rozšířit doplňování krmiva těchto krevet a garnátů cholesterolem i v průběhu jejich časných vývojových stadií.

(2)

Podle čl. 27 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 889/2008 lze při zpracování ekologických potravin používat minerály (včetně stopových prvků), vitaminy, aminokyseliny a mikroživiny pouze v případě, že jejich použití v potravinách, jejichž jsou součástí, je vyžadováno zákonem. Podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-137/13 (3) je použití těchto látek při zpracování ekologických potravin vyžadováno zákonem pouze za podmínky, že norma unijního práva nebo norma vnitrostátního práva, která je s unijní normou v souladu, přímo stanoví přidání uvedené látky do potraviny k tomu, aby tato potravina mohla být vůbec uváděna na trh.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (4) umožní použití minerálů (včetně stopových prvků), vitaminů, aminokyselin nebo mikroživin v ekologické počáteční a pokračovací kojenecké výživě a ekologických obilných příkrmech a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti, pokud příslušné právní předpisy Unie jejich použití povolují. Aby nevznikla mezera mezi stávajícím výkladem použití těchto látek v potravinách určených pro kojence a malé děti a byl zajištěn soulad s budoucím právním předpisem upravujícím ekologickou produkci je vhodné jejich použití při produkci ekologických potravin pro kojence a malé děti umožnit.

(4)

Článek 42 nařízení (ES) č. 889/2008 umožňuje za určitých podmínek, a pokud není dostatek ekologicky chovaných kuřic, do 31. prosince 2018 přivést do jednotky živočišné ekologické produkce kuřice určené k produkci vajec mimo ekologický chov, které jsou mladší 18 týdnů.

(5)

Produkce ekologicky chovaných kuřic určených k produkci vajec není na trhu Unie z kvalitativního ani kvantitativního hlediska dostatečná, aby byly splněny potřeby zemědělců chovajících nosnice. Aby bylo pro produkci ekologicky chovaných kuřic určených k produkci vajec více času a aby byla pro produkci ekologicky chovaných kuřic stanovena podrobná pravidla, mělo by být období platnosti výjimečných pravidel produkce kuřic určených k produkci vajec mimo ekologický chov, které jsou mladší 18 týdnů, prodlouženo do 31. prosince 2020.

(6)

Článek 43 nařízení (ES) č. 889/2008 umožňuje používat maximálně 5 % jiných než ekologických proteinových krmiv pro prasata a drůbež na období 12 měsíců pro kalendářní rok 2018.

(7)

Zásobování proteiny z ekologického zemědělství není na trhu Unie z kvalitativního ani kvantitativního hlediska dostatečné, aby byly splněny požadavky na výživu prasat a drůbeže chovaných v ekologických hospodářstvích. Produkce ekologických proteinových plodin stále zaostává za poptávkou. Je proto vhodné prodloužit období, v němž je povoleno používat omezený podíl jiných než ekologických proteinových krmiv pro prasata a drůbež, do 31. prosince 2020.

(8)

Ustanovení čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 upravuje sdělování informací o případech nesrovnalostí nebo porušení, které se týkají ekologického statusu produktu. Ze zkušeností vyplývá, že současné nástroje ke sdělování informací v případě, že členský stát zjistí u produktu pocházejícího z dotyčného členského státu nesrovnalosti nebo porušení, je třeba zlepšit. Ke zvýšení účinnosti a efektivity by se takové informace měly sdělovat prostřednictvím systému uvedeného v čl. 94 odst. 1 nařízení (ES) č. 889/2008.

(9)

V souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 předložilo několik členských států ostatním členským státům a Komisi dokumentaci ohledně některých látek, aby byly tyto látky povoleny a zařazeny na seznam do příloh I, II a VIIIa nařízení (ES) č. 889/2008. Dokumentaci přezkoumala skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce a Komise.

(10)

Ve svých doporučeních týkajících se hnojiv (5) dospěla skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce mimo jiné k závěru, že látky „průmyslový vápenec z výroby cukru“ na základě cukrové třtiny a „xylit“ splňují cíle a zásady ekologické produkce. Tyto látky by tudíž měly být zařazeny do přílohy I nařízení (ES) č. 889/2008.

(11)

Ve svých doporučeních týkajících se přípravků na ochranu rostlin (6) dospěla skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce mimo jiné k závěru, že látky „Allium sativum (výtažek z česneku)“, „COS-OGA“, „Salix spp. cortex (výtažek z vrbové kůry)“ a „hydrogenuhličitan sodný“ splňují cíle a zásady ekologické produkce. Tyto látky by tudíž měly být zařazeny do přílohy II nařízení (ES) č. 889/2008.

(12)

Ve svých doporučeních týkajících se produktů a látek používaných v ekologických produktech nebo do nich přidávaných v určitých fázích výrobního procesu a jako druh ošetření podle přílohy I A nařízení Komise (ES) č. 606/2009 (7) v odvětví vína (8) dospěla skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce mimo jiné k závěru, že látky „bramborové bílkoviny“, „bílkovinné extrakty kvasinek“ a „chitosan pocházející z houby Aspergillus niger“ určené k čiření (bod 10 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009), „inaktivované kvasinky, autolyzáty kvasinek a buněčné stěny kvasinek“ určené k přidání (bod 15 uvedené přílohy), „kvasinkové mannoproteiny“ a „chitosan pocházející z houby Aspergillus niger“ určené k užití (body 6, 35 a 44 uvedené přílohy) splňují cíle a zásady ekologické produkce. Tyto látky by tudíž měly být zařazeny do přílohy VIIIa nařízení (ES) č. 889/2008.

(13)

Ve svých doporučeních týkajících se čištění a dezinfekce (9) dospěla skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce mimo jiné k závěru, že pro ekologické včelařství by měl být k dispozici rovněž hydroxid sodný.

(14)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

v článku 25 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Za účelem čištění a dezinfekce rámků, úlů a plástů může být použit hydroxid sodný.

Za účelem ochrany rámků, úlů a plástů zejména před škůdci jsou povoleny pouze přípravky proti hlodavcům (používají se pouze v pastích) a příslušné produkty uvedené v příloze II.“;

2)

v čl. 25 l odst. 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

může krmivo pro garnáty z čeledi Penaeidae a sladkovodní krevety (Macrobrachium spp.) uvedené v oddílu 7 přílohy XIIIa obsahovat maximálně 25 % rybí moučky a 10 % rybího oleje pocházejících z udržitelného rybolovu. K zabezpečení stravovacích potřeb garnátů lze jako doplněk jejich stravy použít ekologický cholesterol. Není-li ekologický cholesterol k dispozici, lze též použít jiný než ekologický cholesterol pocházející z vlny, měkkýšů nebo jiných zdrojů. Možnost doplnit jejich stravu cholesterolem platí jak ve stadiu chovu dospělých jedinců, tak v časných vývojových stadiích v odchovných zařízeních a líhních.“;

3)

v čl. 27 odst. 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

minerály (včetně stopových prvků), vitaminy, aminokyseliny a mikroživiny, a to za předpokladu, že:

i)

jejich použití v potravinách určených k běžné spotřebě je „výslovně právně požadováno“, čímž se rozumí výslovně požadováno v ustanoveních práva Unie nebo ustanoveních vnitrostátních právních předpisů slučitelných s právem Unie, na základě kterých nesmějí být dané potraviny v žádném případě uváděny na trh jako potraviny určené k běžné spotřebě, jestliže neobsahují jako přídatné látky dané minerály, vitaminy, aminokyseliny nebo mikroživiny, nebo

ii)

pokud jde o potraviny uváděné na trh jako potraviny se zvláštními charakteristickými rysy nebo účinky v souvislosti se zdravím či výživou nebo v souvislosti s potřebami zvláštních skupin spotřebitelů:

v produktech podle čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (*1) je jejich použití povoleno uvedeným nařízením a akty přijatými ohledně těchto produktů na základě čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

v produktech upravených směrnicí Komise 2006/125/ES (*2) je jejich použití povoleno uvedenou směrnicí nebo

v produktech upravených směrnicí Komise 2006/141/ES (*3) je jejich použití povoleno uvedenou směrnicí.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35)."

(*2)  Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 16)."

(*3)  Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES (Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1).“;"

4)

v čl. 42 písm. b) se datum „31. prosince 2018“ nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

5)

v článku 43 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Nejvyšší procentní podíl jiných než ekologických proteinových krmiv povolených na období 12 měsíců pro uvedené druhy v kalendářních letech 2018, 2019 a 2020 činí 5 %.“;

6)

v článku 92a se vkládá nový odstavec 1a, který zní:

„1a   Pokud členský stát zjistí nesrovnalosti nebo porušení týkající se uplatňování tohoto nařízení v souvislosti s produktem, který pochází z dotyčného členského státu a je označen údaji uvedenými v hlavě IV nařízení (ES) č. 834/2007 a v hlavě III tohoto nařízení nebo příloze XI tohoto nařízení, a pokud mají tyto nesrovnalosti nebo porušení dopad na jeden či více jiných členských států, neprodleně o tom informuje dotčený členský stát nebo členské státy, ostatní členské státy a Komisi prostřednictvím systému uvedeného v čl. 94 odst. 1 tohoto nařízení.“;

7)

příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

8)

příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení;

9)

příloha VIIIa se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. listopadu 2015, C-137/13, ECLI:EU:C:2014:2335.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(5)  Závěrečná zpráva o hnojivech (II) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(6)  Závěrečná zpráva o ochraně rostlin (III) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 1).

(8)  Závěrečná zpráva o víně https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(9)  Závěrečná zpráva o čištění a dezinfekci https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/final_report_egtop_on_cleaning_disinfection_en.pdf.


PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2

Poznámky:

A

:

povoleno nařízením (EHS) č. 2092/91 a převzato prostřednictvím čl. 16 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 834/2007;

B

:

povoleno nařízením (ES) č. 834/2007.

Povolení

Název

Směsné produkty nebo produkty obsahující pouze níže uvedené materiály

Popis, požadavky na složení, podmínky použití

A

Chlévský hnůj

Produkt skládající se ze směsi živočišných výkalů a rostlinné hmoty (chlévské stelivo).

Nesmí pocházet z velkochovu.

A

Sušený chlévský hnůj a dehydrovaný drůbeží trus

Nesmí pocházet z velkochovu.

A

Kompostované živočišné výkaly, včetně drůbežího trusu a kompostovaného chlévského hnoje

Nesmí pocházet z velkochovu.

A

Kapalné živočišné výkaly

Použití po řízené fermentaci nebo vhodném zředění.

Nesmí pocházet z velkochovu.

B

Kompostovaná nebo kvašená směs domovního odpadu

Produkt získaný z domovních odpadů tříděných u zdroje, které byly podrobeny kompostování nebo anaerobnímu kvašení určenému k výrobě bioplynu.

Pouze rostlinný a živočišný domovní odpad.

Pouze pokud je vyroben v uzavřeném a kontrolovaném sběrném systému schváleném členským státem.

Maximální koncentrace v mg/kg sušiny:

kadmium: 0,7; měď: 70; nikl: 25; olovo: 45; zinek: 200; rtuť: 0,4; chrom (celkově): 70; chrom (VI): nezjistitelný.

A

Rašelina

Použití omezeno na zahradnictví (tržní zahradnictví, pěstování květin a stromů, školky).

A

Odpad z pěstování hub

Výchozí složení substrátu je omezeno na produkty uvedené v této příloze.

A

Výkaly červů (vermikompost) a hmyzu

 

A

Guano

 

A

Kompostovaná nebo zkvašená směs rostlinné hmoty

Produkt získaný ze směsí rostlinné hmoty, které byly podrobeny kompostování nebo anaerobnímu kvašení určenému k výrobě bioplynu.

B

Digestát z bioplynové stanice obsahující vedlejší produkty živočišného původu vyhnívající společně s materiálem rostlinného nebo živočišného původu, které jsou uvedeny v této příloze

Vedlejší produkty živočišného původu (včetně vedlejších produktů z volně žijících zvířat) kategorie 3 a obsah trávicího traktu kategorie 2 (kategorie 2 a 3, jak jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1), nesmí pocházet z velkochovu.

Postupy musí být v souladu s nařízením Komise (EU) č. 142/2011 (2).

Nepoužije se na jedlé části plodin.

B

Produkty nebo vedlejší produkty živočišného původu:

 

krevní moučka

 

moučka z paznehtů a kopyt

 

rohová moučka

 

kostní moučka nebo deželatinovaná kostní moučka

 

rybí moučka

 

masová moučka

 

péřová moučka, moučka z chlupů a moučka „chiquette“

 

vlna

 

kožešina (1)

 

vlasy

 

mléčné výrobky

 

hydrolyzované bílkoviny (2)

(1)

Maximální koncentrace chromu v mg/kg sušiny (VI): nezjistitelná.

(2)

Nepoužije se na jedlé části plodin.

A

Produkty a vedlejší produkty rostlinného původu pro hnojiva

Příklady: moučka z olejových pokrutin, kakaové slupky, sladové mláto.

B

Hydrolyzované bílkoviny rostlinného původu

 

A

Mořské řasy a výrobky z nich

Pouze pokud byly přímo získány:

i)

fyzikálními postupy, včetně dehydratace, mražení a mletí;

ii)

extrakcí vodou nebo vodným roztokem kyseliny nebo alkalickým roztokem;

iii)

kvašením.

A

Piliny a dřevěné třísky

Ze dřeva, které nebylo po kácení chemicky upravováno.

A

Kompostovaná kůra

Ze dřeva, které nebylo po kácení chemicky upravováno.

A

Popel ze dřeva

Ze dřeva, které nebylo po kácení chemicky upravováno.

A

Přírodní měkký fosforit

Produkt uvedený v příloze I části A.2 bodě 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 (3) o hnojivech.

S obsahem kadmia nejvýše 90 mg/kg P205

A

Fosforečnan hlinitovápenatý

Produkt uvedený v příloze I části A.2 bodě 6 nařízení (ES) č. 2003/2003.

S obsahem kadmia nejvýše 90 mg/kg P205

Použití omezeno na zásadité půdy (pH > 7,5).

A

Bazická struska

Produkt uvedený v příloze I části A.2 bodě 1 nařízení (ES) č. 2003/2003.

A

Surová draselná sůl neboli kainit

Produkt uvedený v příloze I části A.3 bodě 1 nařízení (ES) č. 2003/2003.

A

Síran draselný, který může obsahovat hořečnaté soli

Produkt získaný ze surové draselné soli fyzikální extrakcí, jenž může také obsahovat hořečnaté soli.

A

Lihovarní výpalky a výtažek z nich

Kromě amonných výpalků.

A

Uhličitan vápenatý

(křída, slín, mletý vápenec, bretaňské činidlo, (maërl), fosfátová křída)

Pouze přírodního původu.

A

Přírodní uhličitan vápenatý a hořečnatý

Pouze přírodního původu.

Např. křída, mletý „magnesian“, vápenec.

A

Síran hořečnatý (například kieserit)

Pouze přírodního původu.

A

Roztok chloridu vápenatého

Pro ošetřování listů jabloní po zjištění nedostatku vápníku.

A

Síran vápenatý (sádra)

Produkt uvedený v příloze I části D bodě 1 nařízení (ES) č. 2003/2003.

Pouze přírodního původu.

A, B

Průmyslový vápenec z výroby cukru

Vedlejší produkt při výrobě cukru z cukrové řepy a cukrové třtiny.

A

Průmyslový vápenec z výroby vakuové soli

Vedlejší produkt při výrobě vakuové soli ze solanky nacházející se v horských oblastech.

A

Elementární síra

Produkt uvedený v příloze I části D bodě 3 nařízení (ES) č. 2003/2003.

A

Stopové prvky

Anorganické mikroživiny uvedené v příloze I části E nařízení (ES) č. 2003/2003.

A

Chlorid sodný

Pouze kamenná sůl.

A

Kamenná moučka a jíl

 

B

Leonardit (surový sediment organického původu bohatý na huminové kyseliny)

Pouze v případě, že byl získán jako vedlejší produkt těžební činnosti.

B

Xylit

Pouze v případě, že byl získán jako vedlejší produkt těžební činnosti (např. vedlejší produkt těžby hnědého uhlí).

B

Chitin (polysacharid získaný z krunýře korýšů)

Pouze v případě, že byl získán z udržitelného rybolovu, jak je definován v čl. 3 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (4), nebo z ekologické akvakultury

B

Bohatý sediment organicky vzniklý z odumřelých sladkovodních organismů bez přístupu kyslíku

(např. sapropel)

Pouze organické sedimenty, které jsou vedlejšími produkty hospodaření se sladkovodními útvary nebo jsou získány z bývalých sladkovodních oblastí.

Získání by mělo být případně provedeno tak, aby mělo minimální dopad na vodní ekosystém.

Pouze sedimenty získané ze zdrojů, které nejsou kontaminovány pesticidy, perzistentními organickými znečišťujícími látkami a látkami jako např. benzin.

Maximální koncentrace v mg/kg sušiny:

kadmium: 0,7; měď: 70; nikl: 25; olovo: 45; zinek: 200; rtuť: 0,4; chrom (celkově): 70; chrom (VI): nezjistitelný.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59).


PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA II

Pesticidy – přípravky na ochranu rostlin podle čl. 5 odst. 1

Všechny látky uvedené v této příloze musí splňovat přinejmenším podmínky použití, které jsou stanoveny v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (1). Přísnější podmínky použití, jež platí pro ekologickou produkci, jsou uvedeny v druhém sloupci každé tabulky.

1.   Látky rostlinného nebo živočišného původu

Název

Popis, požadavky na složení, podmínky použití

Allium sativum (výtažek z česneku)

 

Azadirachtin ze zederachu indického (Azadirachta indica)

 

Základní látky (včetně: lecitinů, sacharózy, fruktózy, octa, syrovátky, hydrochloridu chitosanu (2), Equisetum arvense atd.)

Pouze ty základní látky ve smyslu článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009 (3), které jsou potravinami podle definice v článku 2 nařízení (ES) č. 178/2002 a jsou rostlinného nebo živočišného původu.

Látky se nepoužívají jako herbicidy, nýbrž pouze k hubení škůdců a tlumení nákaz.

Včelí vosk

Pouze jako prostředek k ochraně řezů a ran.

COS-OGA

 

Hydrolyzované bílkoviny s výjimkou želatiny

 

Laminarin

Chaluhy se buď pěstují ekologicky podle článku 6d, nebo se sklízejí udržitelným způsobem v souladu s článkem 6c.

Feromony

Pouze v pastích a rozprašovačích.

Rostlinné oleje

Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.

Pyrethriny z kopretiny starčkolisté (Chrysanthemum cinerariaefolium)

 

Pyrethroidy (pouze deltamethrin nebo lambda-cyhalothrin)

Pouze v pastích se zvláštními návnadami; pouze proti vrtuli olivovníkové (Bactrocera oleae) a vrtuli velkohlavé (Ceratitis capitata Wied.).

Výtažek z hořkoně obecné (Quassia amara)

Pouze jako insekticid, repelent.

Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk

Pouze na nejedlých částech plodin a pokud rostlinný materiál nepožívají ovce či kozy.

Salix spp. cortex (výtažek z vrbové kůry)

 

2.   Mikroorganismy nebo látky produkované mikroorganismy

Název

Popis, požadavky na složení, podmínky použití

Mikroorganismy

Nepocházející z GMO.

Spinosad

 

3.   Jiné látky (neuvedené v oddílech 1 a 2)

Název

Popis, požadavky na složení, podmínky nebo omezení použití

Křemičitan hlinitý (kaolin)

 

Hydroxid vápenatý

Používá-li se jako fungicid, pouze u ovocných stromů, včetně školek, k hubení hlívenky bukové (Nectria galligena).

Oxid uhličitý

 

Sloučeniny mědi ve formě: hydroxidu měďnatého, chlorid-oxidu měďnatého, oxidu měďného, bordeauxské jíchy a trojsytného síranu měďnatého

Do 6 kg mědi na hektar ročně.

V případě trvalých kultur mohou členské státy odchylně od předchozího odstavce stanovit, že v daném roce lze šestikilogramový limit mědi překročit, pokud průměrné množství skutečně použité v pětiletém období tvořeném daným rokem a čtyřmi předcházejícími roky nepřekročí 6 kg.

Hydrogenfosforečnan amonný

Pouze jako návnada v pastích.

Ethylen

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin ve vnitřních prostorách. Povolení se vydávají pouze profesionálním uživatelům.

Mastné kyseliny

Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.

Fosforečnan železitý

Přípravky k povrchovému rozprašování mezi pěstované rostliny.

Křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek)

 

Polysulfid vápenatý

 

Parafinový olej

 

Hydrogenuhličitan draselný (bikarbonát draselný)

 

Křemenný písek

 

Síra

 


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(2)  Získaný z udržitelného rybolovu nebo ekologické akvakultury.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).


PŘÍLOHA III

PŘÍLOHA VIIIa

Produkty a látky povolené k užití nebo přidání do ekologických produktů odvětví vína podle článku 29c

Druh ošetření podle přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009

Název produktů nebo látek

Specifické podmínky a omezení v mezích a za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 1234/2007 a nařízení (ES) č. 606/2009

Bod 1: užití pro provzdušnění nebo okysličování

vzduch

plynný kyslík

 

Bod 3: odstředění a filtrace

perlit

celulosa

křemelina

Užití pouze jako inertní pomocná filtrační látka.

Bod 4: užití za účelem vytvoření inertní atmosféry a ochrany produktu před vzduchem

dusík

oxid uhličitý

argon

 

Body 5, 15 a 21: užití

kvasinky (1)

 

Bod 6: užití

hydrogenfosforečnan amonný

thiamin hydrochlorid

inaktivované kvasinky, autolyzáty kvasinek a buněčné stěny kvasinek

 

Bod 7: užití

oxid siřičitý

disiřičitan draselný či metadisiřičitan draselný

a)

Maximální obsah oxidu siřičitého nesmí překročit 100 miligramů na litr u červených vín uvedených v části A bodě 1 písm. a) přílohy I B nařízení (ES) č. 606/2009 a hodnota zbytkového cukru musí být nižší než 2 gramy na litr.

b)

Maximální obsah oxidu siřičitého nesmí překročit 150 miligramů na litr u bílých a růžových vín uvedených v části A bodě 1 písm. b) přílohy I B nařízení (ES) č. 606/2009 a hodnota zbytkového cukru musí být nižší než 2 gramy na litr.

c)

U všech ostatních vín se maximální obsah oxidu siřičitého použitého podle přílohy I B nařízení (ES) č. 606/2009 dne 1. srpna 2010 snižuje o 30 miligramů na litr.

Bod 9: užití

enologické aktivní uhlí

 

Bod 10: čiření

potravinářská želatina (2)

bílkoviny rostlinného původu z obilí a hrachu (2)

vyzina (2)

vaječný albumin (2)

taniny (2)

bramborové bílkoviny (2)

bílkovinné extrakty kvasinek (2)

kasein

chitosan pocházející z houby Aspergillus niger

kaseinát draselný

oxid křemičitý

bentonit

pektolytické enzymy

 

Bod 12: užití pro přikyselování

kyselina mléčná

L(+) kyselina vinná

 

Bod 13: užití k odkyselení

L(+) kyselina vinná

uhličitan vápenatý

neutrální vinan draselný

hydrogenuhličitan draselný

 

Bod 14: přídavek

pryskyřice borovice Aleppo

 

Bod 17: užití

mléčné bakterie

 

Bod 19: přídavek

kyselina L-askorbová

 

Bod 22: provzdušnění

dusík

 

Bod 23: přídavek

oxid uhličitý

 

Bod 24: přídavek ke stabilizaci vína

kyselina citronová

 

Bod 25: přídavek

taniny (2)

 

Bod 27: přídavek

kyselina metavinná

 

Bod 28: užití

arabská guma (2)

 

Bod 30: užití

vinan draselný

 

Bod 31: užití

citrát měďnatý

 

Bod 31: užití

síran měďnatý

 

Bod 35: užití

kvasinkové mannoproteiny

 

Bod 38: užití

kousky dubového dřeva

 

Bod 39: užití

alginát draselný

 

Bod 44: užití

chitosan pocházející z houby Aspergillus niger

 

Bod 51: užití

inaktivované kvasinky

 

Druh ošetření podle části A bodu 2 písm. b) přílohy III nařízení (ES) č. 606/2009

síran vápenatý

Pouze pro „vino generoso“ nebo „vino generoso de licor“.


(1)  Pro jednotlivé kmeny kvasinek: jsou-li dostupné, získané z ekologických surovin.

(2)  Získané z ekologických surovin, jsou-li dostupné.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU